Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 21-40 av 7725 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Endring av benchmarkforordningen (vedr. finansielle instrumenter/avtaler) - om bærekraft

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 14.01.2020
  Celexnr.: 32019R2089 KOM-nr.: KOM(2018)355 Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/1011

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2089 om endring av forordning (EU) 2016/1011 med hensyn til EU-referanseverdier for klimaovergangen, Paristilpassede EU-referanseverdier og bærekraftsrelaterte opplysninger om referanseverdier

 • Endring MR-forordningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 14.01.2020
  Celexnr.: 32018R2066 Basis rettsaktnr.: 601/2012/EU

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/2066 av 19. desember 2018 om overvåking og rapportering av klimagassutslipp i tilknytning til direktiv 2003/87/EU (kvotedirektivet)

 • Endring AV-forordningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 14.01.2020
  Celexnr.: 32018R2067 Basis rettsaktnr.: 600/2012/EU

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/2067 av 19. desember 2019 om verifikasjon av data og om akkreditering av verifikatører i tilknytning til direktiv 2003/87/EU (kvotedirektivet)

 • Pengemarkedsfond (Money market funds)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 14.01.2020
  Celexnr.: 32017R1131 KOM-nr.: KOM(2013)615

  Forordning om pengemarkedsfond

 • Legemiddelrester diflubenzuron

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.01.2020
  Celexnr.: 32019R1881

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/1881 av 8. november 2019 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet 'diflubenzuron'

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.01.2020
  Celexnr.: 32019R1965

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1965 av 26. november 2019 om godkjenning av natriummolybdatdihydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer for sauer

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.01.2020
  Celexnr.: 32019R1964

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1964 av 26. november 2019 om godkjenning av flytende L-lysin (base), flytende L-lysinmonohydroklorid, teknisk ren L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.01.2020
  Celexnr.: 32019R1947

  Kommisjonens gjennomføringsorordning (EU) 2019/1947 av 22. november 2019 om godkjenning av cassiagummi som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder

 • Plantevernmiddelrester fo. 2019/1792

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.01.2020
  Celexnr.: 32019R1792 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1792 av 17. oktober 2019 som endrer vedlegg II, III og V til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for amitrol, fipronil, flupyrsulfuron-metyl, imazosulfuron, isoproturon, ortosulfamuron og triasulfuron i eller på visse produkter

 • Plantevernmiddelrester 2019/1791

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.01.2020
  Celexnr.: 32019R1791 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1791 av 17. oktober 2019 som endrer vedlegg II, III og IV til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for 1-dekanol, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinil, dimetenamid, fettalkoholer, florpyrauxifen-benzyl, fludioksonil, fluopyram, mepikvat, pendimetalin, picolinafen, pyraflufen-etyl, pyridaben, abscisinsyre og trifloksystrobin i eller på visse produkter

 • Vet - sykdomsfri status brucellose i Spania og AD i Italia

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.01.2020
  Celexnr.: 32019D1970 Basis rettsaktnr.: 93/52/EØF 2003/467/EF 2008/185/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1970 av 26. november 2019 som endrer vedlegg II til beslutning 93/52/EØF når det gjelder offisielt brucellose (B. melitensis)-fristatus og vedlegg II av beslutning 2003/467/EF når det gjelder offisielt brucellose fristatus i visse regioner av Spania og vedlegg I og II av beslutning 2008/185/EU når det gjelder fristatus og godkjenning av utryddelsesprogram for Aujeszky's disease i visse regioner av Italia.

 • BEREC

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 13.01.2020
  Celexnr.: 32009R1211 KOM-nr.: KOM(2007)699

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) No 1211/2009 av 25. november 2009 om opprettelse av Sammenslutningen av europeiske regulatører innenfor elektronisk kommunikasjon og Støttekontoret...

 • Endringer i ekompakken II

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 13.01.2020
  Celexnr.: 32009L0136 KOM-nr.: KOM(2007)698 Basis rettsaktnr.: 2007/698/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/136/EF av 25. november 2009 som endrer direktiv 2002/22/EF om universelle tjenester og brukerrettigheter, direktiv 2002758/EF om kommunikasjonsvern og forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbeid om forbrukerbeskyttelse...

 • Endringer i ekompakken I

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 13.01.2020
  Celexnr.: 32009L0140 KOM-nr.: KOM(2007)697

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/140/EF av 25. november 2009 som endrer direktiv 2002/21/EF om et felles regulatorisk rammeverk for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester, direktiv 2002/19/EF om tilgang til og samtrafikk mellom elektroniske kommunikasjonsnett og tilhørende fasilite...

 • OCR - kontroll av trepakkemateriale - (2017/625)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 13.01.2020
  KOM-nr.: KOM(2019)7251

  Kommisjonens delegerte forordning om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til gjennomføring av særlig kontroll av trepakkemateriale, varsling av bestemte forsendelser og tiltak ved manglende regelverksetterlevelse

 • Endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014 - TSI PRM

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 13.01.2020
  Celexnr.: 32019R0772 Basis rettsaktnr.: Direktiv (EU) 2016/797

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/772 av 16. mai 2019 om endring av forordning (EU) nr. 1300/2014 for så vidt angår statusoversikter for å identifisere hindringer for tilgjengelighet, informere brukerne og overvåke og evaluere fremgangen med tilgjengeligheten

 • REACH/XVII/TDFA

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 13.01.2020
  Celexnr.: 32019R0957 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/957 av 11. juni 2019 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) vedrørende (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl) silantriol og TDFAer

 • Utfyllende bestemmelse til referanseverdiforordningen - Likeverdighetsvurdering av regelverk for referanseverdier i Australia

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 10.01.2020
  Celexnr.: 32019D1274 Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/1011

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1274 av 29. juli 2019 om ekvivalensen av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for referanseverdier i Australia i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011

 • Plantevernmidler - metiokarb, avslag regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 10.01.2020
  Celexnr.: 32019R1606 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1606 av 27. september 2019 om avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet metiokarb i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • OCR - overgangsregler for gjeninnførsel av forsendelser med animalske produkter - (2017/625)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 10.01.2020
  Celexnr.: 32019D2098 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2098 av 28. november 2019 om midlertidige dyrehelsekrav for forsendelser med animalske produkter til konsum med opprinnelse i Unionen som returnerer etter avvisning fra en stat utenfor EU/EØS

Til toppen