Prop. 173 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2021/522 om opprettelse av EUs helseprogram EU4Health (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

8 Konklusjon og tilrådning

Programmet EU4Health (2021–2027) vil stimulere til et bredt europeisk samarbeid på et sentralt område i norsk politikk. Koronapandemien har vist betydningen av europeisk samarbeid, da ingen land kan klare å håndtere store helsekriser på egen hånd. Også andre utfordringer knyttet til folkehelsen drar stor nytte av et europeisk samarbeid. Norsk deltakelse er derfor vurdert som svært viktig.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 703 Internasjonalt samarbeid, post 71 Internasjonale organisasjoner, i 2021 med 77,8 mill. kroner knyttet til Norges deltakelse i EU4Health.

Helse- og omsorgsdepartementet tilrår at Norge deltar i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2021/522 om opprettelse av EUs helseprogram EU4Health (2021–2027) med de endringene dette gir i statsbudsjettet for 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.