Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 10886 treff.

Sorter: Endret Beste treff

 • Endring av minstesatser for profesjonsansvarsforsikring samt minstekrav til finansiell kapasitet

  29.05.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester
  Celexnr.: 32024R0896 Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/97

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2024/896 av 5. desember 2023 vedrørende endring av Europaparlamentets og rådets direktiv (EU) 2016/97 med hensyn til regulatoriske tekniske standarder som justerer grunnbeløpene i euro for prodesjonsansvarsforsikring og for finansiell kapasitet til forsikrings-, gjenforsikrings- og aksessoriske forsikringsformidlere

 • Forordning om prosedyre for utpeking av EU-testsentre

  29.05.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked
  Celexnr.: 32022R1267

  Gjennomføringsforordning under markedstilsynsforordningen 2019/1020 om prosedyre for utpeking av EU-testsentre

 • REACH/XVII/D4; D5; D6

  29.05.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32024R1328 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  KOMMISSJONSFORORDNING (EU) 2024/1328 av 16. mai 2024 om endring av vedlegg XVII til Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) når det gjelder oktametylcyklotetrasiloksan (D4), dekametylcyklopentasiloksan (D5) og dodekametylcykloheksasiloksan (D6)

 • Forordning som endrer fransk språkversjon av (EU) 2023/1768

  27.05.2024 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32024R1473 Basis rettsaktnr.: (EU) 2018/1139

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2024/1473 som korrigerer fransk språkversjon av delegert forordning (EU) nr. 2023/1768 om fastsettelse av detaljerte regler for sertifisering og erklæring av lufttrafikkstyrings-/flynavigasjonstjenestesystemer og -komponenter

 • Biocid - Unionsgodkjenning av 'Manorapid express'

  27.05.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023R1107 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1107 av 6. juni 2023 om unionsgodkjenning av biocidproduktet 'Manorapid express' i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Unionsgodkjenning av 'Lactic acid Family - Quatchem'

  27.05.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023R1763 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1763 av 12. september 2023 om unionsgodkjenning av biocidproduktfamilien 'Lactic acid Family - Quatchem' i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Unionsgodkjenning av 'HCl Disinfecting Toilet Bowl Cleaner'

  27.05.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023R2200 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2200 av 19. oktober 2023 om unionsgodkjenning av biocidproduktfamilien 'HCl Disinfecting Toilet Bowl Cleaner' i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Unionsgodkjenning av 'Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family'

  27.05.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023R2183 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2183 av 18. oktober 2023 om unionsgodkjenning av biocidproduktfamilien Evonik’s Hydrogen Peroxide Product Family i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Unionsgodkjenning av 'Chemisept IPA-N'

  27.05.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023R1143 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1143 av 9. juni 2023 om unionsgodkjenning av biocidproduktet 'Chemisept IPA-N' i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Unionsgodkjenning av 'Bacticid IPA-N'

  27.05.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023R1144 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1144 av 9. juni 2023 om unionsgodkjenning av biocidproduktet 'Bacticid IPA-N' i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Unionsgodkjenning av 'APESIN Spray'

  27.05.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023R1109 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1109 av 6. juni 2023 om unionsgodkjenning av biocidproduktet 'APESIN Spray' i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Unionsgodkjenning av 'APESIN Handaktiv'

  27.05.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023R1120 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1120 av 7. mai 2023 om unionsgodkjenning for biocidproduktet 'APESIN Handaktiv' i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Unionsgodkjenning av 'APESIN alcogel'

  27.05.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023R1091 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1091 av 5. juni 2023 om unionsgodkjenning av biocidproduktet 'APESIN alcogel' i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk samsvarssertifikat

  26.05.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32024R1061

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2024/1061 av 10. april 2024 om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858 med hensyn til sikker datautveksling av samsvarssertifikatet i elektronisk format og lesetilgang til samsvarssertifikatet, og endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/133

 • Eurofound - Revisjon av rådsforordning

  24.05.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø
  Celexnr.: 32019R0127 KOM-nr.: KOM(2016)531

  Europaparlamentets- og rådets forordning om opprettelse av Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1365/75

 • RoHS2, vedlegg III, to nye unntak (39a og 39b), kadmium

  24.05.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32024L1416 KOM-nr.: KOM(2024)1573 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2024/1416 av 13. mars 2024 endrer Europaparlamentets og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for kadmium i kvanteprikker til frekvenstransformasjon (downshifting) direkte satt på LED-halvlederbrikker

 • Rentekurver for Solvens II 31. mars til 29. juni 2024

  24.05.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester
  Celexnr.: 32024R1289 Basis rettsaktnr.: 2009/138

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2024/1289 av 13. mai 2024 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk for beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. mars 2024 til 29. juni 2024, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring

 • Økodesign, revisjon varmeovner (el, gass, flytende brensel)

  24.05.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi
  Celexnr.: 32024R1103 Basis rettsaktnr.: 2009/125, 2015/1188

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/1103 av 18. april om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av varmeovner og separate relaterte styringsenheter og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) 2015/1188

 • Endring av soliditetskrav ved verdipapirisering

  23.05.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester
  Celexnr.: 32017R2401 KOM-nr.: KOM(2015)473

  Europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak

 • Revidert forordning om multimodale reiseinformasjonstjenester - MMTIS

  23.05.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32024R0490 Basis rettsaktnr.: 2010/40/EU

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2024/490 av 29. november 2023 om endring i delegert forordning (EU) 2017/1926 som supplerer Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2010/40/EU hva gjelder multimodale reiseinformasjonstjenester i EU

 • Side 1 av 545
 • Side 1 av 545