Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 61-80 av 8505 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Plantevernmidler - kiselgur, regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.03.2021
  Celexnr.: 32020R2101 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2101 av 15. desember 2020 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet kiselgur (diatoméjord) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - etoksazol, regodkjenning substitusjonskandidat

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.03.2021
  Celexnr.: 32020R2105 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2105 av 15. desember 2020 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet etoksazol som substitusjonskandidat i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Vandig oppløsning av kaliumformiat som EF-gjødsel

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 19.03.2021
  Basis rettsaktnr.: 2003/2003

  Kommisjonsforordning om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for inkludering av en ny type EF-gjødsel i vedlegg I

 • Økologi - Bruk av karens og ikke-økologisk planteformeringsmateriale

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.03.2021
  Celexnr.: 32020R1794 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1794 av 16. september 2020 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 vedlegg II del I som omhandler bruk av karens og ikke-økologisk planteformeringsmateriale

 • Energimerking - endring av 2019/2013, 2019/2014, 2019/2015, 2019/2016, 2019/2017 og 2019/2018

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 19.03.2021
  Celexnr.: 32021R0340 Basis rettsaktnr.: 2017/1369, 2019/2013, 2019/2014, 2019/2015, 2019/2016, 2019/2017 og 2019/2018

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/340 av 17. desember 2020 som endrer delegerte forordninger (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 og (EU) No 2019/2018 med hensyn til energimerkekrav for elektroniske skjermer, husholdningsvaskemaskiner og kombinerte husholdningsvaskemaskiner /-tørketromler, lyskilder, kjøleapparater, husholdningsoppvaskmaskiner og kjøleapparater til bruk ved direktesalg

 • Plantevernmiddelrester D068961/04

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 18.03.2021
  Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) …/… av XXX som endrer vedlegg II og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for aklonifen, boskalid, kumelk, etofenproks, jernpyrofosfat, L-cystein, lambda-cyhalothrin, maleic hydrazid, mefentriflukonazol, natrium 5-nitroguaiacolat, natrium o-nitrofenolat, natrium p-nitrofenolat og triklopyr i eller på visse produkter

 • Plantevernmiddelrester D067439/05 (SANTE 10032/2020)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 18.03.2021
  Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) …/… av XXX som endrer vedlegg Annexes II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for fluksapyroksad, hymeksazol, metamitron, penflufen og spirotetramat i eller på visse produkter

 • Avslag på helsepåstander

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 18.03.2021
  Celexnr.: 32021R0077 Basis rettsaktnr.: 1924/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/77 av 27. januar 2021 om avslag på helsepåstander om næringsmidler som ikke viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse

 • Økologi - Videreføring av unntak for ikke-økologisk protein og livkylling

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 18.03.2021
  Celexnr.: 32021R0181 KOM-nr.: KOM(2021)181 Basis rettsaktnr.: 889/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/181 av 15 februar 2021 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter når det gjelder økologisk produksjon, merking og kontroll

 • Plantevernmiddelrester fo. 2021/155

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 18.03.2021
  Celexnr.: 32021R0155 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/155 av 10. februar 2021 som endrer vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for karbontetraklorid, klorotalonil, klorprofam, dimetoat, etoprofos, fenamidon, methiokarb, ometoat, propikonazol og pymetrozin i eller på visse produkter

 • Plantevernmiddelrester D068969/04 (SANTE/12510/2019)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 18.03.2021
  Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) …/… av XXX som endrer vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for klordekon i eller på visse produkter.

 • EU koordinert kontrollprogram plantevernmiddelrester fo. 2020/2041 (endrer fo. 2020/585)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 18.03.2021
  Celexnr.: 32020R2041 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsimplementeringsforordning (EU) 2020/2041 av 11. desember 2020 som endrer implementeringsforordning (EU) 2020/585 som gjelder antall prøver som må tas ut og analyseres av hvert medlemsland i forbindelse med at Storbritannia går ut av den europeiske Union og det europeiske atomenergifellesskapet

 • Plantevernmiddelrester D067437/05 (SANTE/10044/2020)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 18.03.2021
  Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) …./…. Av XXX som endrer vedlegg II og III til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for diklofop, fluopyram, ipkonazol og terbutylazin i eller på visse produkter.

 • Plantevernmiddelrester D067499/05 (SANTE/10034/2020)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 18.03.2021
  Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) …./…. Av XXX som endrer vedlegg II, III og V til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for benalaxyl, benalaxyl-M, diklobenil, fluopikolid, prokvinazid og pyridalyl i eller på visse produkter.

 • Økologi-Endring dato nytt økologiregelverk-produksjonsregler pollen, spirer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.03.2021
  Celexnr.: 32021R0269 KOM-nr.: KOM(2021)269 Basis rettsaktnr.: 2020/427

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/269 av 4. desember 2020 som endrer delegert forordning (EU) 2020/427 når det gjelder virkningsdato for endringer i visse detaljerte produksjonsregler for økologiske produkter i Parlaments- og Rådsforordning (EU) 2018/848 vedlegg II

 • Kartlegging av antimikrobiell resistens

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32020D1729 Basis rettsaktnr.: 2003/99/EF

  Kommisjonsvedtak (EU) 2020/1729 av 17. november 2020 om kartlegging og rapportering av antimikrobiell resistens i zoonotiske smittestoffer og normalflora bakterier og som opphever Kommisjonsvedtak 2013/652/EU

 • VET - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32021D0122 Basis rettsaktnr.: 2020/1809

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/122 av 2. februar 2021 som endrer vedlegg til beslutning (EU) 2020/1809 om beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i visse medlemsland

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32021D0123 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/123 av 2. februar 2021 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU som omhandler kontrolltiltak for dyrehelse når det gjelder afrikansk svinepest i visse medlemsland

 • Vet - HPAI tredjeland

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32021R0130 Basis rettsaktnr.: 2008/798/EF

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/130 av 3. februar 2021 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysninger vedrørende Storbritannia på listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra visse fjørfeprodukter kan importeres til og sendes i transitt gjennom Unionen med hensyn til fugleinfluensa

 • Vet - HPAI tredjeland

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32021R0169 Basis rettsaktnr.: 2008/798/EF

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/169 av 11. februar 2021 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysninger vedrørende Storbritannia på listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra visse fjørfeprodukter kan importeres til og sendes i transitt gjennom Unionen med hensyn til fugleinfluensa