EØS-notatbasen

Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 1-20 av 10118 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Avgassutslipp fra lette kjøretøyer: Euro 7 for biler, varebiler, busser og lastebiler

  06.06.2023 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport
  KOM-nr.: KOM(2022)586

  Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om typegodkjenning av motorkjøretøyer og motorer og av systemer, komponenter og separate tekniske enheter for slike kjøretøyer med hensyn til deres utslipp og batterivarighet (Euro 7) og oppheving av forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009

 • Revisjon av avløpsdirektivet

  06.06.2023 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  KOM-nr.: KOM(2022)541 Basis rettsaktnr.: EU 1991/271

  Revisjon av direktivet om rensing av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser - KOM(2022) 541

 • Styrket forbrukervern i det grønne skiftet

  05.06.2023 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål
  KOM-nr.: KOM(2022)143 Basis rettsaktnr.: 2005/29/EF, 2011/83/EU

  Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2005/29/EF og 2011/83/EU med hensyn til styrket forbrukervern ved den grønne omstillingen gjennom bedre informasjon og bedre beskyttelse mot urimelig praksis

 • Økodesign, tjenere og datalagringsprodukter

  05.06.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi
  Celexnr.: 32019R0424 Basis rettsaktnr.: 125/2009/EF

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/424 av 15. mars 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF og om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 617/2013

 • Økodesign, sveiseutstyr

  05.06.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi
  Celexnr.: 32019R1784 Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1784 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av sveiseutstyr i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF

 • Økodesign - endring av 2019/424, 2019/1781, 2019/2019, 2019/2020, 2019/2021, 2019/2022, 2019/2023 og 2019/2024

  05.06.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi
  Celexnr.: 32021R0341 Basis rettsaktnr.: 2009/125, 2019/424, 2019/1781, 2019/2019, 2019/2020, 2019/2021, 2019/2022, 2019/2023 og 2019/2024

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/341 av 23. februar 2021 som endrer forordning (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, 2019/2023 og (EU) 2019/2024 med hensyn til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter, elektriske motorer og turtallsregulatorer, kjøleapparater, lyskilder og separat forkoplingsutstyr, elektroniske skjermer, husholdningsoppvaskmaskiner, husholdningsvaskemaskiner og kombinerte husholdningsvaskemaskiner/-tørketromler og kjøleapparater til bruk ved direktesalg

 • POPs/HCB

  05.06.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022R2291 Basis rettsaktnr.: 2019/1021

  Kommisjonsforordning (EU) 2022/2291 av 8. september 2022 om endring av vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende oppføring av heksaklorbenzen

 • Vet - avlsmateriale

  05.06.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0647 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2016/429

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2023/647 av 13. januar 2023 om endring av delegert forordning (EU) 2020/686 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til godkjenning av anlegg for avlsmateriale og krav til sporbarhet og dyrehelse ved forflytning innenfor Unionen av avlsmateriale fra visse holdte landdyr

 • Vet - endring sykdomsfri status/godkjent utryddelse MS

  05.06.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0150 Basis rettsaktnr.: 2021/620

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/150 av 20. januar 2023 som endrer visse vedlegg av gjennomføringsforordning (EU) 2021/620 om godkjenning av sykdomsfri status for visse medlemsstater eller soner derav når det gjelder visse listeførte sykdommer og godkjenning av utryddelsesprogram for visse listeførte sykdommer

 • Vet - endring av dyrehelsebestemmelser om import

  05.06.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0119 KOM-nr.: KOM(2022)7913 Basis rettsaktnr.: 2020/692

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2023/119 av 9. november 2022 som endrer delegert forordning (EU) 2020/692 som utfyller Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 når det gjelder bestemmelser for import til Unionen og forflytninger etter import av forsendelser av visse dyr, avlsmateriale og animalske produker

 • Rettelse i fransk språkversjon

  05.06.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0166 Basis rettsaktnr.: (EC) 853/2004

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/166 av 26. oktober 2022 om retting av fransk språkversjon av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse

 • Ny mat - godkjenning lakto-N-tetraose (LNT)

  05.06.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0007 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/7 av 3. januar 2023 om godkjenning av markedsføring av lakto-N-tetraose produsert av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) som et nytt næringsmiddel, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Ny mat - godkjenning erte- og risprotein fermentert ved hjelp av mycelet fra Shiitake (Lentilula edodes)

  05.06.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0006 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/6 av 3. januar 2023 om tillatelse til å bringe erte- og risprotein gjæret med Lentinula edodes (Shiitake-sopp) mycelia i omsetning som et nytt næringsmiddel og endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Regulering av stoffer til særskilte grupper

  05.06.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0439 Basis rettsaktnr.: 609/2013

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/439 av 16. desember 2022 om endring i vedlegg til forordning (EU) nr. 609/2013 fra Europaparlamentet og av rådet til å tillate bruk av nikotinamidribosidklorid som kilde til niacin i mat til spesielle medisinske formål og total kostholdserstatning for vektkontroll

 • Regulering av protein i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger basert på hydrolysert protein

  05.06.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0589 Basis rettsaktnr.: 609/2013

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/589 av 10. januar 2023 om endring i delegert forordning (EU) 2016/127 med hensyn til krav til protein i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger basert på hydrolysert protein

 • Energimerking smarttelefoner og nettbrett

  05.06.2023 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi
  Basis rettsaktnr.: 2017/1369

  DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) …/… om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med omsyn til energimerking av smarttelefoner og nettbrett

 • Avskogingsfrie råvarer og produkter

  05.06.2023 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  KOM-nr.: KOM(2021)706

  Forordning for råvarer og produkter forbundet med avskoging og skogforringelse

 • Maritim sektor - FuelEU Maritime

  05.06.2023 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  KOM-nr.: KOM(2021)562

  Forslag til forordning for å sikre økt bruk av fornybare energikilder og lavutslippsdrivstoff i maritim sektor (FuelEUMaritime) COM/2021/562 final

 • Gjennomføringsforordning om datasett med høy verdi (HVD)

  02.06.2023 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner og Kommunikasjoner
  Celexnr.: 32023R0138

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/138 av 21. desember 2022 om fastsettelse av en liste over særlige datasett med høy verdi og ordninger for offentliggjøring og viderebruk av dem

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  02.06.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0061

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/61 av 5. januar 2023 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-glukanase fra Aspergillus niger CBS 120604, et preparat av endo-1,3(4)-beta-glukanase fra Aspergillus neoniger MUCL 39199, et preparat av endo-1,4-beta-xylanase fra Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 og et preparat av endo-1,4-beta-xylanase fra Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter

 • Side 1 av 506
 • Side 1 av 506