Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 1-20 av 7302 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Inflasjonsjustering av avgifter til EMA

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 17.04.2019
  Celexnr.: 32019R0480

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/480 av 22. mars 2019 om endring av rådsforordning (EF) nr. 297/95 med hensyn til justering etter inflasjonstakten av gebyrene til Det europeiske legemiddelbyrå med virkning fra 1. april 2019

 • Sikkerhetsanordninger på legemiddelemballasje

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 17.04.2019
  Celexnr.: 32016R0161 Basis rettsaktnr.: 2011/062/EF

  Forordning (EU) 2016/161 om supplerende regler til direktiv 2001/83/EF om sikkerhetsanordninger på legemiddelemballasje

 • Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking knyttet til utslippsgrenser

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 14.04.2019
  Celexnr.: 32018R0986

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/986 av 3. april 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 angående tilpassing av de administrative krav for godkjenning og markedsovervåking av jord- og skogbrukstraktorer til utslippsgrensene i henhold til trinn V

 • Vet - beskyttelsestiltak mot AI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 12.04.2019
  Celexnr.: 32019D0490 Basis rettsaktnr.: 2017/247

  Kommisjonenes gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/490 av 25. mars 2019 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/247 om beskyttelsestiltak relatert til utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater

 • Forskrift om endring av listen over tredjestater med godkjent restkontrollprogram

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 12.04.2019
  Celexnr.: 32019D0525 Basis rettsaktnr.: 2011/163

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/525 om endring av beslutning 2011/163/EU om godkjenning av planer fremlagt av tredjestater i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF

 • Vet - SVD Italia opphevelse

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 12.04.2019
  Celexnr.: 32019D0470 Basis rettsaktnr.: 2005/779/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 20. mars 2019 om oppheving av beslutning 2005/779/EF om beskyttelsestiltak mot smittsomt blæreutslett hos svin i Italia

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 12.04.2019
  Celexnr.: 32019D0489 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/489 av 25. mars 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Endring i nvået av vitamin D i morsmelkerstatninger og erukasyre

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet og Matområdet 12.04.2019
  Basis rettsaktnr.: 609/2013

  Kommisjonene delegerte forordning (EU) .../... av 14.03.2019 om endring av forordning (EU) 2016/127 hva angår kravene til vitamin D i morsmelkerstatninger og kravne til erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger

 • Bruk av jernlaktat( E585 på fåresopp

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 12.04.2019
  Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Kommisjonsforordning (EU) ... / ... av XXX om endring av vedlegg I og II til forordning (EF) nr 1333/2008 fra Europaparlamentet og Rådet med hensyn til kategoribetegnelsen stabilisatorer og bruk av jern laktat (E 585 ) på fåresoppen Albatrellus ovinus til dekor på svensk leverpostei

 • Biocid - deltametrin produktfamilie

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 12.04.2019
  Celexnr.: 32018D1305 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1305 av 26. september 2018 om betingelser knyttet til godkjenning av en biocidproduktfamilie som inneholder deltametrin henvist av Sverige i samsvar med artikkel 36 i Europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Godkjenning av cyfenotrin i PT 18

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 12.04.2019
  Celexnr.: 32018R1292 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1292 av 25. september om godkjenning av cyfenotrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18

 • Kvikksølvforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 12.04.2019
  Celexnr.: 32017R0852 KOM-nr.: KOM(2016)039

  Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2017/852 av 17. mai 2017 om kvikksølv og om opphevelse av forordning (EF) nr 1102/2008

 • Skjemaer ved import av kvikksølv

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 12.04.2019
  Celexnr.: 32017D2287 Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/852

  Gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2287 om skjemaer ved søknad om import av kvikksølv og kvikksølvforbindelser i henhold til kvikksølvforordningen (EU) 2017/852

 • TSE-vet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.04.2019
  Celexnr.: 32019R0319 Basis rettsaktnr.: 999/2001

  Kommisjonens forordning (EU) nr. 2019/319 av 6. februar 2019 som endrer vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 av det Europeiske Parlamentet og Rådet, og vedlegg XV til kommisjonens forordning (EU) nr. 142/2011 som angår helsesertifisering ved import til EU når det gjelder overførbare spongiforme encefalopatier

 • Plantevernmidler - flutianil, godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.04.2019
  Celexnr.: 32019R0481 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/481 av 22. mars 2019 om godkjenning av det aktive stoffet flutianil i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - bifentrin m.fl., forlenget godkjenningsperiode

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.04.2019
  Celexnr.: 32019R0324 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/324 av 25. februar 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 vedrørende forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene bifentrin, karboksin, FEN 560 (også kalt også kalt bukkehornkløver eller bukkehornskløverfrøpulver), ekstraksjonsrester av pepperstøv og natriumaluminiumsilikat

 • Endring av kontrollforordningen (2017/625) - utvidelse av produktgrupper for offentlig kontroll

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.04.2019
  Celexnr.: 32019R0478 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/478 av 14. januar 2019 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 når det gjelder kategoriene av produkter som skal være gjenstand for offisiell kontroll ved grensekontrollstasjoner

 • Overgangsordning etter forordning (EF) nr. 853/2004

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 12.04.2019

  Kommisjonsforordning (EU) .../... of XXX som fastsetter overgangsordninger for bruk av folkehelsekrav når det gjelder import av matvarer som inneholder både produkter av vegetabilske opprinnelse og foredlede produkter av animalsk opprinnelse (sammensatte produkter)

 • Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over gjenvinningsanlegg

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 12.04.2019
  Celexnr.: 32018D1478

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1478 av 3. oktober 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 for oppdatering den europeiske listen over gjenvinningsanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsorordning (EU) nr. 1257/2013

 • Endringer til energieffektiviseringsdirektivet (EEDII)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 12.04.2019
  Celexnr.: 32018L2002 KOM-nr.: KOM(2016)761 Basis rettsaktnr.: 2012/27/EU

  Direktiv om endring av energieffektiviseringsdirektivet

Til toppen