Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 1-20 av 7723 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Direktiv om vern av varslere

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 22.01.2020
  Celexnr.: 32019L1937

  Direktiv om vern av personer som varsler om brudd på EU-lovgivningen

 • Nytt "takdirektiv" (del av EUs "Luftpakke")

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 22.01.2020
  Celexnr.: 32016L2284 KOM-nr.: KOM(2013)920 Basis rettsaktnr.: 2001/81/EF

  Parlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2284 av 14. desember 2016 om reduksjon av nasjonale utslipp av visse forurensninger til luft, endring av direktiv 2003/35/EF og oppheving av direktiv 2001/81/EF

 • internasjonal gjesting - vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU for 2020

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 21.01.2020
  Celexnr.: 32019R2116 KOM-nr.: KOM(2019)2116 Basis rettsaktnr.: 2012/531/EU

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2116 av 28. november 2019 om fastsettelse av det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU og som opphever gjennomføringsforordning (EU) 2018/1979

 • ERN - endringsbeslutning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 21.01.2020
  Celexnr.: 32019D1269 Basis rettsaktnr.: 2011/24/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1269 av 26. juli 2019 som endrer gjennomføringsbeslutning 2014/287/EU som fastsetter kriterier for etablering og evaluering av Europeiske referansenettverk og deres medlemmer og for å tilrettelegge informasjons- og kunnskapsutveksling om etablering og evaluering av slike nettverk

 • BAT-konklusjoner for næringsmidler "Food, Drink and Milk Industries"

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 21.01.2020
  Celexnr.: 32019D2031 Basis rettsaktnr.: 2010/75/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2031 av 12. november 2019 om etablering av BAT-konklusjoner for næringsmiddelindustri "Food, Drink and Milk Industries" etter europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU

 • Kollektiv rettighetsforvaltning (CRM-direktivet)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 20.01.2020
  Celexnr.: 32014L0026 KOM-nr.: KOM(2012)372

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/26/EU av 26. februar 2014 om kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter og multiterritoriell lisensiering av rettigheter til musikkverk for bruk på nettet i det indre marked

 • Retningslinje for systemdrift

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 20.01.2020
  Celexnr.: 32017R1485

  Kommisjonsforordning om etableringen av en retningslinje for systemdrift

 • Endring av gjennomføringsbestemmelser for Solvens II

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.01.2020
  Celexnr.: 32019R0981 KOM-nr.: KOM(2019)1900 Basis rettsaktnr.: 2009/138/EF

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/981 av 8. mars 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)

 • Forordning for å fremme bruken av SMB-vekstmarkeder

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.01.2020
  Celexnr.: 32019R2115 KOM-nr.: KOM(2018)331 Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU, 596/2014 og 2017/1129

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2115 av 27. november 2019 om endring av direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129, med hensyn til å fremme bruken av SMB-vekstmarkeder

 • CORSIA i EU ETS

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 17.01.2020
  Celexnr.: 32019R1603 KOM-nr.: KOM(2019)5206 Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1603 av 18. juli 2019 med tillegg til direktiv 2003/87/EF vedrørende regelverk vedtatt av FNs luftfartsorganisasjon (ICAO) om overvåking, rapportering og verifikasjon av utslipp fra luftfart for å kunne etablere et globalt markedsbasert virkemiddel

 • Flygetrening utenfor godkjente treningsorganisasjoner - DTO

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 16.01.2020
  Celexnr.: 32018R1119 Basis rettsaktnr.: 216/2008

  Kommisjonsforodning (EU) 2018/1119 av 31. juli 2018 som endrer Kommisjonsforordning (EU) Nr 1178/2011 med hensyn til deklarerte treningsorganisasjoner

 • Kosmetikk - Regulering av CMR II

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 16.01.2020
  Celexnr.: 32019R1966

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1966 av 27. november 2019 om endring i vedlegg II, III og V til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 16.01.2020

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av tartrazin som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder, katter, akvariefisk, frøspisende prydfugler og små gnagere

 • Nytt varemerkedirektiv

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 15.01.2020
  Celexnr.: 32015L2436 KOM-nr.: KOM(2013)162

  Direktiv 2015/2436 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (omarbeiding)

 • Ny EASA Gebyrforordning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 15.01.2020
  Celexnr.: 32014R0319 KOM-nr.: KOM(2014)319 Basis rettsaktnr.: 0216/2008

  Ny kommisjonsforordning om avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrået og om oppheving av forordning (EF) nr. 593/2007...

 • Forordning om tilpasninger av pengemarkedsfondsforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 15.01.2020
  Celexnr.: 32018R0990 Basis rettsaktnr.: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1131

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/990 av 10. april 2018 om endring og utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1131 med hensyn til enkle, gjennomsiktige og standardiserte verdipapiriseringer (STS-verdipapiriseringer) og sertifikater med sikkerhet i eiendeler (ABCP), krav til eiendeler mottatt som del av omvendte gjenkjøpsavtaler og kredittkvalitetsvurderingsmetoder

 • CLP/Art.45 og vedlegg VIII

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 14.01.2020
  Celexnr.: 32020R0011 Basis rettsaktnr.: 1272/2008

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/11 av 29. oktober 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger med hensyn til informasjon knyttet til nødstilfeller

 • Rentekurver for Solvens II 30. september til 30. desember 2019

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 14.01.2020
  Celexnr.: 32019R1902 Basis rettsaktnr.: 2009/138

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1285 av 7. november 2019 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk for beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. september 2019 til 30. desember 2019, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring

 • Endring av benchmarkforordningen (vedr. finansielle instrumenter/avtaler) - om bærekraft

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 14.01.2020
  Celexnr.: 32019R2089 KOM-nr.: KOM(2018)355 Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/1011

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2089 om endring av forordning (EU) 2016/1011 med hensyn til EU-referanseverdier for klimaovergangen, Paristilpassede EU-referanseverdier og bærekraftsrelaterte opplysninger om referanseverdier

 • Endring MR-forordningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 14.01.2020
  Celexnr.: 32018R2066 Basis rettsaktnr.: 601/2012/EU

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/2066 av 19. desember 2018 om overvåking og rapportering av klimagassutslipp i tilknytning til direktiv 2003/87/EU (kvotedirektivet)

Til toppen