Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 41-60 av 9044 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Reach/VII-XI

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 03.12.2021
  Celexnr.: 320201R979 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/979 av 17. juni 2021 om endring av vedlegg VII til XI i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

 • Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond: gjennomføringsbestemmelser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 03.12.2021
  Celexnr.: 32021R0955 Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1156

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/955 av 27. mai 2021 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156 med hensyn til skjemaer, modeller, prosedyrer og tekniske ordninger for publisering og notifisering av markedsføringsregler, avgifter og gebyrer, og spesifiering av opplysninger som skal gjøres tilgjengelig om opprettelse og drift av den sentrale databasen for grenseoverskridende markedsføring av alternative investeringsfond og UCITS, samt skjemaer, modeller og prosedyrer for bekjentgjøring av slike opplysninger

 • Utfyllende bestemmelser til BRRD artikkel 55 om avtalefestet anerkjennelse av intern oppkapitalisering (bail-in)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 03.12.2021
  Celexnr.: 32021R1751

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1751 av 1. oktober 2021 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til felles formater og skjemaer for meddelelser om konstatering av at det i praksis er umulig å innføre kontraktsmessig anerkjennelse av nedskrivnings- og konverteringsrett

 • Forslag til endring av UCITS-direktivet vedrørende bruk av nøkkelinformasjonsdokument

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 02.12.2021
  KOM-nr.: KOM(2021)399 Basis rettsaktnr.: 2009/65/EC

  Forslag til Europaparlaments- og Rådsdirektiv om endring av direktiv 2009/65/EF når det gjelder forvaltningsselskapers bruk av dokumenter med nøkkelinformasjon vedrørende foretak for kollektiv investering i verdipapirer (UCITS)

 • Forslag til endring av PRIIPS-forordningen om forlengelse av overgangsordningen for kollektive investeringsfond (UCITS og ikke-UCITS)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 02.12.2021
  KOM-nr.: KOM(2021)397 Basis rettsaktnr.: (EU) nr. 1286/2014

  Forslag til Europaparlaments- og Rådsforordning om endring av forordning (EU) nr. 1286/2014 når det gjelder forlengelse av overgangsordningen for forvaltningsselskap, investeringsselskap og personer som gir råd om eller selger andeler i foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) og foretak som ikke er UCITS

 • Lettelser i reglene om bruk av slots som følge av Covid-19

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 02.12.2021
  Celexnr.: 32021R1889 Basis rettsaktnr.: 95/93

  EU-Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1889 av 23. juli 2021 om endring av Rådsforordning (EF) nr. 95/93 om midlertidige lettelser i kravene til bruk av slots ved fellesskapets lufthavner som følge av COVID-19 krisen

 • Skjemaer ved import av kvikksølv

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 01.12.2021
  Celexnr.: 32017D2287 Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/852

  Gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2287 om skjemaer ved søknad om import av kvikksølv og kvikksølvforbindelser i henhold til kvikksølvforordningen (EU) 2017/852

 • Rapporting under kvikksølvforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 01.12.2021
  Celexnr.: 32019D1752 Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/852

  Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1752 av 25. februar 2019 om spørsmål, format og hyppighet for landenes rapportering under kvikksølvforordningen (forordning (EU) 2017/852)

 • Midlertidig forordning om behandling av personopplysninger og andre data for å bekjempe seksuelt misbruk av barn

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 30.11.2021
  Celexnr.: 32021R1232 KOM-nr.: KOM(2020)568

  Europaparlaments og Rådsforordning om et midlertidig unntak fra visse bestemmelser i Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2002/58/EF for så vidt angår tilbydere av nummeruavhengige person-til-person kommunikasjonstjenesters anvendelse av teknologier til behandling av personopplysninger og andre data med henblikk på bekjempelse av seksuelt misbruk av barn online

 • Endring av direktivet om kasserte kjøretøy (ELV-direktivet), batteridirektivet og WEEE-direktivet (del av sirkulær økonomi-pakken)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 30.11.2021
  Celexnr.: 32018L0849 KOM-nr.: KOM(2015)593

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/849 av 30. mai 2018 om endring av direktiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøy, direktiv 2000/53/EF om kasserte batterier og akkumulatorer og direktiv 2012/19/EF om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE-direktivet)

 • Merking av engangsprodukter i plast

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 29.11.2021
  Celexnr.: 32020R2151

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2151 av 17. desember 2020 om harmoniserte spesifikasjoner for merking av engangsprodukter av plast oppført i del D i vedlegget til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/904 om reduksjon av miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter

 • Økodesign, tjenere og datalagringsprodukter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 29.11.2021
  Celexnr.: 32019R0424 Basis rettsaktnr.: 125/2009/EF

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/424 av 15. mars 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF og om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 617/2013

 • Økodesign, sveiseutstyr

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 29.11.2021
  Celexnr.: 32019R1784 Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1784 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av sveiseutstyr i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF

 • Økodesign, revisjon lyskilder

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 29.11.2021
  Celexnr.: 32019R2020 Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF, 244/2009, 245/2009,1194/2012

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/2020 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av lyskilder og separat forkoplingsutstyr i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 244/2009, (EF) nr. 245/2009 og (EU) nr. 1194/2012

 • Økodesign, varmtvannsberedere og lagringstanker

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 29.11.2021
  Celexnr.: 32013R0814 Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 814/2013 av 2. august 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om krav til miljøvennlig utforming av varmtvannsberedere og lagringstanker

 • Forlengelsesforordning om tiltak for jernbanen i forbindelse med Covid-19

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 26.11.2021
  Celexnr.: 32021R1061

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1061 av den 28. juni 2021 om forlengelse av referanseperioden for Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1429 om tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av Covid-19 pandemien

 • Reach/XIV/Echa 9. anbefaling

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 26.11.2021
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning om endring av vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av og begrensninger for kjemikalier (REACH)

 • EUs dronestrategi 2.0

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 26.11.2021

  EUs dronestrategi versjon 2.0 for fremme av bærekraftig og smart mobilitet

 • Reach/VI-X

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 26.11.2021
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring av vedlegg VI til X i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

 • Referansedokument for beste miljøpraksis i produksjon av metallprodukter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 25.11.2021
  Celexnr.: 32021D2053 Basis rettsaktnr.: 1221/2009 (EMAS-forordningen)

  Kommisjonsbeslutning om det sektorvise referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, indikatorer for miljøprestasjon og referanseverdier for beste kvalitet for sektoren fabrikert produksjon av metallprodukter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009