EØS-notatbasen

Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 101-120 av 10367 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  13.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1173

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1173 av 15. juni 2023 om tilbaketrekking av visse fôrtilsetningsstoffer fra markedet, om endring av forordning (EU) 1810/2005 og om oppheving av forordning (EU) 1453/2004, (EU) 2148/2004 og (EU) 943/2005

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  13.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1172

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1172 av 15. juni 2023 om godkjenningen av et prarat av lasalocid A-natrium (Avatec 150 G) som fôrtilsetningsstoff for slakterkyllinger, avslag på godkjenningen av et preparat av lasalocid A-natrium (Avatec 150 G) som fôrtilsetningsstoff for verpekyllinger, suspendering av godkjenningen for preparatet av lasalocid A-natrium (Avatec 15% cc) som fôrtilsetningsstoff for slaktekyllinger og verpekyllinger og oppheving av forordning (EU) 2004/1455 og gjennomføringsforordning (EU) 2021/932 (innehaver av godkjenningen: Zoetis Belgium S.A).

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  13.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1171

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1171 av 15. juni 2023 om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordninger (EU) 2018/982 og (EU) 2021/2097 med hensyn til den kombinerte bruken av et preparet av benzosyre, kalsiumformiat og fumarsyre og kilder og salter laget av dette (innehaver av godkjenningen: Novus Europe NV)

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  13.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1170

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1170 av 15. juni 2023 om godkjenningen av preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr, slaktestorfe, små drøvtyggerarter og dyr av kamelfamilien for slakt (innehaver av godkjenningen: Danstar Ferment AG, som er representert av Lallemand SAS) og om oppheving av forordning (EF) nr. 1200/2005

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  13.09.2023 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1168

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1168 av 15. juni 2023 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2020/996 om godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karvon, metylsalisylat og L-mentol som eit tilsetjingsstoff i fôrvarer til slaktekyllingar, livkyllingar og mindre utbreidde fjørfeartar som vert fôra opp for eggproduksjon (innehavar av godkjenninga: Biomin GmbH)

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  13.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1163

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1163 av 14. juni 2023 om godkjenning av L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat produsert ved fermentasjon med Corynebacterium glutamicum CGMCC 17927 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  13.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1167

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1167 av 25. juni 2023 om godkjenningen av et preparat av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei CBS 146250 som tilsetningsstoff i fôr til alle fjørfearter og griser (innehaver av godkjenningen: Danisco (UK) Ltd som opptrer som Danisco Animal Nutrition og representert av Genencor International B.V)

 • Fo. 2023/1029 plantevernmiddelrester (MRL)

  13.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1029 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2023/1029 av 25. mai 2023 som endrer vedlegg III og V til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for fosmet i eller på visse produkter 

 • Revisjon av Industriutslippsdirektivet

  11.09.2023 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  KOM-nr.: KOM(2022)156

  Revisjon av Industriutslippsdirektivet

 • Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: retting av tysk og litauisk språkversjon Tittel

  09.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32023R1675

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/1675 av 26. juni 2023 om retting av visse språkversjoner av delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1958 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2144 ved fastsettelse av detaljerte bestemmelser om de spesifikke testprosedyrene for og tekniske kravene til typegodkjenning av motorvogner med hensyn til intelligent fartstilpasning og typegodkjenning av slike systemer som separate tekniske enheter

 • Utfyllende regler til IFD om likviditetsmåling

  09.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester
  Celexnr.: 32023R1651 Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/2034

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/1651 av 17. mai 2023 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/2034 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for den spesifikke likviditetsmålingen for verdipapirforetak etter artikkel 42 nr. 6 i nevnte direktiv

 • Kodifisering av utekontrolldirektivet

  08.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32022L1999 KOM-nr.: KOM(2021)483 Basis rettsaktnr.: 95/50/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2022/1999 av 19. oktober 2022 om ensartede framgangsmåter ved kontroll av veitransport av farlig gods (kodifisering)

 • Forslag om Interoperable Europe Act

  07.09.2023 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner
  KOM-nr.: KOM(2022)720

  Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om om fastsettelse av tiltak for et høyt nivå av samvirke mellom offentlige tjenester i Europa (Interoperable Europe Act)

 • Opplysningsplikt ved overføring av kryptoeiendeler

  07.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester
  Celexnr.: 32023R1113 KOM-nr.: KOM(2021)422

  Forordning om opplysninger som skal følge pengeoverføringer og visse kryptoeiendeler (omarbeiding)

 • REACH/XVII/MCCP

  06.09.2023 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) …/… av XXX om endring av vedlegg XVII til Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om mellomkjedede klorparafiner (MCCP) og andre stoffer som inneholder kloralkaner med 14-17 karbonatomer

 • TCO-forordningen

  06.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner
  Celexnr.: 32021R0784

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/784 av 29. april 2021 om håndtering av spredning av terrorrelatert innhold på internett

 • KOMPETANSEÅRET

  06.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Utdanning
  Celexnr.: 32023D0936 KOM-nr.: KOM(2022)0326 Basis rettsaktnr.: COM(2022)0526

  Beslutning om et europeisk kompetanseår 2023

 • Biocid/pt-7/tolylfluanid - opphevet

  06.09.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32016R1087 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1087 av 5. juli 2016 om godkjenning av tolylfluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 7 - opphevet

 • Biocid - forlenget godkjenning av akrolein i PT 12 - opphevet

  06.09.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022D1486 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1486 av 7. september 2022 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av akrolein til bruk i biocidprodukter i produkttype 12 - opphevet

 • Nasjonale unntak fra direktiv 2008/68/EU

  05.09.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32023D1198 Basis rettsaktnr.: 2008/68/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU)2023/1198 av 21. juni 2023 om endring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2008/68/EF om innlands transport av farlig gods for å tillate visse nasjonale unntak

 • Side 6 av 519
 • Side 6 av 519