Prop. 173 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2021/522 om opprettelse av EUs helseprogram EU4Health (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

4 Konstitusjonelle forhold

Da norsk deltakelse vil bli finansiert over en tidsramme på sju år, er Stortingets samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 andre ledd.

For å gjøre det mulig for EØS/EFTA-statene å delta i programmet så tidlig som mulig, legger regjeringen fram en proposisjon om innhenting av Stortingets samtykke før det er truffet beslutning i EØS-komiteen. Det vil dermed ikke være nødvendig for Norge å ta konstitusjonelt forbehold ved beslutning i EØS-komiteen. Det er ikke ventet at det vil komme endringer i utkastet til beslutning i EØS-komiteen. Hvis den endelige beslutningen skulle avvike vesentlig fra det utkastet som er lagt fram i denne proposisjonen, vil saken bli framlagt for Stortinget på nytt.