Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 10993 treff.

Sorter: Endret Beste treff

 • Klimanøytralitetsforordningen

  21.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32023R2441

  Kommisjonsforordning (EU) 2023/2441 av 31. oktober 2023 om regler for anvendelse av direktiv 2003/87/EF (EUs klimakvotedirektiv) hva gjelder innhold og format for klimanøytralitetsplaner nødvendig for tildeling av vederlagsfrie klimakvoter

 • Endring av tildelingsforordningen

  21.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32024R0873

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/873 av 30. januar 2024 om endring av forordning (EU) 2019/331 om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2021-2030

 • CLP/nye fareklassifiseringer/21. ATP

  20.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32024R0197 KOM-nr.: KOM(2023)6928 Basis rettsaktnr.: 1272/2008

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2024/197 av 19. oktober 2023 om endring av Europaparlamentets- og rådsforordningen (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger

 • Opprettelse av det sosiale klimafondet - Klar for 55

  20.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32023R0955 KOM-nr.: KOM(2021)568

  Europaparlament- og rådsforordning (EU) 2023/955 av 10. mai 2023 om opprettelsen av et sosialt klimafond

 • Midlertidig unntak sertifisert såkorn Nederland

  20.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024D1188 Basis rettsaktnr.: 66/402/EØF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2024/1188 av 24. april 2024 om midlertidig unntak for Nederland fra rådsdirektiv 66/402/EØF med hensyn til kravene til markedsføring av sertifiserte såkorn

 • Utfyllende bestemmelser til byggevareforordningen om klassifisering av brannmotstand for byggevarer

  20.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked
  Celexnr.: 32024R1681

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2024/1681 av 6.mars om utfylling av Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 med hensyn til klassifiseringen av brannmotstand for byggevarer

 • Endring av utfyllende regler til EMIR om utvidelse av midlertidige lettelser om sikkerhetsstillelse for OTC-derivater

  20.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester
  Celexnr.: 32024R0818 Basis rettsaktnr.: 648/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2024/818 av 28. november 2023 om endring av de regulatoriske tekniske standarder fastsatt i delegert forordning (EU) nr. 153/2013 med hensyn til utvidelse av midlertidige nødtiltak om krav til sikkerhet for sentrale motparter

 • Retting og endring av vedlegg V til yrkeskvalifikasjonsdirektivet

  19.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Utdanning
  Celexnr.: 32023D2383 KOM-nr.: KOM(2023)3276

  Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2023/2383 av 23. mai 2023 om endring og retting av Europaparlaments og Rådsdirektiv 2005/36/ EF når det gjelder kvalifikasjonsbevis og benevnelser for utdanninger

 • Endring av yrkeskvalifikasjonsdirektivet og minimumskrav for sykepleier-, tannlege- og farmasøytutdanning

  19.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Utdanning
  Celexnr.: 32024L0782

  Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2024/782 av 4. mars 2024 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF med hensyn til godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for sykepleiere med ansvar for alminnelig sykepleie, tannlege og farmasøyt

 • Plantevernmidler - metiram, avslag regodkjenning

  19.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2455 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2455 av 7. november 2023 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet metiram i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - 1-naftylacetamid m.fl., forlenget godkjenning

  19.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2592 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2592 av 21. november 2023 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til utvidelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 1-naftylacetamid, 1-naftyleddiksyre, 2-fenylfenol (inkl. dets salter som natriumsalt), 8-hydroksykinolin, amidosulfuron, bifenoks, dicamba, difenokonazol, diflufenikan, dimetaklor, esfenvalerat, etofenprox, fenoksaprop-P, fenpropidin, fenpyrazamin, fluazifop P, lenacil, napropamid, nikosulfuron, parafinoljer, parafinolje, penkonazol, pikloram, proheksadion, spiroksamin, svovel, tetrakonazol og tri-allat

 • Plantevernmidler - S-metolaklor, avslag regodkjenning

  19.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R0020 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2024/20 av 12. desember 2023 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet S-metolaklor i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, og om endring av kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - bentiavalikarb, avslag regodkjenning

  19.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2657 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2657 av 6. november 2023 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet bentiavalikarb i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Justering av gebyrer til Det europeiske legemiddelbyrået (EMA)

  19.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse
  Celexnr.: 32024R0848

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/848 av 14. mars 2024 om endring av rådsforordning (EF) nr. 297/95 med hensyn til justering etter inflasjonsraten av gebyrene til Det europeiske legemiddelbyrå med virkning fra 1. april 2024

 • Gebyr til Det europeiske legemiddelbyrået (EMA)

  19.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse
  Celexnr.: 32024R0568

  Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2024/568 av 7. februar 2024 om gebyrer som skal betales til Det europeiske legemiddelbyrået, og som endrer europaparlaments- og rådsforordningene 2017/745 og (EU) 2022/123 og opphever europaparlamentets- og rådsforordning (EU) nr. 658/2014 og rådsforordning (EF) nr. 297/95

 • Energimerking, Driftsdetaljer for produktdatabasen EPREL

  18.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi
  Celexnr.: 32024R0994 Basis rettsaktnr.: 2017/1369

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2024/994 av 2. april 2024 om fastsettelse av driftsdetaljer for produktdatabasen etablert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369

 • Energimerking smarttelefoner og nettbrett

  18.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi
  Celexnr.: 32023R1669 Basis rettsaktnr.: 2017/1369

  DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2023/1669 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med omsyn til energimerking av smarttelefoner og nettbrett

 • Auksjonsforordningen - ny tilpasning

  18.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32010R1031 KOM-nr.: KOM(2010)1031 Basis rettsaktnr.: 0087/2003

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 av 12. november 2010 om det tidsmessige og adminstrative forløp av auksjoner av kvoter for drivhusutslipp og andre sider i forbindlse med slike auksjoner i henhold til europaparlamentets- og rådsdirektiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter i fellesskapet

 • Administrasjon av luftfartøysoperatører 2017

  18.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32017R0294 Basis rettsaktnr.: 748/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/294 av 20. februar 2017 om endringer i forordning (EF) nr. 748/2009 om listen av luftfartøysoperatører som utførte en luftfartsaktivitet iht Vedlegg I av direktiv 2003/87/EF

 • Ny korreksjonsfaktor

  18.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32017D0126 Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/126 av 24. januar 2017 om endring av beslutning 2013/448/EU om fastsettelsen av en ensartet tverrsektoriell korreksjonsfaktor i henhold til artikkel 10a i direktiv 2003/87/EF

 • Side 1 av 550
 • Side 1 av 550