Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 1-20 av 10972 treff.

Sorter: Endret Beste treff

 • Ny liste over forsvarsrelaterte produkt

  17.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked
  Celexnr.: 32024L0242

  Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2024/242 av 27. september 2023 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til ajourføring av listen over forsvarsrelaterte produkter i samsvar med den ajourførte versjonen av Den europeiske unions fellesliste over militært utstyr av 20. februar 2023

 • Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (12. versjon)

  17.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32023D2726 Basis rettsaktnr.: 1257/2013

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/2726 av 6. desember 2023 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 om opprettelse av den europeiske listen over skipsgjenvinningsanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013

 • Skipsavfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelse om rapportering av oppfisket avfall (endring av forordning (EU) 2022/92)

  17.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32024R0917 Basis rettsaktnr.: 2019/883

  Skipsavfallsdirektivet: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2024/917 av 22. mars 2024 om rapportering av oppfisket avfall

 • Endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/17

  17.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse
  Celexnr.: 32024R0916

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2024/916 av 26. mars 2024 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/17 som oppretter en liste over endringer som ikke krever vurdering i samsvar med europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2019/6

 • Opphevelse av støyavgiftsforordningen (forordning (EU) 2015/429)

  17.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32024R0327 Basis rettsaktnr.: Direktiv 2012/34/EU

  Forordning (EU) 2024/327 av 19. januar 2024 om opphevelse av forordning (EU) 2015/429 om fastsettelse av reglene som skal følges ved innkreving av avgifter for kostnadene ved støyvirkninger

 • Euroforordningen 2021: betalinger over landegrensene (kodifisering)

  16.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester
  Celexnr.: 32021R1230 KOM-nr.: KOM(2020)323

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/1230 av 14. juli 2021 om betalinger på tvers av landegrensene i Unionen (kodifisering)

 • Forkortelser og piktogrammer som skal brukes på emballasjen til legemidler til dyr

  15.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse
  Celexnr.: 32024R0875 Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/6

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2024/875 av 21. mars 2024 om vedtakelse av en en liste over forkortelser og piktogrammer som skal brukes på emballasjen til legemidler til dyr i henhold til artikkel 10 nr. 2 og artikkel 11 nr. 3 i Europaparlamentet- og Rådets forordning (EU) 2019/6

 • Oppføring av isopropyliden (IMDPAM) på liste over narkotikaprekursorer

  15.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse
  Celexnr.: 32024R1331 Basis rettsaktnr.: forordning (EF) nr. 273/2004

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/1331 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 og rådsforordning (EF) nr. 111/2005 om inkludering av narkotikaprekursorer Isopropyliden (2- (3,4-metylendioksyfenyl)acetyl)malonat (IMDPAM) og andre stoffer i listen over kontrollerte stoffer

 • Inkludering av narkotikaprekursorer på listen over kontrollerte stoffer

  15.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse
  Celexnr.: 32023R0196

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2023/196 om endring av Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 og Rådsforordning (EF) nr. 111/2005 om inkludering av visse narkotikaprekursorer på listen over kontrollerte stoffer.

 • Justering av gebyrer til Det europeiske legemiddelkontoret (EMA)

  14.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse
  Celexnr.: 32024R0848

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/848 av 14. mars 2024 om endring av rådsforordning (EF) nr. 297/95 med hensyn til justering etter inflasjonsraten av gebyrene til Det europeiske legemiddelbyrå med virkning fra 1. april 2024

 • Interkalibrering fase IV

  14.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32024D0721 Basis rettsaktnr.: 2000/0060

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2024/721 av 27. februar 2024 som, i henhold til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, etablerer verdiene for medlemslandenes klassifiseringssystemer som et resultat av interkalibreringen, og som opphever beslutning 2018/229/EU

 • Størrelse på små emballasjeenheter for legemidler til dyr

  14.06.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse
  Celexnr.: 32024R0878

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2024/878 av 21. mars 2024 som vedtar enhetlige regler for størrelsen på små indre emballasjeenheter for legemidler til dyr som nevnt i artikkel 12 i forordning (EU) 2019/6

 • Endring av AV-forordningen

  14.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32024R1321 Basis rettsaktnr.: (EU) 2018/2067

  Kommisjonsforordning (EU) av 2024/1321 om endring av forordning (EU) 2018/2067 om verifikasjon av data og akkreditering av verifikatører i tilknytning til direktiv 2003/87/EF (EUs klimakvotedirektiv)

 • Ny grensekryssforordning

  14.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32024R1157 KOM-nr.: KOM(2021)709 Basis rettsaktnr.: (EU) 1013/2006

  Parlament- og rådsforordning (EU) 2024/1157 av 11. april 2024 om grensekryssende forsendelser av avfall og endringer i forordning (EU) 1257/2013 og (EU) 2020/1056

 • Endring av yrkeskvalifikasjonsdirektivet og minimumskrav for sykepleier-, tannlege- og farmasøytutdanning

  14.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Utdanning
  Celexnr.: 32024L0782

  Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2024/782 av 4. mars 2024 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF med hensyn til godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for sykepleiere med ansvar for alminnelig sykepleie, tannlege og farmasøyt

 • Beregning av kompensasjonsplikt under CORSIA

  13.06.2024 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø

  Regler for beregning av kompensasjonsplikt under CORSIA etter EUs klimakvotedirektiv

 • Tvangsarbeidsforordningen

  13.06.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked
  KOM-nr.: KOM(2022)453

  EP og Rådets forordning om forbud mot produkter fremstilt ved tvangsarbeid på EU-markedet

 • avfall - retting språkversjon

  13.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32023D2581

  Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2023/2581 av 12. september 2023 om retting av visse språkversjoner av vedtak 2000/532/EF

 • Endring av Forskrift om offentlig kontroll – referansesentre for dyrevelferd

  13.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024D0266 KOM-nr.: KOM(2024)209 Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2024/266 av 17. januar 2024 om utpeking av et EU-referansesenter for akvatiske dyrs velferd i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625

 • Delegert kommisjonsbeslutning om endring av vedlegg V til yrkeskvalifikasjonsdirektivet

  12.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Utdanning
  Celexnr.: 32024D1395

  Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2024/1395 av 5. mars 2024 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF med hensyn til kvalifikasjonsbeviser og betegnelser for utdanninger

 • Side 1 av 549
 • Side 1 av 549