Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 7661 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Endringer i RINF

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 06.12.2019
  Celexnr.: 32019R0777

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/777 om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur [...]

 • Regulering av HEPB

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.12.2019
  Celexnr.: 32019R1858

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1858 av 6. november 2019 om endring i vedlegg V til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • IVD - tekniske spesifikasjoner

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Helse 06.12.2019

  Kommisjonsvedtak av (EU) 2019/1244 som endrer vedtak 2002/364/EF om kravene til HIV og HCV antigen- og antistofftest og kravene til nukleinsyreamplifikasjonsteknikker vedørende referansematerialer og kvalitative HIV-analyser

 • Medisinsk utstyr - utpeking av ekspertpaneler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 06.12.2019
  Celexnr.: 32019D1396

  Kommisjonsvedtak (EU) 2019/1396 av 10. september 2019 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 med hensyn til utpeking av ekspertpaneler på området for medisinsk utstyr

 • Justering av tildeling - endring i aktivitetsnivå

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 06.12.2019
  Celexnr.: 32019R1842

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1842 av 31. oktober 2019 med regler om justering av tildelingen av vederlagsfrie kvoter under direktiv 2003/87/EF som følge av endringer i aktivitetsnivå

 • Ny ECM forordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 06.12.2019
  Celexnr.: 32019R0779 Basis rettsaktnr.: Direktiv (EU) 2016/798

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/779 av 16. mai 2019 om nærmere bestemmelser om en ordning for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av kjøretøy i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 [...]

 • Endring av NOI TSI (TSI-støy)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 06.12.2019
  Celexnr.: 32019R0774 Basis rettsaktnr.: Direktiv (EU) 2016/797

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/774 som endrer forordning (EU) nr. 1304/2014 [...]

 • Språkkrav til lokførere - endring av vedlegg VI til direktiv 2007/59/EF («førerdirektivet»)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 06.12.2019
  Celexnr.: 32019R0554

  Kommisjonens forordning (EU) 2019/554 av 5. april 2019 om endring av vedlegg VI til Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2007/59/EF om sertifisering av lokomotivførere som fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fellesskapet

 • Revisjon av TSI OPE - (Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet Drift og trafikkstyring)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 06.12.2019
  Celexnr.: 32019R0773 Basis rettsaktnr.: 2008/57/EU

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/773 av 16. mai 2019 om den tekniske spesifikasjon for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet Drift og trafikkstyring i jernbanesystemet i Den Europeiske Union [...]

 • Miljørapportering

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 06.12.2019
  Celexnr.: 32019R1010 KOM-nr.: KOM(2018)381 Basis rettsaktnr.: 86/278/EØF

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1010 av 5. juni 2019 om tilpasning av rapporteringsforpliktelser på det miljøpolitiske området og om endring av direktivene 86/278/EØF, 2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 2010/63/EU, forordningene (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010 og rådsforordninger (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005

 • CORSIA i EU ETS

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 06.12.2019
  Celexnr.: 32019R1603 KOM-nr.: KOM(2019)5206 Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1603 av 18. juli 2019 med tillegg til direktiv 2003/87/EF vedrørende regelverk vedtatt av FNs luftfartsorganisasjon (ICAO) om overvåking, rapportering og verifikasjon av utslipp fra luftfart for å kunne etablere et globalt markedsbasert virkemiddel

 • CEF II

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner og Transport 06.12.2019
  KOM-nr.: KOM(2018)438

  Forslag til Europaparlaments- og rådsforordning om etablering av ordningen for et sammenkoplet Europa og om oppheving av forordningene (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014

 • Godkjenning av sertifiseringsordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops"

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 06.12.2019
  Celexnr.: 32019D1993

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1993 av 28. november 2019 om godkjenning av at "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" oppfyller bærekraftskriteriene under europaparlaments- og rådsdirektivene 98/70/EC og 2009/28/EC

 • Særprogrammet for Horisont Europa

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Forskning og utvikling 06.12.2019
  KOM-nr.: KOM(2018)436

  Særprogrammet for Horisont Europa

 • CEDEFOP-forordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Utdanning 06.12.2019
  Celexnr.: 32019R0128 KOM-nr.: KOM(2016)532

  Europaparlaments- og rådsforordning om opprettelse av Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) og om oppheving av forordning (EØF) nr. 337/75

 • Miljørapportering/teknisk oppdatering

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 06.12.2019
  Celexnr.: 32018D0853

  Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2018/853 av 30. mai 2018 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 og direktiv 94/63/EF og 2009/31/EF og rådsdirektiv 86/278/EØF og 87/217/EØF om prosedyreregler på området miljørapportering, og opphevelse av rådsdirektiv 91/692/EF

 • Godkjenning av sertifiseringsordningen "Universal Feed Assurance Scheme"

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 06.12.2019

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) XXX om godkjenning av at "Universal Feed Assurance Scheme" oppfyller bærekraftskriteriene under europaparlaments- og rådsdirektivene 98/70/EC og 2009/28/EC

 • Regulering av tre overflatebehandlede former av titandioksid (nano) som UV filter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.12.2019
  Celexnr.: 32019R1857

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1857 av 6. november om endring i vedlegg VI til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Likeverdsvurdering for regelverk om referanseverdiar i Singapore

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 05.12.2019
  Celexnr.: 32019D1275 Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/1011

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1275 av 29. juli 2019 om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for referanseverdier i Singapore i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011

 • Utfyllende bestemmelser til verdipapiriseringsforordningen om opplysning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 05.12.2019
  Celexnr.: 32019R0885

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/885 av 5. februar 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer hvilke opplysninger som skal gis til en vedkommende myndighet i søknader om godkjenning av en tredjepart som vurderer STS-overholdelse

Til toppen