Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 6895 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Innsatsfordelingsforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 23.10.2018
  Celexnr.: 32018R0842 KOM-nr.: KOM(2016)482

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/842 av 30. mai 2018 om bindende årlige reduksjoner i utslipp av klimagasser for 2021 til 2030 for EUs medlemsstater for en robust Energiunion og for å oppfylle forpliktelser under Parisavtalen og om endring av forordning nr. 525/2013

 • EUs kvotesystem Fase 4 (2021-2030)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 23.10.2018
  Celexnr.: 32018L0410 KOM-nr.: KOM(2015)337 Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/410 av 14. mars 2018 om endring av direktiv 2003/87/EF for å fremme kostnadseffektive utslippsreduksjoner og investeringer i lavutslippsløsninger

 • REACH/XVII/CMR tekstiler og fottøy

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 23.10.2018
  Celexnr.: 32018R1513 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1513 av 10. oktober 2018 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR) kategori 1A eller 1B

 • Felles sikkerhetsmetoder for sikkerhetsstyringssystemer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 22.10.2018
  Celexnr.: 32018R0762 Basis rettsaktnr.: 2016/798

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2018/762 av 8. mars 2018 om felles sikkerhetsmetoder for krav til sikkerhetsstyringssystemer i henhold til Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798 og som opphever forordningene (EU) 1158/2010 og (EU) 1169/2010

 • Praktiske ordninger felles sikkerhetssertifikat

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 22.10.2018
  Celexnr.: 32018R0763 Basis rettsaktnr.: 2016/798

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/763 av 9. april 2018 om praktiske ordninger for utstedelse av felles sikkerhetssertifikater til jernbaneforetak i henhold til Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798, og oppheving av kommisjonsforordning (EC) nr. 653/2007

 • Praktiske ordninger for kjøretøytillatelser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 22.10.2018
  Celexnr.: 32018R0545 Basis rettsaktnr.: 2016/797

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/545 av 4. april 2018 om praktiske ordninger for tillatelsesprosessen for jernbanekjøretøyer og kjøretøytyper i henhold til Europaparlaments-og rådsdirektiv (EU) 2016/797

 • Biocid - Forlenget godkjenning av sulfurylfluorid i PT 8

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 22.10.2018
  Celexnr.: 32018D1479 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1479 av 3. oktober 2018 om forlengelse av godkjenning av sulfurylfluorid til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Gebyrer og betaling til ERA

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 22.10.2018
  Celexnr.: 32018R0764 Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/796

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/764 av 2. mai 2018 om gebyrer og betaling til Den europeiske unions jernbanebyrå og om betalingsbetingelser

 • Prosedyrer for ERAs klageorgan

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 22.10.2018
  Celexnr.: 32018R0867 Basis rettsaktnr.: 2016/796

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/867 av 13. juni 2018 om prosedyreregler for klageorganet til Den europeiske unions jernbanebyrå

 • Avgjørelser om søknader om helsepåstander

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.10.2018
  Celexnr.: 32018R0199 Basis rettsaktnr.: 1924/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/199 av 9. februar 2018 om avslag på en helsepåstand om næringsmidler som ikke viser til reudsert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse

 • Prosedyreforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 18.10.2018
  Celexnr.: 32013R0734 KOM-nr.: KOM(2012)725 Basis rettsaktnr.: 659/1999

  Rådsforordning (EU) nr. 734/2013 om endringer i rådsforordning (EF) nr. 659/1999 om fastsettelse av regler for anvendelsen av EF-traktatens artikkel 93

 • Prosedyreforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 18.10.2018
  Celexnr.: 32015R1589

  Rådsforordning (EU) 2015/1589 av 13. juli 2015 om fastsettelse av regler for anvendelse av artikkel 108 i Traktaten om den europeiske unions funksjonsmåte

 • Forordning om endring i formularer og informasjonsskjemaer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 18.10.2018
  Celexnr.: 32015R2282

  Kommisjonsforordning (EU) 2015/2282 av 27. november 2015 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 om formularer og informasjonsskjemaer

 • Europeisk rammeverk for lærlinger

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Utdanning 17.10.2018
  Celexnr.: 32018H0502 KOM-nr.: KOM(2017)563

  Rådsrekommandasjon (EU) 2018/502 av 15. mars 2018 om et europeisk rammeverk for god og effektiv lærlingeutdanning

 • EU-miljømerket - smøremidler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 17.10.2018

  Kommisjonens beslutning xx/yyyy av xxx om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til smøremidler

 • EU-miljømerke - endring av gyldigheten til bestemte produkter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 17.10.2018

  Kommisjonens beslutning som endrer beslutning 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU og 2014/893/EU om gyldighetsperioden til miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til bestemte produkter og tilknyttede vurderings- og verifikasjonskrav

 • Endringsdirektiv til IDD direktivet vedr. frist for gjennomføring

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 15.10.2018
  Celexnr.: 32018L0411 Basis rettsaktnr.: 32016L097

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/411 av 14. mars 2018 om endring av direktiv (EU) 2016/97 med hensyn til anvendelsesdatoen for medlemsstatenes innarbeidingstiltak

 • IDD - forsikringsformidling

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 15.10.2018
  Celexnr.: 32016L0097 KOM-nr.: KOM(2012)360 Basis rettsaktnr.: 2002/92/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 av 20. januar 2016 om forsikringsdistribusjon (omarbeiding)

 • Observasjonsliste for stoffer i vann

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 12.10.2018
  Celexnr.: 32018D0840 Basis rettsaktnr.: 2008/105/EC

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2018/840 av 5. juni vedr. 2015/495 som etablerer en observajonsliste over stoffer som skal overvåkes i EU om vannmiljø med hjemmel i europaparlamentets- og rådsdirektiv 2008/105/EF og opphevelse av gjennomføringsbeslutning 2015/495

 • Biocid - Ikke-godkjenning av klorofen i PT 3

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 12.10.2018
  Celexnr.: 32018D0622 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/622 av 20. april 2018 om ikke-godkjenning av klorofen som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 3

Til toppen