Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 21-40 av 7507 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Forordning om fastsettelse av nominelle verdier og netto andelsverdier

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.09.2019
  Celexnr.: 32018R0066 Basis rettsaktnr.: 2016/1011

  Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2018/66 av 29. september 2017 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til å spesifisere fastsettelsen av den nominelle verdien av andre finansielle instrumenter enn derivater, den nominelle verdien av derivater og netto andelsverdi for verdipapirfond

 • Utfyllende bestemmelser til referanseverdiforordningen med liste over kritiske referanseverdier

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.09.2019
  Celexnr.: 32017R1147 Basis rettsaktnr.: 2016/1011

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1147 av 28. juni 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 om etablering av en liste over kritiske referanseverdier brukt i finansielle markeder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011

 • Forordning om når en tallstørrelse anses publisert eller gjort allment tilgjengelig

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.09.2019
  Celexnr.: 32018R0065 Basis rettsaktnr.: 2016/1011

  Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2018/65 av 29. september 2017 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til å spesifisere tekniske elementer i definisjonen fastsatt i forordningens artikkel 3 nr. 1

 • Forordning om kriterier for visse kritiske finansielle referanseverdier

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.09.2019
  Celexnr.: 32018R0064 Basis rettsaktnr.: 2016/1011

  Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2018/64 av 29. september 2017 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til å spesifisere hvordan kriteriene i artikkel 20 nr. 1 bokstav c punkt iii skal anvendes for å vurdere om enkelte hendelser ville resultere i en betydelig og negativ effekt på markedsintegritet, finansiell stabilitet, forbrukere, realøkonomien eller finansieringen av husholdninger eller virksomheter i én eller flere medlemsstater

 • Utfyllende bestemmelser til referanseverdiforordningen med liste over kritiske referanseverdier

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.09.2019
  Celexnr.: 32016R1368 Basis rettsaktnr.: 2016/1011

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 av 11. august 2016 om etablering av en liste over kritiske referanseverdier brukt i finansielle markeder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011

 • Rekommandasjon A1 - praktiske retningslinjer ved utstedelse av portabelt dokument A1

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Trygd 16.09.2019
  Celexnr.: 32018H0529(01) Basis rettsaktnr.: 2004/883/EF og 2009/987/EF

  Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger - Rekommandasjon nr. A1 av 18. oktober 2017 om utstedelse av bekreftelsen nevnt i artikkel 19 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009

 • Beslutning nr. E6 - om når en melding rettslig sett anses å være levert til mottaker i EESSI

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Trygd 16.09.2019
  Celexnr.: 32018D1004 Basis rettsaktnr.: 2004/883/EF og 2009/987/EF

  Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger - Beslutning nr. E6 av 19. oktober 2017 om fastsettelse av når en elektronisk melding i rettslig forstand anses som levert i systemet for elektronisk utveksling av trygdeopplysninger (EESSI)

 • Avgjørelser om søknader om helsepåstander

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.09.2019
  Celexnr.: 32019R0651 Basis rettsaktnr.: 1924/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/651 av 24. april 2019 om avslag på helsepåstander om næringsmidler og som viser til redusert risiko for sykdom

 • Yohimbe i næringsmidler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.09.2019
  Celexnr.: 32019R0650 Basis rettsaktnr.: 1925/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/650 av 24. april 2019 om endring av vedlegg III til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 når det gjelder yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)

 • Fjerner aromastoffet FL 10.066 fra vedlegg A i Unionslisten

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.09.2019
  Celexnr.: 32019R0799

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/799 av 17 mai 2019 om endring vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til å fjerne aromastoffet furan-2(5H)-on fra Unionslisten.

 • Ny kontrollforordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.09.2019
  Celexnr.: 32017R0625

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler

 • clp/12. ATP - endringer kriterier

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 12.09.2019
  Celexnr.: 32019R0521 Basis rettsaktnr.: 1272/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/521 av 27. mars 2019 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av Europaparlamentets og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier

 • Biocid - Forlenget godkjenning av indoksakarb i PT 18

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 12.09.2019
  Celexnr.: 32019D1030 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1030 av 21. juni 2019 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i biocidprodukter i produkttype 18

 • Biocid - Forlenget godkjenning av etofenproks i PT 8

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 12.09.2019
  Celexnr.: 32019D0994 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/994 av 17. juni 2019 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av etofenproks til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Auksjonering av 50 millioner kvoter - innovasjonsfondet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 11.09.2019
  Celexnr.: 32019R0007 KOM-nr.: KOM(2018)7019 Basis rettsaktnr.: 1031/2010

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/7 av 30 oktober 2018 om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 om auksjonering av 50 millioner uallokerte kvoter fra markedstabilitetsreserven til innovasjonsfondet og om valg av auksjonsplattform for Tyskland

 • Utfyllende bestemmelser til BRRD - retter forordning 2015/63 om ex-ante bidrag

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 09.09.2019
  Celexnr.: 32016R1434 KOM-nr.: KOM(2015)8835 Basis rettsaktnr.: 2015/63

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1434 av 14. desember 2015 om korrigering av delegert forordning (EU) 2015/63 som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til regler for ex-ante bidrag til kriseløsningsfondet

 • Utfyllende bestemmelser til BRRD (krisehåndtering i banker mv.) om innholdsmessige krav til omorganiseringsplan

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 09.09.2019
  Celexnr.: 32016R1400 Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU

  Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2016/1400 av 10. mai 2016 om utfyllende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU om reguleringsmessige tekniske standarder som spesifiserer minimumskrav til plan og rapport om gjennomføring av plan

 • Utfyllende regler til BRRD (krisehåndtering) om gjenoppretting og avvikling av banker og visse verdipapirforetak - om planer, prosedyrer, avviklingskollegier mv.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 09.09.2019
  Celexnr.: 32016R1075 KOM-nr.: KOM(2016)1691 Basis rettsaktnr.: Direktiv 2014/59/EU

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1075 av 23. mars 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU hva gjelder reguleringsmessige teknisk standarder om innholdet av gjenopprettingsplaner, avviklingsplaner og konsernavviklingsplaner, minimumskravene som den kompetente myndighet skal vurdere i forbindelse med gjenoppretningsplaner og konserngjenoppretningsplaner, kravene til konsernintern økonomisk støtte, kravene vedrørende uavhengige takstmenn, den kontraktsmessige godkjenning av retten til nedskrivning og konvertering, prosedyrene og innholdet i forbindelse med meldingskrav og om varsel og suspensjon samt avviklingskollegienes virkemåte i praksis

 • Utfyllende bestemmelser til BRRD (krisehåndtering av banker mv) om utlevering av opplysninger om krisetiltaksplaner

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 09.09.2019
  Celexnr.: 32016R1066 Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1066 av 17. juni 2016 om fastesettelse av gjennomføringsmessige tekniske standarder med hensyn til prosedyrer, standarformularer og skjemaer for utlevering av opplysninger i forbindelse med avviklingsplaner for kredittinstitusjoner og investeringsselskaper i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU

 • Utfyllende regler til BRRD (krisehåndtering i banker mv) om omstendigheter hvor unntak fra anvendelsen av nedskrivnings- eller konverteringsbestemmelser er nødvendig

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 09.09.2019
  Celexnr.: 32016R0860 Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2016/860 av 4. februar 2016 om ytterligere presisering av omstendigheter hvor unntak fra anvendelsen av nedskrivnings- eller konverteringsbestemmelser er nødvendig, jf. artikkel 44, stk. 3, i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU om et regelsett for gjenopretting og avikling av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak

Til toppen