Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 9999 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Slovakia

  31.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32020D1205

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1205 av 6. august 2020 om de nasjonale regler om kadmiuminnholdet i fosfatgjødsel, slik som den slovakiske republikken har gitt varsel om, i samsvar med artikkel 114, ledd 4, i traktaten om den europeiske unionens virkemåte

 • Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringer til utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat

  31.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester
  Celexnr.: 32022R2553

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2553 av 21. september 2022 om endring av de tekniske reguleringsstandardene fastsatt i delegert forordning (EU) 2019/815 med hensyn til 2022-oppdateringen av taksonomien for det elektroniske rapporteringsformatet

 • Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Ungarn

  31.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32020D1184

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1184 av 17. juli 2020 om nasjonale regler om kadmiuminnholdet i fosfatgjødsel i Ungarn, melding i henhold til artikkel 114, stk. 4, i traktaten om den europeiske unions virkemåte

 • Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Danmark

  31.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32020D1178

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1178 av 27. juli 2020 om de nasjonale regler om maksimalt tillatt innhold av kadmium i gjødsel, som kongeriket Danmark har gitt varsel om i samsvar med artikkel 114, ledd 4, i traktaten om den europeiske unions virkemåte

 • Taksonomiforordningen: Utfyllende bestemmelser om naturgass og kjernerkraft

  30.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester
  Celexnr.: 32022R1214 Basis rettsaktnr.: (EU) 2020/0852

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1214 av 9. mars 2022 om endring av delegert forordning (EU) 2021/2139 for så vidt angår økonomiske aktiviteter i visse energisektorer og delegert forordning (EU) 2021/2178 for så vidt angår offentliggjøring av spesifikke opplysninger vedrørende disse økonomiske aktiviteter

 • Delegert kommisjonsforordning 2023/205

  30.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 2023R0205

  Delegert kommisjonsforordning 2023/205 som supplerer forordning 2019/1239 om opprettelse av et europeisk miljø for rapportering for sjøfart

 • Norske EØS-tilskudd – 2023

  30.03.2023 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Trygd

  Utkast til EØS-komitébeslutning om endring av protokoll 31 til EØS-avtalen om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter (Budsjettpost 07 20 03 01 (2023))

 • Biocid - Ikke-godkjenning av kloramin B i PT 2, 3, 4, 5

  30.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022D2327 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2327 av 24. november 2022 om avslag på godkjenning av kloramin B som et aktivt stoff i biocidprodukter av produkttype 2, 3, 4 og 5 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Digital portal for informasjon om det indre marked: Gjennomføringsbestemmelser om fastsettelse av tekniske og operasjonelle spesifikasjoner for det tekniske systemet for automatisert utveksling av bevis over landegrensene og anvendelse av "kun en gan...

  29.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked
  Celexnr.: 32022R1463 Basis rettsaktnr.: (EU) 2018/1724

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1463 av 5. august 2022 om fastsettelse av tekniske og operasjonelle spesifikasjoner for det tekniske systemet for automatisert utveksling av bevis over landegrensene og anvendelse av "kun en gang-prinsippet" i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1724

 • Reach/XVII/blyhagl i og ved våtmark

  29.03.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32021R0057 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/57 av 25. januar 2021 om endring av vedlegg XVII i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (Reach) for blyhagl i og ved våtmark

 • Endring direktiv kasserte kjøretøy

  28.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023L0544 Basis rettsaktnr.: 2000/53/EF

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2023/544 av 16. desember 2022 som endrer vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøy for unntak for bruken av bly i aluminiumlegeringer til maskinering, i kobberlegeringer og visse typer batterier

 • Biocid – godkjenning av ADBAC/BKC (C12-16) PT1

  28.03.2023 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier og Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) …/... av XXX om godkjenning av alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-16)) som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 1 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid – Ikke-godkjenning av DBNPA PT4

  28.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023D0459 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/459 av 3. mars 2023 om ikke-godkjenning av 2,2-dibrom-2-cyanoacetamid (DBNPA) som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 4 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid – Ikke-godkjenning av d-alletrin PT18

  28.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023D0470 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/470 av 2. mars 2023 om ikke-godkjenning av d-alletrin som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid – Utsettelse av utløpsdato imidakloprid PT18

  28.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023D0460 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning for (EU) 2023/460 av 2. mars 2023 for utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av imidakloprid til bruk i biocidprodukter i produkttype 18 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - ikke-godkjenning av visse aktive stoffer

  28.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023D0458 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/458 av 1. mars 2023 om ikke-godkjenning av visse aktive stoffer i biocidprodukter i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid – Utsettelse av utløpsdato DCOIT PT8

  28.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier og Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023D0471 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/471 av 2. mars 2023 for utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av 4,5-Diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Utslipp fra lette kjøretøy - spesifisering og beregning av verdier for årene 2020-2024

  27.03.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32022D2087 Basis rettsaktnr.: 2019/631

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2087 av 26. september 2022 om bekreftelse eller endring av den foreløpige beregning av de gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp og de spesifikke utslippsmål for fabrikanter av personbiler og lette nyttekjøretøy for kalenderåret 2020 og om opplysninger til fabrikantene om de verdier som skal anvendes ved beregningen av de spesifikke utslippsmål og de mål som omfattes av unntak for kalenderårene 2021 til 2024 jf. Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631

 • Økodesign - endring av 2019/424, 2019/1781, 2019/2019, 2019/2020, 2019/2021, 2019/2022, 2019/2023 og 2019/2024

  27.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi
  Celexnr.: 32021R0341 Basis rettsaktnr.: 2009/125, 2019/424, 2019/1781, 2019/2019, 2019/2020, 2019/2021, 2019/2022, 2019/2023 og 2019/2024

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/341 av 23. februar 2021 som endrer forordning (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, 2019/2023 og (EU) 2019/2024 med hensyn til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter, elektriske motorer og turtallsregulatorer, kjøleapparater, lyskilder og separat forkoplingsutstyr, elektroniske skjermer, husholdningsoppvaskmaskiner, husholdningsvaskemaskiner og kombinerte husholdningsvaskemaskiner/-tørketromler og kjøleapparater til bruk ved direktesalg

 • Økodesign, revisjon husholdningsvaskemaskiner og kombi vask/tørk

  27.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi
  Celexnr.: 32019R2023 Basis rettsaktnr.: 1015/2010, 1275/2008 og 2009/125/EF

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/2023 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av husholdningsvaskemaskiner og kombinerte vaskemaskiner og tørketromler i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2008 og oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 1015/2010