Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 21-40 av 8001 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • EUs kvotesystem Fase 4 (2021-2030)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 20.07.2020
  Celexnr.: 32018L0410 KOM-nr.: KOM(2015)337 Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/410 av 14. mars 2018 om endring av direktiv 2003/87/EF for å fremme kostnadseffektive utslippsreduksjoner og investeringer i lavutslippsløsninger

 • Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om administrative krav

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 18.07.2020
  Celexnr.: 32020R0683

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/683 av 15. april 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858 med hensyn til administrative krav til godkjenning og markedsovervåking av motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.07.2020
  Celexnr.: 32020D1053 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1053 av 16. juli 2020 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU som omhandler kontrolltiltak for dyrehelse når det gjelder afrikansk svinepest i visse medlemsland

 • Forlengelse av forordningen om bagatellmessig støtte og Gruppeunntaket (GBER), og mindre endringer i Gruppeunntaket

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 15.07.2020
  Celexnr.: 32020R0972

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/972 av 2. juli 2020 om endring av forordning (EU) nr. 1407/2013 med hensyn til dens forlengelse og om endring av forordning (EU) nr. 651/2014 med hensyn til dens forlengelse og relevante justeringer

 • Liste over land med regulatoriske krav til virkestoff til bruk i legemidler til mennesker, herunder kontroll og tilsyn, som sikrer beskyttelse av folkehelsen tilvarende det om gjelder i EU

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Helse 14.07.2020
  Celexnr.: 32019D0769

  Kommisjonsvedtak (EU) 2019/769 om endring av vedtak 2012/715/EU som etablerer en liste over land med regulatoriske krav til virkestoff til bruk i legemidler til mennesker, herunder kontroll og tilsyn, som sikrer beskyttelse av folkehelsen tilsvarende det om gjelder i EU

 • Vet - import av kjøtt og produkter ment for konsum fra tredjeland

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 12.07.2020
  Celexnr.: 32020D0981 Basis rettsaktnr.: 2007/777

  Kommisjonens gjennomføringsvedtak (EU) 2020/981 av 7. juli 2020 om endring av vedlegg II til beslutning 2007/777/EF for så vidt angår opplysningene vedrørende Kosovo (Denne betegnelse innebærer ingen bestemmelse til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhetsråds resolution 1244/1999 og Den Internationale Domstols uttalelse om Kosovos uavhengighetserklæring) i listen over tredjeland eller deler av tredjeland, hvorfra det er tillatt å innføre mager, blærer og tarmer til Unionen og om endring av vedlegg III til nevnte forordning for så vidt angår standardsertifikatet til bruk ved import av disse produkter fra tredjeland

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 10.07.2020
  Celexnr.: 32020D1005 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1005 av 9. juli 2020 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU som omhandler kontrolltiltak for dyrehelse når det gjelder afrikansk svinepest i visse medlemsland

 • RoHS2/vedlegg IV/bly/37

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 08.07.2020
  Celexnr.: 32020L0360 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2020/360 av 17.desember 2019 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i platinerte platinaelektroder som brukes til visse målinger av konduktivitet

 • RoHS2/vedlegg IV/kadmium/44

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 08.07.2020
  Celexnr.: 32020L0364 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2020/364 av 17.desember 2019 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for kadmium i visse strålingstolerante videokamerarør

 • Opinion 07/2019 - Teknisk vedlikehold og deler til luftfartøy

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 07.07.2020
  Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) …/... av .....som endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012 med klargjøring av status for "instruksjonene for fortsatt luftdyktighet" og om introduksjon av lettelser som tillater produksjon av visse deler og utstyr til bruk under vedlikehold uten vedlagt autorisert sertifikat

 • Forordning 2020/570

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 07.07.2020
  Celexnr.: 32020R0570 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/570 av 28. januar 2020 med tillegg til og endring av forordning (EU) No 748/2012 om tilpasninger av bestemmelsene om fortsatt luftdyktighet for luftfartøy og deler i forordning (EU) No 1321/2014

 • RoHS2/vedlegg IV/bly/41

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 07.07.2020
  Celexnr.: 32020L0366 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2020/366 av 17.desember 2019 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid som brukes i visse typer medisinsk utstyr til in-vitro diagnostikk for analyse av blod og andre kroppsvæsker og kroppsgasser

 • RoHS2/vedlegg III/bly/41

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 07.07.2020
  Celexnr.: 32020L0365 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2020/365 av 17.desember 2019 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i loddemateriale og overflatebehandling på termineringer brukt i visse håndholdte forbrenningsmotorer

 • RoHS2/vedlegg III/krom/9

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 07.07.2020
  Celexnr.: 32020L0361 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2020/361 av 17.desember 2019 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for seksverdig krom som antikorrosjonsmiddeli karbonkjølesystemet i absorpsjonskjøleskap

 • ACER-forordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 06.07.2020
  Celexnr.: 32019R0942 KOM-nr.: KOM(2016)863 Basis rettsaktnr.: (EF)713/2009

  Revidert Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/942 om opprettelse av et byrå for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter

 • Revidert elmarkedsdirektiv

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 06.07.2020
  Celexnr.: 32019L0944 KOM-nr.: KOM(2016)864 Basis rettsaktnr.: 2009/72/EC

  Revidert Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/944 om det indre markedet for energi (elmarkedsdirektiv)

 • Revidert elektrisitetsforordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 06.07.2020
  Celexnr.: 32019R0943 KOM-nr.: KOM(2016)861 Basis rettsaktnr.: 714/2009

  Revidert Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/943 om det indre markedet for energi

 • Revidert F-gassforordning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 06.07.2020
  Celexnr.: 32014R0517 KOM-nr.: KOM(2012)643 Basis rettsaktnr.: 842/2006/EF

  Råds- og parlamentsforordning (EU) nr. 517/2014 av 16. april 2014 om fluorholdige klimagasser, som opphever forordning (EF) nr. 842/2006

 • F-gasser: Underforordning om sertifisering vedr. kjøling

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 06.07.2020
  Celexnr.: 32015R2067 Basis rettsaktnr.: 517/2014

  Gjennomføringsforordning (EU) 2015/2067 av 17. november 2015 til Råds- og parlamentsforordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige klimagasser, om sertifisering av personell og bedrifter som utfører arbeid på kjøleutstyr, luftkondisjoneringsutstyr, varmepumper mv.

 • F-gasser: Underforordning om format for rapportering av sertifiseringsprogrammer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 06.07.2020
  Celexnr.: 32015R2065 Basis rettsaktnr.: 517/2014

  Gjennomføringsforordning (EU) 2015/2065 av 17. november 2015 til Råds- og parlamentsforordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige klimagasser, om format for rapportering av sertifiseringsprogrammer

Til toppen