Prop. 173 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2021/522 om opprettelse av EUs helseprogram EU4Health (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

2 Nærmere om programmet

Programmet EU4Health har som overordnede mål å bidra til å beskytte europeiske borgere mot grenseoverskridende helsetrusler, bedre tilgangen til medisinsk utstyr, legemidler og annet kriserelatert utstyr, samt bidra til å styrke responsevnen og robustheten til de nasjonale helsesystemene.

Styrking av helsesystemer skal blant annet skje gjennom å understøtte digital omlegging, styrke koordinering mellom medlemsstatene, samt bidra til økt erfaringsutveksling og datadeling. Det skal blant annet skje gjennom opprettelsen av et europeisk helsedataområde (European Health Data Space). Robuste helsesystemer kan tåle helsekriser bedre, og kan også bedre møte framtidige helseutfordringer som aldring og sosial ulikhet i helse. EU4Health skal støtte medlemsstatene i å utvikle kvalitetsstandarder for helsetjenesten nasjonalt.

Programmet skal understøtte Europakommisjonens målsettinger om bedre beredskap mot alvorlige grensekryssende helsetrusler. Viktige tiltak her er forslagene om å styrke EUs legemiddelbyrå (EMA) og EUs smittevernssenter (ECDC), hvor Norge deltar, og opprette et nytt byrå for avansert biomedisinsk forskning og utvikling (HERA). Deltakelsen i HERA er gjenstand for egen behandling.

EU4Health skal støtte tiltak som bidrar til mer europeisk egenproduksjon av legemidler, medisinsk utstyr og personlig beskyttelsesutstyr, samt til felles anskaffelser og lagring. Programmet vil også støtte tiltak som gjør slik produksjon mer miljø- og klimavennlig.

EU4Health vil investere i sykdomsforebygging og helsefremmende tiltak, herunder EUs kreftplan, bekjempelse av antibiotikaresistens og tiltak relatert til alkohol og tobakk. Programmet vil også kunne gi støtte til globale helseinitiativer, for eksempel tiltak foreslått av WHO.

Programmet gir økonomisk støtte basert på utlysninger og anbud. En programkomité utarbeider årlige arbeidsprogrammer med utgangspunkt i programmets overordnede mål. Det vil opprettes en styringsgruppe med representanter for medlemsstatene og Kommisjonen som medlemmer. Gruppen skal konsulteres i utviklingen av årlige arbeidsprogrammer og overvåke gjennomføringen av programmet. Årlige arbeidsprogrammer vedtas gjennom gjennomføringsrettsakter som fastsettes av Kommisjonen etter avstemning i programkomiteen.