NPA 2020-14 RMT.0678 – subtask 2

NPA 2020-14 (RMT.0678 deloppgave 2) Enklere, lettere og bedre Part-FCL krav til allmennflyging (GA)

NPA 2020-14 RMT.0678 – subtask 2 Simpler, lighter and better Part-FCL requirements for general aviation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.02.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

NPA 2020-14 ble publisert den 14. desember 2020, og frist for å gi innspill til EASA er 31. mars 2021. Luftfartstilsynet har publisering informasjon om EASAs høring på Luftfartstilsynets internettside og oppfordret norske aktører til å besvare EASAs høring. 

Sammendrag av innhold

EASA har 14. desember 2020 publisert NPA 2020-14, som inneholder forslag til endring av bestemmelser i forordning (EU) nr. 1178/2011 med hensyn til krav til allmennflyging (GA).

Det foreslås flere endringer til kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 og tilhørende AMC og GM for å introdusere krav om  sertifisering av besetningsmedlemmer (flight crew) for en-pilots en-motors elektriske fly («single-pilot single-engine electric areoplanes»). Det foreslås videre avklaringer av forskjellige krav med hensyn til allmennflyging (GA).

De foreslåtte endringene forventes å øke effektiviteten og proporsjonaliteten til mange Part-FCL krav og å oppdatere Part-FCL til å inkludere også elektriske fly (electric-propulsion aeroplanes) som brukes i allmenflyging (GA).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av den nye endringsforordningen vil kunne skje gjennom endring av forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Luftfartstilsynets foreløpige vurdering er at endringen vil kunne kreve visse ressurser til opplæring i Luftfartstilsynet, i tillegg til innføring av nye prosedyrer. Forslaget (NPA 2020-14) inneholder ikke noen opplysinnger om eller vurdering av økonomiske konsekveser, verken for myndigheter eller aktørene i markedet. 

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet vurderer at regelverket er EØS-relevant.

Vurdering

Luftfartstilsynet vurderer at regelverket, slik det nå lyder, vil være EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2018/1139

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker