Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 21-40 av 7661 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Kommisjonsdelegert forordning om supplerende regler om håndtering av interessekonflikter vedrørende EuVECA-fond

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 05.12.2019
  Celexnr.: 32019R0820

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/820 av 4. februar 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 med hensyn til interessekonflikter på området europeiske venturekapitalfond

 • ILUC-direktivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 05.12.2019
  Celexnr.: 32015L1513 KOM-nr.: KOM(2012)595 Basis rettsaktnr.: 98/70/EF, 2009/28/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1513 av 9. september 2015 som endrer direktiv 98/70/EF om kvaliteten på bensin og diesel og direktiv 2009/28/EF om fremme av bruk av energi fra fornybare kilder

 • Single Window-forordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 05.12.2019
  Celexnr.: 32019R1239

  Forordning om etablering av et europeisk single window som skal erstatte dagens direktiv 2010/65 om rapporteringsformaliteter.

 • Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/621 - tekniske opplysninger som er nødvendige for periodisk kontroll og krav til dataformat og prosedyre for tilgang til opplysningene

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 05.12.2019
  Celexnr.: 32014L0045 - A04P3 Basis rettsaktnr.: 32014L0045 - A04P3

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/621 av 17. april 2019 om tekniske opplysninger som er nødvendige for teknisk kontroll av punktene som skal kontrolleres og som brukes i de anbefalte kontrollmetodene og om fastsettelse av detaljerte bestemmelser vedrørende dataformat og prosedyrer for adgang til relevante tekniske opplysninger

 • Liste over land med regulatoriske krav til virkestoff til bruk i legemidler til mennesker, herunder kontroll og tilsyn, som sikrer beskyttelse av folkehelsen tilvarende det om gjelder i EU

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 05.12.2019
  Celexnr.: 32019D0769

  Kommisjonsvedtak (EU) 2019/769 om endring av vedtak 2012/715/EU som etablerer en liste over land med regulatoriske krav til virkestoff til bruk i legemidler til mennesker, herunder kontroll og tilsyn, som sikrer beskyttelse av folkehelsen tilsvarende det om gjelder i EU

 • Endring av reglene om sentral prosedyre for legemidler til dyr

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 05.12.2019
  Celexnr.: 32019R0005

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/5 av 11. desember 2018 om endring av forordning (EF) nr. 726/2004 om fellesskapsprosedyrer for godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker og legemidler til dyr og om opprettelse av det europeisk legemiddelbyrået, forordning (EF) nr. 1901/2006 om legemidler til barn og direktiv 2001/83/EF om opprettelse av en fellesskapskodeks for legemidler til mennesker.

 • Tiltaksgrenser for forbudte stoffer i animalske næringsmidler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.12.2019
  Celexnr.: 32019R1871 Basis rettsaktnr.: (EC) 470/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1871 fra 7. november 2019 om referanseverdi for tiltak mot ikke-tillatte farmakologisk aktive stoffer i animalske næringsmidler og oppheving av beslutning 2005/34/EC

 • Regulering av CMR II

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 04.12.2019
  Celexnr.: 32019R1966

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1966 av 27. november 2019 om endring i vedlegg II, III og V til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 04.12.2019
  Basis rettsaktnr.: 2019/631

  (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 31. oktober 2019 om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 med hensyn til overvåking av CO₂-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer som typegodkjennes etappevis

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.12.2019
  Celexnr.: 32019R1869 Basis rettsaktnr.: 2002/32/EC

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1869 av 7. november 2019 om endring og retting av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til grenseverdier for visse uønskede stoffer i fôrvarer

 • OCR - forsterket kontroll av forsendelser - (2017/625)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.12.2019
  Celexnr.: 32019R1873 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1873 av 7. november 2019 om prosedyrene ved grensekontrollstasjonene for en koordinert, forsterket kontroll av kompetent myndighet på forsendelser med produkter av animalsk opprinnelse, avlsprodukter, biprodukter og sammensatte produkter

 • OCR - unntak fra kontroll ved grensekontrollstasjon - håndkjøtt m.m. - (2017/625)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 04.12.2019
  Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til bestemte kategorier med dyr og produkter som er unntatt fra offisiell kontroll ved grensekontrollstasjoner, særlig kontroll av passasjerenes bagasje og små forsendelser med varer sendt til personer som ikke er ment å plasseres på markedet, og endring av forordning (EU) nr. 142/2011

 • Vet - formeringsmateriale

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 04.12.2019
  Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2016/429

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) .../... om fastsettelse av regler for gjennomføring av parlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 når det gjelder registrering og godkjenning av virksomheter for formeringsmateriale, sporbarhet og dyrehelsemessige betingelser for forflytning av formeringsmateriale fra visse holdte landdyr innenfor Unionen

 • Forordning om transfettsyrer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.12.2019
  Celexnr.: 32019R0649 Basis rettsaktnr.: Regulation (EC) No 1925/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/649 om endring av vedlegg III til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 hva angår andre transfettsyrer enn transfettsyrer som forekommer naturlig i animalsk fett

 • Gjennomføringsforordningen til aksjonærrettighetsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler 04.12.2019
  Celexnr.: 32018R1212 Basis rettsaktnr.: 2007/36/EC

  Forordning med fastsettelse av minimumskrav vedrørende gjennomføringen av bestemmelsene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/36/EF for så vidt angår identifikasjon av aksjeeiere, videreformidling av opplysninger og tilretteleggelse for utøvelse av aksjeeierrettigheter

 • AHL - listeføring av sykdommer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.12.2019
  Celexnr.: 32018R1629 Basis rettsaktnr.: 2016/429

  Delegert Kommisjons forordning (EU) 2018/1629 av 25. Juli 2018 som endrer listen over sykdommer i vedlegg II til forordning (EU) 2016/429 av det Europeiske parlament og rådet om smittsomme dyresykdommer og som endrer og erstatter gitte rettsakter på dyrehelseområdet (dyrehelseloven)

 • Auksjonering av 50 millioner kvoter - innovasjonsfondet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 04.12.2019
  Celexnr.: 32019R0007 KOM-nr.: KOM(2018)7019 Basis rettsaktnr.: 1031/2010

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/7 av 30 oktober 2018 om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 om auksjonering av 50 millioner uallokerte kvoter fra markedstabilitetsreserven til innovasjonsfondet og om valg av auksjonsplattform for Tyskland

 • Opinion 05/2017 RMT.0188

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 03.12.2019
  Celexnr.: 32019R1747 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1747 av 15 oktober 2019 som endrer forordning (EU) nr. 1178/2011 så langt det gjelder krav for enkelte besetningsmedlemmers tillatelser og sertifikater, regler om treningsorganisasjoner og kompetent myndighet

 • Opinion 09/2017 (RMT.0513 & RMT.0514); Opinion 07/2016 (RMT.0262)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 03.12.2019
  Celexnr.: 32019R0897 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/897 av 12 mars 2019 som endrer forordning (EU) Nr. 748/2012 så langt det gjelder inkludering av risikobasert samsvarskontroll i anneks I og om implementering av krav for miljøvern

 • Biocid - Forlenget godkjenning av tebukonazol i PT 8

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 03.12.2019
  Celexnr.: 32019D1951 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1951 av 25. november 2019 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av tebukonazol til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

Til toppen