Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 81-100 av 8694 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Rettsakt for felles metode for måling av matavfall

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 09.06.2021
  Celexnr.: 32019D1597 KOM-nr.: KOM(2019)3211

  Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2019/1597 av 3. mai 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF om å fastsette en felles metode og kvalitetsmessige minstekrav for å muliggjøre en ensartet måling av omfanget av matavfall (Tekst med EØS-relevans.)

 • Verdipapiriseringsforordningen: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 09.06.2021
  Celexnr.: 32021R0557 KOM-nr.: KOM(2020)283

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/557 av 31. mars 2021 om endring av forordning (EU) 2017/2402 om fastsettelse av et generelt rammeverk for verdipapirisering og om opprettelse av en enkel, gjennomsiktig og standardisert ramme for verdipapirisering til hjelp til gjenoppretting etter covid-19-pandemien

 • Beslutning nr. H10 - sammensetning og arbeidsmåte for Den tekniske kommisjon for databehandling

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Trygd 09.06.2021
  Celexnr.: 32021D0316(01) Basis rettsaktnr.: Forordning 883/2004

  Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers beslutning nr. H10 av 21. oktober 2020 om virksomheten til og sammensetningen av Den tekniske kommisjon for databehandling under Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger

 • EUs Tilgjengelighetsdirektiv

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 09.06.2021
  Celexnr.: 32019L0882 KOM-nr.: KOM(2015)615

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/882 om tilgjengelighet av varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse - Tilgjengelighetsdirektivet

 • Utfyllende bestemmelser til verdipapiriseringsforordningen om gebyrer til Den Europeiske Verdipapir- og Markedstilsynsmyndighet pålegger verdipapiriseringsregistre

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 09.06.2021
  Celexnr.: 32020R1732

  Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) ilegger verdipapiriseringsregistre

 • Endring i fellesskapslisten over godkjente helsepåstander

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 08.06.2021
  Celexnr.: 32021R0686 Basis rettsaktnr.: 1924/2006

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/686 av 23. april 2021 om godkjenning av en helsepåstand annet enn de som refererer til redusert sykdomsrisiko og til barns utvikling og helse og om endring av forordning (EU) nr. 432/2012

 • Forordning om U-space

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 08.06.2021
  Celexnr.: 32021R0664 Basis rettsaktnr.: (EU) 2018/1139

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/664 av 21. april 2021 om et rettslig rammeverk for U-space

 • Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler i overstemmelse med NEDC-krav

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 08.06.2021
  Celexnr.: 32020D1222

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1222 av 24. august 2020 om godkjenning av den teknologien som brukes i kjøretøyers effektive utvendige lys, med bruk av lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO₂-utslipp fra lette nyttekjøretøyer med intern forbrenningsmotor i overenstemmelse med NEDC-krav i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631

 • Industriutslippsdirektivet (IED, tidl. IPPC)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 08.06.2021
  Celexnr.: 32010L0075 KOM-nr.: KOM(2007)844

  Parlaments- og Rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert forebygging og begrensning av forurensning)

 • InvestEU program

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 08.06.2021
  Celexnr.: 32021R0523 KOM-nr.: KOM(2021)523

  EP- og rådsforordning som etablerer InvestEU program

 • Utfyllende bestemmelser til byggevareforordningen om klassifisering av brannmotstand for byggevarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Indre marked 08.06.2021

  Delegert kommisjonsforordning (EU) …/… av xxx om utfylling av Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 med hensyn til klassifiseringen av brannmotstand for byggevarer

 • Kreativt Europa (2021-2027) - EUs program for kultursektoren og audiovisuell sektor

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kultur 07.06.2021
  Celexnr.: 32021R0818 KOM-nr.: KOM(2018)366 Basis rettsaktnr.: (EU) 1295/2013

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/818 av 20. mai 2021 om opprettelse av programmet Kreativt Europa (2021-2027) og om oppheving av forordning (EU) nr. 1295/2013

 • Revisjon av veginfrastrukturdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 07.06.2021
  Celexnr.: 32019L1936 KOM-nr.: KOM(2018)274 Basis rettsaktnr.: 2008/96/EC

  Direktiv for endring av veginfrastrukturdirektivet (2008/96/EC)

 • Reviderte felleseuropeiske ytelsesmål for RP3

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 07.06.2021
  Celexnr.: 32021D0891 Basis rettsaktnr.: (EC) No 549/2004

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/891 av 2. juni 2021 som setter reviderte felleseuropeiske ytelsesmål for lufttrafikkstyringsnettverket for den tredje referanseperioden (2020-2024) og som opphever gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/903

 • Kommisjonsforordning om inntekts- og levekårsstatistikk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 07.06.2021
  Celexnr.: 32020R0466 KOM-nr.: KOM(2020)7896 Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1700

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/466 av 17. november 2020

 • Toys/anilin

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 04.06.2021
  Celexnr.: 32021L0903 Basis rettsaktnr.: 2009/48/EF

  Kommisjonsdirektiv (EU) 2021/903 av 3. juni 2021 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF med hensyn til spesifikke grenseverdier for anilin i visse leketøy

 • RoHS2/vedlegg IV/kvikksølv/42

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 04.06.2021
  Celexnr.: 32021L0884 KOM-nr.: KOM(2021)1442 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2021/884 av 8.3.2021 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder gyldighetsperiode for unntak for kvikksølv i elektriske roterende konnektorer i intravaskulære ultralydbildesystemer

 • Prosedyrer - Innovasjonsfondet

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 04.06.2021
  Basis rettsaktnr.: 2019/856

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/xxx av 10. mai 2021 om endring av forordning (EU) 2019/856 om søknads- og utvelgelsesprosedyrer under Innovasjonsfondet

 • Reach/autorisasjon reservedeler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 04.06.2021
  Celexnr.: 32021R0876 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/876 av 31. mai 2021 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til forordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til søknader om autorisasjon og revisjonsrapporter om bruk av stoffer i produksjon av eldre reservedeler og reparasjon av artikler og komplekse produkter som ikke lenger produseres, og endring av forordning (EF) nr. 340/2008

 • Gjennomføringsbeslutning om godkjente typer jernbanekjøretøyer

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 03.06.2021
  Celexnr.: 32021D0701

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/701 av 27. april 2021 om retting av gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU om det europeiske registeret over godkjente typer jernbanekjøretøyer