Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ansatte ved EU-delegasjonen

Norges delegasjon til EU ledes av ambassadør Rolf Einar Fife. Her finner du kontaktinformasjon til alle medarbeidere ved EU-delegasjonen i Brussel og noen stikkord om hvilke fagområder den enkelte jobber med.

 

Ledelse
Rolf Einar Fife
Rolf Einar Fife
Norges ambassadør til EU

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 21
rolf.einar.fife@mfa.no
 
Twitter: @RolfEinarFife
https://twitter.com/RolfEinarFife 

Per Strand Sjaastad
Ambassadør til Belgia og nestleder ved
delegasjonen

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 28
per.sjaastad@mfa.no

Ansvar for delegasjonens arbeid
knyttet til EØS-samarbeidet og
EUs indre marked. Brexit.

Assistenter:
Lisbeth Wille (delegasjonen)
Martine de Laet (ambassaden)

Eirik Nestås Mathisen
Ministerråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 65

eirik.nestas.mathisen@mfa.no 

Ansvar for koordinering og ledelse av
delegasjonens arbeid i tilknytning til
det utenriks-, sikkerhets- og forsvars-
politiske samarbeidet med EU, EEAS.

Assistent: Lisbeth Wille

Kommunikasjon og presse

 Wera Helstrøm

Wera Helstrøm
Kommunikasjonsråd

Tlf.: +32 (0) 2  238 74 92 
wera.Helstrom@mfa.no

Pressekontakt, informasjonsarbeid,
besøk.

Ingvild Tennøe Haugen


Ingvild Tennøe Haugen
Kommunikasjonsrådgiver

Tlf.: +32 (0) 2  238 74 78  
ingvild.tennoe.haugen@mfa.no

 

 

Yngve Angvik

Yngve Angvik
Kommunikasjonsrådgiver

Tlf.: +32 (0) 2  238 74 24
yngve.angvik@mfa.no

 

 


Internasjonale relasjoner
schulerud_134x.jpg

Ingrid Schulerud
Ministerråd

Tlf.: +32 (0)2 238 73 00
ingrid.schulerud@mfa.no 

Demokrati og rettsstat.

Assistent: Ellen Reiner-Vestli

Gry_Waage

Gry Karen Waage
Ambassaderåd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 65
gry.karen.waage@mfa.no 

Europaparlamentet generelt
+ horisontale spørsmål i EP,
rettsstatsmekanismen

Ingjerd Haugen
Ambassadesekretær

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 67
ingjerd.haugen@mfa.no

EØS-koordinator. Oppfølging av
EØS-komiteen, EFTAs faste komité
og EØS-rådet. Følger arbeidet i UK I
(varer), UK II (kapital/tjenester),
UK III (personer), UK IV
(programsamarbeid), UK V
(rettslige og institusjonelle spørsmål),
og FMC (Financial Mechanism
Committee). Oppfølging av Sveits,
Island, Liechtenstein og mikrostatene.

Christian Gahre
Ambassadesekretær

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 46
christian.gahre@mfa.no

Nordområdene og Arktis, det transatlantiske
forholdet, EU-NATO, Asia inkl. Kina (COASI/
ASEM). Indre og ytre sikkerhet, inkl. hybrid og
cyber. Menneskerettigheter. EUs sivile operasjoner.

 Vandvik

Bård Vandvik
Ambassaderåd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 66
bard.vandvik@mfa.no

Brexit, ikke-spredning (inkl. JCPOA
og Instex), sanksjoner og restrektive tiltak,
Vest-Balkan (COWEB), Russland. Ukraina,
Sør-Kaukasus, østlig partnerskap,
Hviterussland (COEST). Tyrkia.

Kai Simon Yuen

Ambassadesekretær

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 63
kai.simon.yuen@mfa.no

Migrasjon (ekstern dimensjon),
Midtøsten, Nord-Afrika, Afghanistan og
Pakistan (inkl. MEPP/AHLC). Afrika (COAFR),
internasjonale partnerskap og utviklings-
politisk dialog. Latin-Amerika. Humanitære
spørsmål og sivil krisehåndtering.
Tilslutninger til EU-erklæringer, utenriks-
økonomiske spørsmål. Klima, energi og
miljø i utenrikspolitikken.


Forskning- og utdanningspolitikk

Marthe Stornes Nordtug
Forskningsråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 55
Marthe.Stornes.Nordtug@mfa.no

EUs rammeprogram for forskning
og teknologi, Det europeiske
forskningsområdet (ERA),
COST-samarbeidet.

 

Ragnhild Skålid
Utdanningsråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 74

ragnhild.skalid@mfa.no

EUs utdanningssamarbeid, inkludert
EUs program for utdanning, opplæring,
ungdom og idrett, og direktivet for
godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.


Sikkerhets- og forsvarspolitikk
 

Erik Breidlid
Råd for sikkerhets- og forsvarspolitikk

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 52

erik.Breidlid@mfa.no

EUs felles forsvars- og sikkerhets-
politikk (CSDP), samarbeidet
mellom EU og NATO, sivilt-militært
samarbeid. Forsvarsindustrielt
samarbeid med EU, EDA, kapabilitet
og forsvarsforskning.


Helse-, arbeids- og sosialpolitikk
 Maren Widme

Maren Ringstad Widme 
Råd for helse- og mattrygghet

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 80
maren.Ringstad.Widme@mfa.no  

Helsesamarbeid i EU, pasient-
mobilitet, helsepersonell, e-helse,
legemidler og medisinsk utstyr,
folkehelse - herunder helseberedskap
og smittevern, rusmidler, ernæring
og mattrygghet.

Mona Næss
Arbeids- og sosialråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 69
mona.Naess@mfa.no

Arbeidsmarkedspolitikk, fri
bevegelse av arbeidstakere,
arbeidsrett, helse/miljø/sikkerhet
på arbeidsplassen, sosialpolitikk,
koordinering av trygderettigheter,
likestilling/ikke-diskriminering
i arbeidslivet.

Nærings- og fiskeripolitikk

Tymon Bugajski

Tymon Bugajski
Nærings- og fiskeriråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 25
tymon.bugajski@mfa.no 

Handelspolitikk og frihandelsavtaler. 
WTO. Markedsadgang til EU for fisk.
Maritim politikk og transport.
Rompolitikk.

Marit C. Schage Andria
Nærings- og fiskeriråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 41
Marit.Schage.Andria@mfa.no

Fiskeripolitikk, med hovedvekt på
fiskeri- og ressursforvaltning.
Norges fiskerisamarbeid med EU,
kyststatsforhandlinger, EUs fiskeri-,
hav- og akvakulturpolitikk.

 

Einar Døssland
Nærings- og fiskeriråd

Tlf.: + 32 (0) 2 238 74 71
einar.dossland@mfa.no 

Næringspolitikk, det indre
marked for varer og tjenester. 
Konkurransepolitikk. Statsstøtte.
Offentlige anskaffelser.
Selskapsrett. Forenkling.


Justis- og innenrikspolitikk
 Muriuki

Nelun Ånestad Muriuki
Justisråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 32
nelun.anestad.muriuki@mfa.no

Justis- og innenrikspolitiske spørsmål
med hovedvekt på Schengen-saker
(visum og reisedokumenter).
Migrasjon- og flyktningerelaterte forhold,
herunder Dublin, EASO, gjenbosetting
og relokalisering. SCIFA.

 

Jan Olav Frantsvold
Justisråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 39
jan.olav.frantsvold@mfa.no

Justis- og innenrikspolitiske spørsmål
med hovedvekt på Schengen-saker,
andre politirelaterte forhold, personvern
og indre sikkerhet / terrorisme.

 

Marianne Djupesland
Justisråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 58
marianne.djupesland@mfa.no

Schengen-saker, Frontex og
sjøoperasjoner. Samfunnssikkerhet,
beredskap og krisehåntering.
Sivilrettslige, strafferettslige og
institusjonelle spørsmål.


Forvaltnings- og IKT-politikk

Trond Helge Bårdsen
IKT- og forvaltningsråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 84

trond.helge.bardsen@mfa.no

IKT-politikk, forvaltningspolitikk,
personvern, opphavsrett, elektronisk

kommunikasjon og cybersikkerhet.


Landbruk og mattrygghet
 

Kjetil Tysdal
Landbruksråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 49
kjetil.tysdal@mfa.no  

EUs felles landbrukspolitikk, handel,
bygdeutvikling og skogbruk. 

Gisken Thoen
Matråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 53
gisken.beate.thoen@mfa.no

Matvaretrygghet og matkvalitet,
i tillegg til dyrehelse og dyrevelferd
langs produksjonskjeden.


Miljø, klima- og energipolitikk
 

Stine Svarva
Miljøråd

Tlf.: +32 (0)  2 238 74 26
stine.svarva@mfa.no

Miljøpolitikk med hovedvekt på klima.
Reform av EUs kvotesystem 2021-2030.
Regelverk for ikke-kvotepliktig sektor
2021-2030; felles oppfyllelse av
klimamålene med EU.
Innsatsfordelingen (ESR).
Regelverk for skog og arealbruk
(LULUCF). Avkarbonisering av
transportsektoren, inkl luftfart og
skipsfart, elbil/lavutslipp.
Felles styringssystem (governance)
for energi- og klimamålene 2021-2030.
Internasjonal klimapolitikk:
gjennomføring av Paris-avtalen,
COP23/24.

Kaya Grjotheim
Miljøråd

Tlf.: +32 (0)  2 238 74 37
kaya.grjotheim@mfa.no 

Miljøpolitikk med hovedvekt på
luftkvalitet, grønn finansiering,
naturmangfold, kjemikaliepolitikk,
vannforvaltning og sirkulær økonomi.

Lisa M. Løvold
Energiråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 45
lisa.maria.lovold@mfa.no

Energipolitikk og energimarkedet
i EU/EØS-området.

Marius

Marius Fuglerud
Rådgiver for energisaker

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 13
marius.fuglerud@mfa.no 


Regional- og kommunalpolitikk

Odd Godal 
Regional- og kommunalråd

Tlf.:+32 (0) 2 238 74 64
odd.godal@mfa.no

Regionale og lokale forhold og
EUs regionalpolitikk.
Dekker temaer som regional
statsstøtte og Nordlige Dimensjon
i tillegg til Schengen-samarbeidet.


Transport- og kommunikasjonspolitikk
Carsten

Carsten Horn-Hanssen
Samferdselsråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 44
carsten.horn-hanssen@mfa.no

Post, elektronisk kommunikasjon,
luftfart, veitransport, jernbane,
havnepolitikk, maritim infrastruktur.


Økonomi og finanspolitikk
 

Inger Johanne A. Rygh 
Finansråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 75
inger-johanne.rygh@mfa.no

Makroøkonomi og økonomisk politikk,
finansielle tjenester, EUs budsjett og
statistikk.

Erik Mæhlen Larsen
Finansråd

Tlf.: +32 (0) 2  238 74 77
erik.maehlen.larsen@mfa.no

Skatt, avgift og toll. EUs budsjett.

Forbruker-, likestilling-, og barne- og familiepolitikk

 

Joachim

Joachim Nilsen Frislid
Forbrukerråd

Tlf.: +32 (0) 2  238 74 33 
joachim.nilsen.frislid@mfa.no 

Forbrukersaker, likestilling og
ikke-diskriminering, barne-,
ungdoms- og familiepolitikk.


Administrasjon
Grethe Knudsen
Administrativ leder

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 36
grethe.knudsen@mfa.no

Assistent: Lisbeth Wille

Marit Kristensen
Arkivar

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 27
marit.kristensen@mfa.no

 

Kristian Wiberg
Arkivmedarbeider

Tlf.: + 32 (0) 2 238 74 68

Lisbeth Wille
Assistent for ambassadør Fife

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 21
pa.eu.amb@mfa.no

Assistent for EU-ambassadør, nestleder, 
ministerråder, administrativ leder
og kommunikasjonsråd.

 

Maria Deridder Holmlund
Assistent

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 23

Assistent for fiskeriråder, matråd,
landbruksråd, helseråd, arbeids-
og sosialråd, utdanningsråd,
forskningsråd, regionråd, finansråder,
IKT- og forvaltningsråd,
konkurranseråd, næringsråd,
energiråd, klimaråd og miljøråd.

Ellen Reiner-Vestli
Administrativ Assistent

+32 (0) 2 238 74 31
Ellen.Reiner-Vestli@mfa.no

Assistent for utenriksgruppa,
justis og forsvar.
COMIX, ESA-portalen og
EP-kalender. Nasjonale eksperter.

 Ljungmann

Anette Ljungmann
Resepsjonist

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 29

 

Pia Ladefoged
Besøkskoordinator

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 56

 

Alexandra Brånå
Regnskapsfører

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 85

 

Michel Jonet
Boligforvalter

Tlf.: +32 (0) 2 238 73 08

 

Ian Hills
IKT/sikkerhet

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 17

 

Johan Pierre
Sjåfør

Tlf.: +32 (0) 2 238 73 56

Ricardo

Ricardo Cuyob
Sjåfør

Tlf.: +32 (0) 2 238 73 10


Studentpraktikanter

Olivia Knudsen
Praktikant ved EU-delegasjonen

Olivia.Knudsen@mfa.no

Oda Oldertrøen
Praktikant ved EU-delegasjonen

+32 (0) 2 238 7319
Oda.Oldertroen@mfa.no

Ferdinand Mowinckel
Praktikant ved ambassaden til Belgia

Ferdinand.Mowinckel@mfa.no

 
 
Til toppen