Prop. 173 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2021/522 om opprettelse av EUs helseprogram EU4Health (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

5 EØS-komiteens beslutning

Med sikte på deltakelse fra EØS/EFTA-statene i EUs helseprogram EU4Health (2021–2027) vil EØS-komiteen vedta en endring av protokoll 31 artikkel 16 i EØS-avtalen, slik at avtalen også omfatter programmet EU4Health. I innledningen til beslutningsutkastet blir det vist til artikkel 86 og 98 i EØS-avtalen, som gjør det mulig for EØS-komiteen å endre vedlegg og visse protokoller til avtalen. Videre blir det fastslått at partene i EØS-avtalen skal utvide samarbeidet til å omfatte beslutningen om å innlemme i avtalen programmet EU4Health (2021–2027).

I artikkel 1 i utkastet er det fastslått at protokoll 31 artikkel 16 nr. 1 får et nytt strekpunkt som utvider samarbeidet til å omfatte forordning (EU) 2021/522 om opprettelse av EUs helseprogram EU4Health (2021-2027).

I artikkel 2 er det fastslått at EØS-komiteens beslutning skal tre i kraft dagen etter at alle meddelelser etter artikkel 103 nr. 1 i avtalen er inngitt. Den får anvendelse fra 1. januar 2021.

I artikkel 3 er det fastslått at beslutningen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.