Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 9983 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Anbefaling om rettferdig omstilling

  21.03.2023 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32022H0627(04) KOM-nr.: KOM(2021)801

  Rådsrekommandasjon av 16. juni 2022 om sikring av en rettferdig omstilling til klimanøytralitet

 • Endring av forordning 748/2012 - definisjon

  17.03.2023 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport
  Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjons delegerte forordning (EU) .../... av XXX som endrer forordning (EU) No 748/2012 med hensyn til definisjon av komplekst motordrevet luftfartøy og korrigering av forordningen

 • Forordning (EU) 2023/217 om retting av feil i forordning (EU) nr. 965/2012

  17.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32023R0217

  Kommisjonsforordning (EU) 2023/217 av 1. februar 2023 om retting av forordning (EU) nr. 965/2012 hva gjelder enkelte feil introdusert med implementeringsforordning (EU) 2019/1387, og forordningene (EU) 2021/1296 og (EU) 2021/2237

 • Endring av forordning (EU) 2015/1998 om detaljerte tiltak for security i sivil luftfart med bestemmelser om teknisk utstyr, software, EDS, ETD og EVD. Myndighetsgodkjenning av transportører.

  17.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32023R0566 Basis rettsaktnr.: 300/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/566 av 10. mars 2023 som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 hva gjelder avklaring, harmonisering og forenkling av visse spesifikke securitytiltak innenfor sivil luftfart.

 • Endringsbeslutning C(2023) 1569 til beslutning C(2015) 8005

  17.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32023D1569 Basis rettsaktnr.: 300/2008

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2023) 1569 av 10. mars 2023 som endrer Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2015) 8005 hva gjelder avklaring, harmonisering og forenkling av visse spesifikke securitytiltak innenfor sivil luftfart.

 • Plantevernmidler - 540/2011, oppdatering av lister

  17.03.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32022R0801 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/801 av 20. mai 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 for å oppdatere listen over de aktive stoffene som er godkjent eller anses for å ha blitt godkjent i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009

 • Plantevernmidler - parafinolje, endring vilkår

  17.03.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32022R0800 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2022/800 av 20. mai 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkår for godkjenning av de aktive stoffene parafinolje CAS-nr. 64742-46-7, CAS-nr. 72623-86-0 og CAS-nr. 97862-82-3

 • Plantevernmidler - klorpikrin, avslag godkjenning

  17.03.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32022R0751 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2022/751 av 16. mai 2022 vedrørende avslag på godkjenning av det virksomme stoffet kloropikrin, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler

 • Plantevernmidler - 1,3-diklorpropen, avslag godkjenning

  17.03.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32022R0740 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/740 av 13. mai 2022 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet 1,3-diklorpropen i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler

 • Såvarer - hybridhvete

  17.03.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32021L1927 Basis rettsaktnr.: 66/401/EØF

  Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2021/1927 av 5. november 2021 om endring av vedlegg I og II til rådsdirektiv 66/402/EØF når det gjelder krav til såvarer av hybridhvete produsert ved bruk av cytoplasma hansterilitet

 • Revidert fornybardirektiv

  16.03.2023 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi

  Forslag til revidert direktiv for å fremme bruken av fornybar energi

 • Vet - endring sykdomsfri status/godkjent utryddelse MS

  16.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0150 Basis rettsaktnr.: 2021/620

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/150 av 20. januar 2023 som endrer visse vedlegg av gjennomføringsforordning (EU) 2021/620 om godkjenning av sykdomsfri status for visse medlemsstater eller soner derav når det gjelder visse listeførte sykdommer og godkjenning av utryddelsesprogram for visse listeførte sykdommer

 • Revisjon av avløpsdirektivet

  10.03.2023 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  KOM-nr.: KOM(2022)541 Basis rettsaktnr.: EU 1991/271

  Revisjon av direktivet om rensing av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser - KOM(2022) 541

 • Dataforvaltningsforordningen (DGA)

  10.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner
  Celexnr.: 32022R0868

  Europaparlaments- og rådsforordning om europeisk dataforvaltning (Data Governance Act)

 • Reach/XVII/Formaldehyd, avgassing

  10.03.2023 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) …/… av XXX om endring av vedlegg XVII til Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 når det gjelder formaldehyd- og formaldehydfrigjørere

 • REACH/forsøksmetode

  10.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023R0464 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2023/464 av 3. mars 2023 om tilpasning til den tekniske utviklingen av forordning (EF) nr. 440/2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og autorisasjon av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)

 • In vitro diagnostisk medisinsk utstyr - EU-referanselaboratorier

  09.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse
  Celexnr.: 32022R0944

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/944 av 17. juni 2022 om fastsettelse av bestemmelser for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/746 med hensyn til oppgavene til og kriterier for EU-referanselaboratorier på området medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk

 • Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (10. versjon)

  09.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32022D2462 Basis rettsaktnr.: 1257/2013

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2462 av 14. desember 2022 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 om opprettelse av den europeiske listen over gjenvinningsanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013

 • Vet - endring av TSE-forordning, skrantesjuke

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32022R2246 Basis rettsaktnr.: 2001/999

  Kommisjonens forordning (EU) 2022/2246 av 15. november 2022 som endrer vedlegg VIII og IX av parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder skrantesjuke hos levende hjortedyr

 • landdyrforflytning

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0118 KOM-nr.: KOM(2022)6702 Basis rettsaktnr.: 32016R0429

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/118 av 23. september 2022 som endrer delegert forordning (EU) 2020/688 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til dyrehelsekrav ved forflytning innenfor Unionen av fugler i fangenskap for utstillinger