Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 8431 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Tillatelse til og tilsyn med sentrale motparter samt krav ved anerkjennelse av sentrale motparter i tredjeland (EMIR 2.2)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 04.03.2021
  Celexnr.: 32019R2099

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2099 av 23. oktober 2019 om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til prosedyrer og myndigheter som skal delta i autoriseringen av sentrale motparter samt krav til anerkjennelse av sentrale motparter fra tredjeland

 • Alkoholsterke drikker, systemer for innsending av teknisk dokumentasjon

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 02.03.2021
  Celexnr.: 32014R1239 Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 110/2008

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) nr. 1239/2014 av 19. november 2014 om endring i forordning (EU) nr. 716/2013 om fastsettelse av regler for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker

 • Nytt tobakksproduktdirektiv

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 02.03.2021
  Celexnr.: 32014L0040 KOM-nr.: KOM(2012)788

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om fremstilling, presentasjon og salg av tobakk og relaterte produkter

 • Økologi - Bruk av karens og ikke-økologisk planteformeringsmateriale

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 02.03.2021
  Celexnr.: 32020R1794 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1794 av 16. september 2020 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 vedlegg II del I som omhandler bruk av karens og ikke-økologisk planteformeringsmateriale

 • Økologi-Endring datoer nytt økologiregelverk-produksjonsregler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 02.03.2021
  Celexnr.: 32020R2042 KOM-nr.: KOM(2020)2042 Basis rettsaktnr.: 2020/464

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2042 av 11. desember 2020 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2020/464 når det gjelder virkningsdato og visse andre relevante datoer for ikrafttredelse av Parlaments- og Rådsforordning (EU) 2018/848

 • Endring av Decision C(2015) 8005

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 02.03.2021
  Celexnr.: 32021D0996 Basis rettsaktnr.: 300/2008

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2021) 996 av 19. februar 2021 som endrer Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2015) 8005 va gjelder avklaring, harmonisering og forenkling av visse spesifikke securitytiltak innenfor sivil luftfart

 • Small amendments 2020

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 02.03.2021
  Celexnr.: 32021R0255 Basis rettsaktnr.: 300/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/255 av 18. februar 2021 som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 hva gjelder avklaring, harmonisering og forenkling av visse spesifikke securitytiltak innenfor sivil luftfart.

 • Kvikksølvforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 01.03.2021
  Celexnr.: 32017R0852 KOM-nr.: KOM(2016)039

  Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2017/852 av 17. mai 2017 om kvikksølv og om opphevelse av forordning (EF) nr 1102/2008

 • 2021 - Year of rail

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 26.02.2021
  Celexnr.: 32020D2228 KOM-nr.: KOM(2020)78

  Parlaments- og rådsbeslutning (EU) 2020/2228 av 23. desember 2020 om at 2021 skal være det europeiske jernbaneåret

 • Omnibus 2

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 24.02.2021
  Celexnr.: 32021R0267 Basis rettsaktnr.: 2020/698

  Europaparlaments- og rådsforordning 2021/267 av 16. februar 2021 om midlertidig forlenging av lisenser, sertifikater og tillatelser på veg, bane og sjø, med bakgrunn i COVID-19 pandemien, referert til i forordning (EU) 2020/698

 • PADR

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Forskning og utvikling 24.02.2021
  Celexnr.: PA 13 17 01 (2021)

  EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2021

 • Biocid - Godkjenning av ikaridin i PT19

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 24.02.2021
  Celexnr.: 32020R1086 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1086 av 23.juli 2020 om godkjenning av ikaridin som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 19

 • EETS-direktivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 23.02.2021
  Celexnr.: 32019L0520

  Europaparlamentets- og Rådsdirektiv (EU) 2019/520 av 19. mars 2019 om interoperabilitet mellom elektroniske bompengesystemer og tilrettelegging for utveksling av opplysninger mellom medlemslandene om manglende bompengebetaling i EU

 • Utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 23.02.2021
  Celexnr.: 32015L2193 KOM-nr.: KOM(2013)919

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2193 av 25. november 2015 om begrensning av visse luftforurensende utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg

 • Økodesign, revisjon lyskilder

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 22.02.2021
  Celexnr.: 32019R2020 Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF, 244/2009, 245/2009,1194/2012

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/2020 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av lyskilder og separat forkoplingsutstyr i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 244/2009, (EF) nr. 245/2009 og (EU) nr. 1194/2012

 • Energimerking, revisjon av belysning 874/2012

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 22.02.2021
  Celexnr.: 32019R2015 Basis rettsaktnr.: 2010/30/EF, 2017/1369 og 874/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2015 av 11. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 2017/1369 med omsyn til energimerking av lyskjelder og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 874/2012

 • Energimerking, revisjon av husholdn. kjøl-frys 1060/2010

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 22.02.2021
  Celexnr.: 32019R2016 KOM-nr.: KOM(2019)1815 Basis rettsaktnr.: 2017/1369 og 1060/2010

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2016 av 11. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av kjøleapparater og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1060/2010

 • Økodesign, revisjon husholdningskjøle- og fryseapparater 643/2009

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 22.02.2021
  Celexnr.: 32019R2019 Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF og 643/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/2019 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av kjøleapparater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 643/2009

 • BAT-konklusjoner for avfallsforbrenning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 22.02.2021
  Celexnr.: 32019D2010

  Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2010 av 12. november 2019 om fastsettelse av beste tilgjengelige teknikk (BAT), under Direktiv 2010/75/EU (Industriutslipssdirektivet )

 • Energimerking, elektroniske skjermer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 22.02.2021
  Celexnr.: 32019R2013 Basis rettsaktnr.: 2017/1369 og 1062/2010

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2013 av 11. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av elektroniske skjermer og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2010