Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 1-20 av 8071 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • CLP/nye fareklassifiseringer/15 ATP

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 24.09.2020
  Celexnr.: 32020R1182 Basis rettsaktnr.: 1272/2008

  Delegert kommisjonsforordning om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger

 • Reach/XVII/Dekloran pluss

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 24.09.2020
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring av vedlegg XVII i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) for "Dekloran pluss"™

 • Ny mobilitetsstrategi

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 23.09.2020

  EUs nye mobilitetsstrategi om fremtidens transport

 • Utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 23.09.2020
  Celexnr.: 32015L2193 KOM-nr.: KOM(2013)919

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2193 av 25. november 2015 om begrensning av visse luftforurensende utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg

 • Dyrehelselovforordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.09.2020
  Celexnr.: 32016R0429 KOM-nr.: KOM(2013)260

  Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer ("Dyrehelseloven")

 • Biocid - Unionsgodkjenning av SOPURCLEAN

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 22.09.2020
  Celexnr.: 32020R580 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/580 av 27. april 2020 om unionsgodkjenning av biocidproduktfamilien SOPURCLEAN

 • Biocid - Unionsgodkjenning av HYPRED's octanoic acid based products

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 22.09.2020
  Celexnr.: 32020R579 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/579 av 27. april 2020 om unionsgodkjenning av biocidproduktfamilien HYPRED's octanoic acid based products

 • Biocid - Utsettelse av utløpsdato av kreosot i PT8

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 22.09.2020
  Celexnr.: 32020D1038 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1038 av 25. juli 2020 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Biocid - ikke-godkjenning av visse aktive stoffer

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 22.09.2020
  Celexnr.: 32020D1036 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1036 av 15. juli 2020 om ikke-godkjenning av visse aktive stoffer i biocidprodukter i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Godkjenning av ikaridin i PT19

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 22.09.2020
  Celexnr.: 32020R1086 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1086 av 23.juli 2020 om godkjenning av ikaridin som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 19

 • Biocid - Forlenget godkjenning av akrolein i PT12

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 22.09.2020
  Celexnr.: 32020D1037 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1037 av 15. juli 2020 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av akrolein til bruk i biocidprodukter i produkttype 12

 • Plantevernmidler - Phlebiopsis gigantea (flere stammer), regodkjenning lavrisiko

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.09.2020
  Celexnr.: 32020R1003 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1003 av 9. juli 2020 om fornyet godkjenning av de aktive stoffene Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, VRA 1984 og FOC PG 410.3 som aktive stoffer med lav risiko i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - betacyflutrini, avslag regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.09.2020
  Celexnr.: 32020R0892 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/892 av 29. juni 2020 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet beta-cyflutrin i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Endring av krav til hyppighet for periodisk helseundersøkelse av jernbanepersonell på grunn av Covid-19

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 17.09.2020
  Celexnr.: 32020D0783

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2020/783 om endring av kommisjonsvedtak 2012/757/EU som gjelder tiltak for å tilpasse hyppigheten av periodisk medisinsk undersøkelse av jernbanepersonell som utfører andre sikkerhetskritiske oppgaver enn lokførere på grunn av COVID-19-pandemien

 • Forlengelse av gyldigheten for visse sertifikater for jernbaneforetak med ansvar for vedlikehold på grunn av Covid-19 pandemien

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 17.09.2020
  Celexnr.: 32020R0780

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/780 av 12. juni 2020 om endring av forordning (EU) nr. 445/2011 og gjennomføringsforordning (EU) 2019/779 med hensyn til tiltak for å forlenge gyldighetstiden for visse sertifikater for jernbaneforetak med ansvar for vedlikehold samt visse overgangsbestemmelser på grunn av covid-19-pandemien

 • Forordning om forlengelse av frist for å gjennomføre visse bestemmelser i forordning 2019/773

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 17.09.2020
  Celexnr.: 32020R0778 Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/773

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/778 av 12. juni 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/773 med hensyn til anvendelsesdatoene som følge av forlengelsen av innarbeidingsfristen for europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797

 • Forordning om endring av anvendelsesdatoene i forordning (EU) 2019/250 som følge av utsettelse for gjennomføring av samtrafikkdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 17.09.2020
  Celexnr.: 32020R0779 Basis rettsaktnr.: Direktiv (EU) 2016/797

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/779 av 12. juni 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/250 med hensyn til anvendelsesdatoene som følge av forlengelsen av innarbeidingsfristen for europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797

 • Opinion 01/2015 og Opinion 01/2019 (Godkjennelse av pilotsertifikater fra tredjeland)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 16.09.2020
  Celexnr.: 32020R0723 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/723 av 4. mars 2020 med detaljerte regler med hensyn til aksept av pilotsertifikater fra tredjeland og om endring av forordning (EU) nr. 1178/2011

 • Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om biler som bruker alternativt drivstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 14.09.2020
  Celexnr.: 32020D0759

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/759 av 8. juni 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/588 slik at den omfatter bruk av 12 volts effektive vekselstrømsgeneratorer i personbiler som kan benytte visse alternative drivstoffer

 • Utvidet mandat for EMSA med IT-relaterte oppgaver

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 11.09.2020
  Celexnr.: 32016R1625 KOM-nr.: KOM(2015)667 Basis rettsaktnr.: 1406/2002

  Forordning 2016/1625 om utvidet mandat for EMSA om IKT ved endring av forordning 1406/2002 om etablering av European Maritime Safety Agency (EMSA)