Økodesign, tjenere og datalagringsprodukter

Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter og om endring av Kommisjonsforordning (EU) nr. 617/2013

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX laying down ecodesign requirements for servers and data storage products pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and amending Commission Regulation (EU) No 617/2013

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.09.2013

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget til forordning er til behandling i Europaparlamentet og Rådet med frist 17. januar 2019.

Sammendrag av innhold

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet. Direktivet er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

EU-Kommisjonen har fremlagt et utkast til økodesignforordning for tjenere (servere) og datalagringsprodukter. Forslaget til forordning endrer også den eksisterende økodesignforordningen for datamaskiner og datatjenere, KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 617/2013 av 26. juni 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av datamaskiner og datatjenere. Utkastet behandles i Europaparlamentet og Rådet med frist 17. januar 2019.

Utkastet til forordning foreslår økodesignkrav blant annet for energieffektivitet og for materialeffektivitet innført trinnvis.

Energikrav har to virkningsdatoer: 1. mars 2020 og 1. januar 2023.

Krav til materialeffektivitet har to virkningsdatoer: 1. mars 2020 og 1. mars 2021.

Krav til produktinformasjon har virkningsdato 1. mars 2020.

Eksempel på krav i utkastet til forordning: 

Energi

Minimumskrav til strømforsyningsenhetens (PSU) energieffektivitet og minimumskrav til effektfaktor og maksimalt tillatt effektbehov i hviletilstand. 

Materialeffektivitet

  • Lodding, fastliming og forsegling må ikke hindre demontering for reparasjon eller gjenbruk av åtte angitte komponenter, for eksempel hovedkretskort, minnebrikke og prosessor.

  • Med tanke på senere gjenvinning, skal produktet ha dokumentasjon som beskriver hvordan man ved demontering kan få tilgang til bestemte komponenter, hvilke sammenføyningsteknikker som er benyttet og hvilke verktøy som trengs til demonteringen.

Informasjon til tredje parter som sysler med vedlikehold, reparasjon, gjenbruk, resirkulering og oppgradering

  • Innhold (vekt i gram) av bestemte kritiske råmaterialer som kobolt, neodynium.

Generelt vil man i tiden fremover se at krav knyttet til produkters levetid, reparerbarhet og resirkulerbarhet vil fastsettes i økodesignforordninger for helt nye produkter og i revisjoner av eksisterende økodesign produktforordninger. Se egen omtale under Kommisjonens arbeidsplan 2016-2019

Merknader

Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften). Økodesigndirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011.

Økonomiske og administrative konsekvenser for Norge
Gjennomføringen av det stadig økende antall forordninger under økodesigndirektivet vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for offentlige myndigheter i Norge grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk (indirekte utgifter).

Rettsakten grupperes i gruppe 2 fordi den krever forskriftsendring som vurderes å ikke gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

NVE publiserte nyhet om oppstart av forberedende studium 05. september 2013. NVE gjennomførte høring 26. januar 2017 av arbeidsdokument til Samrådsforum og høring 08. august 2018 av forslag til forordning til behandling i Forskriftskomiteen. Ingen høringsinnspill kom inn. 

Revisjonen er ikke blant NVEs prioriterte saker og NVE har derfor ikke deltatt aktivt i prosessen.

Vurdering

NVE kan ikke se at revisjonen av forordningen vil kunne ha konsekvenser for Norge som ikke også vil gjelde for andre EØS-land.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 125/2009/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen