Tilsetningsstoffer til næringsmidler, godkjenning av trimagnesiumdisitrat (E 345(i)) i kosttilskudd

Kommisjonsforordning (EU) 2024/346 av 22. januar 2024 om endring i vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 når det gjelder bruk av trimagnesiumdisitrat i kosttilskudd

Commission Regulation (EU) 2024/346 of 22 January 2024 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards the use of trimagnesium dicitrate in food supplements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.11.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.11.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen går etter den såkalte "hurtigprosedyren".

Forordningen godkjenner vannfritt trimagnesiumdisitrat som et nytt tilsetningsstoff (stabilisator og antiklumpemiddel) i kosttilskudd i fast form og i form av tyggetabletter. Det nye tilsetningsstoffet trimagnesiumdisitrat er tildelt E-nummer E 345(i). Trimagnesiumdisitrat (E 345(i)) oppføres derfor i punkt 3 i del B ("Andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer") og i næringsmiddelkategori 17.1 i del E ("Kosttilskudd i fast form, unntatt kosttilksudd til spedbarn og små barn") med aktuelle vilkår for bruk, i unionslista i vedlegg II i forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Se vedlegg I til endringsforordningen for mer detaljert informasjon om disse forholdene. Forordning (EF) nr. 1333/2008 er gjennomført i norsk rett i § 1 første ledd i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Forordningen fastsetter også spesifikasjoner for det nye tilsetningsstoffet trimagnesiumdisitrat (E 345(i)), i vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. Se vedlegg II i endringsforordningen for mer detaljert informasjon om spesifikasjonene. Forordning (EU) nr. 231/2012 er gjennomført i norsk rett i § 1 annet ledd i forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Det var en virksomhet som 24. juni 2015 søkte om godkjenning av vannfritt trimagnesiumdisitrat som tilsetningsstoff (stabilisator og antiklumpemiddel) i kosttilskudd i fast form og i form av tyggetabletter, jf. bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1331/2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer til næringsmidler. Forordning (EF) nr. 1331/2008 er gjennomført i norsk rett i § 1 i forskrift 6. juni 2011 nr. 666 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler.

Som ledd i prosessen med vurdering og godkjenning av søknaden, vurderte EFSA i 2016 om den foreslåtte bruken av vannfritt trimagnesiumdisitrat som tilsetningsstoff i kosttilskudd i fast form og i form av tyggetabletter var trygg. På bakgrunn av EFSAs uttalelse, reduserte søkeren de maksimale bruksnivåene som opprinnelig var foreslått i søknaden. Se punktene 6 og 7 i den såkalte "fortalen" ("whereas"/"preamble") til endringsforordningen, for mer detaljert informasjon om disse forholdene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring i norsk rett av forordningen medfører behov for endring i forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Vi kan ikke se at gjennomføring i norsk rett av forordningen vil kunne få administrative, økonomiske eller andre konsekvenser av betydning for verken norske virksomheter, myndigheter eller forbrukere og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der berørte departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2024/346
Basis rettsaktnr.: 1333/2008, 231/2012
Celexnr.: 32024R0346

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.10.2023
Frist returnering standardskjema: 08.12.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.02.2024
Høringsfrist: 08.03.2024
Frist for gjennomføring:

Lenker