Søk i EØS-notatene

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 5850 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Endringsforordning om legemidler til barn

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 24.03.2017
  Celexnr.: 32006R1902 Basis rettsaktnr.: 1901/2006

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1902/2006 om endring av forordning (EF) nr. 1901/2006 av 20. desember 2006 om legemidler til pediatrisk bruk...

 • Økonomiske sanksjoner - legemidler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 24.03.2017
  Celexnr.: 32012R0488 Basis rettsaktnr.: 0658/2007

  Forordning (EU) nr. 488/2012 av 8. juni 2012 som endrer forordning nr. 658/2007 vedrørende økonomiske sanksjoner ved brudd på bestemte forpliktelser som følger av markedsføringstillatelser utstedt i henhold til forordning 726/2004. ...

 • Legemidler til barn

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 24.03.2017
  Celexnr.: 32006R1901

  Europaparlaments- og rådets forordning (EF) nr. 1901/2006 av 12. desember 2006 om legemidler til barn og om endring av forordning (EØF) nr. 1768/92, direktiv 2001/20/EF, direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004...

 • Farlig gods, fergeflygning en-motors turbinfly

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 24.03.2017
  Celexnr.: 32017R0363 Basis rettsaktnr.: 216/2008

  Forordning (EU) 2017/363 av 1. mars 2017 som endrer forordning (EU) nr. 965/2012 så langt det gjelder særskilt tillatelse til enmotors turbinfly som opererer om natten eller i instrumentflygingsforhold, og om godkjenningskravene for farlig gods-trening for kommersielle spesialiserte operasjoner, og om ikke-kommersielle operasjoner av komplekse motordrevne luftfartøy og ikke-kommersielle spesialiserte operasjoner med komplekse motordrevne luftfartøy

 • Endringer i jernbanesikkerhetsdirektivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 24.03.2017
  Celexnr.: 32014L0088 Basis rettsaktnr.: 2004/49/EF

  Kommisjonsdirektiv 2014/88/EU av 9. juli 2014 om endringer i Europaparlament- og rådsdirektiv 2004/49/EF hva gjelder felles sikkerhetsindikatorer og felles metoder for å beregne ulykkeskostnader

 • RoHS2/vedleggIII/bly/Cd/13b

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 23.03.2017
  KOM-nr.: KOM(2017)1518 Basis rettsaktnr.: 2011/0065

  KOM(2017) 1518 endelig: Kommisjonens delegerte direktiv (EU) … / … av XX om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til refleksstandarder

 • RoHS2/vedleggIII/bly/13a

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 23.03.2017
  KOM-nr.: KOM(2017)1527 Basis rettsaktnr.: 2011/0065

  KOM(2017) 1527 endelig: Kommisjonens delegerte direktiv (EU) … / … av XX om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i hvitt glass brukt til optiske anvendelser

 • RoHS/vedleggIII/bly/9b

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 23.03.2017
  KOM-nr.: KOM(2017)1521 Basis rettsaktnr.: 2011/0065

  KOM(2017) 1521 endelig: Kommisjonens delegerte direktiv (EU) … / … av XX om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i lagerskåler og bøssinger til visse kjølemiddelkompressorer

 • Alkoholsterke drikker, endringer i 32000R2870, referansemetoder for analyser

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32016R0635 Basis rettsaktnr.: 32008R0110

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/635 av 22. april 2016 om endring i vedlegget til forordning (EF) nr. 2870/2000 når det gjelder visse referansemetoder for analyse av alkoholsterke drikker.

 • Plantevernmidler - Basisstoff solsikkeolje

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32016R1978 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1978 av 11. november 2016 om godkjenning av basissubstansen solsikkeolje, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32016R1429 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1429 av 26. august 2016 om godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 når det gjelder markedsføring av plantevernmidler og endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - thifensulfuron-methyl

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32016R1424 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1424 av 25. august 2016 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet thifensulfuron-metyl i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 når det gjelder markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32016R0952 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/952 av 15. juni 2016 om godkjenning av det aktive lavrisikostoffet Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 når det gjelder markedsføring av plantevernmidler og endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - 2,4-DB, beta-cyfluthrin, carfentrazone-ethyl m.fl.

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32016R0950 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/950 av 15. juni 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 vedrørende forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 2,4-DB, beta-cyfluthrin, carfentrazone-ethyl, Coniothyrium-minitans stamme CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, deltamethrin, dimethenamid-P, ethofumesat, fenamidon, flufenacet, flurtamon, foramsulfuron, fosthiazat, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, maleic hydrazid, mesotrion, oxasulfuron, pendimethalin, picoxystrobin, silthiofam og trifloxystrobin

 • legemiddelrester monepantel

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32016R1834

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/1834 av 17. oktober 2016 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet "monepantel"

 • Plantevernmiddelrester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32016R1866 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2016/1866 av 17. oktober 2016 vedrørende endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for 3-decen-2-one, acibenzolar-S-metyl og heksaklorobenzen i og på visse produkter.

 • Plantevernmiddelrester forordning 2016/1822

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32016R1822 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2016/1822 av 13 oktober 2016 vedrørende endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for aklonifen, deltametrin, fluazinam, metomyl, sulcotrin og thiodicarb i eller på visse produkter.

 • Plantevernmiddelrester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32016R1785 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordningen (EU) 2016/1785 av 7. oktober 2016 vedrørende endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for cymoksanil, fosfan og fosfid salter og natrium 5-nitroguaiacolat, natrium o-nitrofenolat og natrium p-nitrofenolat i og på visse produkter.

 • Import av økologiske produkter fra tredjeland

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32016R1330 Basis rettsaktnr.: 1235/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/1330 av 2. august 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

 • Import av økologiske produkter fra tredjeland

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32016R0910 KOM-nr.: KOM(2016)910 Basis rettsaktnr.: 1235/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/910 av 9. juni 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland