Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 6764 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Oppretting av skrivefeil i 1333/2008

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.06.2018
  Celexnr.: 32018R0627 Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Forordning (EU) 2018/627 av 20. april 2018 om oppretting av språk i enkelte lands språkversjoner av Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningstoffer i næringsmidler

 • Aroma: Forlenget overgangsordning for Grill aroma konsentrat FL nr. 21.002

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 19.06.2018
  Basis rettsaktnr.: 1334/2008

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) .../... av XXX som endrer forordning (EU) nr 873/2012 om overgangsordninger for EU-listen om aromastoffer og kildematerialer til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til forlengelse av overgangsperioden i artikkel 4 for aroma «grill aroma konsentrat (vegetabilsk)» FL nr. 21.00

 • SPC-forordningen (kodifisert utgave)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 19.06.2018
  Celexnr.: 32009R0469 KOM-nr.: KOM(2008)0369

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 469/2009 6. mai 2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler (kodifisert utgave)...

 • Metoder for risikovurdering og risikohåndtering i anbefalinger gitt i (EF) nr.470/2009

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 18.06.2018
  Celexnr.: 32018R0782 Basis rettsaktnr.: 470/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/782 av 29. mai 2018 for etablering av metoder for risikovurdering og risikohåndtering av anbefalinger gitt i forordning (EC) 470/2009

 • Vet - bekjempelse av Newcastle disease

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 18.06.2018
  Celexnr.: 32018L0597 Basis rettsaktnr.: Direktiv 92/66/EØF

  Europaparlaments- og Rådsdirektiv (EU) 2018/597 av 18. april 2018 om endring av Rådsdirektiv 92/66/EØF om tiltak for bekjempelse av Newcastle disease

 • Ny mat - UV-behandlet sopp - utvidelse bruksbetingelser

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 18.06.2018

  Kommisjonsforordning som godkjenner utvidelse av bruksbetingelser for UV-behandlet sopp som ny mat etter forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer forordning (EU) nr. 2017/2470

 • Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking: korrigering av visse språkversjoner

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 17.06.2018
  Celexnr.: 32018R0128

  Kommmisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/128 av 25. januar 2018 om korrigering av visse språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsorordning (EU) nr. 167/2013 når det gjelder administrative krav for godkjenning og markedsovervåking av jord- og skogbrukstraktorer

 • Observasjonsliste for stoffer i vann

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 14.06.2018
  Celexnr.: 32018D0840 Basis rettsaktnr.: 2008/105/EC

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2018/840 av 5. juni vedr. 2015/495 som etablerer en observajonsliste over stoffer som skal overvåkes i EU om vannmiljø med hjemmel i europaparlamentets- og rådsdirektiv 2008/105/EF og opphevelse av gjennomføringsbeslutning 2015/495

 • Endring av bruk av annet enn GSM i 900 og 1800 MHz-båndene

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 13.06.2018
  Celexnr.: 32018D0637 KOM-nr.: KOM(2018)2261 Basis rettsaktnr.: 2009/766/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/637 av 20. april 2018 om endring av vedtak 2009/766/EF om harmonisering av 900 og 1800 MHz-frekvensbåndene for bakkebaserte systemer som kan levere pan-europeiske elektroniske kommunikasjonstjenester i Fellesskapet, hva angår relevante tekniske krav til tingenes internett

 • Endringer i direktivene om urimelig handelspraksis, prisinformasjon, forbrukerrettigheter og urimelige avtalevilkår

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 13.06.2018
  KOM-nr.: KOM(2018)185

  Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av rådsdirektiv 93/13/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/83/11 hva angår bedre håndheving og modernisering av EUs forbrukervernlovgivning

 • Direktiv om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 13.06.2018
  KOM-nr.: KOM(2018)184

  Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om adgang til å bringe inn saker for å ivareta forbrukernes kollektive interesser og om opphevelse av direktiv 2009/22/EF

 • Økodesign, revisjon belysning

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 11.06.2018
  Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF, 244/2009, 245/2009,1194/2012

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av lyskilder og separat forkoplingsutstyr som opphever forordning (EF) nr. 244/2009 når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av ikke-retningsbestemte husholdningslamper, forordning (EF) nr. 245/2009 med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av lysrør uten innebygd forkopling og høyintensive utladningslamper samt forkoplinger og lysarmaturer som kan drive slike lamper og forordning (EF) nr. 1194/2012 når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av retningsbestemte lamper, LED-lamper og tilhørende utstyr

 • Energimerking, revisjon av belysning 874/2012

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 11.06.2018
  Basis rettsaktnr.: 2010/30/EF, 2017/1369 og 874/2012

  DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) …/...av XXX om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med omsyn til energimerking av lyskilder som opphever forordning (EU) nr. 874/2012 med omsyn til energimerking av elektriske lampar og lysarmaturar

 • CSM Supervision

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 11.06.2018
  Celexnr.: 32018R0761

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/761 av 16. februar 2018 som fastsetter felles sikkerhetsmetoder for tilsyn fra nasjonale sikkerhetsmyndigheter etter utstedelse av felles sikkerhetssertifikat eller sikkerhetstillatelse etter direktiv (EU) 2016/798 fra Europaparlamentet og Rådet og som opphever Kommisjonsforordning (EU) No 1077/2012

 • Inflasjonsjustering av avgifter til EMA for arbeid med legemiddelovervåkning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 11.06.2018
  Celexnr.: 32018R0471

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 2018/471 av 21. mars 2018 som inflasjonsjusterer avgiftene til Det europeiske legemiddelbyrået med effekt fra 1. april 2018

 • Kollektiv rettighetsforvaltning (CRM-direktivet)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 10.06.2018
  Celexnr.: 32014L0026 KOM-nr.: KOM(2012)372

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/26/EU av 26. februar 2014 om kollektiv forvalting av opphavsrett og nærståande rettar og multiterritoriell lisensiering av rettar til musikkverk for bruk på nettet i den indre marknaden

 • Forordning om håndheving av forbrukervernregler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 09.06.2018
  Celexnr.: 32017R2394 KOM-nr.: KOM(2016)283

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394 av 12. desember 2017 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukerlovgivning og om oppheving av forordning (EF) nr. 2006/2004

 • Endring viderebruksdirektivet

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 08.06.2018
  KOM-nr.: KOM(2018)234 Basis rettsaktnr.: Directive 2003/98/EC og Directive 2013/37/EU

  Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om viderebruk og gjenbruk av offentlige data - Revisjon

 • POPsrecast

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 07.06.2018
  KOM-nr.: KOM(2018)144

  Forslag til Parlaments- og rådsforordning om persistente organiske forbindelser

 • EU-beslutning om Europeiske kulturhovedsteder 2020-2033

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kultur 06.06.2018
  Celexnr.: 32014D0445 KOM-nr.: KOM(2016)400 Basis rettsaktnr.: 445/2014/EU

  Europaparlaments- og Rådsbeslutning (EU) 2017/1545 av 13. september 2017 om endring av beslutning nr 445/2014/EU om en EU-forordning om Den europeiske kulturhovedstad 2020-2033