Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 7886 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Gjennomføringsbeslutning til forordning om håndheving av forbrukervernregler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 03.06.2020
  Celexnr.: 32019d2213 Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/2394

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2213 av 20. desember 2019 om praktiske og operasjonelle ordninger for funksjonen til den elektroniske database som er opprettet i henhold til Europaparlaments og rådsforordning (EU) 2017/2394, for så vidt angår visse meddelelser etter forordningen

 • Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2212 til forordning om håndheving av forbrukervernregler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 03.06.2020
  Celexnr.: 32019D2212 Basis rettsaktnr.: (EU)2017/2394

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2212 av 20. desember 2019 om et pilotprosjekt til gjennomføring av visse bestemmelser om administrativt samarbeid som er fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394 om samarbeid mellom myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning, ved hjelp av informasjonssystemet for det indre marked

 • Omnibus

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 02.06.2020
  Celexnr.: 32020R0698 KOM-nr.: KOM(2020)176

  Europaparlaments og rådsforordning av 25 mai 2020 om spesifike og midlertidige tiltak som følge av COVID-19 angående varighet av bestemte sertifikater, lisenser og autorisasjoner og utsettelse av bestemte periodiske kontroller i enkelte deler av transportregelverket

 • Forordning (EU) 2020/696. Endring av lufttransportforordningen 1008/2008 - lisenser, trafikktillatelser og ground handling

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 02.06.2020
  Celexnr.: 32020R0696 KOM-nr.: KOM(2020)178

  Europaparlaments- og rådsforordning som endrer Europaparlaments- og rådsforordning (EC) No 1008/2008 om felles regler for drift av lufttransporttjenester i Fellesskapet med bakgrunn i COVID-19 pandemien

 • Endring av 26 GHz-beslutningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 29.05.2020
  Celexnr.: 32020D0590 KOM-nr.: KOM(2020)2542 Basis rettsaktnr.: 2019/784/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/590 av 24. april 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning 2019/784/EU gjeldende oppdatering av relevante tekniske vilkår for frekvensbåndet 24,25-27,5 GHz

 • Endring av 2,6 GHz-beslutningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 29.05.2020
  Celexnr.: 32020D0636 KOM-nr.: KOM(2020)2831 Basis rettsaktnr.: 2008/477/EC

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/636 av 8. mai 2020 om endring av kommisjonsbeslutningen 2008/477/EF gjeldende oppdatering av relevante tekniske vilkår for frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz

 • Endring av harmonisering av den parede delen av 2 GHz-båndet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 29.05.2020
  Celexnr.: 32020D0667 KOM-nr.: KOM(2020)2816 Basis rettsaktnr.: 2012/688/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/667 av 6. mai 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning 2012/688/EU gjeldende oppdatering av relevante tekniske vilkår for frekvensbåndet 1 920-1 980 MHz og 2 110-2 170 MHz

 • POPs/PFOA

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 28.05.2020
  Basis rettsaktnr.: 2019/1021

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av 8.4.2020 om endring av vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende listing av perfluorooktansyre (PFOA), dets salter og PFOA-relaterte forbindelser

 • OMF-direktivet / Covered bonds-direktivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 28.05.2020
  Celexnr.: 32019L2162 KOM-nr.: KOM(2018)94

  Europaparlamentets og rådets direktiv om obligasjoner med fortrinnsrett og særlig sikrede realkredittobligasjoner, om offentlig tilsyn med særlig sikrede obligasjoner og særlig sikrede realkredittobligasjoner og om endring av direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU

 • POPs recast

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 28.05.2020
  Celexnr.: 32019R1021 KOM-nr.: KOM(2018)144

  Forordning (EU) 2019/1021 av Europaparlamentet og Rådet av 20. juni 2019 om persistente organiske forbindelser

 • Forordning om U-space

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 27.05.2020
  Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Utkast til kommisjonens gjennomføringsforordning om et overordnet rettslig rammeverk for U-space

 • EU-miljømerket - maling og lakk, endring av kriterier

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 27.05.2020
  Celexnr.: 32020D0503 Basis rettsaktnr.: 2014/0312/EU

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/503 av 3. april 2020 om endring av beslutning 2014/312 for å utvide unntaket for bruken av sinkoksid som konserverende stabiliseringsmiddel til å omfatte "konservering i beholdere" og konservering av "tonepasta"

 • Innskuddsgarantidirektivet 2009

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 26.05.2020
  Celexnr.: 32009L0014 Basis rettsaktnr.: 1994/19/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/14/EF av 11. mars 2009 om endringer i direktiv 94/19/EF vedrørende innskuddsgarantiordningenes dekningsgrad og tid for utbetaling...

 • clp/15ATP - stoffklassifiseringer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 26.05.2020

  (Utkast) Delegert kommisjonsforordning om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger og rettelse av denne forordning

 • CLP/Vedlegg VIII

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 26.05.2020

  (Utkast) Delegert kommisjonsforordning om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger med hensyn til informasjon knyttet til nødstilfeller

 • Konsentrasjonsgrenser for PCP i avfall i POPs forordningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 26.05.2020
  Celexnr.: 32019R0636 Basis rettsaktnr.: 32004R0850

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/636 av 23 april 2019 som endrer anneks IV og V til parlament- og rådsforordning (EC) no 850/2004 om persistente organiske miljøgifter

 • 26 GHz-beslutningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 26.05.2020
  Celexnr.: 32019D0784 KOM-nr.: KOM(2019)3450 Basis rettsaktnr.: 2002/676/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/784 av 14. mai 2019 om harmoniserte tekniske vilkår for anvendelse av 24,25-27,5 GHz til bakkebaserte systemer for trådløse elektroniske bredbåndstjenester i Fellesskapet

 • Biocid - Ikke-godkjenning av sølvkobberzeolitt i PT 2 og 7

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.05.2020
  Celexnr.: 32019D1973 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1973 av 27. november 2019 om ikke-godkjenning av sølvkobberzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 2 og 7

 • Biocid - Forlenget godkjenning av IPBC i PT 8

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.05.2020
  Celexnr.: 32019D1969 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1969 av 26. november 2019 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Biocid - Ikke-godkjenning av sølvzeolitt i PT 2 og 7

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.05.2020
  Celexnr.: 32019D1960 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1960 av 26. november 2019 om ikke-godkjenning av sølvzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 2 og 7

Til toppen