Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 7071 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Plantevernmidler - godkjenning Pasteuria nishizawae Pn1

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.12.2018
  Celexnr.: 32018R1278 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1278 av 21. september 2018 om godkjenning av det aktive lavrisikostoffet Pasteuria nishizawae Pn1, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Lokalisering av Det Europeiske legemiddelbyrået

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 14.12.2018
  Celexnr.: 32018R1718

  Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1718 av 14. november 2018 om endring av forordning (EF) nr. 726/2004 om Det Europeiske legemiddelbyråets lokalisering.

 • Narkotikaprekursorer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 14.12.2018
  Celexnr.: 32018R0729

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2018/729 av 26. februar 2018 om endring av Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 og Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om opptak av narkotikaprekursorer på listen over registrerte stoffer

 • Regulering av o-fenylfenol og dets salter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.12.2018
  Celexnr.: 32018R1847 Basis rettsaktnr.: 1223/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1847 av 26. november 2018 om endring i vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Direktiv om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 13.12.2018
  KOM-nr.: KOM(2018)184

  Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om adgang til å bringe inn saker for å ivareta forbrukernes kollektive interesser og om opphevelse av direktiv 2009/22/EF

 • Moderniseringsforslaget (Forslag til endringer i direktivene om urimelig handelspraksis, prisinformasjon, forbrukerrettigheter og urimelige avtalevilkår)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 13.12.2018
  KOM-nr.: KOM(2018)185

  Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av rådsdirektiv 93/13/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/83/EU hva angår bedre håndheving og modernisering av EUs forbrukervernlovgivning

 • Forordning om håndheving av forbrukervernregler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 13.12.2018
  Celexnr.: 32017R2394 KOM-nr.: KOM(2016)283

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394 av 12. desember 2017 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukerlovgivning og om oppheving av forordning (EF) nr. 2006/2004

 • Import fra Peru og Myanmar av bløtdyr (muslinger) og fiskerivarer

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 13.12.2018
  Celexnr.: 32018D1583 Basis rettsaktnr.: 2006/766/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1583 som endrer vedlegg I og II i vedtak 2006/766/EF om import av toskallede bløtdyr og fiskerivarer fra Peru og Myanmar beregnet til konsum

 • Offentlige salmonellaprøver av levende fjørfe kan testes med alternative metoder

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 13.12.2018
  Basis rettsaktnr.: 200/2010, 517/2011, 200/2012 og 1190/2012

  Kommisjonsforordning (EU) .../... om endring av kommisjonsforordninger (EU) nr. 200/2010, (EU) nr. 517/2011, (EU) nr. 200/2012 og (EU) nr. 1190/2012 om spesifikke metoder for salmonellatesting og prøvetaking av fjørfe

 • Endring av metoder i mikrobiologiske kriterier, klargjøring av kriterium for L. M i spirer og kriterier for upast. juice

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 13.12.2018
  Basis rettsaktnr.: 2073/2005

  Kommisjonsforordning (EU) .../... om endring av forordning (EU) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler, næringsmiddeltrygghetskriterium for Listeria monocytogenes i spirer og prosesshygienekriterium og næringsmiddeltrygghetskriterium for upasteurisert spiseklar frukt- og grønnsaksjuice

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.12.2018
  Celexnr.: 32018R1936

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1936 av 10. desember 2018 om endring av forordning (EU) nr. 371/2011 med hensyn til grenseverdien for dimetylaminoetanol (DMAE)

 • Rammerforordning kjøretøy - godkjenning av bil og tilhenger til bil.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 12.12.2018
  Celexnr.: 32018L858 KOM-nr.: KOM(2016)031 Basis rettsaktnr.: 2007/46/EF

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858 av 30. mai 2018 om godkjenning og markedsovervåking av motorkjøretøyer og tilhengere til disse, samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy, om endring av forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om oppheving av direktiv 2007/46/EF

 • Biocid - Wolbachia

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 12.12.2018
  Celexnr.: 32018D1623 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1623 av 29. oktober 2018 i overensstemmelse med artikkel 3(3) i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om mygg ikke-naturlig infisert med Wolbachia brukt til vektorkontroll

 • Biocid - Ikke-godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 12.12.2018
  Celexnr.: 32018D1622 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1622 av 29. oktober 2018 om ikke-godkjenning av visse aktive stoffer i biocidprodukter i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • RoHS2/vedlegg III/bly/7a

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 12.12.2018
  Celexnr.: 32018L0742 Basis rettsaktnr.: 2011/0065/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2018/742 av 1. mars 2018 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur

 • RoHS2/vedlegg III/bly/6c

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 12.12.2018
  Celexnr.: 32018L0741 Basis rettsaktnr.: 2011/0065

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2018/741 av 1. mars 2018 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly som legeringselement i kobber

 • Plantevernmidler - godkjenning basisstoff, løkolje

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 11.12.2018
  Celexnr.: 32018R1295 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1295 av 26. september 2018 om godkjenning av basisstoffet løkolje i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Biocid - Ikke-godkjenning av Willaertia magna i PT11

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.12.2018
  Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) .../... av XXX om ikke-godkjenning av Willaertia magna c2c maky som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 11

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 11.12.2018

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av forordning 885/2010 med hensyn til vilkårene for godkjenning av preparatet av narasin og nicarbazin som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Eli Lilly and Company Ltd)

 • Biocid - Godkjenning av penflufen i PT 8

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.12.2018
  Celexnr.: 32018R1131 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1131 av 13. august 2018 om godkjenning av penflufen som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

Til toppen