Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 1-20 av 7081 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • REACH/XVII/TDFA

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 19.12.2018
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Forslag om REACH-forbud mot perfluorerte silaner i spray til forbrukere

 • Biocid - Ikke-godkjenning av Willaertia magna i PT11

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 19.12.2018
  Celexnr.: 32018D1985 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1985 av 13. desember 2018 om ikke-godkjenning av Willaertia magna c2c maky som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 11

 • Benchmarking

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 18.12.2018
  Celexnr.: 32016R1011 KOM-nr.: KOM(2013)641

  Europaparlaments- og rådsforordning 2016/1011 av 8. juni 2016 om indekser som brukes som referanseverdier i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller for å måle verdipapirfonds økonomiske resultater, og om endring av direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014

 • Kommisjonvedtak om liste over havner relevante for statistikk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 18.12.2018
  Celexnr.: 32018D1007

  Kommisjonens delegerende vedtak av 25. april 2018 nr. 2018/1007 om nærmere regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/42/EC om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs.

 • Kommisjonsforordning om IKT-statistikk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 18.12.2018
  Celexnr.: 32018R1091

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 2018/1798 av 21. november 2018 om gjennomføring av europaparlamentets- og rådsforordning (EU) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet for referanseåret 2019

 • Forordning om kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering (CACM)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 18.12.2018
  Celexnr.: 32015R1222 KOM-nr.: KOM(2015)1222 Basis rettsaktnr.: 714/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 av 24. juli 2015 om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering

 • RoHS2/vedlegg III/bly/6c

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 18.12.2018
  Celexnr.: 32018L0741 Basis rettsaktnr.: 2011/0065

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2018/741 av 1. mars 2018 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly som legeringselement i kobber

 • RoHS2/vedlegg III/bly/7a

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 18.12.2018
  Celexnr.: 32018L0742 Basis rettsaktnr.: 2011/0065/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2018/742 av 1. mars 2018 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur

 • RoHS2/vedlegg III/bly/24

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 18.12.2018
  Celexnr.: 32018L0737 Basis rettsaktnr.: 2011/0065/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2018/737 1. mars 2018 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i loddemateriale til lodding av skiveformede eller flate keramiske flerlagskondensatorer med maskinerte, gjennomgående hull

 • RoHS2/vedlegg III/bly/6a

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 18.12.2018
  Celexnr.: 32018L0739 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2018/739 av 1. mars 2018 om tilpasning til den vitenskapelige utvikling av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU hva angår et unntak for bly som legeringselement i stål

 • RoHS2/vedlegg III/bly/6b

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 18.12.2018
  Celexnr.: 32018L0740 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2018/740 av 1. mars 2018 om tilpasning til den vitenskapelige utvikling av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU hva angår et unntak for bly som legeringselement i aluminium

 • Direktivforslag om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 17.12.2018
  KOM-nr.: KOM(2017)797

  Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår

 • Kapitalkravsdirektivet for banker mv. (CRD V): endringer av CRD IV

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.12.2018
  Celexnr.: 52016PC0854 KOM-nr.: KOM(2016)854 Basis rettsaktnr.: Direktiv 2013/36/EU

  Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2013/36/EU angående unntatte enheter, finansielle holdingselskaper, blandede finansielle holdingselskaper, godtgjørelser, tilsynsbestemmelser og bestemmelser om rettigheter og bankreserver

 • BRRD: Endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.12.2018
  Celexnr.: 32017L2399 KOM-nr.: KOM(2016)853 Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU

  Europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU angående rangeringen av usikrede gjeldsinstrumenter i insolvenshierarki

 • Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) - endringsbestemmelser om tapsabsorbering- og rekapitaliseringskapasitet.

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.12.2018
  KOM-nr.: KOM(2016)852 Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU

  Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2014/59 angående kredittinstitusjoners og investeringsselskapers tapabsorbering- og rekapitaliseringskapasitet og om endring av direktiv 98/26/EF, direktiv 2002/47/EF, direktiv 2012/30/EU, direktiv 2011/35/EU, direktiv 2005/56/EF, direktiv 2004/25/EF og direktiv 2007/36/EF

 • Forslag til en forordning med tillegg til SRM-forordningen

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.12.2018
  KOM-nr.: KOM(2016)851 Basis rettsaktnr.: 2014/806/EU

  FORSLAG TIL EN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING om endring av forordning (EU) nr. 806/2014 vedrørende tapsabsorberings- og rekapitaliseringkapasitet for kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak

 • Forslag til endringer i CRR (kapitalkrav bank mv)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.12.2018
  KOM-nr.: KOM(2016)850 Basis rettsaktnr.: Regulation (EU) No 575/2013

  Forslag til Parlaments- og rådsforordning som endrer Forordning (EU) nr. 575/2013 når det gjelder uvektet kapitalandel, stabil finansiering, krav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld, mortpartsrisiko, markedsrisiko, engasjementer med sentrale motparter, engasjementer med verdipapirfond, store engasjementer, rapportering og offentligjøringskrav samt endringer i Forordning (EU) nr. 648/2012

 • Endring av teknisk standard for rapportering av Solvens II til tilsynsmyndighetene ((EU) 2015/2450)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.12.2018
  Celexnr.: 32018R1844 Basis rettsaktnr.: 2009/138/EC

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1844 av 23. november 2018 om endring og korrigering av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

 • Endring av teknisk standard gjeldende foretakenes Solvens II-rapport om solvens og finansiell stilling, gjeldende offentligjøring av premier, erstatninger og kostnader

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.12.2018
  Celexnr.: 32018R1843 Basis rettsaktnr.: 2009/138/EC

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1843 av 23. november 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 med hensyn til virkeområdet for malen for offentliggjøring av premier, erstatninger og kostnader etter stat

 • Rapportering av opplysninger til krisetiltaksplaner

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.12.2018
  Celexnr.: 32018R1624

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1624 av 23. oktober 2018 om gjennomføringsmessige tekniske standarder vedrørende prosedyrer for samt standardformularer og skjemaer til rapportering av opplysninger i forbindelse med krisetiltaksplaner for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU og om ophevelse av Kommisjonens gjennomføringsforordning forordning (EU) 2016/1066

Til toppen