Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 21-40 av 8511 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • internasjonal gjesting - vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU for 2021

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 06.04.2021
  Celexnr.: 32020R2082 KOM-nr.: KOM/2020/8741 Basis rettsaktnr.: 2012/531/EU

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2082 av 14. desember 2020 om fastsettelse av det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU og som opphever gjennomføringsforordning (EU) 2019/2116

 • Utfyllande reglar til MiFIR – Likeverdsavgjerd om dei rettslege og tilsynsmessige rammene for børsar og marknadsoperatørar i Singapore

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 06.04.2021
  Celexnr.: 32019D0541 Basis rettsaktnr.: 600/2014

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/541 av 1. april 2019 om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for godkjente børser og anerkjente markedsoperatører i Singapore i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 (meddelt under nummer C(2019) 2349)

 • Endring av utfyllende regler til MiFID II om definisjon av systematiske internaliserere

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 06.04.2021
  Celexnr.: 32017R2294 Basis rettsaktnr.: 2014/65

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2294 av 28. august 2017 om endring av delegert forordning (EU) 2017/565 hva gjelder spesifiseringen av definisjonen av systematiske internaliserere, jf direktiv 2014/65/EU

 • CLP/Vedlegg VIII

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 06.04.2021
  Celexnr.: 32020R1676 KOM-nr.: KOM(2020)1676 Basis rettsaktnr.: 1272/2008

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1676 av 31. august 2020 om endring av artikkel 25 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger med hensyn til skreddersydde malinger

 • CLP/Vedlegg VIII

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 06.04.2021
  Celexnr.: 32020R1677 KOM-nr.: KOM(2020)1677 Basis rettsaktnr.: 1272/2008

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1677 av 31. august 2020 om endring av Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger med hensyn til forbedring av anvendbarheten av opplysningskrav i forbindelse med helsemessige nødsituasjoner

 • Marrakechdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 06.04.2021
  Celexnr.: 32017L1564 KOM-nr.: KOM(2016)596 Basis rettsaktnr.: (2001/29/EF)

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/1564 av 13. september 2017 om visse tillatte former for bruk av visse verk og andre arbeider som er vernet av opphavsrett og nærstående rettigheter, til fordel for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing, og om endringer av direktiv 2001/29/EF om harmonisering av visse aspekter av opphavsrett og nærstående rettigheter i informasjonssamfunnet

 • Dyrehelseforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 31.03.2021
  Celexnr.: 32016R0429 KOM-nr.: KOM(2013)260

  Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer ("Dyrehelseloven")

 • Animalske biprodukter

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 30.03.2021

  Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til overgangsordninger for eksport av kjøtt- og benmel som brensel til forbrenning

 • Endring av 2019/627 - ensartede ordninger for offentlig kontroll

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 30.03.2021
  Basis rettsaktnr.: 2019/627

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) .../... som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/627 hva gjelder ensartede praktiske ordninger for utførelse av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse

 • Regulering av stoffer til næringsmidler til særskilte grupper

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 30.03.2021
  Basis rettsaktnr.: 609/2013

  Delegert kommisjonsforordning (EU) .../...om endring i vedlegg til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 over stoffer som kan tilsettes morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler

 • Vet - sykdomsfri status brucellose, tuberkulose og AD

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 30.03.2021
  Celexnr.: 32021D0385 Basis rettsaktnr.: 93/52/EØF 2003/467/EF 2008/185/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/385 av 2. mars 2021 om endring av vedlegg II til beslutning 93/52/EØF som angår status som offisielt fri for brucellose (B. melitensis) og av vedlegg I og II til beslutning 2003/467/EF som angår anerkjennelse av status som offisielt fri for tuberkulose og brucellose, og av vedlegg I og II til beslutning 2008/185/EF som angår visse regioners status som fri for Aujeszkys disease og godkjenning av utryddelsesprogrammer for dette

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 30.03.2021

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om fornyet godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser, og om oppheving av forordning (EU) nr. 170/2011 (innehaver av godkjenningen er Prosol SpA)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 30.03.2021
  Celexnr.: 32021R0422

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/422 av 9. mars 2021 om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner (innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co KG)

 • Vet - HPAI tredjeland

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 30.03.2021
  Celexnr.: 32021R0460 Basis rettsaktnr.: 2008/798/EF

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/460 av 16. mars 2021 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysninger vedrørende Ukraina på listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra visse fjørfeprodukter kan importeres til og sendes i transitt gjennom Unionen med hensyn til fugleinfluensa

 • Rentekurver for Solvens II 31. desember 2020 til 30. mars 2021

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 28.03.2021
  Celexnr.: 32021R0178 Basis rettsaktnr.: 2009/138

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/178 av 8. februar 2021 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk for beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2020 til 30. mars 2021, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring

 • Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 27.03.2021
  Celexnr.: 32020R1589 Basis rettsaktnr.: 2018/956

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1589 av 22. juli 2020 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/956 med hensyn til opplysningene om nye tunge kjøretøyer som medlemsstatene og produsentene skal overvåke og rapportere

 • Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om visse hybride elkjøretøyer Tittel

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 27.03.2021
  Celexnr.: 32020D1714

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1714 av 16. november 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 med hensyn til metoden for testing av visse hybride elkjøretøyer med ikke-ekstern ladning og for å ta hensyn til bruken av alternative brennstoff og gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339 med hensyn til baklykter

 • Beregning av gjennomsnittlige CO2-utslipp m.m. for fabrikanter av personbiler og varebiler for 2018

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 27.03.2021
  Celexnr.: 32020D1035 Basis rettsaktnr.: 2019/631

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1035 av 3. juni 2020 som bekrefter eller endrer den foreløpige beregningen av det gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp og spesifikke utslippsmål for fabrikanter av personbiler og lette nyttekjøretøy for 2018 i samsvar med parlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631

 • MC-forordningen: endringsbestemmelser om visse kjøretøy i gruppe L i forbindelse med covid-19-pandemien

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 27.03.2021
  Celexnr.: 32020R1694 Basis rettsaktnr.: 168/2013

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/1694 av 11. november 2020 om endring av forordning (EU) nr. 168/2013 med hensyn til særlige bestemmelser for restkjøretøy i gruppe L i forbindelse med covid-19-pandemien

 • NPA 2020-12 RMT.0255

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 26.03.2021

  NPA 2020-12 (RMT.0255) Gjennomgang av Part-66