Økodesign, datatjenere og datalagringprodukter

Arbeidsdokument til samrådsforum om potensielle økodesignkrav til datatjenere og datalagringsprodukter

WORKING DOCUMENT FOR THE CONSULTATION FORUM ON potential ecodesign requirements for servers and data storage products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.09.2013

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Saken befinner seg i samrådsforum.

Sammendrag av innhold

EU-Kommisjonen har fremlagt et utkast til økodesignforordning for datatjenere og datalagringsprodukter. Utkastet vil behandles i Samrådsforum den 17. februar 2017. Fra før finnes en egen økodesignforordning for datamaskiner og datatjenere, KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 617/2013 av 26. juni 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av datamaskiner og datatjenere. En egen forordning for PC-er og PC-servere trådte i kraft i juli 2013 (KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 617/2013 af 26. juni 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af computere og computerservere), og nå følger Kommisjonen opp med datautstyr til bedrifter.

I tillegg til krav om energieffektivitet, stilles det også helt nye krav som understøtter EUs strategi for sirkulærøkonomi. Kravene foreslås å få virkning i årene 2019, 2023 og 2026.

Den kravforberedende studien for produktene har avdekket at energiforbruk i bruksfasen for produktene kan reduseres betraktelig. Kommisjonen har anslått at økodesignkravene vil lede til en årlig energibesparelse i EU på 9 TWh i 2030. I tillegg fases en helt ny type krav inn – materialeffektivitetskrav - som skal understøtte EUs sirkulærøkonomistrategi.

Eksempel på krav i utkastet til forordning:

Energi

Minimumskrav til strømforsyningsenhetens (PSU) energieffektivitet og minimumskrav til effektfaktor og maksimalt tillatt effektbehov i hviletilstand.

Materialeffektivitet

  • Forbud mot lodding og fastliming av syv angitte komponenter, for eksempel hovedkretskort, minnebrikke og prosessor.
  • Med tanke på senere gjenvinning, skal produktet ha dokumentasjon som beskriver hvordan man ved demontering kan få tilgang til bestemte komponenter, hvilke sammenføyningsteknikker som er benyttet og hvilke verktøy som trengs til demonteringen.

Informasjon til tredje parter som sysler med vedlikehold, reparasjon, gjenbruk og oppgradering

  • Innhold (vekt i gram) av bestemte kritiske råmaterialer som kobolt, neodynium, palladium

Generelt vil i tiden fremover se at krav knyttet til produkters levetid, reparerbarhet og resirkulerbarhet vil fastsettes i økodesignforordninger for helt nye produkter og i revisjoner av eksisterende økodesign produktforordninger. Se egen omtale under Kommisjonens arbeidsplan 2016-2019

Merknader

Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Link til studien: http://www.ecodesign-servers.eu/home

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 125/2009/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen