Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 5942 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - identifikasjon av storfe

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 29.05.2017
  Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 1760/2000

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) xxxx av xxxx om utfyllende regler til parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 når det gjelder oppbygningen av identifikasjonskoden til storfe og endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 911/2004

 • Fôrtilsetningsstoff

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 29.05.2017

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av preparat fra Enterococcus faecium CECT 4515 som fôrtilsetningsstoff for avvent smågris, og for bruk i drikkevann for avvent smågris og slaktekylling, og endring av Forordning (EC) Nr 2036/2005 og Forordning (EU) Nr 887/2011 (innehaver av godkjenningen er Evonik Nutrition & Care GmbH).

 • Koordinert flerårig kontrollprogram 2018, 2019 og 2020

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.05.2017
  Celexnr.: 32017R0660 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/660 av 6. april 2017 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2018, 2019 og 2020 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og å vurdere forbrukernes eksponering for disse restene

 • Forordning om grossistpriser for internasjonal gjesting

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 29.05.2017
  Celexnr.: 32017R0000 KOM-nr.: KOM(2016)399 Basis rettsaktnr.: 531/2012

  Europaparlaments- og råds forordning som endrer forordning (EU) nr. 531/2012 når det gjelder bestemmelser om grossistmarkedet for internasjonal gjesting

 • Bruk av landdyrgjødsel som brensel

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 29.05.2017
  Basis rettsaktnr.: 142/2011

  Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) .../... av xxx om endring av Forordning (EU) 142/2011 bruk av gjødsel fra husdyr som brensel i forbrenningsanlegg

 • Animalske biprodukter - Prosesskrav biprodukter til biogass og kompost - Vilkår import av fôr til kjæledyr og eksport av gjødsel

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.05.2017
  Celexnr.: 32017R0172 Basis rettsaktnr.: 142/2011

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/172 av XXX om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 hva angår parametre for transformasjon av animalske biprodukter til biogass eller kompost samt krav til import av fôr til selskapsdyr og for eksport av bearbeidet husdyrgjødsel

 • Prosessering av fett til bruk i biodisel

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 29.05.2017
  Basis rettsaktnr.: 142/2011

  Kommisjonsforordning (EU) .../ ... av XXX om endring av Forordning (EU) nr. 142/2011 angående en alternativ metode for prosessering av visse typer fett til bruk i produksjon av biodiesel

 • Pakkereisedirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 29.05.2017
  Celexnr.: 32015D2302 KOM-nr.: KOM(2013)512

  Direktiv (EU) 2015/2302 fra Europaparlamentet og Rådet av 25. november 2015 om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer, som endrer forordning (EC) nr. 2006/2004 og direktiv 2011/83/EU fra Europaparlamentet og Rådet og opphever rådsdirektiv 90/314/EØF

 • Europaparlaments- og rådsforordning om jernbanetransport når det gjelder datainnsamling over gods, passasjerer og ulykker

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 24.05.2017
  Celexnr.: 32016R2032

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2016/2032 av 26. oktober 2016 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 91/2003 om jernbanetransport når det gjelder datainnsamling over gods, passasjerer og ulykker

 • Kommisjonsforordning om statistikk om informasjonssamfunnet for referanseåret 2017

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 24.05.2017
  Celexnr.: 32016R2015 Basis rettsaktnr.: 808/2004

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 2016/ 2015 av 17. november 2016 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 808/2004 om felleskapsstatistikk over informasjonssamfunnet

 • Opphevelse - regnskaper

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 23.05.2017
  Celexnr.: 32016R2337 KOM-nr.: KOM(2013)026

  Forordning om opphevelse av rådsforordning 1192/69 om felles regler for standardisering av jernbaneforetaks regnskaper

 • Ny TSI CCS

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 23.05.2017
  Celexnr.: 32016R919

  Kommisjonsforordning 2016/919 om tekniske spesifikasjoner for infrastruktur - styring, kontroll og signal (TSI CCS)

 • Aksjonærrettigheter

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler 23.05.2017
  Celexnr.: 32017L0828 KOM-nr.: KOM(2014)213 Basis rettsaktnr.: 2007/36/EF og 2013/34/EU

  Forslaget om å fremme langsiktig aksjonærengasjement og endrede krav til redegjørelse for virksomhetsledelse og samfunnsansvar, endringer av direktivene 2007/36/EC og 2013/34/EU.

 • BAT-konklusjoner for felles behandling av avløpsvann og avgasser i kjemisk industri

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 23.05.2017
  Celexnr.: 32016D0902 KOM-nr.: KOM(2016)3127 Basis rettsaktnr.: Directive 2010/75/EU on Industrial Emissions

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/902 av 30. mai 2016 som etablerer konklusjoner for beste tilgjengelige teknikker (BAT-konklusjoner) i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp (IED) for felles behandling av avløpsvann og avgasser i kjemisk industri

 • BAT-konklusjoner for intensiv fjørfeavl og svineavl

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 23.05.2017
  Celexnr.: 32017D0302 Basis rettsaktnr.: 2010/75/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/302 av 15. februar 2017 som etablerer konklusjoner for beste tilgjengelige teknikker (BAT-konklusjoner) i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp (IED) for intensiv fjørfeavl eller svineavl

 • clp/10atp

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 23.05.2017
  Celexnr.: 32017R0776 Basis rettsaktnr.: 1272/2008

  Kommisjonen forordning (EU) 2017/776 av 4. mai 2017 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier

 • Felles støymetodikk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 23.05.2017
  Celexnr.: 32015L0996 Basis rettsaktnr.: 2002/49/EF

  Kommisjonsdirektiv (EU) 2015/996 av 19. mai 2015 om fastsetting av felles støyvurderingsmetoder i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/49/EF

 • Avgjørelser om søknader om helsepåstander

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.05.2017
  Celexnr.: 32017R0236 Basis rettsaktnr.: 2006/1924

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/236 av 10. februar 2017 om avslag på godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler som viser til redusert risiko for sykdom

 • legemiddelrester monepantel

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.05.2017
  Celexnr.: 32016R1834

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/1834 av 17. oktober 2016 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet "monepantel"

 • SOLVIT

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Indre marked 22.05.2017
  KOM-nr.: KOM(2017)255

  Kommunikasjon fra Europakommisjonen: handlingsplan for å styrke SOLVIT