Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 6078 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Felles støymetodikk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 22.06.2017
  Celexnr.: 32015L0996 Basis rettsaktnr.: 2002/49/EF

  Kommisjonsdirektiv (EU) 2015/996 av 19. mai 2015 om fastsetting av felles støyvurderingsmetoder i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/49/EF

 • Endring av bøteleggingsforordningen

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 21.06.2017
  Basis rettsaktnr.: 216/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. XXX av XXX som endrer kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 646/2012 om etablering av detaljerte regler om overtredelsesgebyr og tvangsmulkt i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008

 • Krav til og tilsyn med ATM/ANS tjenesteytere

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 21.06.2017
  Celexnr.: 32017R0373 Basis rettsaktnr.: 216/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/373 av 1. mars 2017 som fastsetter felles krav til flysikringstjenester og om krav til nasjonale tilsynsorganers utøvelse av sikkerhetstilsyn innenfor feltet lufttrafikkstyring

 • Forslag til kommunikasjonsvernforordning

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 21.06.2017
  KOM-nr.: KOM(2017)10

  Forslag til forordning frå Det europeiske parlament og Rådet om respekt for privatliv og beskyttelse av persondata i elektronisk kommunikasjon

 • Havneforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 20.06.2017
  Celexnr.: 32017R0352 KOM-nr.: KOM(2013)296

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/352 av 15. februar 2017 om et rammeverk for ytelse av havnetjenester og felles regler om finansiell gjennomsiktighet for havnerForslag av 23. mai 2013 til forordning om markedsadgang for tilbydere av havnetjenester og finansiell gjennomsiktighet for havner...

 • RoHS/vedleggIII/bly/9b

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 20.06.2017
  Celexnr.: 32017L1010 KOM-nr.: KOM(2017)1521 Basis rettsaktnr.: 2011/0065

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2017/1010 av 13. mars 2017 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i lagerskåler og bøssinger til visse kjølemiddelkompressorer

 • RoHS2/vedleggIII/bly/Cd/13b

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 20.06.2017
  Celexnr.: 32017L1009 KOM-nr.: KOM(2017)1518 Basis rettsaktnr.: 2011/0065

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2017/1009 av 13. mars 2017 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til refleksstandarder

 • RoHS2/vedleggIII/bly/13a

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 20.06.2017
  Celexnr.: 32017L1011 KOM-nr.: KOM(2017)1527 Basis rettsaktnr.: 2011/0065

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2017/1011 av 15. mars 2017 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i hvitt glass brukt til optiske anvendelser

 • Opinion 03/2016 - flyplass, endring av definisjoner av rullebaner

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 19.06.2017
  Basis rettsaktnr.: 216/2008

  Opinion 03/2016 - kommisjonsforordning (EU) .../... som endrer forordning (EU) nr. 139/2014 så langt det gjelder krav og administrative prosedyrer for flyplasser (RMT.0591)

 • Koordinert flerårig kontrollprogram 2018, 2019 og 2020

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.06.2017
  Celexnr.: 32017R0660 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/660 av 6. april 2017 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2018, 2019 og 2020 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og å vurdere forbrukernes eksponering for disse restene

 • In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 16.06.2017
  Celexnr.: 32017R0746 KOM-nr.: KOM(2012)541 Basis rettsaktnr.: 98/79/EF

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2017/746 av 5. april 2017 om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr som opphever direktiv 98/79/EF og kommisjonsvedtak 2010/227/EU

 • Medisinsk utstyr

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 16.06.2017
  Celexnr.: 32017R0745 KOM-nr.: KOM(2012)542 Basis rettsaktnr.: 93/42/EØF, 90/385/EØF

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2017/745 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr som endrer direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og opphever rådsdirektiv 90/385/EØF og 93/42/EØF

 • Plantevernmiddel - Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.06.2017
  Celexnr.: 32017R0842 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/842 av 17. mai 2017 om fornyet godkjenning av det aktive lavrisikostoffet Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - avslag orthosulfamuron

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.06.2017
  Celexnr.: 32017R0840 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/840 av 17. mai 2017 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet orthosulfamuron, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler

 • Plantevernmidler - metylnonylketon, tilbaketrekking

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.06.2017
  Celexnr.: 32017R0781 Basis rettsaktnr.: 1107/2209

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/781 av 5. mai 2017 om tilbaketrekking av godkjenningen av det aktive stoffet metylnonylketon i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - cyhalofop-butyl

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.06.2017
  Celexnr.: 32017R0753 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning(EU) 2017/753 av 28. april 2017 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet cyhalofop-butyl i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - mesotrion

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.06.2017
  Celexnr.: 32017R0725 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/725 av 24. april 2017 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet mesotrion i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmiddel - mesosulfuron

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.06.2017
  Celexnr.: 32017R0755 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/755 av 28. april 2017 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet mesosulfuron i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmiddel - Beauveria bassiana stamme NPP111B005, godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.06.2017
  Celexnr.: 32017R0843 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om (EU) 2017/843 av 17. mai 2017 godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme NPP111B005, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - Beauveria bassiana stamme 147

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.06.2017
  Celexnr.: 32017R0831 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/831 av 16. mai 2017 om godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 147, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011