Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 81-100 av 8839 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Gjennomføringsforordning om undersøkelsen «Bruk av IKT i næringslivet» i 2022

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 25.08.2021
  Celexnr.: 32021R1190

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1190 av 15. juli 2021 om de tekniske spesifikasjonene for undersøkelsen «Bruk av IKT i næringslivet» for referanseåret 2022, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152

 • RoHS2/vedlegg III/bly og krom/45

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.08.2021
  Celexnr.: 32021L0647 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2021/647 av 15. januar 2021 om tilpasning til den vitenskapelige utvikling av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU hva angår et unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly og seksverdig kromforbindelser i elektriske og elektroniske tennhetter for eksplosiver til yrkesmessig bruk

 • Euroforordningen 2021: betalinger over landegrensene (kodifisering)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 24.08.2021
  Celexnr.: 32021R1230 KOM-nr.: KOM(2020)323

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/1230 av 14. juli 2021 om betalinger på tvers av landegrensene i Unionen (kodifisering)

 • Endringsdirektiv til gjennomføringsdirektiv for UCITS vedrørende bærekraftsrisiko

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 24.08.2021
  Celexnr.: 32021L1270 Basis rettsaktnr.: Kommisjonsdirektiv 2010/43/EU

  Kommisjonsdelegert direktiv (EU) 2021/1270 av 21. april 2021 om endring av direktiv 2010/43/EU når det gjelder de bærekraftsrisikoer og bærekraftsfaktorer som skal tas hensyn til i forbindelse med foretak for kollektive investeringer i omsettelige verdipapirer (UCITS)

 • Endring av AIFM-forordning vedrørende bærekraftsrisiko

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 24.08.2021
  Celexnr.: 32021R1255 Basis rettsaktnr.: Kommisjonsforordning (EU) 231/2013

  Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2021/1255 av 21. april 2021 om endring av delegert forordning (EU) nr. 231/2013 når det gjelder bærekraftsrisikoer og bærekraftsfaktorer som skal tas hensyn til av forvaltere av alternative investeringsfond

 • Opinion 03/2021 Cybersecurity, RMT.0720

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 23.08.2021
  Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Styring av risiko knyttet til informasjonssikkerhet i luftfarten

 • Endring vedlegg II i støydirektiv

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 23.08.2021
  Celexnr.: 32021L1226 Basis rettsaktnr.: 2002/49/EC

  Delegert Kommisjonsdirektiv (EU) 2021/1226 av 21. desember 2020 om endring av vedlegg II i EUs støydirektiv -2002/49/EF for å gjøre tekniske tilpasninger til beregningsmetode for støy

 • EUs likebehandlingsdirektiv om varer og tjenester (Test Achats)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kultur 20.08.2021
  Celexnr.: 32004L0113

  Rådsdirektiv 2004/113/EF om gjennomføring av prinsippet om likebehandling av kvinner og menn om tilgang til og levering av varer og tjenester. Gjelder oppdatering av EØS-avtalens vedlegg XVIII i henhold til EU-domstolens avgjørelse 1. mars 2011, som erklærte direktivets artikkel 5(2) ugyldig (Test-Achats-dommen)

 • E-helsenettverket

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 20.08.2021
  Celexnr.: 32019D1765

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2019/1765 av 22.oktober 2019 som fastsetter regler for etablering, styring og virke av nettverket av nasjonale myndigheter ansvarlig for e-helse, og erstatter gjennomføringsbeslutning 2011/890/EU

 • Revisjon av REACH i forbindelse med EUs kjemikaliestrategi

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 20.08.2021
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) xxxx om revisjon av (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH)

 • Revisjon av CLP i forbindelse med EUs kjemikaliestrategi

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 20.08.2021
  Basis rettsaktnr.: 1272/2008

  Delegert kommisjonsforordning (EU) xxxx om revisjon av (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger

 • Forordning (EU) 2021/1166 om utsettelse av standardsenarioer for droneflyging i spesifikk kategori

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 19.08.2021
  Celexnr.: 32021R1166 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1166 av 15 juli 2021 om endring av forordning (EU) 2019/947 hva gjelder utsettelse av datoen for anvendelse av standardsenarioer for operasjoner i og utenfor visuell synsrekkevidde

 • Aroma - unionslista: Nytt aromastoff 16.130 - 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3-oxopropoxy)-2-methylquinoline-3-carboxylic acid - smaksmodifikator - bitterhet

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 18.08.2021
  Basis rettsaktnr.: 1334/2008

  Kommisjonsforordning (EU) .../.... av XXX om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til inkludering av 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3-oxopropoxy)-2-methylquinoline-3-carboxylic acid i Unionslista for aromastoffer

 • Aroma - unionslista: Nytt aromastoff 16.133 - 2-(4-methylphenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophen-2-ylmethyl)acetamide - smaksmodifikator - kjølende

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 18.08.2021
  Basis rettsaktnr.: 1334/2008

  Kommisjonsforordning (EU) .../.... av XXX om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til inkludering av 2-(4-methylphenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophen-2-ylmethyl)acetamide i Unionslista for aromastoffer

 • Revisjon av miljøkriminalitetsdirektivet

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø 18.08.2021

  Revisjon av direktiv 2008/99/EF om vern av miljøet ved strafferettslige bestemmelser (miljøkriminalitetsdirektivet)

 • Godkjenning ny mat - endring spesifikasjoner korianderfrøolje

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 18.08.2021
  Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) XXXX av YYYY som godkjenner endringer i spesifikasjonene for ny mat ingrediensen korianderfrøolje fra Coriandrum sativum og som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 18.08.2021
  Celexnr.: 32021D1307 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1307 av 6. august 2021 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 18.08.2021
  Celexnr.: 32021R1371 Basis rettsaktnr.: 2021/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1371 av 16. august 2021 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 18.08.2021
  Celexnr.: 32021R1268 Basis rettsaktnr.: 2021/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1268 av 29. juli 2021 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Vet - kontrolltiltak LSD

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 18.08.2021
  Celexnr.: 32021R1070 Basis rettsaktnr.: 2016/429

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1070 av 28. juni 2021 om særskilte kontrolltiltak for en begrenset tidsperiode mot infeksjon med lumpy skin virus