Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 101-120 av 11023 treff.

Sorter: Endret Beste treff

 • Vin, beskyttelse av "Terras da Beira" som opprinnelsesbetegnelse

  17.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2148 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2148 av 6. oktober 2023 om beskyttelse i henhold til artikkel 99 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013, av betegnelsen «Terras da Beira»

 • Vin, beskyttelse av "Terres du Midi" som opprinnelsesbetegnelse

  17.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2140 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2140 av 6. oktober 2023 om beskyttelse i henhold til artikkel 99 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013, av betegnelsen «Terres du Midi» (PGI)

 • Metodevurderinger: gjennomføringsforordning om prosess, informasjonsutveksling og deltakelse

  17.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse
  Celexnr.: 32024R1381 Basis rettsaktnr.: 2021/2282

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/1381 av 23. mai 2024 om fastsettelse av, i henhold til forordning (EU) 2021/2282 om medisinske metodevurderinger, prosedyreregler for samhandling under, utveksling av informasjon om og deltakelse i utarbeidelse og oppdatering av felles kliniske vurderinger av legemidler til mennesker på unionsnivå, samt maler for disse felles kliniske vurderingene

 • Forordning om utvidet mandat til EMA

  17.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse
  Celexnr.: 32022R0123 KOM-nr.: KOM(2020)725

  Forordning 2022/123 av 25 januar 2022 om styrket mandat for det europeiske legemiddelbyrået i forbindelse med kriseberedskap og krisehåndtering med hensyn til legemidler og medisinsk utstyr

 • Oppføring av isopropyliden (IMDPAM) på liste over narkotikaprekursorer

  17.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse
  Celexnr.: 32024R1331 Basis rettsaktnr.: forordning (EF) nr. 273/2004

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/1331 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 og rådsforordning (EF) nr. 111/2005 om inkludering av narkotikaprekursorer Isopropyliden (2- (3,4-metylendioksyfenyl)acetyl)malonat (IMDPAM) og andre stoffer i listen over kontrollerte stoffer

 • Endringer i markedsføringstillatelser

  17.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse
  Celexnr.: 32024R1701

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/1701 av 11. mars 2024 om endring av forordning (EF) nr. 1234/2008 om endringer i vilkårene for markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker

 • Forsterket markedsstabiliserende reserve

  17.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32023D0852 KOM-nr.: KOM(2021)571 Basis rettsaktnr.: 2015/1814

  Europaparlaments og Rådsbeslutning (EU) 2023/852 av 19. april 2023 om endring av beslutning (EU) 2015/1814 vedrørende antall klimakvoter som skal plasseres i den markedsstabiliserende reserven i EUs klimakvotesystem frem til 2030

 • Tilsetningsstoffer til næringsmidler, korrigering av nederlandsk og italiensk språkversjon av vedlegg II i forordning (EF) nr. 1333/2008

  17.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1774 Basis rettsaktnr.: 32008R1333

  Kommisjonsforordning (EU) 2023/1774 av 14. september 2023 om korrigering av visse språkversjoner av vedlegg II i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer til næringsmidler

 • Ny mat - korrigering av visse språkversjoner av unionslisten over ny mat

  17.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2145 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2145 av 16. oktober 2023 om korrigering av visse språkversjoner av forordning (EU) 2017/2470 om unionslisten over ny mat i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283

 • Vet - korr ungars språkversjon 2020/689

  17.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1570 Basis rettsaktnr.: 2020/689

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2023/1570 av 23. mai 2023 som korrigerer den ungarske språkversjonen av Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/689 som utfyller Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2016/429 når det gjelder bestemmelser om overvåkning, utryddelsesprogrammer og sykdomsfri status for listeførte og nye sykdommer

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  17.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2647 Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2647 av 28. november 2023 om godkjenning av preparat av Bacillus subtilis DSM 5750 og Bacillus paralicheniformis DSM 5749 som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskalver, lam for avl og oppfôring og alle mindre utbredde drøvtyggerrarter til avl og oppfôring, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2308 med hensyn til vilkårene for godkjenning av preparatet for spedgriser (innehaver av godkjenning: Chr. Hansen A/S)

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  17.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2646 Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2646 av 28. november 2023 om godkjenning av et preparat av Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  17.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2645 Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2645 av 28. november 2023 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase framstilt av Paenibacillus lentus DSM 33618 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for oppfôring, egglegging eller avl, avvente smågriser, avvente smågriser av mindre utbredte arter av svin, oppfôringssvin og mindre utbredte arter av svin til oppfôring (innehaver av godkjenningen: Elanco GmbH)

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  17.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2644 Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2644 av 28. november 2023 om godkjenning av melkesyre framstilt av Weizmannia coagulans DSM 32789 som et fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter unntatt akvatiske dyr og drøvtyggere med funksjonell vom

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  17.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2632 Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2632 av 27. november 2023 om godkjenningen av dinatrium-5'-inosinat fremstilt ved gjæring med Corynebacterium stationis (KCCM 80235) som tilsetningsstoff til fôr til alle dyrearter

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  17.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2628 Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2628 av 27. november 2023 om godkjenningen av guanidinosyre og et preparat av guanidinosyre som fôrtilsetningssetoff for kyllinger for avl og livkyllinger i fôr og drikkevann, og for slakterkyllinger i drikkevann (innehaver av godkjenningen: Alzchem Trostberg GmbH), og om retting og endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1768

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  17.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2594 Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2594 av 21. november 2023 om avslag på godkjenning av fornyet godkjenning av et preparat av robenidinhydroklorid (Cycostat 66G) som tilstetningsstoff i fôrvarer for avlskaniner og slaktekaniner (innehaver av godkjenningen: Zoetis Belgium S.A) og om oppheving av forordning (EU) nr. 532/2011

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  17.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2583 Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2583 av 20. november 2023 om godkjenningen av et preparat av L-isoleucin fremstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80185 som et fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  17.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1455

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1455 av 13. juli 2023 om midlertidig hastegodkjenning av kobolt(II)acetattetrahydrat, kobolt(II)karbonat, kobolt(II)karbonathydroksyd (2:3) monohydrat og kobolt(II)sulfatheptahydrat som fôrtilsetningsstoffer for drøvtyggere med funksjonell vom, hestedyr og haredyr

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  17.06.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1443 Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1443 av 11. juli 2023 om godkjenningen av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 som et fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter og om endring av forordning (EU) 2012/1065

 • Side 6 av 552
 • Side 6 av 552