Økodesign, revisjon lyskilder

Kommisjonsforordning (EU) 2019/2020 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av lyskilder og separat forkoplingsutstyr i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 244/2009, (EF) nr. 245/2009 og (EU) nr. 1194/2012

COMMISSION REGULATION (EU) 2019/2020 of 1 October 2019 laying down ecodesign requirements for light sources and separate control gears pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulations (EC) No 244/2009, (EC) No 245/2009 and (EU) No 1194/2012

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.03.2015

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.05.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble vedtatt i EU den 1. oktober 2019.

Produktgruppen er ikke blant NVEs prioriterte produktgrupper og NVE har derfor ikke deltatt i ekspertgrupper eller sendt inn posisjoner. 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for energi der berørte departementer er representert (21.05.2019).

Bakgrunn

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet. Direktivet er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold

Forordningen omhandler lyskilder og er utfyllende regler fra Europakommisjonen til Råds- og Parlamentsdirektiv 2009/125/EF. Virkeområdet for forordningen er lyskilder og separate forkoplingsutstyr. Kravene gjelder også for lyskilder og separat forkoplingsutstyr plassert på markedet i et sammensatt produkt. Produktene er typisk lyspærer, spotter, lysrør. 

EU-kommisjonen har beregnet summen av besparelsene i strømforbruk fra revidert økodesignforordning og revidert energimerkeforordning for lyskilder til 41,9 TWh/år i EU i 2030.

Forordningen stiller energieffektivitetskrav, informasjonskrav og krav knyttet til reparasjon og håndtering av utrangerte produkter. Forordningen stiller også krav om tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon, demontering av produktet på en minst mulig ødeleggende måte og med bruk av vanlig verktøy. 

I likhet med de fleste nye økodesign produktforordninger og revisjoner av gjeldende forordninger, inneholder den aktuelle forordningen en ny bestemmelse om forbud mot omgåelse av regelverket (artikkel 7 Circumvention). Det er forbudt å bringe i omsetning produkter som er designet slik at produktets ytelse automatisk endres til det bedre under testing i den hensikt å oppnå bedre verdier for ulike parametere. Den samme bestemmelsen sier at belysningsproduktets energiforbruk ikke skal økes som følge av en programvareoppdatering, uten at produsenten eller importøren har innhentet eksplisitt tillatelse på forhånd fra sluttbrukeren.

  • Virkningsdato for energieffektivitetskrav er 1. september 2021
  • Virkningsdato for funksjonelle krav er 1. september 2021
  • Virkningsdato for informasjonskrav er 1. september 2021
  • Imidlertid skal artikkel 7, om omgåelse av regelverket, gjelde fra den dato forordningen trer i kraft. 

Merknader

Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Rettslige konsekvenser

Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i økodesignforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

EU-kommisjonen har beregnet summen av besparelsene i strømforbruk fra revidert økodesignforordning og revidert energimerkeforordning for lyskilder til 41,9 TWh/år i EU i 2030.

Forslaget om gjennomføring i norsk rett innebærer at kravene i forordningen må være overholdt for at et produkt som omfattes av forordningen skal kunne bringes i omsetning eller tas i bruk i Norge. Kravene vil ikke gjelde produkter som allerede er gjort tilgjengelig med tanke på distribusjon eller anvendelse eller som er tatt i bruk på EØS-markedet før kravene tar til å gjelde.

Sammenslåing av de tre eksisterende forordningene i en, skal redusere den administrative byrden for EU-kommisjonen og industrien, samt legge til rette for markedstilsyn.

For forbrukerne vil forordningen kunne føre til noe økt innkjøpspris. Til gjengjeld er energieffektive produkter rimeligere i bruksfasen. For installatører vil inntektene kunne reduseres noe, mens samlede næringsinntekter forventes å øke. På EU-nivå er det dermed lagt til grunn at kostnadene er lavere enn de besparelser som oppnås ved energieffektiviseringen.

For NVE vil gjennomføringen av den reviderte økodesignforordningen ikke medføre noen vesentlige økte økonomiske og administrative byrder knyttet til tilsyn og informasjonsarbeid. Bransjen vil være forpliktet til å medvirke til gjennomføringen av tilsyn, og i enkelte tilfeller til å bære kostnadene med å få gjennomført tilsynet. Kostnadene for det offentlige og for næringslivet i forbindelse med dette vil avhenge av omfanget av tilsynsvirksomheten.

NVE vurderer at reglene ikke vil få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

NVE publiserte en nyhet på sine hjemmesider den 26. mars 2015 om oppstart av revisjonsstudien.

Den 24. november 2017 og den 19. november 2018 publiserte NVE en høring av utkastet til revidert forordning. NVE mottok ingen høringsinnspill.  

I høringen om forskriftsendring i forbindelse med gjennomføring av forordningen i Norge, kom det inn en høringsuttalelse fra en norsk aktør. 

  • Nemko støtter innføringen av EUs 5 nye forordninger i Norge som skissert i høringsutkastet. Nemko skriver videre at tre av områdene, lys, motorer og transformatorer er de viktigste med hensyn på CO2 reduksjon fra elektrisitetsproduksjon i Europa. For å nå de ambisiøse mål for CO2 kutt fram mot 2030 er det viktig at Norge så langt som mulig følger innføringsdatoer som fastlagt for EU. Vi ser at det legges opp til dette. For at disse nye forordningene skal gi ønsket klimaeffekt og bygge opp om sirkulærøkonomi vil det påhvile myndigheter en tyngre informasjonsjobb. Nye begreper skal innlæres av forbrukere, og bransjer skal lære energi- og klimakonsekvenser av sensorstyringer, «app-styring» og materialvalg. Dette er arbeid som Nemko støtter.

Lyskilder er ikke blant NVEs prioriterte produktgrupper for særskilt oppfølging.

NVE vurderer forordningen til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

NVE har ikke mottatt innspill som tilsier at rettsakten ikke kan vurderes som akseptabel. NVE antar derfor at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/2020
Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF, 244/2009, 245/2009,1194/2012
Celexnr.: 32019R2020

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.12.2019
Frist returnering standardskjema: 31.03.2020
Dato returnert standardskjema: 21.01.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker