Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 101-120 av 9006 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Endring av godkjenningsprosedyrene for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer - åpenhetsforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 27.10.2021
  Celexnr.: 32020R1823 Basis rettsaktnr.: 1331/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1823 av 2.desember 2020 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 234/2011 av 10. mars 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 om en felles godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer og aromaer

 • Ny mat - endring av administrative og vitenskapelige krav til søknader etter artikkel 10 i ny mat-forordningen - åpenhetsforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 27.10.2021
  Celexnr.: 32020R1772 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1772 av 26. november 2020 som endrer forordning (EU) 2017/2469 om administrative og vitenskapelige krav til søknader etter artikkel 10 i ny mat-forordningen (forordning (EU) 2015/2283)

 • Endring - Administrative og vitenskapelige krav til tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat - åpenhetsforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 27.10.2021
  Celexnr.: 32020R1824 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Gjennomføringsforordning (EU) nr. 2020/1824 av 2. desember 2020 som endrer gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2468 om administrative og vitenskapelige krav som gjelder tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland i henhold til forordning (EU) 2015/2283 om ny mat

 • Økologi-Regler for å anerkjenne og overvåke kontrollorgan i tredjeland

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 27.10.2021
  Celexnr.: 32021R1698 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1698 av 13. juli 2021 om utfyllende regler til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 som omhandler en prosedyre for anerkjenning av kontrollmyndigheter og kontrollorgan som kompetente til å gjennomføre kontroller av sertifiserte økologiske virksomheter og virksomhetsgrupper og økologiske produkter i tredjeland, og regler for overvåking, kontroller og andre tiltak som slike kontrollmyndigheter og kontrollorgan skal gjennomføre

 • Plantevernmidler - dimetylsulfid, avslag basisstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 26.10.2021
  Celexnr.: 32021R1451 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1451 av 3. september 2021 om avslag på godkjenning av dimetylsulfid som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler

 • Plantevernmidler - kitosan hydroklorid, retting av CAS-nummer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 26.10.2021
  Celexnr.: 32021R1446 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1446 av 3. september 2021 om retting av gjennomføringsforordningene (EU) nr. 540/2011 og (EU) nr. 563/2014 med hensyn til CAS-nummeret til det aktive stoffet kitosan hydroklorid

 • Plantevernmidler - 2-fenylfenol m.fl. - forlenget godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 26.10.2021
  Celexnr.: 32021R1449 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1449 av 3. september 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 2-fenylfenol (inkludert dets salter slik som natriumsalt), 8-hydroksykvinolin, amidosulfuron, bifenoks, klormekvat, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dicamba, difenokonazol, diflufenican, dimetaklor, etofenproks, fenoksaprop-P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinoljer, parafinolje, penkonazol, pikloram, propakvizafop, prosulfokarb, kvizalofop-P-etyl, kvizalofop-P-tefuryl, svovel, tetrakonazol, tri-allate, triflusulfuron og tritosulfuron

 • Plantevernmidler - kaliumhydrogenkarbonat, regodkj. lavrisiko

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 26.10.2021
  Celexnr.: 32021R1452 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1452 av 3. september 2021 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet kaliumhydrogenkarbonat som et lavrisikostoff, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - akrinatrin og prokloraz, endret sluttdato

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 26.10.2021
  Celexnr.: 32021R1450 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1450 av 3. september 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til godkjenningsperiodene for de aktive stoffene akrinatrin og prokloraz

 • Plantevernmidler - Bacillus amylol. (AH2), godkjenning lavrisiko

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 26.10.2021
  Celexnr.: 32021R1455 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1455 av 6. september 2021 om godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2 som et lavrisikostoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - famoksadon, avslag regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 26.10.2021
  Celexnr.: 32021R1379 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1379 av 19. august 2021 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet famoksadon, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • vet-TSE

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 26.10.2021
  Celexnr.: 32021R1176 Basis rettsaktnr.: 999/2001

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1176 av 16. juli 2021 som endrer vedleggene III, V, VII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder genotyping av positive TSE-tilfeller hos geit, aldersbestemmelse hos småfe, tiltak i flokker med atypisk skrapesjuke og vilkår for import av produkter fra storfe og småfe

 • Økologi - Nytt regelverk - lister over produkter og substanser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 26.10.2021
  Celexnr.: 32021R1165 Basis rettsaktnr.: 834/2007

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1165 av 15. juli 2021 som godkjenner og etablerer lister over visse produkter og substanser til bruk i økologisk produksjon

 • Økologi-Nye regler for heterogent planteformeringsmateriale

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 26.10.2021
  Celexnr.: 32021R1189 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1189 av 7. mai 2021 som utfyller Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 når det gjelder regler for produksjon og markedsføring av planteformeringsmateriale i form av heterogent materiale

 • Økologi-Kontroll med mengdebalanse og sporbarhet, og kontroll med grupper

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 26.10.2021
  Celexnr.: 32021R0771 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/771 av 21. januar 2021 om utfyllende regler til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 ved å fastsette spesifikke kriterier og betingelser for dokumentkontroll innenfor rammene av offentlig kontroll i økologisk produksjon og offentlig kontroll av grupper av virksomheter

 • Økologi-Nye regler for gruppesertifisering

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.10.2021
  Celexnr.: 32021R0715 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/715 av 20. januar 2021 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 når det gjelder krav til grupper av virksomheter

 • Endringer i ny forordning om EU-gjødselvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.10.2021
  Celexnr.: 32021R1768 Basis rettsaktnr.: 2019/1009

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1768 av 23. juni 2021 om endring av vedleggene I, II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 om fastsetting av bestemmelser for å gjøre EU-gjødselvarer tilgjengelige på markedet, for å tilpasse dem til den tekniske utvikling

 • Økologi-Regler for kontroll og sporbarhet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.10.2021
  Celexnr.: 32021R0279 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/279 av 22. februar 2021 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 om kontroll og andre tiltak for å sikre sporbarhet og samsvar med regler for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter

 • Revisjon av Industriutslippsdirektivet

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø 25.10.2021

  Revisjon av Industriutslippsdirektivet

 • CRD V (endringer av CRD IV)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 25.10.2021
  Celexnr.: 32019L0878 KOM-nr.: KOM(2016)854 Basis rettsaktnr.: Direktiv 2013/36/EU

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/878 av 20. mai 2019 om endring av direktiv 2013/36/EU med hensyn til unntatte enheter, finansielle holdingselskaper, blandede finansielle holdingselskaper, godtgjøring, tilsynstiltak og -myndighet samt kapitalbevaringstiltak