Plantevernmidler - etefon - regodkjenning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2591 av 21. november 2023 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet etefon, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, og om endring av kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2591 of 21 November 2023 renewing the approval of the active substance ethephon in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.11.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.01.2024

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 22. november 2023.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Etefon regodkjennes som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel frem til 31. Januar 2039. Det har ved vurderingen av søknaden om regodkjenning av stoffet ikke framkommet betenkeligheter av betydning, og det er ansett at kriteriene for ny godkjenning i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Stoffet tas med denne godkjenningen derfor ut av liste A, og legges til liste B i vedlegget til forordning (EU) nr. 540/2011. 

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EØF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EF) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basis-substanser, D-listen lavrisiko-stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Etefon inngår i plantevernmiddelet Cerone som er godkjent for bruk i Norge. Bruksområde er karttynning i eple og pære, toppskuddregulerig i juletre, forkorting av strå i korn for å unngå legde og stråknekk. Det er søkt godkjent i preparatet Camposan Extra.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/2591
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32023R2591

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.10.2023
Frist returnering standardskjema: 15.02.2024
Dato returnert standardskjema: 08.01.2024
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker