Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 61-80 av 8839 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Gjennomføringsbeslutning om ekvivalente koronasertifikater fra Ukraina

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 02.09.2021
  Celexnr.: 32021D1380

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1380 av 19.august 2021 som etablerer ekvivalens, med formål å legge til rette for fri bevegelse i Unionen, av koronasertifikatet utstedt av Ukraina til sertifikatene utstedt i tråd med forordning (EU) 2021/953 av Europaparlamentet og Rådet

 • Gjennomføringsbeslutning om ekvivalente koronasertifikater fra San Marino

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 02.09.2021
  Celexnr.: 32021D1273

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1273 av 30.juli 2021 som etablerer ekvivalens, med formål å legge til rette for fri bevegelse i Unionen, av koronasertifikater utstedt av San Marino til sertifikatene utstedt i tråd med forordning (EU) 2021/953 av Europaparlamentet og Rådet

 • EU4Health-programmet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 02.09.2021
  Celexnr.: 32021R0522 KOM-nr.: KOM(2020)405

  Europaparlaments- og rådsforordning av 24.mars 2021 om etableringen av et program for Unionens tiltak på helseområdet ("EU4Health-programmet") - for perioden 2021-2027 og som opphever forordning (EU) Nr 282/2014

 • Direktiv om forholdsmessighetsprøving før regulering av yrker

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Utdanning 02.09.2021
  Celexnr.: 32018L0958 KOM-nr.: KOM(2016)0822

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/958 av 28. juni 2018 om forholdsmessighetsprøving før vedtakelse av nye bestemmelser om regulering av yrker

 • Direktiv om engangsartikler av plast og utstyr fra fiskeri

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 02.09.2021
  Celexnr.: 32019L0904 KOM-nr.: KOM(2018)340

  Direktiv fra det europeiske parlamentet og rådet (EU) 2019/904 av 5. juni 2019 om reduksjon av miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter

 • Gjennomføringsbeslutning om ekvivalente koronasertifikater fra Sveits

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Helse 02.09.2021
  Celexnr.: 32021D1126

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1126 av 8.juli som fastsetter ekvivalensen av covid-19-sertifikater utstedt av Sveits til sertifikater utstedt i samsvar med forordning (EU) 2021/953 av Europaparlamentet og Rådet

 • Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om elektronisk samsvarssertifikat Tittel

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 01.09.2021
  Celexnr.: 32021R0133

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/133 av 4. februar 2021 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858 med hensyn til standardskjema, struktur og utvekslingsmåter for samsvarssertifikat i elektronisk format

 • Beregning og rapportering av husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet og spillolje

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 01.09.2021
  Celexnr.: 32019D1004 Basis rettsaktnr.: 2008/98/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1004 av 7. juni 2019 om fastsettelse av bestemmelser for beregning, verifisering og rapportering av data om avfall i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF og om oppheving av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2012) 2384.

 • Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 01.09.2021
  Celexnr.: 32021R1308 Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/1629

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1308 av 28. april 2021 om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629 med hensyn til listen over indre vannveier i Unionen og de tekniske minimumsforskrifter for flytende strukturer

 • Kommisjonsforordning om bruk av aerodynamiske innretninger på tunge kjøretøy

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 01.09.2021
  Celexnr.: 32020R0349.A13

  Kommisjonsforordning 2020/349 om endringer i kommisjonsforordning 2019/1916bruk av aerodynamiske innretninger

 • Rentekurver for Solvens II 30. juni til 29. september 2021

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 31.08.2021
  Celexnr.: 32021R1354 Basis rettsaktnr.: 2009/138

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1354 av 6. august 2021 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk for beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. juni 2021 til 29. september 2021, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring

 • Toys/Formaldehyd

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 31.08.2021
  Celexnr.: 32019L1929 Basis rettsaktnr.: 2009/0048

  Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1929 av 19. november 2019 om endring, med henblikk på vedtakelse av særlige grenseverdier for kjemikalier brukt i visse leketøy, av tillegg C i vedlegg II til europaparlaments-og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy, med hensyn til formaldehyd

 • Toys/Aluminium

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 31.08.2021
  Celexnr.: 32019L1922 Basis rettsaktnr.: 2009/48

  Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1922 av 18 november 2019 om endring av del III, punkt 13, i vedlegg II til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med henblikk på vedtak om senke migrasjonsgrenser for aluminium i leker

 • LIFE - programperioden 2021 - 2027

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 30.08.2021
  Celexnr.: 32021R0783 KOM-nr.: KOM(2018)0385

  Forordning (EU) 2021/783 av 29. april 2021 om etablering av programmet for miljø og klima (LIFE) - programperioden 2021-2027

 • Reach/XVII/CMR

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 27.08.2021
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 202X/XXX av XXX om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) når det gjelder kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske stoffer (CMR-stoffer)

 • Reach/XVII/PAH i granulater og flak

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 27.08.2021
  Celexnr.: 32021R1199 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1199 av 20. juli 2021 om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach) med hensyn til polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAHer) i granulater og flak brukt som fyllmateriale på kunstgressbaner eller i løs form på lekeplasser eller på sportsarenaer

 • REACH/XVII/C9-C14 PFCA

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 27.08.2021
  Celexnr.: 32021R1297 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1297 av 4. august 2021 om endring av vedlegg XVII til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) for perfluorkarboksylsyrer som inneholder 9 til 14 karbonatomer i kjeden (C9-C14 PFCAer), deres salter og C9-C14 PFCA-relaterte stoffer

 • Program for det indre marked 2021-2027

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 26.08.2021
  Celexnr.: 32021R0690 KOM-nr.: KOM(2018)441 Basis rettsaktnr.: (EU) No 99/2013, (EU) No 1287/2013, (EU) No 254/2014, (EU) No 258/2014, (EU) No 652/2014 og (EU) 2017/826

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/690 om etablering av program for det indre marked, virksomheters konkurransekraft (herunder SMB) og europeisk statistikk samt opphevelse av forordningene (EU) No 99/2013, (EU) No 1287/2013, (EU) No 254/2014, (EU) No 258/2014, (EU) No 652/2014 og (EU) 2017/826

 • Verdipapiriseringsforordningen: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 26.08.2021
  Celexnr.: 32021R0557 KOM-nr.: KOM(2020)282

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/557 av 31. mars 2021 om endring av forordning (EU) 2017/2402 om fastsettelse av et generelt rammeverk for verdipapirisering og om opprettelse av en enkel, gjennomsiktig og standardisert ramme for verdipapirisering til hjelp til gjenoppretting etter covid-19-pandemien

 • Gjennomføringsforordning om undersøkelsen om bruk av IKT i husholdningene i 2022

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 25.08.2021
  Celexnr.: 32021R1223

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1223 av 27. juli 2021 som spesifiserer de tekniske elementene i datasettet, fastsetter de tekniske formatene for overføring av informasjon og spesifiserer detaljene for oversending og utforming av kvalitetsrapportene om organisering av utvalgsundersøkelsen om bruk av IKT i husholdningene for referanseåret 2022 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700