Spesialutvalg

Spesialutvalgene skal bidra til samordning i saker som berører flere departementer og underetater. Ledelse og sekretariatsansvar for det enkelte utvalg ligger i det departementet som har forvaltningsmessig hoved¬ansvar, for eksempel leder Olje- og energidepartementet Spesialutvalget for energi.

Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet og Finans­departementet har møterett i alle utvalgene. EØS-relevante forslag som er under arbeid i Kommisjonen eller Rådet, vurderes og følges opp i utvalgene.

Spesialutvalgene møter så ofte som det er nødvendig for å kunne vurdere å fremme norske posisjoner. Det fagansvarlige departement skal sikre at alle sider som angår en sak blir belyst.

EØS-notatbasen er et viktig verktøy for bruk i spesialutvalgenes arbeid med EU/EØS-saker.

Oversikt over EØS-spesialutvalgene

Utvalg

Ledelse

EØS-juridisk forum

Justisdepartementet

EØS-rettslig utvalg

Utenriksdepartementet

Spesialutvalget for energi

Olje- og energidepartementet

Spesialutvalget for forbrukerspørsmål

Barne- og familiedepartementet

Spesialutvalget for forskning og utvikling

Kunnskapsdepartementet

Spesialutvalget for handelsforenkling/kjemikalier

Miljødirektoratet

Spesialutvalget for helse

Helse- og omsorgsdepartementet

Spesialutvalget for immaterialrett

Kulturdepartementet

Spesialutvalget for indre marked

Nærings- og fiskeridepartementet

Spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Finansdepartementet

Spesialutvalget for kommunikasjoner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Spesialutvalget for konkurransesaker

Nærings- og fiskeridepartementet

Spesialutvalget for kultur

Kulturdepartementet

Spesialutvalget for matområdet

Landbruks- og matdepartementet

Spesialutvalget for miljø

Klima- og miljødepartementet

Spesialutvalget for offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet

Spesialutvalget for offentlig støtte

Nærings- og fiskeridepartementet

Spesialutvalget for personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Arbeids- og sosialdepartementet

Spesialutvalget for samfunnssikkerhet

Justisdepartementet

Spesialutvalget for selskapsrett

Nærings- og fiskeridepartementet

Spesialutvalget for transport

Samferdselsdepartementet

Spesialutvalget for trygd

Arbeids- og sosialdepartementet

Spesialutvalget for utdanning

Kunnskapsdepartementet

Spesialutvalg for Schengen-saker

Spesialutvalget for justis- og innenrikssaker

Justisdepartementet