EU-delegasjonens oppgaver

Velkommen til den norske EU-delegasjonen i Brussel. Vår oppgave er å representere regjeringen overfor EU på alle EU-relaterte områder som berører Norge.

EU-delegasjonen er en uvanlig norsk utenriksstasjon, både på grunn av størrelsen og fordi det finnes spesialutsendinger (fagråder) fra nesten samtlige norske departementer.

Vi er omtrent 55 medarbeidere hvorav 35 er diplomater. En tredel av diplomatene kommer fra Utenriksdepartementet og de øvrige er rekruttert fra andre departementer.

Blant EU-delegasjonens hovedoppgaver er å

  • følge utviklingen i EU-samarbeidet på områder som er viktige for Norge, analysere den politiske utviklingen i EU og holde departementene løpende orientert,
  • fremme norske bidrag, synspunkter og innspill overfor EUs institusjoner, EFTA-sekretariatet og EFTA-landenes overvåkingsorgan (ESA),
  • bidra til å identifisere og utnytte fullt ut norsk handlingsrom i EØS-avtalen, Schengen-samarbeidet og det utenriks- og forsvarspolitiske samarbeidet med EU,
  • bidra til økt kunnskap og kompetanse om EU- og EØS-spørsmål i Norge og overfor dem som besøker EU-delegasjonen eller kontakter oss på annen måte.

Ivaretar norske interesser

Norge har inngått viktige avtaler med EU – ikke minst EØS-avtalen – og derfor påvirker EUs politikk vesentlige deler av det norske samfunnet. EU-delegasjonen arbeider med å ivareta norske interesser innenfor et bredt spekter av saker.

Særlig på saker som gjelder det indre marked er det viktig å følge utviklingen i EU tett og bidra med norske synspunkter så tidlig som mulig. Mer enn 70 prosent av norsk eksport går til EU-markedet. Gjennom EØS-avtalen blir EU-regelverket på de områdene EØS-avtalen dekker, også en del av norske lover og forskrifter.

Et annet viktig saksområde er Schengen. Der er Norge, sammen med Island, Liechtenstein og Sveits, en del av et EU-samarbeid om blant annet yttergrensekontroll, visum og noen deler av retur- og politisamarbeidet. EU er også blitt en stor utenrikspolitisk aktør og dermed en viktig samarbeidspartner for Norge i internasjonale operasjoner.

Besøk, foredrag og seminarer

Delegasjonen mottar årlig over 9.000 besøkende. Vi legger opp program for statsråder og stortingspolitikere som besøker Brussel, og vi holder foredrag for norske og utenlandske studenter samt representanter for lokale og regionale myndigheter, næringsliv og interesseorganisasjoner.

Les mer om besøk og foredrag hos oss.

EU-delegasjonen arrangerer også med jevne mellomrom konferanser, seminarer og briefer om aktuelle tema på Norges Hus eller andre møteplasser i Brussel. Følg med på våre sosiale medier for å holde deg oppdatert om kommende arrangementer.

Kontaktinformasjon til EU-delegasjonen:

Åpningstider: 09.00 - 16.30 mandag til fredag
(09.00 - 16.00 i august)

Adresse: Rue Archimède 17, 1000 Brussel, Belgia
EU-delegasjonens sentralbord: +32 (0) 2 238 74 00

Epost til delegasjonen: eu.brussels@mfa.no
Epost til informasjonsteamet: info.eudel@mfa.no

Oversikt over ansatte på EU-delegasjonen

Se også: Her finner du oss