Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 8508 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • COMMISSION DELEGATED DECISION (EU) …/… of XXX supplementing Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council with regard to the applicable systems to assess and verify constancy of performance for reaction to fire and continu...

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Indre marked 14.04.2021

  Delegert kommisjonsbeslutning (EU) …/… av xxx om utfylling av Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 med hensyn til gjeldende system for vurdering og verifikasjon av ytelsene for brannpåvirkning og kontinuerlig glødende forbrenning

 • Metodologi og format for rapportering av ombruk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 12.04.2021
  Celexnr.: 32020D0019 Basis rettsaktnr.: 2008/98/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/19 av 18. desember 2020 om fastsettelse av en felles metodologi og et format for rapportering av ombruk i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF

 • Utslippsstandarder 2021-2025

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 12.04.2021
  Celexnr.: 32021R0447

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/447 av 12. mars 2021 om fastsettelse av reviderte utslippsstandarder for vederlagsfri tildeling av klimakvoter i perioden 2021 til 2025 i henhold til artikkel 10a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF

 • CLP / Vedlegg VI - endring i merknader

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 09.04.2021

  Delegert kommisjonsforordning (EU) ..../... fastsatt 3. februar 2021 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling, del 1 av vedlegg VI til Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger og rettelse av denne forordning

 • Regulering av handel med tømmer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 09.04.2021
  Celexnr.: 32010R0995 KOM-nr.: KOM(2008)644

  Europaparlamentets og Rådets forordning om forpliktelser for virksomheter som bringer tømmer og treprodukter i omsetning...

 • NPA 2020-14 RMT.0678 – subtask 2

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 09.04.2021
  Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  NPA 2020-14 (RMT.0678 deloppgave 2) Enklere, lettere og bedre Part-FCL krav til allmennflyging (GA)

 • Delegert forordning, EU tømmerforordning (EUTR)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 09.04.2021
  Celexnr.: 32012R0363 KOM-nr.: KOM(2008)644 Basis rettsaktnr.: 2010/995/EU

  Delegert forordning (forordning (EU) nr. 363/2012) - knyttet til EUs tømmerforordning (forordning (EU) nr. 995/2010)...

 • EU Tømmerforordning gjennomføringsrettsakt

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 09.04.2021
  Celexnr.: 32012R0607

  Gjennomføringsrettsakt (forordning (EU) nr. 607/2012) til EUs tømmerforordning (forordning (EU) nr. 995/2010) ...

 • Reviderte felleseuropeiske ytelsesmål for RP3

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 09.04.2021
  Basis rettsaktnr.: (EC) No 549/2004

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) .../..av ... som setter reviderte felleseuropeiske ytelsesmål for lufttrafikkstyringsnettverket for den tredje referanseperioden (2020-2024) og som opphever gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/903

 • Tollsikkerhetsavtalen og ICS2

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 09.04.2021

  Endring av EØS-avtalen protokoll 10 kapittel IIa med vedlegg

 • Utfyllende bestemmelser til byggevareforordningen om fastsettelse av gjeldende system for vurdering og verifikasjon av ytelsene termiske isolasjonsprodukter.

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Indre marked 08.04.2021

  Delegert kommisjonsvedtak (EU) …/… av xx om utfyllende bestemmelser til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 om fastsettelse av gjeldende system for vurdering og verifikasjon av ytelsene til termiske isolasjonsprodukter.

 • Utfyllende bestemmelser til byggevareforordningen om klassifisering av lufttetthet for takoverlys av plast og glass og takluker

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 08.04.2021
  Celexnr.: 32019R1342

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1342 av 14. mars 2019 om utfyllende bestemmelser til Europaparlamentets og Rådets forordning som omhandler klassifisering av lufttetthet for takoverlys av plast og glass og takluker

 • Biocid - forlengelse av utløpsdato for propikonazol i PT 8

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 08.04.2021
  Celexnr.: 32021D354 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/354 av 25. februar 2021 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av propikonazol til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Biocid - Godkjenning av karbendazim i PT7 og 10

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 08.04.2021
  Celexnr.: 32021R348 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/348 av 25. februar 2021 om godkjenning av karbendazim som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 7 og 10

 • Biocid - forlengelse av utløpsdato for alfakloralose i PT 14

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 08.04.2021
  Celexnr.: 32021D333 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/333 av 24. februar 2021 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av alfakloralose til bruk i biocidprodukter i produkttype 14

 • Utfyllende bestemmelser til byggevareforordningen om klassifisering av vindlast for utvendige persienner og markiser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 08.04.2021
  Celexnr.: CELEX-nr. 32019R1188 KOM-nr.: KOM(2019)2030

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1188 av 14. mars 2019 om utfyllende bestemmelser til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 omhandler klassifisering av vindlast for utvendige persienner og markiser

 • RoHS2/vedlegg III/bly og krom/45

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 08.04.2021
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Delegert kommisjonsdirektiv (EU) .../... av 15. januar 2021 om tilpasning til den vitenskapelige utvikling av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU hva angår et unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly og seksverdig kromforbindelser i elektriske og elektroniske tennhetter for eksplosiver til yrkesmessig bruk

 • RoHS2/vedlegg III/bly og kadmium i PVC/XX

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 08.04.2021
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) .../... av XXX om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly og kadmium i plastprofiler i elektriske og elektroniske vinduer og dører som inneholder gjenvunnet polyvinylklorid (PVC)

 • internasjonal gjesting - vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU for 2021

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 06.04.2021
  Celexnr.: 32020R2082 KOM-nr.: KOM/2020/8741 Basis rettsaktnr.: 2012/531/EU

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2082 av 14. desember 2020 om fastsettelse av det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU og som opphever gjennomføringsforordning (EU) 2019/2116

 • Utfyllande reglar til MiFIR – Likeverdsavgjerd om dei rettslege og tilsynsmessige rammene for børsar og marknadsoperatørar i Singapore

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 06.04.2021
  Celexnr.: 32019D0541 Basis rettsaktnr.: 600/2014

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/541 av 1. april 2019 om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for godkjente børser og anerkjente markedsoperatører i Singapore i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 (meddelt under nummer C(2019) 2349)