Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 1-20 av 6895 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Innsatsfordelingsforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 23.10.2018
  Celexnr.: 32018R0842 KOM-nr.: KOM(2016)482

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/842 av 30. mai 2018 om bindende årlige reduksjoner i utslipp av klimagasser for 2021 til 2030 for EUs medlemsstater for en robust Energiunion og for å oppfylle forpliktelser under Parisavtalen og om endring av forordning nr. 525/2013

 • EUs kvotesystem Fase 4 (2021-2030)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 23.10.2018
  Celexnr.: 32018L0410 KOM-nr.: KOM(2015)337 Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/410 av 14. mars 2018 om endring av direktiv 2003/87/EF for å fremme kostnadseffektive utslippsreduksjoner og investeringer i lavutslippsløsninger

 • REACH/XVII/CMR tekstiler og fottøy

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 23.10.2018
  Celexnr.: 32018R1513 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1513 av 10. oktober 2018 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR) kategori 1A eller 1B

 • Felles sikkerhetsmetoder for sikkerhetsstyringssystemer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 22.10.2018
  Celexnr.: 32018R0762 Basis rettsaktnr.: 2016/798

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2018/762 av 8. mars 2018 om felles sikkerhetsmetoder for krav til sikkerhetsstyringssystemer i henhold til Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798 og som opphever forordningene (EU) 1158/2010 og (EU) 1169/2010

 • Praktiske ordninger felles sikkerhetssertifikat

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 22.10.2018
  Celexnr.: 32018R0763 Basis rettsaktnr.: 2016/798

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/763 av 9. april 2018 om praktiske ordninger for utstedelse av felles sikkerhetssertifikater til jernbaneforetak i henhold til Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798, og oppheving av kommisjonsforordning (EC) nr. 653/2007

 • Praktiske ordninger for kjøretøytillatelser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 22.10.2018
  Celexnr.: 32018R0545 Basis rettsaktnr.: 2016/797

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/545 av 4. april 2018 om praktiske ordninger for tillatelsesprosessen for jernbanekjøretøyer og kjøretøytyper i henhold til Europaparlaments-og rådsdirektiv (EU) 2016/797

 • Biocid - Forlenget godkjenning av sulfurylfluorid i PT 8

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 22.10.2018
  Celexnr.: 32018D1479 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1479 av 3. oktober 2018 om forlengelse av godkjenning av sulfurylfluorid til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Gebyrer og betaling til ERA

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 22.10.2018
  Celexnr.: 32018R0764 Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/796

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/764 av 2. mai 2018 om gebyrer og betaling til Den europeiske unions jernbanebyrå og om betalingsbetingelser

 • Prosedyrer for ERAs klageorgan

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 22.10.2018
  Celexnr.: 32018R0867 Basis rettsaktnr.: 2016/796

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/867 av 13. juni 2018 om prosedyreregler for klageorganet til Den europeiske unions jernbanebyrå

 • Avgjørelser om søknader om helsepåstander

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.10.2018
  Celexnr.: 32018R0199 Basis rettsaktnr.: 1924/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/199 av 9. februar 2018 om avslag på en helsepåstand om næringsmidler som ikke viser til reudsert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse

 • Prosedyreforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 18.10.2018
  Celexnr.: 32013R0734 KOM-nr.: KOM(2012)725 Basis rettsaktnr.: 659/1999

  Rådsforordning (EU) nr. 734/2013 om endringer i rådsforordning (EF) nr. 659/1999 om fastsettelse av regler for anvendelsen av EF-traktatens artikkel 93

 • Prosedyreforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 18.10.2018
  Celexnr.: 32015R1589

  Rådsforordning (EU) 2015/1589 av 13. juli 2015 om fastsettelse av regler for anvendelse av artikkel 108 i Traktaten om den europeiske unions funksjonsmåte

 • Forordning om endring i formularer og informasjonsskjemaer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 18.10.2018
  Celexnr.: 32015R2282

  Kommisjonsforordning (EU) 2015/2282 av 27. november 2015 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 om formularer og informasjonsskjemaer

 • Europeisk rammeverk for lærlinger

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Utdanning 17.10.2018
  Celexnr.: 32018H0502 KOM-nr.: KOM(2017)563

  Rådsrekommandasjon (EU) 2018/502 av 15. mars 2018 om et europeisk rammeverk for god og effektiv lærlingeutdanning

 • EU-miljømerket - smøremidler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 17.10.2018

  Kommisjonens beslutning xx/yyyy av xxx om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til smøremidler

 • EU-miljømerke - endring av gyldigheten til bestemte produkter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 17.10.2018

  Kommisjonens beslutning som endrer beslutning 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU og 2014/893/EU om gyldighetsperioden til miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til bestemte produkter og tilknyttede vurderings- og verifikasjonskrav

 • Endringsdirektiv til IDD direktivet vedr. frist for gjennomføring

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 15.10.2018
  Celexnr.: 32018L0411 Basis rettsaktnr.: 32016L097

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/411 av 14. mars 2018 om endring av direktiv (EU) 2016/97 med hensyn til anvendelsesdatoen for medlemsstatenes innarbeidingstiltak

 • IDD - forsikringsformidling

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 15.10.2018
  Celexnr.: 32016L0097 KOM-nr.: KOM(2012)360 Basis rettsaktnr.: 2002/92/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 av 20. januar 2016 om forsikringsdistribusjon (omarbeiding)

 • Observasjonsliste for stoffer i vann

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 12.10.2018
  Celexnr.: 32018D0840 Basis rettsaktnr.: 2008/105/EC

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2018/840 av 5. juni vedr. 2015/495 som etablerer en observajonsliste over stoffer som skal overvåkes i EU om vannmiljø med hjemmel i europaparlamentets- og rådsdirektiv 2008/105/EF og opphevelse av gjennomføringsbeslutning 2015/495

 • Biocid - Ikke-godkjenning av klorofen i PT 3

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 12.10.2018
  Celexnr.: 32018D0622 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/622 av 20. april 2018 om ikke-godkjenning av klorofen som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 3

Til toppen