Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 1-20 av 7818 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Endring av slots-forordningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 07.04.2020
  Celexnr.: 32020R459 KOM-nr.: KOM(2020)111 Basis rettsaktnr.: 95/93

  Forordning om endring av Rådsforordning (EØF) nr. 95/93 om felles regler for fordeling av tidsluker på europeiske lufthavner

 • Godkjenning ny mat - Fruktkjøtt, juice, kons. Juice fra Theobroma cacao

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.04.2020
  Celexnr.: 32020R0206 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/206 av 14. februar som godkjenner fruktkjøtt, juice fra fruktkjøtt og konsentrert juice fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 06.04.2020
  Celexnr.: 32020D0134 Basis rettsaktnr.: 2020/47

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/134 av 30. januar 2020 som endrer vedlegg til beslutning (EU) 2020/47 om beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa subtype H5N8 i visse medlemsland

 • Felles europeisk jernbaneområdedirektiv

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 02.04.2020
  Celexnr.: 32012L0034

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/34/EU av 21. november 2012 om opprettelse av et felles europeisk jernbaneområde (omarbeiding)

 • Legemiddelrester bambermysin

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 02.04.2020
  Celexnr.: 32020R0042 Basis rettsaktnr.: 37/2010

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2020/42 av 17. januar 2020 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet bambermysin

 • Legemiddelrester ciklesonid

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 02.04.2020
  Celexnr.: 32020R0043 Basis rettsaktnr.: 37/2010

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2020/43 av 17. januar 2020 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet ciklesonid

 • Plantevernmiddelrester 2020-192 prokloraz

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet og Matområdet 02.04.2020
  Celexnr.: 32020R0192 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/192 av 12. februar 2020 som endrer vedlegg II og III til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for prokloraz i eller på visse produkter.

 • Jernbanepakke IV - Nytt jernbanesikkerhetsdirektiv

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 01.04.2020
  Celexnr.: 32016L0798 KOM-nr.: KOM(2013)031

  Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 om jernbanesikkerhet

 • Nye grenseverdier for kreftfremkallende stoffer - andre endringsdirektiv

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 31.03.2020
  Celexnr.: 52017PC0011

  Direktiv (EU) 2019/130 av 16. januar 2019 om endring av direktiv 2004/37/EC om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer i arbeidet

 • EUs kvotesystem Fase 4 (2021-2030)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 31.03.2020
  Celexnr.: 32018L0410 KOM-nr.: KOM(2015)337 Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/410 av 14. mars 2018 om endring av direktiv 2003/87/EF for å fremme kostnadseffektive utslippsreduksjoner og investeringer i lavutslippsløsninger

 • Endringsforordning til teknisk standard for tilsynsmessig rapportering

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 30.03.2020
  Celexnr.: 32019R2102

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2102 av 27. november 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 med hensyn til offentliggjøring av informasjon som benyttes i beregningen av justeringen for den tapsabsorberende evnen til utsatt skatt

 • Endringsforordning til teknisk standard for tilsynsmessig rapportering

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 30.03.2020
  Celexnr.: 32019R2103

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2103 av 27. november 2019 om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

 • Forordning med språklige korrigeringer av enkelte CRR-oversettelser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 30.03.2020
  Celexnr.: 32018R0405

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/405 av 21. november 2017 som korrigerer enkelte oversettelser av Parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012

 • Koronatiltak kontrollforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet og Matområdet 30.03.2020
  Celexnr.: xxxxxxxx Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/XX XX om midlertidige tiltak for å begrense risiko for folke-, dyre- og plantehelse og dyrevelferd under visse alvorlige forstyrrelser i medlemsstaters kontrollsystemer på grunn av koronavirus-sykdom (COVID-19)

 • Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1866 om endring av dato for unntak i delegert forordning (EU) 2017/653

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 30.03.2020
  Celexnr.: 32019R1866

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1866 forlenger unntaksperiode i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/653

 • Rentekurver for Solvens II 31. desember 2019 til 30. mars 2020

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 30.03.2020
  Celexnr.: 32020R0193 Basis rettsaktnr.: 2009/138

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/193 av 12. februar 2020 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk for beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2019 til 30. mars 2020, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring

 • CLP/Vedlegg VIII

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 30.03.2020
  Celexnr.: 32020R0011 Basis rettsaktnr.: 1272/2008

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/11 av 29. oktober 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger med hensyn til informasjon knyttet til nødstilfeller

 • Såvarer - retting grønnsaksdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 30.03.2020
  Celexnr.: 32020L0432 Basis rettsaktnr.: 2002/55/EC

  Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) (EU) 2020/432 av 23. mars 2020 som endrer rådsdirektiv 2002/55/EF når det gjelder definisjonen av grønnsaker og listen av slekter og arter i artikkel 2 (1)(b)

 • Oppdatering av sikkerhetslisten

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Transport 30.03.2020
  Celexnr.: 32019R2105 Basis rettsaktnr.: 2111/2005

  Gjennomføringsforordning (EU) 2019/2105 av 9. desember som endrer forordning (EF) nr 474/2006 som etablerer fellesskapets liste over flyselskap som er underlagt driftsforbud innenfor fellesskapet

 • CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyre

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 29.03.2020
  Celexnr.: 32019R1839

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1839 av 31. oktober 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 med hensyn til festsettelse og rapportering av WLTP-CO2-verdier for visse kategorier av nye lette nyttekjøretøyer og tilpasning av inputdataene til korrelasjonsverktøyet

Til toppen