Prop. 173 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2021/522 om opprettelse av EUs helseprogram EU4Health (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

6 Administrative og økonomiske konsekvenser

Det totale budsjettet til EUs helseprogram EU4Health (2021–2027) er 5,1 mrd. euro, og skal fordeles over sju år. Det gir en årlig gjennomsnittlig ramme på ca. 750 mill. euro.

Ved deltakelse i programmet EU4Health (2021–2027) vil de økonomiske utgiftene for Norge, med nåværende valutakurs, utgjøre om lag 1,4 mrd. kroner fordelt på sju år. Dette vil gi en gjennomsnittlig kostnad på om lag 200 mill. kroner per år.

I lys av pandemien vedtok EU i sitt langtidsbudsjett i desember 2020 å styrke satsingen på EU4Health betraktelig. Norges andel av programutgiftene er økt sammenlignet med saldert budsjett for 2021. Dette gir årlig økte kostnader gjennom hele programperioden, fra et gjennomsnitt på 69 mill. kroner, til ca. 200 mill. kroner per år for Norge. Det foreslås derfor å øke bevilgningen på kap. 703 Internasjonalt samarbeid, post 71 Internasjonale organisasjoner, i 2021 med 77,8 mill. kroner knyttet til Norges deltakelse i EU4Health.

Deltakelsen i programmet gjør det mulig for EØS/EFTA-statene å ha nasjonale eksperter i Kommisjonen. Norge vil videreføre denne ordningen under det nye programmet. Lønn og godtgjørelse til de nasjonale ekspertene kommer i tillegg til programkostnadene og vil bli dekket over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett kap. 703 post 21.

Helse- og omsorgsdepartementet vil ha det overordnede ansvaret for å koordinere norsk deltakelse i programmet og vil i samarbeid med underliggende etater ivareta norske interesser. En nasjonal styringsmodell for oppfølging av programmet er under utredning.