Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 1-20 av 6773 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Norsk EØS tilskudd for 2018 - Selskapsrett

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler 25.06.2018
  Basis rettsaktnr.: Protokoll 31 til EØS-avtalen

  Norsk EØS tilskudd for 2018 - Selskapsrett - protokoll 31 linje 33 02 03 01 (2018)

 • CSM Supervision

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 25.06.2018
  Celexnr.: 32018R0761

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/761 av 16. februar 2018 som fastsetter felles sikkerhetsmetoder for tilsyn fra nasjonale sikkerhetsmyndigheter etter utstedelse av felles sikkerhetssertifikat eller sikkerhetstillatelse etter direktiv (EU) 2016/798 fra Europaparlamentet og Rådet og som opphever Kommisjonsforordning (EU) No 1077/2012

 • Jernbanepassasjerrettighetsforordning

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 25.06.2018
  KOM-nr.: KOM(2017)548

  Forslag til Europaparlamentets og rådets forordning om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser

 • Portabilitetsforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 24.06.2018
  Celexnr.: 32017R1128 KOM-nr.: KOM(2015)627

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1128 av 14. juni 2017 om grensekryssende portabilitet av nettbaserte innholdstjenester i det indre marked

 • Gjennomføringsforordning om informasjon etter Radioutstyrsdirektivet artikkel 10 (10)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 24.06.2018
  Celexnr.: 32017R1354 Basis rettsaktnr.: 2014/53/EU

  Gjennomføringsforordning (EU) 2017/1354 av 20. juli 2017 om presentasjon av informasjon i henhold til artikkel 10(10) i direktiv 2014/53/EU

 • Direktiv om utbygging av høyhastighetsbredbånd

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 24.06.2018
  Celexnr.: 32014L0061 KOM-nr.: KOM(2013)147

  Parlaments- og Rådsdirektiv 2014/61 av 15. mai 2014 om tiltak for å redusere kostnadene ved etablering av høyhastighets elektronisk kommunikasjons nettverk

 • Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 22.06.2018
  Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr 551/2004, artikkel 6(4)

  Gjennomføringsbestemmelser for nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) - opphevelse av forordning (EU) nr. 677/2011

 • Endring viderebruksdirektivet

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 21.06.2018
  KOM-nr.: KOM(2018)234 Basis rettsaktnr.: Directive 2003/98/EC og Directive 2013/37/EU

  Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om viderebruk og gjenbruk av offentlige data - Revisjon

 • Aroma: Forlenget overgangsordning for Grill aroma konsentrat FL nr. 21.002

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 20.06.2018
  Basis rettsaktnr.: 1334/2008

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) .../... av XXX som endrer forordning (EU) nr 873/2012 om overgangsordninger for EU-listen om aromastoffer og kildematerialer til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til forlengelse av overgangsperioden i artikkel 4 for aroma «grill aroma konsentrat (vegetabilsk)» FL nr. 21.00

 • EU-miljømerke - harde gulv- og veggbelegg

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 20.06.2018
  Celexnr.: 32017D2076

  Kommisjonens vedtak (EU) 2017/2076 av 7. november 2017 om endring av vedtak 2009/607/EF om gyldighetsperioden av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til harde gulv- og veggbelegg

 • Statistikk over jernbanetransport (omarbeidet)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 20.06.2018
  Celexnr.: 32018R0643

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU)2018/643 av 18. april 2018 om statistik over jernbanetransport

 • Legemiddelrester, Svineprolaktin

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.06.2018
  Celexnr.: 32018R0721 Basis rettsaktnr.: 37/2010

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/721 av 16. mai 2018 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 når det gjelder stoffet 'svineprolaktin'

 • Legemiddelrester eprinomektin

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.06.2018
  Celexnr.: 32018R0722 Basis rettsaktnr.: 37/2010

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/722 av 16.mai 2018 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 når det gjelder stoffet 'eprinomektin'

 • Oppretting av skrivefeil i 1333/2008

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.06.2018
  Celexnr.: 32018R0627 Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Forordning (EU) 2018/627 av 20. april 2018 om oppretting av språk i enkelte lands språkversjoner av Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningstoffer i næringsmidler

 • SPC-forordningen (kodifisert utgave)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 19.06.2018
  Celexnr.: 32009R0469 KOM-nr.: KOM(2008)0369

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 469/2009 6. mai 2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler (kodifisert utgave)...

 • Metoder for risikovurdering og risikohåndtering i anbefalinger gitt i (EF) nr.470/2009

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 18.06.2018
  Celexnr.: 32018R0782 Basis rettsaktnr.: 470/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/782 av 29. mai 2018 for etablering av metoder for risikovurdering og risikohåndtering av anbefalinger gitt i forordning (EC) 470/2009

 • Vet - bekjempelse av Newcastle disease

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 18.06.2018
  Celexnr.: 32018L0597 Basis rettsaktnr.: Direktiv 92/66/EØF

  Europaparlaments- og Rådsdirektiv (EU) 2018/597 av 18. april 2018 om endring av Rådsdirektiv 92/66/EØF om tiltak for bekjempelse av Newcastle disease

 • Ny mat - UV-behandlet sopp - utvidelse bruksbetingelser

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 18.06.2018

  Kommisjonsforordning som godkjenner utvidelse av bruksbetingelser for UV-behandlet sopp som ny mat etter forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer forordning (EU) nr. 2017/2470

 • Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking: korrigering av visse språkversjoner

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 17.06.2018
  Celexnr.: 32018R0128

  Kommmisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/128 av 25. januar 2018 om korrigering av visse språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsorordning (EU) nr. 167/2013 når det gjelder administrative krav for godkjenning og markedsovervåking av jord- og skogbrukstraktorer

 • Utvidelse av beslutningen om 1,5 GHz-båndet til 1427-1517 MHz

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 15.06.2018
  Celexnr.: 32018D0661 KOM-nr.: KOM(2018)2286 Basis rettsaktnr.: 2015/750/EC

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/661 av 26. april 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/750 av 8. mai 2015 om harmonisert bruk av 1452-1492 MHz-båndet til bakkebaserte systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester i Unionen, til å omfatte frekvensbåndene 1427-1452 MHz- og 1492-1517 MHz