Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ansatte ved EU-delegasjonen

Norges delegasjon til EU ledes av ambassadør Rolf Einar Fife. Her finner du kontaktinformasjon til alle medarbeidere ved EU-delegasjonen i Brussel og noen stikkord om hvilke fagområder den enkelte jobber med.

Ledelse
Rolf Einar Fife
Rolf Einar Fife
Norges ambassadør til EU

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 21
[email protected]
 

Per Strand Sjaastad
Norges ambassadør til Belgia
og nestleder ved EU-delegasjonen

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 21
[email protected]

Ansvar for delegasjonens arbeid
knyttet til EØS-samarbeidet og
EUs indre marked. Brexit.

Curriculum Vitae

Assistenter:
Ellen Reiner-Vestli (delegasjonen)
Martine de Laet (ambassaden)

Eirik Nestås Mathisen
Ministerråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 65

[email protected] 

Ansvar for koordinering og ledelse av
delegasjonens arbeid i tilknytning til
det utenriks-, sikkerhets- og forsvars-
politiske samarbeidet med EU, EEAS.

Assistent: Ellen Reiner-Vestli


Internasjonale relasjoner
Ingrid Schulerud

Ingrid Schulerud
Ministerråd

Tlf.: +32 (0)2 238 73 00
[email protected] 

Demokrati og rettsstat.

Assistent: Ellen Reiner-Vestli

Gry_Waage

Gry Karen Waage
Ambassaderåd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 65
[email protected] 

Europaparlamentet, rettsstat
og demokrati.

Ingjerd Haugen

Ingjerd Haugen
Ambassadesekretær

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 67
[email protected]

EØS-koordinator. Oppfølging av
EØS-komiteen, EFTAs faste komité
og EØS-rådet. Følger arbeidet i UK I
(varer), UK II (kapital/tjenester),
UK III (personer), UK IV
(programsamarbeid), UK V
(rettslige og institusjonelle spørsmål),
og FMC (Financial Mechanism
Committee). Oppfølging av Sveits,
Island, Liechtenstein og mikrostatene.

Christian Gahre

Christian Gahre
Ambassadesekretær

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 46
[email protected]

Nordområdene og Arktis, det trans-
atlantiske forholdet, EU-NATO, Asia inkl.
Kina (COASI/ASEM). Indre og ytre
sikkerhet, inkl. hybrid og cyber.
Menneskerettigheter. EUs sivile
operasjoner.

Katarina Nordanger

Katarina H. Nordanger
Ambassadesekretær

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 66
[email protected]

Brexit, ikke-spredning (inkl. JCPOA
og Instex), sanksjoner og restrektive
tiltak, Vest-Balkan (COWEB), Russland.
Ukraina, Sør-Kaukasus, østlig
partnerskap, Hviterussland (COEST).
Tyrkia.

Kai Simon Yuen

Kai Simon Yuen

Ambassadesekretær

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 63
[email protected]

Migrasjon (ekstern dimensjon),
Midtøsten, Nord-Afrika, Afghanistan og
Pakistan (inkl. MEPP/AHLC).
Afrika (COAFR), internasjonale
partnerskap og utviklingspolitisk dialog.
Latin-Amerika. Humanitære spørsmål og
sivil krisehåndtering. Tilslutninger til
EU-erklæringer, utenriks- økonomiske
spørsmål. Klima, energi og miljø i
utenrikspolitikken.

Kommunikasjon og presse

Marit Aspaas

Marit Aspaas
Kommunikasjonsråd

Tlf.: +32 (0) 2  238 74 92
marit.aspa[email protected]

Hovedkontakt presse,
kommunikasjonsstrategi EU-del,
koordinere henvendelser og
besøk, praktikanter oppfølging

Oda Oldertrøen
Kommunikasjonsrådgiver (vikar)

Tlf.: +32 (0) 2  238 74 78
Mob.: +32 483 462 854
[email protected]

Pressekontakt, informasjonsarbeid,
besøk, arrangement.

Gulbrandsen_Johannes.jpg

Johannes Gulbrandsen
Kommunikasjonsrådgiver

Tlf.: +32 (0) 2  238 74 24
Mob.: +32 499 058 000
[email protected]

Pressekontakt, informasjonsarbeid,
besøk, arrangement.

 


Forskning- og utdanningspolitikk

Marthe Stornes Nordtug
Forskningsråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 55
[email protected]

Europeisk forsknings- og
innovasjonssamarbeid,
inkludert EUs rammeprogram
for forskning og innovasjon
og Det europeiske
forskningsområdet (ERA).

Hege Landmark-Høyvik

Hege Landmark-Høyvik
Utdanningsråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 74
[email protected]

EUs utdanningssamarbeid, inkludert
EUs program for utdanning, opplæring,
ungdom og idrett, og direktivet for
godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.


Sikkerhets- og forsvarspolitikk

Martin Blom
Råd for sikkerhets- og forsvarspolitikk

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 52
[email protected] 

EUs felles forsvars- og
sikkerhetspolitikk (CSDP).
Samarbeidet mellom EU og NATO.
Sivilt-militært samarbeid.
Forsvarsindustrielt samarbeid med
EU, EDA, kapabilitet og
forsvarsforskning.


Helse-, arbeids- og sosialpolitikk
Anders Lamark Tysse

Anders Lamark Tysse
Råd for helse- og mattrygghet

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 80
[email protected]

Helsesamarbeid i EU, pasient-
mobilitet, helsepersonell, e-helse,
legemidler og medisinsk utstyr,
folkehelse - herunder helseberedskap
og smittevern, rusmidler, ernæring
og mattrygghet.

Mona Næss
Arbeids- og sosialråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 69
[email protected]

Arbeidsmarkedspolitikk, fri
bevegelse av arbeidstakere,
arbeidsrett, helse/miljø/sikkerhet
på arbeidsplassen, sosialpolitikk,
koordinering av trygderettigheter,
likestilling/ikke-diskriminering
i arbeidslivet.

Nærings- og fiskeripolitikk

Tymon Bugajski

Tymon Bugajski
Nærings- og fiskeriråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 25
[email protected] 

Handelspolitikk og frihandelsavtaler. 
WTO. Markedsadgang til EU for fisk.
Maritim politikk og transport.
Rompolitikk.

Marit C. Schage Andria

Marit C. Schage Andria
Nærings- og fiskeriråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 41
[email protected]

Fiskeripolitikk, med hovedvekt på
fiskeri- og ressursforvaltning.
Norges fiskerisamarbeid med EU,
kyststatsforhandlinger, EUs fiskeri-,
hav- og akvakulturpolitikk.

Einar Døssland

Einar Døssland
Nærings- og fiskeriråd

Tlf.: + 32 (0) 2 238 74 71
[email protected] 

Næringspolitikk, det indre
marked for varer og tjenester. 
Konkurransepolitikk. Statsstøtte.
Offentlige anskaffelser.
Selskapsrett. Forenkling.


Justis- og innenrikspolitikk
Kathrine L. Brinch

Kathrine Lund Brinch
Justisråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 32
[email protected]

Justis- og innenrikspolitiske spørsmål
med hovedvekt på Schengen-saker
(visum og reisedokumenter).
Migrasjon- og flyktningerelaterte forhold,
herunder Dublin, EASO, gjenbosetting
og relokalisering. SCIFA.

 

Jan Olav Frantsvold
Justisråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 39
[email protected]

Justis- og innenrikspolitiske spørsmål
med hovedvekt på Schengen-saker,
andre politirelaterte forhold, personvern
og indre sikkerhet / terrorisme.

 

Anette Ødelien

Anette Ødelien
Justisråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 58
[email protected]

Justis- og innenrikspolitiske spørsmål
med hovedvekt på Schengen-saker, Frontex
og sjøoperasjoner. Samfunnssikkerhet,
beredskap og krisehåndtering. Sivilrettslige, 
strafferettslige og institusjonelle spørsmål.


Forvaltnings- og IKT-politikk
Camilla Ongre

Camilla Ongre
IKT-råd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 84
[email protected]

IKT-politikk, elektronisk kommunikasjon,
forvaltningspolitikk, personvern,
opphavsrett, cybersikkerhet. 


Landbruk og mattrygghet
Magnar Sundfør

Magnar Sundfør
Landbruksråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 49
[email protected] 

EUs felles landbrukspolitikk, handel,
bygdeutvikling og skogbruk. 

Stein Ivar Ormsettrø

Stein Ivar Ormsettrø
Matråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 53
[email protected]

Matvaretrygghet og matkvalitet,
i tillegg til dyrehelse og dyrevelferd
langs produksjonskjeden.


Miljø, klima- og energipolitikk
Tom Johnsen

Tom O. Johnsen
Miljøråd

Tlf.: +32 (0)  2 238 74 26
[email protected]

Miljøpolitikk med hovedvekt på klima.
Reform av EUs kvotesystem 2021-2030.
Regelverk for ikke-kvotepliktig sektor
2021-2030; felles oppfyllelse av
klimamålene med EU.
Innsatsfordelingen (ESR).
Regelverk for skog og arealbruk
(LULUCF). Avkarbonisering av
transportsektoren, inkl luftfart og
skipsfart, elbil/lavutslipp.
Felles styringssystem (governance)
for energi- og klimamålene 2021-2030.
Internasjonal klimapolitikk:
gjennomføring av Paris-avtalen,
COP23/24.

Kaya Grjotheim

Kaya Grjotheim
Miljøråd

Tlf.: +32 (0)  2 238 74 37
[email protected] 

Miljøpolitikk med hovedvekt på
luftkvalitet, grønn finansiering,
naturmangfold, kjemikaliepolitikk,
vannforvaltning og sirkulær økonomi.

Ragnar Semundseth

Ragnar Semundseth
Energiråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 754 45
[email protected]

Energipolitikk og energimarkedet
i EU/EØS-området.


Regional- og kommunalpolitikk

Odd Godal

Odd Godal 
Regional- og kommunalråd

Tlf.:+32 (0) 2 238 74 64
[email protected]

Regionale og lokale forhold og
EUs regionalpolitikk.
Dekker temaer som regional
statsstøtte og Nordlige Dimensjon
i tillegg til Schengen-samarbeidet.


Transport- og kommunikasjonspolitikk
Carsten

Carsten Horn-Hanssen
Samferdselsråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 44
[email protected]

Post, elektronisk kommunikasjon,
luftfart, veitransport, jernbane,
havnepolitikk, maritim infrastruktur.


Økonomi og finanspolitikk
 

Inger Johanne A. Rygh 
Finansråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 75
[email protected]

Makroøkonomi og økonomisk politikk,
finansielle tjenester, EUs budsjett og
statistikk.

Inge Skeie

Inge Skeie
Finansråd

Tlf.: +32 (0) 2  238 74 77
[email protected]

Skatt, avgift og toll. EUs budsjett.

Forbruker-, likestilling-, og barne- og familiepolitikk

Joachim

Joachim Nilsen Frislid
Forbrukerråd

Tlf.: +32 (0) 2  238 74 33 
[email protected] 

Forbrukersaker, likestilling og
ikke-diskriminering, barne-,
ungdoms- og familiepolitikk.


Administrasjon
Grethe Knudsen
Grethe Knudsen
Administrativ leder

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 36
[email protected]

Assistent: Ellen Reiner-Vestli

Marit Kristensen
Arkivar

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 27
[email protected]

 

Kristian Wiberg
Arkivmedarbeider

Tlf.: + 32 (0) 2 238 74 68

Ellen Reiner Vestli

Ellen Reiner-Vestli
Personlig assistent for ambassadør Fife

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 21
[email protected]

Assistent for EU-ambassadør, nestleder, 
ministerråder, administrativ leder
og kommunikasjonsråd.

 

Maria Deridder Holmlund
Assistent

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 23
[email protected]

Assistent for nærings- og fiskeriråder,
matråd, landbruksråd, helseråd,
arbeids- og sosialråd, utdanningsråd,
forskningsråd, regionråd, finansråder,
IKT- og forvaltningsråd,
forbrukerråd, samferdselsråd, 
energiråd og miljøråder.

Christina Rysgaard

Christina Rysgaard
Assistent

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 31
[email protected]

Assistent for justisråd, 
råd for sikkerhet og forsvar,
utenriksgruppa, EØS-koordinator,
COMIX, ESA-portalen og EP-kalender.
Nasjonale eksperter.

Anette Ljungmann

Anette Ljungmann
Resepsjonist

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 29

Pia Ladefoged
Besøkskoordinator

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 56
[email protected]

 

Alexandra Brånå
Regnskapsfører

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 85

 

Michel Jonet
Boligforvalter

Tlf.: +32 (0) 2 238 73 08

 

Ian Hills
IKT/sikkerhet

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 17

 

Johan Pierre
Sjåfør

Tlf.: +32 (0) 2 238 73 56

Ricardo

Ricardo Cuyob
Sjåfør

Tlf.: +32 (0) 2 238 73 10


Studentpraktikanter