Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 10976 treff.

Sorter: Endret Beste treff

 • Retting og endring av vedlegg V til yrkeskvalifikasjonsdirektivet

  19.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Utdanning
  Celexnr.: 32023D2383 KOM-nr.: KOM(2023)3276

  Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2023/2383 av 23. mai 2023 om endring og retting av Europaparlaments og Rådsdirektiv 2005/36/ EF når det gjelder kvalifikasjonsbevis og benevnelser for utdanninger

 • Endring av yrkeskvalifikasjonsdirektivet og minimumskrav for sykepleier-, tannlege- og farmasøytutdanning

  19.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Utdanning
  Celexnr.: 32024L0782

  Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2024/782 av 4. mars 2024 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF med hensyn til godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for sykepleiere med ansvar for alminnelig sykepleie, tannlege og farmasøyt

 • Justering av gebyrer til Det europeiske legemiddelbyrået (EMA)

  19.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse
  Celexnr.: 32024R0848

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/848 av 14. mars 2024 om endring av rådsforordning (EF) nr. 297/95 med hensyn til justering etter inflasjonsraten av gebyrene til Det europeiske legemiddelbyrå med virkning fra 1. april 2024

 • Gebyr til Det europeiske legemiddelbyrået (EMA)

  19.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse
  Celexnr.: 32024R0568

  Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2024/568 av 7. februar 2024 om gebyrer som skal betales til Det europeiske legemiddelbyrået, og som endrer europaparlaments- og rådsforordningene 2017/745 og (EU) 2022/123 og opphever europaparlamentets- og rådsforordning (EU) nr. 658/2014 og rådsforordning (EF) nr. 297/95

 • Auksjonsforordningen - ny tilpasning

  18.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32010R1031 KOM-nr.: KOM(2010)1031 Basis rettsaktnr.: 0087/2003

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 av 12. november 2010 om det tidsmessige og adminstrative forløp av auksjoner av kvoter for drivhusutslipp og andre sider i forbindlse med slike auksjoner i henhold til europaparlamentets- og rådsdirektiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter i fellesskapet

 • Administrasjon av luftfartøysoperatører 2017

  18.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32017R0294 Basis rettsaktnr.: 748/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/294 av 20. februar 2017 om endringer i forordning (EF) nr. 748/2009 om listen av luftfartøysoperatører som utførte en luftfartsaktivitet iht Vedlegg I av direktiv 2003/87/EF

 • Ny korreksjonsfaktor

  18.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32017D0126 Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/126 av 24. januar 2017 om endring av beslutning 2013/448/EU om fastsettelsen av en ensartet tverrsektoriell korreksjonsfaktor i henhold til artikkel 10a i direktiv 2003/87/EF

 • Luftfartskvoter: tildeling fra kvotereserven

  18.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32016D0775 Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/775 av 18. mai 2016 om tildeling av vederlagsfrie kvoter til luftfartøysoperatører iht artikkel 3f(5) av direktiv 2003/87/EF

 • Forordning om alvorlige grensekryssende helsetrusler

  18.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse
  Celexnr.: 32022R2371 KOM-nr.: KOM(2020)727

  Europaparlaments- og rådsforordning om alvorlige grensekryssende helsetrusler og oppheving av beslutning 1082/2013/EU

 • Forordning om styrket mandat for det europeiske smittevernbyrået (ECDC)

  18.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse
  Celexnr.: 32022R2370 KOM-nr.: KOM(2020)726 Basis rettsaktnr.: 851/2004

  Europaparlaments- og rådsforordning som endrer forordning 851/2004 som etablerer et europeisk smittevernsenter

 • Administrasjon av luftfartsoperatører 2016

  18.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32016R0282 Basis rettsaktnr.: 748/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2016/282 av 26. februar 2016 om endringer i forordning (EF) nr. 748/2009 om listen av luftfartsoperatører som utførte en luftfartsaktivitet iht Vedlegg I av direktiv 2003/87/EF

 • EUs gjennomføring av Kyotoprotokollen

  18.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32015R1844 Basis rettsaktnr.: 389/2013

  Kommisjonsforordning (EU) 2015/1844 av 13. juli 2015 om endring av Forordning (EU) nr. 389/2013 vedrørende den tekniske gjennomføringen av Kyotoprotokollen etter 2012

 • Rapportering

  18.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32014D0166 Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF

  Kommisjonsbeslutning 2014/166/EU av 21. mars 2014 om endring av beslutning 2005/381/EF om spørreskjemaet for rapportering om anvendelsen av direktiv 2003/87/EF

 • EU-kvotemengde 2013

  18.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32010D0634 Basis rettsaktnr.: 2003/0087/EF

  Kommisjonsbeslutning 2010/634/EU av 22. oktober 2010 som justerer samlet kvotemengde for 2013 for EU-landene og om oppheving av beslutning 2010/384/EU...

 • SCUF-beslutningen

  18.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32013D0447 Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF

  Kommisjonsbeslutning 2013/447/EU av 5. september 2013 vedrørende standard kapasitetsutnyttelsesfaktor i henhold til artikkel 18(2) i beslutning 2011/278/EU...

 • NIM-beslutningen

  18.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32013D0448 Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF

  Kommisjonsbeslutning 2013/448/EU av 5. september 2013 vedrørende tildelingen av vederlagsfrie kvoter i henhold til klimakvotedirektivets artikkel 11(3)...

 • Brukarrettleiing for EMAS

  18.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32023D2463 Basis rettsaktnr.: 1221/2009

  Kommisjonsavgjerd (EU) 2023/2463 av 3. november 2023 om offentleggjering av brukarrettleiinga for deltaking i EU-ordninga for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009

 • Eurofound - Revisjon av rådsforordning

  18.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø
  Celexnr.: 32019R0127 KOM-nr.: KOM(2016)531

  Europaparlamentets- og rådets forordning om opprettelse av Det europeiske institutt for bedring av leve- og arbeidsvilkårene (Eurofound) og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1365/75

 • Metodevurderinger: gjennomføringsforordning om prosess, informasjonsutveksling og deltakelse

  17.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse
  Celexnr.: 32024R1381 Basis rettsaktnr.: 2021/2282

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/1381 av 23. mai 2024 om fastsettelse av, i henhold til forordning (EU) 2021/2282 om medisinske metodevurderinger, prosedyreregler for samhandling under, utveksling av informasjon om og deltakelse i utarbeidelse og oppdatering av felles kliniske vurderinger av legemidler til mennesker på unionsnivå, samt maler for disse felles kliniske vurderingene

 • Forordning om utvidet mandat til EMA

  17.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse
  Celexnr.: 32022R0123 KOM-nr.: KOM(2020)725

  Forordning 2022/123 av 25 januar 2022 om styrket mandat for det europeiske legemiddelbyrået i forbindelse med kriseberedskap og krisehåndtering med hensyn til legemidler og medisinsk utstyr

 • Side 1 av 549
 • Side 1 av 549