Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 6097 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Forordning om grossistpriser for internasjonal gjesting

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 24.07.2017
  Celexnr.: 32017R0920 KOM-nr.: KOM(2016)399 Basis rettsaktnr.: 531/2012

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2017/920 av 17. mai 2017 som endrer forordning (EU) nr. 531/2012 når det gjelder bestemmelser om grossistmarkedet for internasjonal gjesting

 • Internasjonal gjesting - vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU for 2017

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 24.07.2017
  Celexnr.: 32016R2292 Basis rettsaktnr.: 2012/531/EU

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om fastsettelse av det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU og som opphever gjennomføringsforordning (EU) 2015/2352

 • Gjennomføringsforordning om rimelig bruk politikk og bærekraftsmekanismen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 24.07.2017
  Celexnr.: 32016R2286 Basis rettsaktnr.: 2012/531/EU

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2286 15. desember 2016 om fastsettelse av detaljerte bestemmelser om anvendelse av en rimelig bruk politikk og om metoden for vurdering av om avskaffelsen av tilleggsavgiften for internasjonal gjesting på sluttbrukernivå er bærekraftig og om søknaden som skal sendes av en tilbyder av internasjonal gjesting i forbindelse med en slik vurdering

 • Typegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser om utslipp ved faktisk kjøring fra person- og varebiler (Euro 6)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 21.07.2017
  Celexnr.: 32017R1154

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/1154 av 7. juni 2017 om endring av kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorkjøretøyer med hensyn til utslipp for lette personbiler og lette varebiler (Europ 5 og 6) og om tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon om kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008, kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012, og om oppheving av forordning (EF) nr. 692/2008 og europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF hva angår utslipp ved faktisk kjøring fra lette personbiler og lette varebiler (Euro 6) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF hva angår utslipp ved faktisk kjøring fra lette person- og varebiler (Euro 6)

 • Utslipp fra lette person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 21.07.2017
  Celexnr.: 32017R1151

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette personbiler og lette varebiler (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon, og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012, og om oppheving av forordning (EF) nr. 692/2008

 • Utslipp fra biler (Euro 5 og 6): gjennomføringsbestemmelser om fordampningsutslipp

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 20.07.2017
  Celexnr.: 32017R1221

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/1221 av 22. juni 2017 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 når det gjelder metodologi for å bestemme fordampningsutslipp (type 4-test)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.07.2017
  Celexnr.: 32017R1086

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1086 af 19. juni 2017 om endring av forordning (EF) nr. 634/2007 med hensyn til karakterisering av selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.07.2017
  Celexnr.: 32017R1126

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1126 av 23. juni 2017 om endring av forordning (EF) nr. 903/2009, (EU) nr. 373/2011, (EU) 374/2013 og (EU) 1108/2014 hva gjelder navnet på representant i EU for innehaveren av godkjenningen av preparatet 4b1830 av Clostridium butyricum FERM-BP 2789

 • Total kosterstatning for vektkontroll

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 19.07.2017
  Basis rettsaktnr.: 609/2013

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av 2. juni 2017 om supplerende regler til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 hva angår de særskilte krav til sammensetting og opplysninger om total kosterstatning for vektkontroll

 • Vet - TSE insektsmel i fiskefôr

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.07.2017
  Celexnr.: 32017R0893 Basis rettsaktnr.: 999/2001 142/2011

  Kommisjonens forordning (EU) 2017/893 av 24. Mai 2017 som endrer vedlegg I og IV til forordning (EU) nr. 999/2001 av det Europeiske Parlament og Råd, og vedlegg X, XIV og XV til Kommisjonens forordning (EU) nr. 142/2011 som angår bestemmelser om bearbeidet animalsk protein

 • Anbefaling etylkarbamat alkoholholdige drikker

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.07.2017
  Celexnr.: 32016H0022

  Kommisjonsanbefaling (EU) 2016/22 av 7. januar om reduksjon av etylkarbamatforurensning i alkoholholdige steinfruktdrikker, som opphever anbefaling 2010/133/EU

 • Import av økologiske produkter fra tredjeland

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.07.2017
  Celexnr.: 32017R0872 KOM-nr.: KOM(2017)872 Basis rettsaktnr.: 1235/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/872 av 22. mai 2017 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

 • Plantevernmidler - diflubenzuron, endring vilkår

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.07.2017
  Celexnr.: 32017R0855 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/855 av 18. mai 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelser for godkjenning av det aktive stoffet diflubenzuron

 • Plantevernmidler - kriterier lavrisiko aktive stoffer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 19.07.2017
  Basis rettsaktnr.: 1007/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler med hensyn til vilkår for godkjenning av lav-risiko aktive stoffer

 • Plantevernmidler - fluroxypyr, endring vilkår

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.07.2017
  Celexnr.: 32017R0856 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/856 av 18. mai 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fluroxypyr

 • Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Fiji

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 19.07.2017
  Basis rettsaktnr.: 2008/106/EC

  (Utkast) Kommisjonsbeslutning om godkjenning av Fiji med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF

 • Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Etiopia

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 19.07.2017
  Celexnr.: 32017D1239

  Kommisjonens gjennomføringbeslutning (EU) 2017/1239 av 6. juli 2017 om anerkjennesle av Etiopia i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk

 • Oppdatering av tredjelandsliste - import fiskerivarer

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 19.07.2017
  Celexnr.: 32017D1089

  Kommisjonens implementeringsvedtak (EU) 2017/1089 av 16. juni 2017 om endring av vedlegg II i vedtak 2006/766/EF vedrørende å inkludere den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, Georgia og Republikken Kiribati i listen over fra hvilke tredjestater og territorier det kan importeres visse fiskerivarer bestemt til humant konsum

 • Norsk EØS-tilskudd for 2017 - indre marked for varer og tjenester og indre markedsverktøy

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Indre marked 19.07.2017
  KOM-nr.: KOM(2017)0146

  Norsk EØS-tilskudd for 2017 - protokoll 31 - indre marked for varer og tjenester (linje 020301) og indre markedsverktøy (linje 0203

 • Oppvaskmidler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 14.07.2017
  Celexnr.: 32017D1216

  Kommisjonens vedtak (EU) 2017/1216 av 23. juni 2017 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til oppvaskmidler