Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 8815 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet – AHL underliggende landdyrforflytning

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 16.09.2021
  Basis rettsaktnr.: 32016R0429

  Delegert kommisjonsforordning (EU) …/... som endrer og retter delegert forordning (EU) 2020/688 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til krav til dyrehelse ved forflytning innenfor Unionen av landdyr og rugeegg

 • Vet - AHL endring av import

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 16.09.2021
  Basis rettsaktnr.: 2020/692

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) ..../.... som endrer delegert forordning (EU) 2020/692 som utfyller Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 når det gjelder bestemmelser for import til unionen, samt forflytning og håndtering etter import, av forsendelser av visse levende dyr, avlsprodukter og produkter av animalsk opprinnelse

 • Vet - AHL endring import sammensatte produkter

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 16.09.2021
  Basis rettsaktnr.: 2020/692

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) ..../.... som endrer delegert forordning (EU) 2020/692 når det gjelder dyrehelsekrav ved import til unionen av produkter av animalsk opprinnelse i sammensatte produkter

 • Økologi - Import - Krav til informasjon fra ekvivalente tredjeland og kontrollorgan

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R1342 KOM-nr.: KOM(2021)1342 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1342 av 27 mai 2021 om utfyllende regler til Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2018/848 om informasjon som tredjeland og kontrollmyndigheter og kontrollorgan skal oversende med formål om overvåking av deres anerkjennelse i henhold til Rådsforordning (EF) nr. 834/2007 artikkel 33(2) og (3) for import av økologiske produkter

 • Plantevernmidler - propoksykarbazon, fjernet som substitusjonskandidat

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R1177 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1177 av 16. juli 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 med hensyn til fjerning av propoksykarbazon fra listen over stoffer som skal vurderes som kandidater for substitusjon

 • Vet - endring sykdomsfri status Kroatia, Portugal, Tyskland, Italia, Danmark og Finland for sykdommene brucellose hos storfe, BTV og IHN

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R1008 Basis rettsaktnr.: 2021/620

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1008 av 21. juni 2021 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/620 når det gjelder sykdomsfri status for Kroatia og en region i Portugal for infeksjoner med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos storfe, vedlegg VIII til forordningen når det gjelder sykdomsfri status for Litauen og visse regioner i Tyskland, Italia og Portugal for infeksjoner med blåtungevirus (serotype 1-24) og vedlegg XIII til forordningen når det gjelder sykdomsfri status for områder i Danmark og Finland for infeksiøs haematopoetisk nekrose

 • Økologi - Videreføring av unntak for ikke-økologisk protein og livkylling

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R0181 KOM-nr.: KOM(2021)181 Basis rettsaktnr.: 889/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/181 av 15 februar 2021 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter når det gjelder økologisk produksjon, merking og kontroll

 • Ny forordning om lister over tredjestater godkjent for innførsel til unionen av animalske produkter

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) .../... av ... som fastsetter lister over tredjestater eller regioner i disse fra hvilke det til unionen er tillatt å innføre visse dyr og varer beregnet på konsum i tråd med Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625

 • Økologi - Nytt regelverk - lister over produkter og substanser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R1165 Basis rettsaktnr.: 834/2007

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1165 av 15. juli 2021 som godkjenner og etablerer lister over visse produkter og substanser til bruk i økologisk produksjon

 • Plantevernmidler - Pepino-mosaikk-virus, godkjenning lavrisiko

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R0917 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/917 av 7. juni 2021 om godkjenning av de aktive lavrisikostoffene Pepino-mosaikk-virus, EU-stamme, mild isolat Abp1 og Pepino-mosaikk-virus, CH2-stamme, mild isolat Abp2 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - klopyralid, regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R1191 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1191 av 19. juli 2021 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet klopyralid i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Beriking - endring i gjennomføringsregler for artikkel 8-prosedyren - åpenhetsforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R0842 Basis rettsaktnr.: 1925/2006

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/842 av 26. mai 2021 som endrer gjennomføringsforordning (EU) nr. 307/2012 hva angår krav til åpenhet og fortrolighet for EUs risikovurdering av stoffer som er underlagt fellesskapskontroll

 • Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om samarbeid, utveksling av opplysninger og meldeplikt til ESMA, EBA og EIOPA Tittel

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R1415 Basis rettsaktnr.: 2017/2402

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1415 av 5. mai 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 om reguleringstekniske standarder om samarbeid, utveksling av opplysninger og meldeplikt mellom kompetente myndigheter og ESMA, EBA og EIOPA

 • Skipsgjenvinningsforordningen: endringer i listen over godkjente anlegg (7. versjon)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 14.09.2021
  Celexnr.: 32020D1675 Basis rettsaktnr.: 1257/2013/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1675 av 11. november 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 om opprettelse av den europeiske listen over gjenvinningssanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsorordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip

 • Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: igangsetting av evaluering for anerkjennelse av Storbritannia

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 13.09.2021
  Basis rettsaktnr.: 2008/106

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning .../... av XXX om igangsetting av evaluering av Storbritannias system for opplæring og sertifisering av sjøfolk med formål om anerkjennelse i samsvar med direktiv 2008/106/EC

 • REACH/XVII/bly i PVC

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 13.09.2021
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) om bly og blyforbindelser brukt som stabilisator i PVC

 • Delegert kommisjonsvedtak (EU) 2021/1183 av 16. juli 2021 om endring av Kommisjonsvedtak (EU) 2019/450 om publiseringen av europeiske tekniske bedømmelsesdokumenter (EADer) for enkelte byggevarer.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 13.09.2021
  Celexnr.: 32021D1183

  Utfyllende bestemmelser til byggevareforordningen om  publisering av  europeiske bedømmelsesdokumenter 

 • Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: gjennomføringsbestemmelser om kjørefeltassistanse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 12.09.2021
  Celexnr.: 32021R0646

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/646 av 19. april 2021 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2144 med hensyn til felles prosedyrer og tekniske spesifikasjoner for typegodkjenning av motorvogner angående nødsystemer for kjørefeltassistanse (ELKS)

 • Kommisjonsbeslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger i Storbritannia

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 10.09.2021
  KOM-nr.: KOM(2021)4800

  Kommisjonsbeslutning av 28.06.2021 med hjemmel i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger i Storbritannia

 • NIM-beslutningen 2021

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 10.09.2021
  Celexnr.: 32021D0355 Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2021/355 av 25. februar 2021 vedrørende nasjonale planer for tildeling av vederlagsfrie klimakvoter i henhold til artikkel 11 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF