Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 7720 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Endring av gjennomføringsbestemmelser for Solvens II

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.01.2020
  Celexnr.: 32019R0981 KOM-nr.: KOM(2019)1900 Basis rettsaktnr.: 2009/138/EF

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/981 av 8. mars 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)

 • Forordning for å fremme bruken av SMB-vekstmarkeder

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.01.2020
  Celexnr.: 32019R2115 KOM-nr.: KOM(2018)331 Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU, 596/2014 og 2017/1129

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2115 av 27. november 2019 om endring av direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129, med hensyn til å fremme bruken av SMB-vekstmarkeder

 • CORSIA i EU ETS

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 17.01.2020
  Celexnr.: 32019R1603 KOM-nr.: KOM(2019)5206 Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1603 av 18. juli 2019 med tillegg til direktiv 2003/87/EF vedrørende regelverk vedtatt av FNs luftfartsorganisasjon (ICAO) om overvåking, rapportering og verifikasjon av utslipp fra luftfart for å kunne etablere et globalt markedsbasert virkemiddel

 • Flygetrening utenfor godkjente treningsorganisasjoner - DTO

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 16.01.2020
  Celexnr.: 32018R1119 Basis rettsaktnr.: 216/2008

  Kommisjonsforodning (EU) 2018/1119 av 31. juli 2018 som endrer Kommisjonsforordning (EU) Nr 1178/2011 med hensyn til deklarerte treningsorganisasjoner

 • Kosmetikk - Regulering av CMR II

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 16.01.2020
  Celexnr.: 32019R1966

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1966 av 27. november 2019 om endring i vedlegg II, III og V til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 16.01.2020

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av tartrazin som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder, katter, akvariefisk, frøspisende prydfugler og små gnagere

 • Ny EASA Gebyrforordning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 15.01.2020
  Celexnr.: 32014R0319 KOM-nr.: KOM(2014)319 Basis rettsaktnr.: 0216/2008

  Ny kommisjonsforordning om avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrået og om oppheving av forordning (EF) nr. 593/2007...

 • Forordning om tilpasninger av pengemarkedsfondsforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 15.01.2020
  Celexnr.: 32018R0990 Basis rettsaktnr.: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1131

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/990 av 10. april 2018 om endring og utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1131 med hensyn til enkle, gjennomsiktige og standardiserte verdipapiriseringer (STS-verdipapiriseringer) og sertifikater med sikkerhet i eiendeler (ABCP), krav til eiendeler mottatt som del av omvendte gjenkjøpsavtaler og kredittkvalitetsvurderingsmetoder

 • CLP/Art.45 og vedlegg VIII

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 14.01.2020
  Celexnr.: 32020R0011 Basis rettsaktnr.: 1272/2008

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/11 av 29. oktober 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger med hensyn til informasjon knyttet til nødstilfeller

 • Rentekurver for Solvens II 30. september til 30. desember 2019

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 14.01.2020
  Celexnr.: 32019R1902 Basis rettsaktnr.: 2009/138

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1285 av 7. november 2019 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk for beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. september 2019 til 30. desember 2019, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring

 • Endring av benchmarkforordningen (vedr. finansielle instrumenter/avtaler) - om bærekraft

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 14.01.2020
  Celexnr.: 32019R2089 KOM-nr.: KOM(2018)355 Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/1011

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2089 om endring av forordning (EU) 2016/1011 med hensyn til EU-referanseverdier for klimaovergangen, Paristilpassede EU-referanseverdier og bærekraftsrelaterte opplysninger om referanseverdier

 • Endring MR-forordningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 14.01.2020
  Celexnr.: 32018R2066 Basis rettsaktnr.: 601/2012/EU

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/2066 av 19. desember 2018 om overvåking og rapportering av klimagassutslipp i tilknytning til direktiv 2003/87/EU (kvotedirektivet)

 • Endring AV-forordningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 14.01.2020
  Celexnr.: 32018R2067 Basis rettsaktnr.: 600/2012/EU

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/2067 av 19. desember 2019 om verifikasjon av data og om akkreditering av verifikatører i tilknytning til direktiv 2003/87/EU (kvotedirektivet)

 • Pengemarkedsfond (Money market funds)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 14.01.2020
  Celexnr.: 32017R1131 KOM-nr.: KOM(2013)615

  Forordning om pengemarkedsfond

 • Legemiddelrester diflubenzuron

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.01.2020
  Celexnr.: 32019R1881

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/1881 av 8. november 2019 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet 'diflubenzuron'

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.01.2020
  Celexnr.: 32019R1965

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1965 av 26. november 2019 om godkjenning av natriummolybdatdihydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer for sauer

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.01.2020
  Celexnr.: 32019R1964

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1964 av 26. november 2019 om godkjenning av flytende L-lysin (base), flytende L-lysinmonohydroklorid, teknisk ren L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.01.2020
  Celexnr.: 32019R1947

  Kommisjonens gjennomføringsorordning (EU) 2019/1947 av 22. november 2019 om godkjenning av cassiagummi som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder

 • Plantevernmiddelrester fo. 2019/1792

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.01.2020
  Celexnr.: 32019R1792 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1792 av 17. oktober 2019 som endrer vedlegg II, III og V til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for amitrol, fipronil, flupyrsulfuron-metyl, imazosulfuron, isoproturon, ortosulfamuron og triasulfuron i eller på visse produkter

 • Plantevernmiddelrester 2019/1791

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.01.2020
  Celexnr.: 32019R1791 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1791 av 17. oktober 2019 som endrer vedlegg II, III og IV til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for 1-dekanol, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinil, dimetenamid, fettalkoholer, florpyrauxifen-benzyl, fludioksonil, fluopyram, mepikvat, pendimetalin, picolinafen, pyraflufen-etyl, pyridaben, abscisinsyre og trifloksystrobin i eller på visse produkter

Til toppen