Direktivendringer som følge av opprettelse av European single access point ('ESAP')

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2023/2864 af 13. december 2023 om ændring af visse direktiver for så vidt angår oprettelse af det fælles europæiske adgangspunkt og dets funktionsmåde

Directive (EU) 2023/2864 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2023 amending certain Directives as regards the establishment and functioning of the European single access point

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.01.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Direktivet har trådt i kraft i EU og er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammandrag av innhald

Forordning (EU) 2023/2859 innfører et felles europeisk rapporteringssystem ("European single access point" eller "ESAP") som skal etableres og driftes av ESMA. Formålet med reglene er gi markedet tilgang til informasjon publisert av markedsaktører i hele Europa. Informasjonen skal sendes til en nasjonal innsamlingsmyndighet ("collection body") som skal videresende informasjonen til ESAP-en.

Direktiv (EU) 2023/2864 gjør endringer i en rekke direktiver som pålegger markedsaktører å publisere informasjon. Endringene medfører at markedsaktørene blir pålagt å sende informasjonen til den nasjonale innsamlingsmyndigheten samtidig som de publiserer informasjonen. I tillegg pelegger direktivet myndighetene til å utpeke nasjonale innsamlingsmyndigheter. Forordning (EU) 2023/2869 gjør tilsvarende endringer i forordninger som pålegger markedsaktører å publisere informasjon.

Direktivene som endres er:

 • Directive 2002/87/EC on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate
 • Directive 2004/25/EC on takeover bids
 • Directive 2004/109/EC on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market
 • Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts
 • Directive 2007/36/EC on the exercise of certain rights of shareholders in listed companies
 • Directive 2009/65/EC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS)
 • Directive 2009/138/EC on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)
 • Directive 2011/61/EU on Alternative Investment Fund Managers
 • Directive 2013/34/EU on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings
 • Directive 2013/36/EU on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms
 • Directive 2014/59/EU establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms
 • Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments
 • Directive (EU) 2016/97 on insurance distribution
 • Directive (EU) 2016/2341 on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (IORPs)
 • Directive (EU) 2019/2034 on the prudential supervision of investment firms
 • Directive (EU) 2019/2162 on the issue of covered bonds and covered bond public supervision

Merknader
Rettslige konsekvenser

Direktivet vil få betydning for en rekke foretak som er forpliktet til å publisere informasjon. Det må derfor gjøres endringer i lovene som gjennomfører direktivene som er nevnt over.

Direktivet legger også plikter til myndighetene. Når direktivet tas inn i EØS-avtalen, vil de delene som gjelder myndighetsplikter etter fast praksis ikke gjennomføres ved lov- eller forskriftsendring, men gjelde som en folkerettslig forpliktelse for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringsdirektivet regulerer hvordan markedsaktørene skal rapportere/publisere informasjon, og pålegger ikke markedsaktørene nye rapporteringsforpliktelser. Reglene forventes derfor ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for foretakene. Pliktene som pålegges myndighetene forventes å kunne håndteres innenfor gjeldende budsjettrammer av relevante offentlige myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Direktivet gjør endringer i noen direktiv som ikke er innlemmet i EØS-avtalen. Gjennomføring av direktivet vil kreve endringer i lov.

Direktivet er EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2021)724
Rettsaktnr.: (EU) 2023/2864
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023L2864

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.01.2024
Frist returnering standardskjema: 30.04.2024
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker