Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 61-80 av 7699 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • CEF II

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner og Transport 06.12.2019
  KOM-nr.: KOM(2018)438

  Forslag til Europaparlaments- og rådsforordning om etablering av ordningen for et sammenkoplet Europa og om oppheving av forordningene (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014

 • Godkjenning av sertifiseringsordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops"

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 06.12.2019
  Celexnr.: 32019D1993

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1993 av 28. november 2019 om godkjenning av at "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" oppfyller bærekraftskriteriene under europaparlaments- og rådsdirektivene 98/70/EC og 2009/28/EC

 • Særprogrammet for Horisont Europa

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Forskning og utvikling 06.12.2019
  KOM-nr.: KOM(2018)436

  Særprogrammet for Horisont Europa

 • CEDEFOP-forordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Utdanning 06.12.2019
  Celexnr.: 32019R0128 KOM-nr.: KOM(2016)532

  Europaparlaments- og rådsforordning om opprettelse av Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) og om oppheving av forordning (EØF) nr. 337/75

 • Miljørapportering/teknisk oppdatering

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 06.12.2019
  Celexnr.: 32018D0853

  Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2018/853 av 30. mai 2018 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 og direktiv 94/63/EF og 2009/31/EF og rådsdirektiv 86/278/EØF og 87/217/EØF om prosedyreregler på området miljørapportering, og opphevelse av rådsdirektiv 91/692/EF

 • Godkjenning av sertifiseringsordningen "Universal Feed Assurance Scheme"

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 06.12.2019

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) XXX om godkjenning av at "Universal Feed Assurance Scheme" oppfyller bærekraftskriteriene under europaparlaments- og rådsdirektivene 98/70/EC og 2009/28/EC

 • Regulering av tre overflatebehandlede former av titandioksid (nano) som UV filter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.12.2019
  Celexnr.: 32019R1857

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1857 av 6. november om endring i vedlegg VI til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Likeverdsvurdering for regelverk om referanseverdiar i Singapore

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 05.12.2019
  Celexnr.: 32019D1275 Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/1011

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1275 av 29. juli 2019 om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for referanseverdier i Singapore i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011

 • Utfyllende bestemmelser til verdipapiriseringsforordningen om opplysning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 05.12.2019
  Celexnr.: 32019R0885

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/885 av 5. februar 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer hvilke opplysninger som skal gis til en vedkommende myndighet i søknader om godkjenning av en tredjepart som vurderer STS-overholdelse

 • Kommisjonsdelegert forordning om supplerende regler om håndtering av interessekonflikter vedrørende EuVECA-fond

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 05.12.2019
  Celexnr.: 32019R0820

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/820 av 4. februar 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 med hensyn til interessekonflikter på området europeiske venturekapitalfond

 • ILUC-direktivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 05.12.2019
  Celexnr.: 32015L1513 KOM-nr.: KOM(2012)595 Basis rettsaktnr.: 98/70/EF, 2009/28/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1513 av 9. september 2015 som endrer direktiv 98/70/EF om kvaliteten på bensin og diesel og direktiv 2009/28/EF om fremme av bruk av energi fra fornybare kilder

 • RoHS2/vedlegg IV/bly/41

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 05.12.2019
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) .../... av XXX om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid (PVC) brukt i visse in-vitro diagnostisk medisinsk utstyr for analyse av blod og andre kroppsvæsker og kroppsgasser

 • Single Window-forordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 05.12.2019
  Celexnr.: 32019R1239

  Forordning om etablering av et europeisk single window som skal erstatte dagens direktiv 2010/65 om rapporteringsformaliteter.

 • Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/621 - tekniske opplysninger som er nødvendige for periodisk kontroll og krav til dataformat og prosedyre for tilgang til opplysningene

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 05.12.2019
  Celexnr.: 32014L0045 - A04P3 Basis rettsaktnr.: 32014L0045 - A04P3

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/621 av 17. april 2019 om tekniske opplysninger som er nødvendige for teknisk kontroll av punktene som skal kontrolleres og som brukes i de anbefalte kontrollmetodene og om fastsettelse av detaljerte bestemmelser vedrørende dataformat og prosedyrer for adgang til relevante tekniske opplysninger

 • Liste over land med regulatoriske krav til virkestoff til bruk i legemidler til mennesker, herunder kontroll og tilsyn, som sikrer beskyttelse av folkehelsen tilvarende det om gjelder i EU

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 05.12.2019
  Celexnr.: 32019D0769

  Kommisjonsvedtak (EU) 2019/769 om endring av vedtak 2012/715/EU som etablerer en liste over land med regulatoriske krav til virkestoff til bruk i legemidler til mennesker, herunder kontroll og tilsyn, som sikrer beskyttelse av folkehelsen tilsvarende det om gjelder i EU

 • Endring av reglene om sentral prosedyre for legemidler til dyr

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 05.12.2019
  Celexnr.: 32019R0005

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/5 av 11. desember 2018 om endring av forordning (EF) nr. 726/2004 om fellesskapsprosedyrer for godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker og legemidler til dyr og om opprettelse av det europeisk legemiddelbyrået, forordning (EF) nr. 1901/2006 om legemidler til barn og direktiv 2001/83/EF om opprettelse av en fellesskapskodeks for legemidler til mennesker.

 • Tiltaksgrenser for forbudte stoffer i animalske næringsmidler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.12.2019
  Celexnr.: 32019R1871 Basis rettsaktnr.: (EC) 470/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1871 fra 7. november 2019 om referanseverdi for tiltak mot ikke-tillatte farmakologisk aktive stoffer i animalske næringsmidler og oppheving av beslutning 2005/34/EC

 • Regulering av CMR II

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 04.12.2019
  Celexnr.: 32019R1966

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1966 av 27. november 2019 om endring i vedlegg II, III og V til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 04.12.2019
  Basis rettsaktnr.: 2019/631

  (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 31. oktober 2019 om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 med hensyn til overvåking av CO₂-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer som typegodkjennes etappevis

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.12.2019
  Celexnr.: 32019R1869 Basis rettsaktnr.: 2002/32/EC

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1869 av 7. november 2019 om endring og retting av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til grenseverdier for visse uønskede stoffer i fôrvarer

Til toppen