Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 7507 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Rekommandasjon A1 - praktiske retningslinjer ved utstedelse av portabelt dokument A1

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Trygd 16.09.2019
  Celexnr.: 32018H0529(01) Basis rettsaktnr.: 2004/883/EF og 2009/987/EF

  Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger - Rekommandasjon nr. A1 av 18. oktober 2017 om utstedelse av bekreftelsen nevnt i artikkel 19 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009

 • Beslutning nr. E6 - om når en melding rettslig sett anses å være levert til mottaker i EESSI

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Trygd 16.09.2019
  Celexnr.: 32018D1004 Basis rettsaktnr.: 2004/883/EF og 2009/987/EF

  Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger - Beslutning nr. E6 av 19. oktober 2017 om fastsettelse av når en elektronisk melding i rettslig forstand anses som levert i systemet for elektronisk utveksling av trygdeopplysninger (EESSI)

 • Avgjørelser om søknader om helsepåstander

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.09.2019
  Celexnr.: 32019R0651 Basis rettsaktnr.: 1924/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/651 av 24. april 2019 om avslag på helsepåstander om næringsmidler og som viser til redusert risiko for sykdom

 • Yohimbe i næringsmidler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.09.2019
  Celexnr.: 32019R0650 Basis rettsaktnr.: 1925/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/650 av 24. april 2019 om endring av vedlegg III til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 når det gjelder yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)

 • Fjerner aromastoffet FL 10.066 fra vedlegg A i Unionslisten

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.09.2019
  Celexnr.: 32019R0799

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/799 av 17 mai 2019 om endring vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til å fjerne aromastoffet furan-2(5H)-on fra Unionslisten.

 • Ny kontrollforordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.09.2019
  Celexnr.: 32017R0625

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler

 • clp/12. ATP - endringer kriterier

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 12.09.2019
  Celexnr.: 32019R0521 Basis rettsaktnr.: 1272/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/521 av 27. mars 2019 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av Europaparlamentets og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier

 • Biocid - Forlenget godkjenning av indoksakarb i PT 18

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 12.09.2019
  Celexnr.: 32019D1030 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1030 av 21. juni 2019 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i biocidprodukter i produkttype 18

 • Biocid - Forlenget godkjenning av etofenproks i PT 8

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 12.09.2019
  Celexnr.: 32019D0994 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/994 av 17. juni 2019 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av etofenproks til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Auksjonering av 50 millioner kvoter - innovasjonsfondet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 11.09.2019
  Celexnr.: 32019R0007 KOM-nr.: KOM(2018)7019 Basis rettsaktnr.: 1031/2010

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/7 av 30 oktober 2018 om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 om auksjonering av 50 millioner uallokerte kvoter fra markedstabilitetsreserven til innovasjonsfondet og om valg av auksjonsplattform for Tyskland

 • Utfyllende bestemmelser til BRRD - retter forordning 2015/63 om ex-ante bidrag

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 09.09.2019
  Celexnr.: 32016R1434 KOM-nr.: KOM(2015)8835 Basis rettsaktnr.: 2015/63

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1434 av 14. desember 2015 om korrigering av delegert forordning (EU) 2015/63 som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til regler for ex-ante bidrag til kriseløsningsfondet

 • Utfyllende bestemmelser til BRRD (krisehåndtering i banker mv.) om innholdsmessige krav til omorganiseringsplan

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 09.09.2019
  Celexnr.: 32016R1400 Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU

  Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2016/1400 av 10. mai 2016 om utfyllende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU om reguleringsmessige tekniske standarder som spesifiserer minimumskrav til plan og rapport om gjennomføring av plan

 • Utfyllende regler til BRRD (krisehåndtering) om gjenoppretting og avvikling av banker og visse verdipapirforetak - om planer, prosedyrer, avviklingskollegier mv.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 09.09.2019
  Celexnr.: 32016R1075 KOM-nr.: KOM(2016)1691 Basis rettsaktnr.: Direktiv 2014/59/EU

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1075 av 23. mars 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU hva gjelder reguleringsmessige teknisk standarder om innholdet av gjenopprettingsplaner, avviklingsplaner og konsernavviklingsplaner, minimumskravene som den kompetente myndighet skal vurdere i forbindelse med gjenoppretningsplaner og konserngjenoppretningsplaner, kravene til konsernintern økonomisk støtte, kravene vedrørende uavhengige takstmenn, den kontraktsmessige godkjenning av retten til nedskrivning og konvertering, prosedyrene og innholdet i forbindelse med meldingskrav og om varsel og suspensjon samt avviklingskollegienes virkemåte i praksis

 • Utfyllende bestemmelser til BRRD (krisehåndtering av banker mv) om utlevering av opplysninger om krisetiltaksplaner

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 09.09.2019
  Celexnr.: 32016R1066 Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1066 av 17. juni 2016 om fastesettelse av gjennomføringsmessige tekniske standarder med hensyn til prosedyrer, standarformularer og skjemaer for utlevering av opplysninger i forbindelse med avviklingsplaner for kredittinstitusjoner og investeringsselskaper i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU

 • Utfyllende regler til BRRD (krisehåndtering i banker mv) om omstendigheter hvor unntak fra anvendelsen av nedskrivnings- eller konverteringsbestemmelser er nødvendig

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 09.09.2019
  Celexnr.: 32016R0860 Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2016/860 av 4. februar 2016 om ytterligere presisering av omstendigheter hvor unntak fra anvendelsen av nedskrivnings- eller konverteringsbestemmelser er nødvendig, jf. artikkel 44, stk. 3, i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU om et regelsett for gjenopretting og avikling av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak

 • BRRD (krisehåndtering i banker mv.) - utfyllende regler om ex ante bidrag til kriseløsningsfondet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 09.09.2019
  Celexnr.: 32015R0063 KOM-nr.: KOM(2014)7674 Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU

  Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2015/63 av 21. oktober 2014 som utfyller direktiv 2014/59/EU med hensyn til regler for ex-ante bidrag til kriseløsningsfondet

 • Nytt viderebruksdirektiv - erstatter direktiv 20013/98 og endringsdirektiv 2013/37

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 06.09.2019
  Celexnr.: 32019L1024 KOM-nr.: KOM(2018)234 Basis rettsaktnr.: Directive 2003/98/EC og Directive 2013/37/EU

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1024 av 20. juni 2019 om åpne data og viderebruk og gjenbruk av offentlige data - Revisjon

 • Revisjon av EMIR ("EMIR refit")

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 04.09.2019
  Celexnr.: 32019R0834 KOM-nr.: KOM(2017)0208 Basis rettsaktnr.: 648/2012

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/834 av 20. mai 2019 om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til clearingplikten, suspensjon av clearingplikten, rapporteringskrav, risikoreduksjonsteknikker for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart, registrering av og tilsyn med transaksjonsregistre og krav til transaksjonsregistre

 • OCR - Regler for når CHED (innførselsdokumentet) skal følge forsendelsene

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 03.09.2019
  Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til innførselsdokumentet som skal følge forsendelser med dyr og produkter til deres bestemmelsessted

 • Virkemidler ved mistenkt eller bekreftet ulovlig bruk av legemidler eller fôrtilsetninger

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 03.09.2019
  Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/625

  Delegert kommisjonsforordning (EU) .../.... som supplerer Parlament og rådsforordning (EU) 2017/625 for tilfeller av mistenkte eller fastslåtte brudd på fellesskapsreglene for bruk eller rester av farmakologisk aktive stoffer tillatte i veterinære legemidler eller fôrtilsetninger, eller brudd på fellesskapsregler for bruk eller rester av forbudte farmakologisk aktive stoffer.

Til toppen