Prosedyreforordningen

Rådsforordning (EU) 2015/1589 av 13. juli 2015 om fastsettelse av regler for anvendelse av artikkel 108 i Traktaten om den europeiske unions funksjonsmåte

Council Regulation (EU) 2015/1589 of 13 July 2015 laying down detailed rules for the application of Article 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.05.2016

Spesialutvalg: Offentlig støtte

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 26 om myndighet og oppgaver for EFTAs overvåkningsorgan i forbindelse med statsstøtte

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordning 2015/1589 (prosedyreforordningen) ble vedtatt av Rådet 13. juli 2015, og trådte i kraft i EU 14. oktober 2015. Prosedyreforordningen anses som EØS-relevant, og skal etter planen innlemmes i EØS-avtalen protokoll 26 slik som gjeldende prosedyreforordning.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2015/1589 kodifiserer og erstatter forordning 659/1999 (prosedyreforordningen), som nylig ble endret ved forordning 734/2013. Forordning 734/2013 er behandlet i et eget EØS-notat vennligst se https://eosnotat.no/notat/details?notatId=25105.

Forordning 2015/1589 er kun en kodifisering og inneholder følgelig ingen endringer av prosedyreforordningen (slik den fremstår etter forordning 734/2013). Den foretar imidlertid enkelte endringer i artikkelnummereringen sammenlignet med forordning 734/2013. Eksempelvis er Kommisjonens adgang til å ilegge bøter og tvangsmulkt overfor foretak ved brudd på forordningens informasjonsplikter behandlet i artikkel 6b i forordning 734/2013, mens dette er behandlet i artikkel 8 under forordning 2015/1589. Videre opphever og erstatter forordning 2015/1589 den gamle prosedyreforordningen (forordning 569/1999, jf. artikkel 35. 

Vurderingene som fremgår av EØS-notatet for forordning 734/2013 gjelder tilsvarende for foreliggende sak.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Vennligst se EØS-notatet for forordning 734/2013.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Vennligst se EØS-notatet for forordning 734/2013.

Sakkyndige instansers merknader

Vennligst se EØS-notatet for forordning 734/2013.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1589
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R1589

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.10.2015
Frist returnering standardskjema: 26.11.2015
Dato returnert standardskjema: 26.05.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker