Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 101-120 av 7738 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Ny gjødselforordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 10.01.2020
  Celexnr.: 32019R1009 KOM-nr.: KOM(2016)157

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 av 5. juni 2019 om fastsetting av bestemmelser for å gjøre EU-gjødselvarer tilgjengelig på markedet og om endring av forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009 og oppheving av forordning (EF) nr. 2003/2003

 • Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om generell sikkerhet og beskyttelse av personer i kjøretøyet og sårbare trafikanter

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 10.01.2020
  Celexnr.: 32019R2144 KOM-nr.: KOM(2018)286

  Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om krav til typegodkjenning av motorkjøretøyer og deres tilhengere, og systemer, komponenter og uavhengige tekniske enheter for slike kjøretøyer, når det gjelder generell sikkerhet og beskyttelse av personer i kjøretøyet og sårbare trafikanter, og om endring av forordning (EU) .../2018 og oppheving av forordning (EF) nr. 78/2009, (EF) nr. 79/2009 og (EF) nr. 661/2009

 • Karbonlekkasjeliste: 2021-2030

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 10.01.2020
  Celexnr.: 32019D0708

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/708 av 15. februar 2019 om sektorer som anses utsatt for karbonlekkasje i tilknytning til direktiv 2003/87/EU (kvotedirektivet)

 • Metode for prissammenlikning av alternative drivstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 09.01.2020
  Celexnr.: 32018R0732 Basis rettsaktnr.: 2014/94/EU

  Gjennomføringsforordning for en felles metode for prissammenlikning av alternative drivstoff

 • RoHS2/vedlegg IV/bly/37

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 09.01.2020
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) .../... av XXX om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i platinerte platinaelektroder som benyttes til måling av ledningsevne

 • Endringer i auksjonsforordningen 2021-2030

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 09.01.2020
  Celexnr.: 32019R1868 Basis rettsaktnr.: 2010/1031

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1868 av 28. august 2019 om endringer i forordning (EU) nr. 1031/2010 for at auksjoneringen av klimakvoter skal være i overensstemmelse med EU ETS-regelverket for 2021-2030 og med klassifiseringen av klimakvoter som finansielle instrumenter i henhold til direktiv 2014/65/EU

 • Marrakechdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 07.01.2020
  Celexnr.: 32017L1564 KOM-nr.: KOM(2016)596 Basis rettsaktnr.: (2001/29/EF)

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/1564 av 13. september 2017 om visse tillatte former for bruk av verk og annet materiale som er vernet av opphavsrett og nærstående rettigheter til gunst for personer som er blinde, svaksynte eller på annen måte har en lesefunksjonsnedsettelse, og om endringer av direktiv 2001/29/EF om harmonisering av visse aspekter av opphavsrett og nærstående rettigheter i informasjonssamfunnet

 • RoHS2/vedlegg IV/bly/41

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 07.01.2020
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) .../... av XXX om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid (PVC) brukt i visse in-vitro diagnostisk medisinsk utstyr for analyse av blod og andre kroppsvæsker og kroppsgasser

 • RoHS2/vedlegg IV/kadmium/44

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 07.01.2020
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) .../... av dd.mm.åå om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for kadmium i visse stråling-tolerante videokamera rør

 • RoHS2/vedlegg III/krom/9

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 07.01.2020
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) .../... av dd.mm.åå om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for seksverdig krom som antikorrosjonsmiddeli karbonkjølesystemet i absorpsjonskjøleskap

 • Godkjenning ny mat - 2'fukosyllaktose og difukosyllaktose

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2020
  Celexnr.: 32019R1979 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1979 av 26. november som godkjenner blanding av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Godkjenning ny mat - syntetisk fenylcapsaicin

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2020
  Celexnr.: 32019R1976 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1976 av 25. november som godkjenner syntetisk fenylcapsaicin som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • OCR - gjeninnførsel av forsendelser som er avvist av stat utenfor EØS - (2017/625)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2020
  Celexnr.: 32019R2074 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/2074 av 23. september 2019 om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til særlige regler for kontroll av forsendelser med levende dyr og produkter med opprinnelse i Unionen, som returnerer etter avvisning fra en stat utenfor EU/EØS

 • OCR - hvilke dyr produkter som er gjenstand for kontroll ved en grensekontrollstasjon - positivlisten 2019 - (2017/625)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2020
  Celexnr.: 32019R2007 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2007 av 18. november 2019 om regler om anvendelsen av Europa parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 vedrørende listeføringen av dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter og avledede produkter, og høy og halm som er gjenstand for offisiell kontroll ved grensekontrollstasjoner, og endringer vedtak 2007/275/EF

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2020
  Celexnr.: 32019D2169 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2169 av 17. desember 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU som omhandler kontrolltiltak for dyrehelse når det gjelder afrikansk svinepest i visse medlemsland

 • Vet - beskyttelsestiltak hest Romania

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2020
  Celexnr.: 32019D1886 Basis rettsaktnr.: 346/2010

  Kommisjonens beslutning (EU) 2019/1886 av 7. november 2019 om endring av beslutning 2010/346/EU når det gjelder regionalisering av Romania i forbindelse med beskyttelsestiltak for smittsom anemi

 • OCR - regler om videretransport, omlasting og transitt - (2017/625)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2020
  Celexnr.: 32019R2124 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/2124 av 10. oktober 2019 om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til regler for offisiell kontroll av forsendelser med dyr og produkter i transitt, omlasting og videretransport gjennom Unionen, og endring av kommisjonens forordninger (EF) nr. 798/2008, (EF) nr. 1251/2008, (EF) nr. 119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010, (EU) nr. 142/2011, (EU) nr. 28/2012, kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 og kommisjonsbeslutning 2007/777/EF

 • OCR - kontroll ved kontrollsteder og plantekontroll utenom grensekontrollstasjon - (2017/625)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2020
  Celexnr.: 32019R2123 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/2123 av 10. oktober 2019 om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til situasjonen og vilkårene der identitets kontroll og fysisk kontroll på bestemte produkter kan gjøre på kontrollsteder og dokumentkontroll kan gjennomføres i en avstand fra grensekontrollstasjonene

 • OCR - unntak fra kontroll ved grensekontrollstasjon - håndkjøtt m.m. - (2017/625)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2020
  Celexnr.: 32019R2122 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/2122 av 12.desember 2019 om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til bestemte kategorier med dyr og produkter som er unntatt fra offisiell kontroll ved grensekontrollstasjoner, særlig kontroll av passasjerenes bagasje og små forsendelser med varer sendt til personer som ikke er ment å plasseres på markedet, og endring av forordning (EU) nr. 142/2011

 • OCR - Endr. av OCR 149 og 165 - overgangsregler - (2017/625)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2020
  Celexnr.: 32019R2127 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/2127 av 10. oktober 2019 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 når det gjelder dato for anvendelsen av visse bestemmelser i direktiv 91/496/EØS, 97/78/EF og 2000/29/EF

Til toppen