Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 61-80 av 7964 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Gjennomføringsbeslutning om tilgjengelighetserklæring

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 17.06.2020
  Celexnr.: 32018D1523

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1523 av 11. oktober 2018 om fastsettelse av en mal for tilgjengelighetserklæringen i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten til offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner

 • Endring av havneforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 16.06.2020
  Celexnr.: 32020R0697

  Forordning 2020/697 om endring av forordning 2017/352 med det formål å gi operatører og myndigheter fleksibilitet når det gjelder innkreving av havneinfrastrukturavgifter under utbrudd av COVID-19

 • TSE-vet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.06.2020
  Celexnr.: 32020R0772 Basis rettsaktnr.: 999/2001

  Kommisjonens forordning (EU) nr. 772/2020 av 11. juni 2020 som endrer vedleggene I, VII og VIII til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 999/2001 angående bekjempelsestiltak mot overførbare spongiforme encefalopatier hos geit og utryddelsestrua raser

 • BAT-konklusjoner for avfallsforbrenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 16.06.2020
  Celexnr.: 32019D2010

  Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2010 av 12. november 2019 om fastsettelse av beste tilgjengelige teknikk (BAT), under Direktiv 2010/75/EU (Industriutslipssdirektivet )

 • Godkjenning av en dynamofunksjon som benyttes i 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse personbiler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 15.06.2020
  Celexnr.: 32020R0728

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/728 av 29. mai 2020 om godkjenning av den effektive generatorfunksjonen som benyttes i 12 volts generatorer som en innovativ teknologi i visse person- og varebiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631

 • Direktiv om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 14.06.2020
  KOM-nr.: KOM(2018)184

  Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om adgang til å bringe inn saker for å ivareta forbrukernes kollektive interesser og om opphevelse av direktiv 2009/22/EF

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.06.2020
  Celexnr.: 32020R0764

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/764 av 10. juni 2020 om retting av den svenske språkversjonen av forordning (EU) nr. 68/2013 om katalogen over fôrmidler

 • Endringer til forordning (EU) 2015/1998

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 12.06.2020
  Celexnr.: 32020R0111 Basis rettsaktnr.: 300/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/111 av 13. januar 2020 som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 hva gjelder avklaring, harmonisering og forenkling av visse spesifikke securitytiltak innenfor sivil luftfart.

 • Energimerking ventilasjonsaggregater til bolig, endringsbestemmelser - retting av visse språkversjoner

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 12.06.2020
  Basis rettsaktnr.: 2017/1369, 1254/2014

  Delegert kommisjonsforordning (EU) …/… av 20.1.2020 om retting av visse språkversjoner av delegert forordning (EU) nr. 1254/2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med hensyn til energimerking av ventilasjonsaggregater til boliger

 • AHL - unionsprogram og segmenter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.06.2020
  Celexnr.: 32020R0690 Basis rettsaktnr.: 32016R0429

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/690 av 17. desember 2019 som gir bestemmelser for gjennomføring av forordning (EU) 2016/429 av det Europeiske Råd og Parlament når det gjelder listeførte sykdommer som omfattes av unionsovervåkningsprogram, det geografiske virkeområdet for slike programmer og hvilke listeførte sykdommer det kan opprettes sykdomsfrie segmenter for

 • Økodesign - elektroniske skjermer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 12.06.2020
  Celexnr.: 32019R2021 Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF og 642/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/2021 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av elektroniske skjermer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2008 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) 642/2009

 • Endring av rammedirektivet for avfall (del av pakke sirkulær økonomi)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 12.06.2020
  Celexnr.: 32018L0851 KOM-nr.: KOM(2015)595 Basis rettsaktnr.: 2008/98/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/851 om endring av direktiv 2008/98/EF om avfall

 • ESF+

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 11.06.2020
  KOM-nr.: KOM(2018)382

  Forslag til Europaparlaments- og rådsforordning om European Social Fund Plus (ESF+) (KOM(2018)382)

 • Digital Europe Programme

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 11.06.2020
  KOM-nr.: KOM(2018)434

  Digital Europe Programme

 • EU4Health-programmet

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 11.06.2020
  KOM-nr.: KOM(2020)405

  Forslag til Europaparlaments- og rådsforordning om etableringen av et program for Unionens tiltak på helseområdet - for perioden 2021-2027 og som opphever Forordning (EU) Nr 282/2014 (“EU4Health Programme”)

 • CEF II

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner og Transport 11.06.2020
  KOM-nr.: KOM(2018)438

  Forslag til Europaparlaments- og rådsforordning om etablering av ordningen for et sammenkoplet Europa og om oppheving av forordningene (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014

 • Forslag til kommunikasjonsvernforordning

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 11.06.2020
  KOM-nr.: KOM(2017)10

  Forslag til forordning frå Det europeiske parlament og Rådet om respekt for privatliv og beskyttelse av persondata i elektronisk kommunikasjon

 • Endring av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 10.06.2020
  Celexnr.: 32020R0685 Basis rettsaktnr.: 1881/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/685 av 20. mai 2020 som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn på maksimumsverdier for perklorat i utvalgte matvarer

 • Forordning (EU) 2020/746 av 4. juni 2020 om endring av forordning (EU) 2019/947 hva gjelder ikrafttredelsesdatoer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 10.06.2020
  Celexnr.: 32020R0746 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/746 av 4. juni 2020 om endring av forordning (EU) 2019/947 hva gjelder utsettelse av ikrafttredelsesdatoer for visse krav som følge av Covid-19 pandemien

 • Forordning om arbeidsledighetsstatistikk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 10.06.2020
  Celexnr.: 32019R2241

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2241 av 16. desember 2019 som beskriver variablene og lengden, kvalitetskravene og detaljnivået til tidsseriene for innberetning av månedlige data om arbeidsledighet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Til toppen