Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 61-80 av 9173 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Plantevernmiddelrester (MRL) D070113/06

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2022
  Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) …/… av XXX som endrer vedlegg II, III og IV til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimale grenseverdier for aklonifen, akrinatrin, Bacillus pumilus QST 2808, etirimol, pentiopyrad, pikloram og Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134 i eller på visse produkter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2022
  Celexnr.: 32021R2047

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2047 av 23. november 2021 om godkjenning av amproliumhydroklorid (COXAM) som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger og livkyllinger (innehaver av godkjenningen: HuvePharma NV)

 • Metodologi og format for rapportering av ombruk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 06.01.2022
  Celexnr.: 32021D0019 Basis rettsaktnr.: 2008/98/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/19 av 18. desember 2020 om fastsettelse av en felles metodologi og et format for rapportering av ombruk i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF

 • Felles opplæringsprøve for skiinstruktører etter yrkeskvalifikasjonsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Utdanning 06.01.2022
  Celexnr.: D32019R0907 KOM-nr.: KOM(2019)1935 Basis rettsaktnr.: 32005L0036

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/907 av 14. mars 2019 om etablering av en felles opplæringsprøve for skiinstruktører etter artikkel 49b i direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

 • Toys/anilin

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 06.01.2022
  Celexnr.: 32021L0903 Basis rettsaktnr.: 2009/48/EF

  Kommisjonsdirektiv (EU) 2021/903 av 3. juni 2021 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF med hensyn til spesifikke grenseverdier for anilin i visse leketøy

 • Endring vedlegg II i støydirektiv

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 06.01.2022
  Celexnr.: 32021L1226 Basis rettsaktnr.: 2002/49/EC

  Delegert Kommisjonsdirektiv (EU) 2021/1226 av 21. desember 2020 om endring av vedlegg II i EUs støydirektiv -2002/49/EF for å gjøre tekniske tilpasninger til beregningsmetode for støy

 • Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 06.01.2022
  Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/2397

  (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 22. november 2021 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2397

 • Økologi-Lister over ekvivalente tredjeland og kontrollorgan

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.01.2022
  Celexnr.: 32021R2325 KOM-nr.: KOM(2021)2325 Basis rettsaktnr.: (EU) 2018/848

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2325 av 16 desember 2021 som etablerer, i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848, listen over tredjeland og listen over kontrollmyndigheter og kontrollorgan som er anerkjente i henhold til artikkel 33(2) og (3) i rådsforordning (EF) nr. 834/2007 for import av økologiske produkter til EØS-området

 • Økologi-Nye regler for importkontroll økologiske produkter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.01.2022
  Celexnr.: 32021R2306 KOM-nr.: KOM(2021)2306 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2306 av 21 oktober 2021 om utfyllende regler til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med regler for offentlig kontroll av forsendelser av importerte økologiske og karens varepartier og importsertifikat

 • Grensekontroll av økologiske produkter - unntak fra reglene om kontroll - 2021/2305

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.01.2022
  Celexnr.: 32021R2305 Basis rettsaktnr.: 2018/848, 2019/2123 og 2019/2124

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/2305 av 21. oktober 2021 om tillegg til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til regler om hvor og under hvilke vilkår økologiske produkter og karensprodukter unntas fra grensekontroll ved grensekontrollstasjoner, endring av kontrollsteder for slike produkter og endring av Kommisjonens delegerte forordninger (EU) 2019/2123 og (EU) 2019/2124

 • Økologi-Import-Regler for dokumenter og meldinger ved import

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.01.2022
  Celexnr.: 32021R2307 KOM-nr.: KOM(2021)2307 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2307 av 21 oktober 2021 som fastsetter regler om dokumenter og meldinger som kreves ved import av økologiske og karens produkter fra tredjeland til EØS-området

 • Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy: clean vehicles

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 05.01.2022
  Celexnr.: 32019L1161 KOM-nr.: KOM(2017)653 Basis rettsaktnr.: 2009/33/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1161 av 20. juni 2019 om endring av direktiv 2009/33/EF om fremme av renere og mer energieffektive kjøretøy til veitransport

 • Endring av direktiv 2014/94 og oppheving av forordning 2018/674

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 05.01.2022
  Celexnr.: 32019R1745 Basis rettsaktnr.: 2014/94/EU

  Delegert kommisjonsforordning 2019/1745 av 13. august 2019 som endrer direktiv 2014/94/EU vedr. ladestasjoner for kjøretøy klasse L, landstrøm for innlands vannveier, tankstasjoner for LNG til transportskip og hydrogenstasjoner for motorkjøretøy, og som opphever delegert forordning (EU) 2018/674

 • DAFI

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 05.01.2022
  Celexnr.: 32014L0094 KOM-nr.: KOM(2014)94

  Europaparlamentets- og rådsdirektiv om infrastruktur for alternative energibærere i transport

 • AHL - Unntak registrering og journalføring, akvatiske dyr

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.01.2022
  Celexnr.: 32021R2037 Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/429

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2037 av 22. november 2021 med regler om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 når det gjelder unntak fra krav til registrering av akvakulturanlegg og krav til journalføring for driftsansvarlig

 • Endring og retting av AV-forordningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 05.01.2022
  Celexnr.: 32020R2084

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/2084 av 14. desember 2020 om endring og retting av forordning (EU) 2018/2067 om verifikasjon av data og om akkreditering av verifikatører i tilknytning til direktiv 2003/87/EU (EUs klimakvotedirektiv)

 • Auksjonsandeler - kvotesystemet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 05.01.2022
  Celexnr.: 32020D2166

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/2166 av 17. desember 2020 om fastsettelse av medlemsstatenes andeler av auksjonsvolumet i perioden 2021-2030 av det europeiske kvotesystemet

 • EURL Rift Valley fever

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.01.2022
  Celexnr.: 32021R2156 Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/2156 av 17. september 2021 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 ved opprettelse av EUs referanselaboratorium for Rift Valley-feber

 • Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra UK

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 04.01.2022
  Celexnr.: 32021R2240 Basis rettsaktnr.: 2021/404

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2240 av 15. desember 2021 som endrer vedlegg V og XIV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Storbritannia på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt tillates importert til Unionen

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 04.01.2022
  Celexnr.: 32021R2249 Basis rettsaktnr.: 2021/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2249 av 16. desember 2021 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest