Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 7799 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • nettverkskode om interoperabilitets- og datautvekslingsregler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 27.03.2020
  Celexnr.: 32015R0703

  Kommisjonsforordning (EU) 2015/703 av 30. april 2015 om etablering av en nettverkskode om interoperabilitets- og datautvekslingsregler

 • Nettverkskoder for mekanismer for kapasitetsallokering for gasstransmisjon

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 27.03.2020
  Celexnr.: 32017R0459

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/459 16. mars 2017 om fastsettelse av nettregler om mekanismer for kapasitetstildeling i gasstransmissionssystemer og oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 984/2013

 • Nettverkskoder for harmoniserte tariffer for gasstransmisjon

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 27.03.2020
  Celexnr.: 32017R0460

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/460 16. mars 2017 om etablering av en nettregel for harmoniserte tariffer for gassoverføring

 • Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om balansering av gasstransmisjonsnettet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 27.03.2020
  Celexnr.: 32014R0312 KOM-nr.: KOM(2014)312

  Kommisjonens forordning (EU) nr. 312/2014 av 26. mars 2014 om nettverkskoder for balansering av gasstransmisjonsnettet.

 • Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om mekanismer for kapasitetstildeling

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 27.03.2020
  Celexnr.: 32013R0984 KOM-nr.: KOM(2013)984

  Kommisjonens forordning (EU) Nr. 984/2013 av 14. oktober 2013 om fastsettelse av nettregler om mekanismer for kapasitetstildeling i gasstransmissionssystemer og supplering av Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009

 • Rapporteringsdirektivet - endringsdirektiv

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 27.03.2020
  Celexnr.: 32013L0050 KOM-nr.: KOM(2011)683

  Europaparlaments og rådsdirektiv 2013/50/EU om endringer i direktiv 2004/109/EF

 • Endring av slots-forordningen

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 26.03.2020
  KOM-nr.: KOM(2020)111 Basis rettsaktnr.: 95/93

  Forordning om endring av Rådsforordning (EØF) nr. 95/93 om felles regler for fordeling av tidsluker på europeiske lufthavner

 • Endring av likeverdighetsbeslutning etter EMIR om sentrale motparter i Storbritannia

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 26.03.2020
  Celexnr.: 32019D2211 Basis rettsaktnr.: 648/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2211 av 19. desember 2019 som endrer Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031 om fastsettelse av, for en begrenset periode, at det regulatoriske rammeverket som gjelder sentrale motparter i Det forente kongdømmet av Storbritannia og Nord-Irland, er likeverdig, i samsvar med parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

 • Ny nitrifikasjonshemmer tillatt

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 26.03.2020
  Celexnr.: 32019R1102

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1102 av 27. juni 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for å tilpasse vedlegg I og IV

 • EUs kvotesystem Fase 4 (2021-2030)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 25.03.2020
  Celexnr.: 32018L0410 KOM-nr.: KOM(2015)337 Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/410 av 14. mars 2018 om endring av direktiv 2003/87/EF for å fremme kostnadseffektive utslippsreduksjoner og investeringer i lavutslippsløsninger

 • Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av opplysninger

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 25.03.2020
  Celexnr.: 32019R1859 Basis rettsaktnr.: 2019/1242

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1859 av 16. november 2019 om regler for bruken av artikkel 10 i europaparlament- og rådsforordning (EU) 2019/1242 hva angår innsamling av visse data

 • Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: ajourføring av elektronisk rapporteringsformat

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 25.03.2020
  Celexnr.: 32019R2100

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2100 av 30. september 2019 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/815 med hensyn til ajourføringer av taksonomien som skal benyttes til det felles elektroniske rapporteringsformatet

 • Utfyllende bestemmelser til PRIIPS - Key Information Documents (KID)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 25.03.2020
  Celexnr.: 32017R0653 Basis rettsaktnr.: 1286/2014

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/653 av 8. mars 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) vedrørende reguleringsmæssige tekniske standarder for præsentation, indhold, gennemgang og revision af dokumenter med central information og betingelser for opfyldelse af kravet om at stille sådanne dokumenter til rådighed

 • Endring av ikrafttredelsesdatoen for PRIIPs forordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 25.03.2020
  Celexnr.: 32016R2340

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2340 av 14. desember 2016 om endring av forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med nøkkelinformasjon om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter til forbruker, hva angår ikrafttredlesesdatoen

 • Utfyllende bestemmelser til PRIIPs - med kriterier for inngrep overfor salg av forsikringer med investeringsvalg

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 25.03.2020
  Celexnr.: 32016R1904 Basis rettsaktnr.: 32014R1286

  Kommissionens forordning (EU) 2016/1904 av 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 hva angår produktinnblanding

 • Inkludering av Serbia og Sør-Korea på listen over tredjeland med likeverdige tilsyns- og reguleringskrav

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 25.03.2020
  Celexnr.: 32019D2166 KOM-nr.: KOM(2019)8883

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU med hensyn til inkludering av Serbia og Sør-Korea på listene over tredjestater og territorier hvis tilsyns- og reguleringskrav anses som likeverdige med henblikk på behandlingen av eksponeringer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

 • Plantevernmiddelrester fo. 2019/1559

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.03.2020
  Celexnr.: 32019R1559 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1559 av 16 september 2019 som endrer vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for cyflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol og tembotrion i eller på visse produkter

 • Beslutning nr. F3 - beregning av differansebeløp

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Trygd 24.03.2020
  Celexnr.: 32019D0626(01)

  Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers Beslutning nr. F3 av 19. desember 2018 om fortolkning av artikkel 68 i forordning (EF) nr. 883/2004 med hensyn til metoden for beregning av differansetillegg»

 • Utfyllende bestemmelser til byggevareforordningen om fastsettelse av gjeldende system for vurdering og verifikasjon av ytelsene til festeanordninger som brukes for å hindre fallulykker fra større høyder

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Indre marked 24.03.2020
  Celexnr.: 32018D0771

  Delegert kommisjonsvedtak (EU) 2018/771 av 25. januar 2018 om de gjeldende systemer til vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelse for festeanordninger som brukes for å hindre fallulykker fra større høyder i henhold til Europarlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

 • Utfyllende bestemmelser til byggevareforordningen om klassifisering uten prøving av egenskapen brannpåvirkning for produktene limtre og fingerskjøtt konstruksjonsvirke

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Indre marked 24.03.2020

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1227 av 20. mars 2017 om vilkårene for klassifisering uten testing av limtre dekket av den harmoniserte standarden EN 14080 og fingerskjøtt konstruksjonsvirke dekket av den harmoniserte standarden EN 15497 med hensyn til deres brannpåvirkning og endringer i Beslutning 2005/610/EF

Til toppen