Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 1-20 av 6092 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.07.2017
  Celexnr.: 32017R1086

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1086 af 19. juni 2017 om endring av forordning (EF) nr. 634/2007 med hensyn til karakterisering av selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.07.2017
  Celexnr.: 32017R1126

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1126 av 23. juni 2017 om endring av forordning (EF) nr. 903/2009, (EU) nr. 373/2011, (EU) 374/2013 og (EU) 1108/2014 hva gjelder navnet på representant i EU for innehaveren av godkjenningen av preparatet 4b1830 av Clostridium butyricum FERM-BP 2789

 • Total kosterstatning for vektkontroll

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 19.07.2017
  Basis rettsaktnr.: 609/2013

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av 2. juni 2017 om supplerende regler til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 hva angår de særskilte krav til sammensetting og opplysninger om total kosterstatning for vektkontroll

 • Vet - TSE insektsmel i fiskefôr

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.07.2017
  Celexnr.: 32017R0893 Basis rettsaktnr.: 999/2001 142/2011

  Kommisjonens forordning (EU) 2017/893 av 24. Mai 2017 som endrer vedlegg I og IV til forordning (EU) nr. 999/2001 av det Europeiske Parlament og Råd, og vedlegg X, XIV og XV til Kommisjonens forordning (EU) nr. 142/2011 som angår bestemmelser om bearbeidet animalsk protein

 • Anbefaling etylkarbamat alkoholholdige drikker

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.07.2017
  Celexnr.: 32016H0022

  Kommisjonsanbefaling (EU) 2016/22 av 7. januar om reduksjon av etylkarbamatforurensning i alkoholholdige steinfruktdrikker, som opphever anbefaling 2010/133/EU

 • Import av økologiske produkter fra tredjeland

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.07.2017
  Celexnr.: 32017R0872 KOM-nr.: KOM(2017)872 Basis rettsaktnr.: 1235/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/872 av 22. mai 2017 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

 • Plantevernmidler - diflubenzuron, endring vilkår

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.07.2017
  Celexnr.: 32017R0855 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/855 av 18. mai 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelser for godkjenning av det aktive stoffet diflubenzuron

 • Plantevernmidler - kriterier lavrisiko aktive stoffer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 19.07.2017
  Basis rettsaktnr.: 1007/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler med hensyn til vilkår for godkjenning av lav-risiko aktive stoffer

 • Plantevernmidler - fluroxypyr, endring vilkår

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.07.2017
  Celexnr.: 32017R0856 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/856 av 18. mai 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fluroxypyr

 • Oppdatering av tredjelandsliste - import fiskerivarer

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 19.07.2017
  Celexnr.: 32017D1089

  Kommisjonens implementeringsvedtak (EU) 2017/1089 av 16. juni 2017 om endring av vedlegg II i vedtak 2006/766/EF vedrørende å inkludere den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, Georgia og Republikken Kiribati i listen over fra hvilke tredjestater og territorier det kan importeres visse fiskerivarer bestemt til humant konsum

 • Norsk EØS-tilskudd for 2017 - indre marked for varer og tjenester og indre markedsverktøy

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Indre marked 19.07.2017
  KOM-nr.: KOM(2017)0146

  Norsk EØS-tilskudd for 2017 - protokoll 31 - indre marked for varer og tjenester (linje 020301) og indre markedsverktøy (linje 0203

 • Oppvaskmidler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 14.07.2017
  Celexnr.: 32017D1216

  Kommisjonens vedtak (EU) 2017/1216 av 23. juni 2017 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til oppvaskmidler

 • REACH/XVII/D4-D5

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 14.07.2017
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) … / … av XX om endring av vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) for så vidt angår oktamethylsyclotetrasiloxane (D4) og dekamethylsyklopentasiloksane (D5)

 • Håndoppvaskmidler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 14.07.2017
  Celexnr.: 32017D1214

  Kommisjonens vedtak (EU) 2017/1214 av 23. juni 2017 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til håndoppvaskmidler

 • Oppvaskmidler til industri- og institusjonsbruk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 14.07.2017
  Celexnr.: 32017D1215

  Kommisjonens vedtak (EU) 2017/1215 av 23. juni 2017 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til maskinoppvaskmidler til industri- og institusjonsbruk

 • Miljømerking av tøyvaskemidler til forbrukermarkedet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 14.07.2017
  Celexnr.: 32017D1218

  Kommisjonens vedtak (EU) 2017/1218 av 23. juni 2017 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til tøyvaskemidler

 • Rengjøringsmidler til harde overflater

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 14.07.2017
  Celexnr.: 32017D1217

  Kommisjonens vedtak (EU) 2017/1217 av 23. juni 2017 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til rengjøringsmidler til harde overflater

 • Vaskemidler til industrielle og institusjonelle vaskerier

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 14.07.2017
  Celexnr.: 32017D1219

  Kommisjonens vedtak (EU) 2017/1219 av 23. juni 2017 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til vaskemidler til bruk i industrielle og institusjonelle vaskerier

 • CLP/UFI

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.07.2017
  Celexnr.: 32017R0542 Basis rettsaktnr.: 1272/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/542 av 22. mars 2017 av om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger ved å legge til et nytt vedlegg om harmonisert informasjon knyttet til nødstilfeller

 • REACH/repeal-2016-1688

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.07.2017
  Celexnr.: 32017R0706 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/706 av 19. april 2017 om endring av vedlegg VII forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) når det gjelder hudsensibilisering og opphevelse av Kommisjonsforordning (EU) 2016/1688