Ansatte ved EU-delegasjonen

Norges delegasjon til EU ledes av ambassadør Rolf Einar Fife. Her finner du kontaktinformasjon til alle medarbeidere ved EU-delegasjonen i Brussel og noen stikkord om hvilke fagområder den enkelte jobber med.

 

Ledelse
Rolf Einar Fife
Rolf Einar Fife
Norges ambassadør til EU

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 21
rolf.einar.fife@mfa.no
 
 

Per Strand Sjaastad
Norges ambassadør til Belgia
og nestleder ved EU-delegasjonen

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 21
per.sjaastad@mfa.no

Ansvar for delegasjonens arbeid
knyttet til EØS-samarbeidet og
EUs indre marked. Brexit.

Curriculum Vitae

Assistenter:
Françoise Chotard (delegasjonen)
Martine de Laet (ambassaden)

Eirik Nestås Mathisen
Ministerråd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 65

eirik.nestas.mathisen@mfa.no 

Ansvar for koordinering og ledelse av
delegasjonens arbeid i tilknytning til
det utenriks-, sikkerhets- og forsvars-
politiske samarbeidet med EU, EEAS.

Assistent: Françoise Chotard 


Internasjonale relasjoner
Gry_Waage

Gry Karen Waage
Ambassaderåd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 65
gry.karen.waage@mfa.no 

Europaparlamentet, rettsstat
og demokrati.

Solveig Isabelle Verheyleweghen

Solveig Isabelle Verheyleweghen
Ambassaderåd

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 22
solveig.isabelle.verheyleweghen@mfa.no

EU og det multilaterale.
Europaparlamentet.


Ingjerd Haugen

Ingjerd Haugen
Ambassadesekretær

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 67
ingjerd.haugen@mfa.no

Oppfølging og koordinering av
EØS-samarbeidet, EØS-midler (FMO).
Sveits, Island, Liechtenstein og
mikrostatene.

Christian Gahre

Christian Gahre
Ambassadesekretær

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 46
christian.gahre@mfa.no

Nordområdene, sikkerhetspolitikk,
Nord-Amerika og Asia.

Katarina Nordanger

Katarina H. Nordanger
Ambassadesekretær

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 66
katarina.nordanger@mfa.no

Russland, Vest-Balkan, Østlig
partnerskap, Tyrkia og
utvidelsespolitikk. Restriktive tiltak
og tilslutninger.

Kai Simon Yuen

Kai Simon Yuen

Ambassadesekretær

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 63
kai.simon.yuen@mfa.no

Midtøsten, Afrika og Latin-Amerika.
Internasjonale partnerskap og
utviklingspolitisk dialog. Humanitære
spørsmål og sivil krisehåndtering.
Brexit.

Kommunikasjon og presse

Marit Aspaas

Marit Aspaas
Kommunikasjonsråd

Tlf.: +32 (0) 2  238 74 92
marit.aspaas@mfa.no

Hovedkontakt presse,
kommunikasjonsstrategi EU-del,
koordinere henvendelser og
besøk, praktikanter oppfølging

Juliane Bragstad Lamvik

Juliane Bragstad Lamvik
Kommunikasjonsrådgiver

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 24
Mob.: +32 (0) 478 77 63 07
juliane.bragstad.lamvik@mfa.no

Pressekontakt, informasjonsarbeid, visuell innholdsproduksjon, besøk, arrangement.

Timo Nikolaisen

Timo Nikolaisen
Kommunikasjonsrådgiver (vikar)

Tlf.: +32 (0)2 238 73 15
Mob.: +32 (0) 499 05 80 00
timo.nikolaisen@mfa.no 

Pressekontakt, informasjonsarbeid,
besøk, arrangement.

Forskning- og utdanningspolitikk

Hege Landmark-Høyvik

Hege Landmark-Høyvik
Spesialutsending for utdanning

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 74
hege.landmark-hoyvik@mfa.no

EUs utdanningssamarbeid, inkludert
EUs program for utdanning, opplæring,
ungdom og idrett, og direktivet for
godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

Geir Arnulf

Geir Arnulf
Spesialutsending for forskning

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 55
geir.arnulf@mfa.no

EUs forsknings-, teknologi- og
innovasjonssamarbeid, inkludert
EUs program for forskning og innovasjon,
og Det europeiske forskningsområdet (ERA).


Sikkerhets- og forsvarspolitikk

Martin Blom
Spesialutsending for sikkerhets- og
forsvarspolitikk

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 52
martin.blom@mfa.no 

EUs felles forsvars- og
sikkerhetspolitikk (CSDP).
Samarbeidet mellom EU og NATO.
Sivilt-militært samarbeid.
Forsvarsindustrielt samarbeid med
EU, EDA, kapabilitet og
forsvarsforskning.


Helse-, arbeids- og sosialpolitikk
Anders Lamark Tysse

Anders Lamark Tysse
Spesialutsending for helse og mattrygghet

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 80
anders.lamark.tysse@mfa.no

Helsesamarbeid i EU, pasient-
mobilitet, helsepersonell, e-helse,
legemidler og medisinsk utstyr,
folkehelse - herunder smittevern,
rusmidler, ernæring og mattrygghet.

Thor Erik Lindgren

Thor Erik Lindgren
Spesialutsending for helseberedskap
og kriserespons

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 71
thor.erik.lindgren@mfa.no

EU-samarbeid om helseberedskap- og
kriserespons, innkjøpssamarbeid,
helsesikkerhetskomiteen (HSC).
 

Kristina Jullum Hagen

Kristina Jullum Hagen
Spesialutsending for arbeids- og
sosialsaker

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 69
Kristina.Jullum.Hagen@mfa.no

Arbeidsmarkedspolitikk, fri
bevegelse av arbeidstakere,
arbeidsrett, helse/miljø/sikkerhet
på arbeidsplassen, sosialpolitikk,
koordinering av trygderettigheter,
likestilling/ikke-diskriminering
i arbeidslivet.

Nærings- og fiskeripolitikk

Tymon Bugajski

Tymon Bugajski
Spesialutsending for nærings- og
fiskeripolitikk

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 25
tymon.bugajski@mfa.no 

Handelspolitikk og frihandelsavtaler. 
WTO. Markedsadgang til EU for fisk.
Maritim politikk og transport.
Rompolitikk.

Ingrid Vikanes

Ingrid Vikanes
Spesialutsending for nærings- og
fiskeripolitikk

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 41
ingrid.vikanes@mfa.no 

Fiskeripolitikk, med hovedvekt på
fiskeri- og ressursforvaltning.
Norges fiskerisamarbeid med EU,
kyststatsforhandlinger, EUs fiskeri-,
hav- og akvakulturpolitikk.


Justis- og innenrikspolitikk
Kathrine L. Brinch

Kathrine Lund Brinch
Spesialutsending for justis- og 
innenrikspolitikk

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 32
kathrine.lund.brinch@mfa.no

Justis- og innenrikspolitiske spørsmål
med hovedvekt på Schengen-saker,
særlig knyttet til retur og visum. Asyl-
og migrasjonsrelaterte forhold. SCIFA. 

Kristel Høgslett

Kristel Høgslett
Spesialutsending for justis- og 
innenrikspolitikk

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 39
kristel.hogslett@mfa.no 

Justis- og innenrikspolitiske spørsmål
med hovedvekt på Schengen-saker,
grenserelaterte forhold (FRONT),
politisamarbeid og kontraterror.
Informasjonsutveksling, SIS, FRONT
og COSI.  

Josefine Aaser

Josefine Aaser
Spesialutsending for justis- og 
innenrikspolitikk

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 58
josefine.aaser@mfa.no 

Kontraterror, sivil beredskap,
nasjonal sikkerhet, hybride trusler.


Forvaltnings- og IKT-politikk
Camilla Ongre

Camilla Ongre
Spesialutsending for IKT-politikk

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 84
camilla.ongre@mfa.no

IKT-politikk, elektronisk kommunikasjon,
forvaltningspolitikk, personvern.


Landbruk og mattrygghet
Magnar Sundfør

Magnar Sundfør
Spesialutsending for landbruk

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 49
magnar.sundfor@mfa.no 

EUs felles landbrukspolitikk, handel,
bygdeutvikling og skogbruk. 

Stein Ivar Ormsettrø

Stein Ivar Ormsettrø
Spesialutsending for matpolitikk

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 53
stein.ivar.ormsettro@mfa.no

Matvaretrygghet og matkvalitet,
i tillegg til dyrehelse og dyrevelferd
langs produksjonskjeden.


Miljø, klima- og energipolitikk
Tom Johnsen

Tom O. Johnsen
Spesialutsending for klima

Tlf.: +32 (0)  2 238 74 26
tom.oddgeir.johnsen@mfa.no

Klimapolitikk. Norges samarbeid med
EU om oppfyllelse av klimaforpliktelser.
EUs kvotesystem, ikke-kvotepliktige
klimagassutslipp
(innsatsfordelingsforordningen) og
regelverk for skog og arealbruk
(LULUCF).

Kaya Grjotheim

Kaya Grjotheim
Spesialutsending for miljø

Tlf.: +32 (0)  2 238 74 37
kaya.grjotheim@mfa.no 

Miljøpolitikk med hovedvekt på
luftkvalitet, grønn finansiering,
naturmangfold, kjemikaliepolitikk,
vannforvaltning og sirkulær økonomi.

Ragnar Semundseth

Ragnar Semundseth
Spesialutsending for energi

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 45
ragnar.semundseth@mfa.no

Energipolitikk og energimarkedet
i EU/EØS-området.

Martin S. Lund

Martin Skjerping Lund
Rådgiver for energisaker

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 13
martin.skjerping.lund@mfa.no

Energipolitikk og energimarkedet
i EU/EØS-området.


Regional- og kommunalpolitikk

Odd Godal

Odd Godal 
Spesialutsending for regional- og
kommunalpolitikk

Tlf.:+32 (0) 2 238 74 64
odd.godal@mfa.no

Regionale og lokale forhold og
EUs regionalpolitikk.
Dekker temaer som regional
statsstøtte og Nordlige Dimensjon
i tillegg til Schengen-samarbeidet.


Transport- og kommunikasjonspolitikk
Carsten

Carsten Horn-Hanssen
Spesialutsending for samferdsel

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 44
carsten.horn-hanssen@mfa.no

Post, elektronisk kommunikasjon,
luftfart, veitransport, jernbane,
havnepolitikk, maritim infrastruktur.


Økonomi og finans
 
Astrid Elisabeth Erlingsen

Astrid Erlingsen
Spesialutsending for finans

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 75
astrid.elisabeth.erlingsen@mfa.no

EUs skatte- og avgiftspolitikk,
enkeltsaker om EØS/skatt,
finansmarkedsspørsmål, toll
EUs budsjett.

Inge Skeie

Inge Skeie
Spesialutsending for finans

Tlf.: +32 (0) 2  238 74 77
inge.skeie@mfa.no

Makroøkonomi og økonomisk politikk,
klima- og miljøavgifter, bærekraftig
finans, statistikk, EUs budsjett.

Forbruker-, likestilling-, og barne- og familiepolitikk

Joachim

Joachim Nilsen Frislid
Spesialutsending for forbruker-, 
likestilling-, barne- og familiepolitikk

Tlf.: +32 (0) 2  238 74 33 
joachim.nilsen.frislid@mfa.no 

Forbrukersaker, likestilling og
ikke-diskriminering, barne-,
ungdoms- og familiepolitikk.


Administrasjon
Kristin Barsten

Kristin Barsten
Administrativ leder

Tlf.: +32 (0) 2  238 74 36
kristin.barsten@mfa.no 

Assistent: Françoise Chotard 

 

Arnstein Semb Røren
Arkivar

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 27
Arnstein.Semb.Roren@mfa.no

 

Kristian Wiberg
Arkivmedarbeider

Tlf.: + 32 (0) 2 238 74 68

Francoise Chotard

Françoise Chotard
Personlig assistent for ambassadør Fife

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 21
pa.eu.amb@mfa.no

Assistent for EU-ambassadør, nestleder, 
ministerråder, administrativ leder
og kommunikasjonsråd.

 

Maria Deridder Holmlund
Assistent

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 23
maria.deridder.holmlund@mfa.no

Assistent for nærings- og fiskeriråder,
matråd, landbruksråd, helseråd,
arbeids- og sosialråd, utdanningsråd,
forskningsråd, regionråd, finansråder,
IKT- og forvaltningsråd,
forbrukerråd, samferdselsråd, 
energiråd og miljøråder.

Christina Rysgaard

Christina Rysgaard
Assistent

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 31
christina.rysgaard@mfa.no

Assistent for justisråd, 
råd for sikkerhet og forsvar,
utenriksgruppa, EØS-koordinator,
COMIX, ESA-portalen og EP-kalender.
Nasjonale eksperter.

Maja Augestad Breistøl

Maja Augestad Breistøl
Assistent (vikar)

Tlf.: +32 (0) 2 238 73 19
maja.breistol@mfa.no 

 

Anette Ljungmann

Anette Ljungmann
Resepsjonist

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 29
alj@mfa.no

Pia Ladefoged
Besøkskoordinator

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 56
pia.ladefoged@mfa.no

 

Michel Jonet
Boligforvalter

Tlf.: +32 (0) 2 238 73 08

 

Ian Hills
IKT/sikkerhet

Tlf.: +32 (0) 2 238 74 17

 

Johan Pierre
Sjåfør

Tlf.: +32 (0) 2 238 73 56

Ricardo

Ricardo Cuyob
Sjåfør

Tlf.: +32 (0) 2 238 73 10


Studentpraktikanter