Søk i EØS-notatene

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 5713 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Opprinnelse kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.01.2017
  Celexnr.: 32013R1337

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1337/2013 av 13. desember 2013 om gjennomføringsbestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 hva angår angivelse av opprinnelsesland eller opphavssted for ferskt, kjølt eller frosset svine-, saue- og geitekjøtt samt fjørfe

 • Prøvetaking og analyser av dioksiner, dl-PCB og ikke-dioksinlignende PCB i visse næringsmidler

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 16.01.2017

  Kommisjonsforordning (EU) ... / ... av XXX om prøvetaking og analyse for kontroll av nivåer av dioksiner, dioksinliknende PCB og ikke-dioksinliknende PCB i visse næringsmidler og om oppheving av forordning (EU) nr 589/2014

 • CLP/UFI

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 16.01.2017
  Basis rettsaktnr.: 1272/2008

  Kommisjonen forordning (EU) xxx/xx av xx om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger ved å legge til et nytt vedlegg om harmonisert informasjon knyttet til nødstilfeller

 • Toys/Phenol

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 16.01.2017
  Basis rettsaktnr.: 2009/48/EF

  Kommisjonsdirektiv (EU) xxxx/xx av xx om endring av tillegg C til vedlegg II til Europaparlaments og rådsdirektiv om endring av direktiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med henblikk på vedtak av spesifikke grenseverdier for kjemikalier brukt i leketøy for så vidt angår fenol

 • Flyfrakt og post fraktet inn til unionen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 12.01.2017
  Celexnr.: 32015D0984

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2015) 984 av 19. februar 2015 som endrer kommisjonsbeslutning 2010/774/EU om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet så langt det gjelder flyfrakt og post fraktet inn til unionen

 • ETD - explosive trace detection

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 12.01.2017
  Celexnr.: 32014R0278 KOM-nr.: KOM(2014)000 Basis rettsaktnr.: 300/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 278/2014 av 19.03.2014 om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 med hensyn til avklaring, harmonisering og forenkling av bruk av utstyr for sporpåvisning av eksplosiver, Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2014) 1635 av 17.03.2014 om endring av kommisjonsbeslutning 2010/774/EU med hensyn til avklaring, harmonisering og forenkling av bruk av utstyr for sporpåvisning av eksplosiver, og Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2014) 3870 av 17.06.2014 om endring av kommisjonsbeslutning 2010/774/EU med hensyn til avklaring, harmonisering og forenkling av bruk av utstyr for sporpåvisning av eksplosiver

 • Legislative package 2015 - Forordning 2015/1998

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 12.01.2017
  Celexnr.: 32015R1998 Basis rettsaktnr.: 300/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 av 5. november 2015 om fastsettelse av detaljerte tiltak for implementering av felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart og Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2015) 8005 av 16.11.2015 om fastsettelse av de detaljerte tiltak for implementering av felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart som inneholder informasjon som nevnt i forordning (EF) nr. 300/2008 artikkel 18 punkt a

 • Performance Review Body (PRB) for SES

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 12.01.2017
  Celexnr.: 32016D2296

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/2296 av 16. desember 2016 om utpeking av uavhengig ekspertgruppe som Performance Review Body for Single European Sky

 • Aromatiserte vinprodukter, ny basisforordning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 11.01.2017
  Celexnr.: 32014R0251

  Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014 av 26. februar 2014 om definisjon, beskrivelse, presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på aromatiserte vinprodukter og om oppheving av Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91.

 • Fritidsbåtdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om identifikasjon av vannscootere og frititdsfartøy

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 11.01.2017
  Celexnr.: 32017R0001

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1 av 3 januar 2017om prosedyrer for identifikasjon av vannscootere og fritidsfartøy i henhold til fritidsbåtdirektiv 2013/53/EU

 • Forordning (EU) 2015/2338 om flygeregistrator, undervannslokaliseringsenheter og systemer for sporing av luftfartøy

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 09.01.2017
  Celexnr.: 32015R2338 Basis rettsaktnr.: 216/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2015/2338 av 11. desember 2015 som endrer forordning (EU) 965/2012 med krav til flygeregistrator, undervannslokaliseringsenheter og systemer for sporing av luftfartøy

 • One Stop Security

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 09.01.2017
  Celexnr.: 32015R2426 Basis rettsaktnr.: 300/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2426 av 18. desember 2015 som endrer forordning (EU) 2015/1998 med hensyn til tredjeland som anses for å anvende sikkerhetsstandarder som tilsvarer de felles grunnleggende bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart

 • Tredjelandsoperatører - endringsforslag

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 09.01.2017
  Celexnr.: 32016R1158

  Kommisjonsforordning (EU) 2016/1158 av 15. juli 2016 om endring av forordning (EU) nr. 452/2014 når det gjelder fjerning av malene som brukes for godkjenninger utstedt av tredjelandsoperatører og for de tilknyttede spesifikasjonene

 • Revisjon av flyging med PBN

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 09.01.2017
  Celexnr.: 32016R0539 Basis rettsaktnr.: 216/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2016/539 av 6. april som endrer Kommisjonsforordning (EU) Nr 1178/2011 med hensyn til piloters trening, testing og periodisk kontroll for performance-based navigasjon

 • Definisjon av Kommisjonsinspektør

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 09.01.2017
  Celexnr.: 32016R0472 Basis rettsaktnr.: 300/2008

  Kommisjonenes gjennomføringsforordning (EU) 2016/472 av 31. mars 2016 som endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 72/2010 hva gjelder definisjon av "kommisjonsinspektør"

 • Forlengelse av gyldigheten

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 09.01.2017
  Celexnr.: 32016D2003

  Kommisjonens vedtak (EU) 2016/2003 av 14. november 2016 som endrer vedtak 2009/300/EF, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU om å forlenge gyldigheten til miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til bestemte produkter

 • Endring av vedlegg I til forordning 510/2011

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport og Miljø 08.01.2017
  Basis rettsaktnr.: 510/2011

  Kommisjonsdelegert forordning (EU) .../... av 14. desember 2016 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 for å ta høyde for utviklingen i vekten av nye varebiler registrert i 2013, 2014 og 2015

 • Flygelederforordningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 06.01.2017
  Celexnr.: 32011R0805 KOM-nr.: KOM(2010)000 Basis rettsaktnr.: 216/2008

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 805/2011 om sertifisering og medisinsk godkjenning av flygeledere...

 • Endringsforordning (EU) 2015/310 (Data Link)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 06.01.2017
  Celexnr.: 32015R0310 Basis rettsaktnr.: 552/2004

  Kommisjonens implementeringsforordning (EU) 2015/310 som endrer forordning (EF) nr. 29/2009 om krav til datalinktjenester for Det felles europeiske luftrom

 • RMT.0639 - Annex B til EASA Opinion nr. 10/2016 - endring av forordning (EU) nr. 965/2016

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 06.01.2017
  Basis rettsaktnr.: 216/2008

  Opinion nr. 10/2016 - Implementering av ytelsesbasert navigasjon i det Europeiske nettverket for lufttrafikkstyring (RMT.0639), Annex B