Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 1-20 av 7955 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • European Solidarity Corps 2021 - 2027

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Utdanning 29.06.2020
  KOM-nr.: KOM(2018)440

  EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING om skiping av programmet for Det europeiske solidaritetskorpset og om oppheving av [forordninga om Det europeiske solidaritetskorpset] og forordning (EU) nr. 375/2014

 • Justeringer til Part-ML

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 26.06.2020
  Celexnr.: 32020R0270 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/270 om endring av forordning (EU) 1321/2014

 • EU ETS Luftfart - Swiss Link

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 26.06.2020

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/... av 18. mai 2020 om endringer i direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet) for å ekskludere innkommende flyvninger fra Sveits fra kvotesystemet

 • Forordning om unntak fra tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 26.06.2020
  Celexnr.: 32020R0424

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/424 av 19. mars 2020 om framlegging av opplysninger for Kommisjonen om unntak fra anvendelse av tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne i samsvar med direktiv (EU) 2016/797

 • Forordning om utvidelse av anvendelsesområde

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 26.06.2020
  Celexnr.: 32020R0387

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/387 av 9. mars 2020 om endring av forordning (EU) nr. 321/2013, (EU) nr. 1302/2014 og (EU) 2016/919 med hensyn til utvidelse av anvendelsesområde og overgangsfaser.

 • Skipsutstyr: Årlig oppdatering av prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse (MED 4. revisjon)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 25.06.2020
  Basis rettsaktnr.: (EU) 2014/90

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) .../... av XXX om krav til design, konstruksjon og ytelse og om prøvestandarder for skipsutstyr og oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1397

 • PART-ML og Technical records

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 25.06.2020
  Celexnr.: 32019R1383 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1383 vedtatt 8. juli 2019 som endrer forordning (EU) No 1321/2014 om safety management systems i vedlikeholdsorganisasjoner og lette i kravene for håndtering av vedlikehold av allmennfly

 • Økologi - Unntak på grunn av COVID-19

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 24.06.2020
  Celexnr.: 32020RXXX Basis rettsaktnr.: 889/2008 og 1235/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/XX av XX 2020 om unntak fra forordning (EF) nr. 889/2008 og forordning (EF) nr. 1235/2008 om kontroll av produksjonen av økologiske produkter på grunn av COVID-19 pandemien

 • Retur av animalske biprodukter avvist i tredjeland

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.06.2020
  Celexnr.: 32020R0797 Basis rettsaktnr.: Forordning 142/2011

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/797 av 17. juni 2020 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til krav til animalske biprodukter og avledede produkter med opprinnelse i Unionen og som returneres etter avvisning fra en tredjestat

 • Bruk av kjøtt- og benmel som brensel i forbrenningsanlegg

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.06.2020
  Celexnr.: 32020R0735 Basis rettsaktnr.: 142/2011

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/735 av 2. juni om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til bruk av kjøtt- og benmel som brensel i forbrenningsanlegg

 • ABP sporbarhet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.06.2020
  Celexnr.: 32020R0757

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/757 av 8. juni 2020 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til sporbarheten av visse animalske biprodukter og avledede produkter

 • Mikrobiologiske kriterier for rått kjæledyrfôr, eksport av husdyrgjødsel og visse andre produkter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.06.2020
  Celexnr.: 32020R0762 Basis rettsaktnr.: 142/2011

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/762 av 9. juni 2020 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til mikrobiologiske standarder for rått kjæledyrfôr, krav til godkjente virksomheter, tekniske parametere som gjelder for den alternative Brookes gassifiseringsprosessmetoden og hydrolyse av smeltet fett, og eksport av bearbeidet husdyrgjødsel, visse blodtyper, blodprodukter og spesielle produkter

 • Innovasjonsfondet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 24.06.2020
  Celexnr.: 32019R0856

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/856 av 26. februar 2019 om tillegg til direktiv 2003/87/EF om driften av et innovasjonsfond

 • Prosedyreforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 23.06.2020
  Celexnr.: 32015R1589

  Rådsforordning (EU) 2015/1589 av 13. juli 2015 om fastsettelse av regler for anvendelse av artikkel 108 i Traktaten om den europeiske unions funksjonsmåte

 • Prosedyreforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 23.06.2020
  Celexnr.: 32013R0734 KOM-nr.: KOM(2012)725 Basis rettsaktnr.: 659/1999

  Rådsforordning (EU) nr. 734/2013 om endringer i rådsforordning (EF) nr. 659/1999 om fastsettelse av regler for anvendelsen av EF-traktatens artikkel 93

 • Tilstrekkelighetsvurdering av Kinas revisortilsyn

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 23.06.2020
  Celexnr.: 32019D1874 Basis rettsaktnr.: 2006/43/EC

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1874 om tilstrekkeligheten av Kinas offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøkelses- og sanksjonssystemer for revisorer og revisjonsselskaper i henhold til europaparlamentets og rådets direktiv 2006/43/EF

 • Endring av emballasjedirektivet (del av pakke sirkulær økonomi)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 23.06.2020
  Celexnr.: 32018L0852 Basis rettsaktnr.: 94/62/EF

  Direktiv (EU) 2018/852 - Europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall

 • Tilsetningsstoffer - Endrede spesifikasjoner for tri-kalsiumfosfat (E 341)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.06.2020
  Celexnr.: 32020R0763 Basis rettsaktnr.: 231/2012

  KOMMISSJONSFORORDNING (EU) 2020/763 av 9. Juni 2020 endring av vedlegget til forordning (EU) nr 231/2012 fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i vedlegg II og III til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder spesifikasjoner for trikalsiumfosfat (E 341)

 • Listeføring og avlisting av land på vedlegg til hvitvaskingsdirektivet over høyrisikoland

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 22.06.2020
  Celexnr.: 32020R0855 KOM-nr.: KOM(2020)2801 Basis rettsaktnr.: Direktiv (EU) 2015/849

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/855 av 7 mai 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2016/1675 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 med hensyn til å tilføye Bahamas, Barbados, Botswana, Kambodia, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Panama, Zimbabwe til tabellen i punkt I i vedlegget og slette Bosnia-Hercegovina, Etiopia, Gyuana, Den demokratiske folkerepublikken Laos, Sri Lanka og Tunisia fra tabellen

 • Direktiv om beskyttelse av forretningshemmeligheter

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 22.06.2020
  Celexnr.: 32016L0943 KOM-nr.: KOM(2013)813

  Direktiv (EU) 2016/943 om beskyttelse av fortrolig know-how og forretningsopplysninger (forretningshemmeligheter) mot rettsstridig tilegnelse, bruk og formidling

Til toppen