Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 10739 treff.

Sorter: Endret Beste treff

 • Økodesign, revisjon av eksterne strømkilder (EPS)

  01.03.2024 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi
  Basis rettsaktnr.: 2009/125, 2019/1782

  KOMMISSJONSFORORDNING (EU) .../... av xxx om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder og trådløse ladere og som opphever kommisjonsforordning (EF) nr. 2019/1782

 • Energimerking, endring av 2019/2013 elektroniske skjermer

  01.03.2024 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi
  Basis rettsaktnr.: 2009/125, 2019/2013

  Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av xxx som endrer delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2013 med hensyn til energimerking av elektroniske skjermer

 • Innhold av materialgjenvunnet plast i engangs drikkeflasker

  01.03.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32023D2683 Basis rettsaktnr.: 2019/904

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/2683 av 30. november 2023 om fastsettelse av regler for anvendelse av direktiv (EU) 2019/904 fra det europeiske parlamentet og rådet, med hensyn til beregning, verifisering og rapportering av data om innhold av materialgjenvunnet plast i engangs drikkeflasker

 • EU ETS Samlet kvotemengde 2024

  01.03.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32023D1575

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2023/1575 av 27. juli 2023 om samlet kvotemengde for 2024 i EUs kvotesystem

 • Oppheving av vederlagsfri tildeling for visse virksomheter

  01.03.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32022D1028 Basis rettsaktnr.: 2021/0355

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2022/1028 av 27. juni 2022 om endring av beslutning (EU) 2021/355 når det gjelder visse virksomheter i Danmark, Frankrike og Sverige som er inkludert i listen over virksomheter omfattet av EUs klimakvotesystem etter direktiv 2003/87/EF (EUs klimakvotedirektiv)

 • Samlet kvotemengde luftfart 2024

  01.03.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32023D2440 Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2023/2440 av 27. oktober 2023 om samlet antall kvoter som skal gjøres tilgjengelig for luftfartøyoperatører i 2024 i EUs kvotesystem

 • Registerforordningen – maritim transportaktivitet og ETS II

  29.02.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32023R2904 Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1122

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/2904 av 25. oktober 2023 om endring av delegert forordning (EU) 2019/1122 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF med hensyn til EU-registerets virkemåte

 • INSPIRE - samvirkningsevne, endring register

  29.02.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32023R2431 Basis rettsaktnr.: 2007/2/EF

  Kommisjonsforordning (EU) 2023/2431 av 24. oktober 2023 om endring av forordning (EU) 1089/2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til samvirkningsevnen til geodatasett og geodatatjenester

 • Fôrvarer - tilsetningsstoffer

  28.02.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R0231 Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2024/231 av 12. januar 2024 om godkjenning av et preparat av halofuginonhydrobromid (Stenorol) som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger, slaktekalkuner og avlskalkuner (innehaver av godkjenningen: Huvepharma NV)

 • Ny mat - godkjenning av biomasse fra eplecellekultur

  28.02.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2847 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2847 av 20. desember 2023 om godkjenning av cellekulturbiomasse fra eplefrukt som ny mat og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Fo 2024/398 plantevernmiddelrester (MRL) D089878/03

  28.02.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R0398 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/398 av 29. januar 2024 som endrer vedlegg II til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for haloxyfop i eller på visse produkter 

 • MR-forordningen: Retting av visse språkversjoner

  28.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32022R1371

  Kommisjonsforordning (EU) 2022/1371 av 5. august 2022 om retting av visse språkversjoner av kommisjonsforordning (EU) 2018/2066 om overvåking og rapportering av klimagassutslipp i tilknytning til direktiv 2003/87/EU (kvotedirektivet)

 • Kommisjonsforordning om statistikk over plantevernmidler med hensyn til listen over virkestoffer

  28.02.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk
  Celexnr.: 32021R2010

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/2010 av 17. november 2021 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1185/2009 om statistikk over pesticider med hensyn til listen over aktive stoffer

 • EDIRPA

  27.02.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked og Indre marked
  KOM-nr.: KOM(2022)349

  Om opprettelse av et instrument for å styrke den europeiske forsvarsindustrien gjennom felles anskaffelser

 • Forordning om endringer i det europeiske systemet for nasjonal- og regionalregnskap

  27.02.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk
  Celexnr.: 32023R0734 Basis rettsaktnr.: (EU) 549/2013

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2023/734 av 15. mars 2023 om endring av forordning (EU) nr. 549/2013 om det europeiske systemet for nasjonal- og regionalregnskap og oppheving av 11 rettsakter på feltet nasjonalregnskap

 • Liste over administrerende myndighet for skipsoperatører

  27.02.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32024D0411

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2024/411 av 30. januar 2024 om liste over administrerende myndighet for skipsoperatører

 • Registerforordningen - modernisering

  26.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32023R1642 Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1122

  Kommisjonsforordning (EU) 2023/1642 av 14. juni 2023 om endringer i forordning (EU) 2019/1122 om modernisering av unionsregisteret

 • Biocid – Ikke-godkjenning av sølvkobberzeolitt PT 4

  26.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023D2377 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/2377 av 28. september 2023 om ikke-godkjenning av sølvkobberzeolitt som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 4 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Rentekurver for Solvens II 31. desember 2023 til 30. mars 2024

  26.02.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester
  Celexnr.: 32024R0456 Basis rettsaktnr.: 2009/138

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2024/456 av 7. februar 2024 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk for beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2023 til 30. mars 2024, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring

 • Biocid – forlengelse av utløpsdato for saltsyre PT 2

  26.02.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023D2619 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/2619 av 24. november 2023 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av saltsyre til bruk i biocidprodukter av produkttype 2 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Side 1 av 537
 • Side 1 av 537