Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Økodesign, revisjon belysning

Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av lyskilder og separat forkoplingsutstyr som opphever forordning (EF) nr. 244/2009 når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av ikke-retningsbestemte husholdningslamper, forordning (EF) nr. 245/2009 med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av lysrør uten innebygd forkopling og høyintensive utladningslamper samt forkoplinger og lysarmaturer som kan drive slike lamper og forordning (EF) nr. 1194/2012 når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av retningsbestemte lamper, LED-lamper og tilhørende utstyr

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for light sources and separate control gears, repealing Regulation (EC) No 244/2009 with regard to ecodesign requirements for non-directional household lamps, Regulation (EC) No 245/2009 with regard to ecodesign requirements for fluorescent lamps without integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and for ballasts and luminaires able to operate such lamps, and, Regulation (EU) No 1194/2012 with regard to ecodesign requirements for directional lamps, light emitting diode lamps and related equipment

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.03.2015

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Utkastet til arbeidsdokument ble behandlet i Samrådsforum 7. desember 2017. 

NVE antar at det vil kunne avholdes møte i forskriftskomiteen før eller etter sommeren 2018.

Bakgrunn

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet. Direktivet er sammen med energimerkedirektivet virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål.Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har lagt fram et utkast til arbeidsdokument om gjennomgangen av belysningsforordningene (EF) nr. 244/2009, (EF) nr. 245/2009 og (EU) nr. 1194/2012. Forordningene ligger under økodesigndirektivet (2009/125/EF) og er gjennomført i Norge med økodesignforskriften. Revisjonen befinner seg i konsulterende fase der medlemmene i Samrådsforum kan kommentere på utkastet til revidert forordning.

Målet er å forenkle og slå sammen de ovennevnte forordninger til en forordning på økodesign:

- Forenkle økodesignforordningene for belysningsprodukter ved å integrere de tre eksisterende forordningene i én og forene måten kravene settes på. Dette forventes å redusere den administrative byrden for Kommisjonen og næringslivet og legge til rette for markedsovervåking.

- Videre tilrettelegge for samsvarskontroll utført av tilsynsmyndigheter ved å forbedre definisjoner for omfang og unntak (redusere risikoen for omgåelse av forordningen), redusere antall parametere å teste og redusere antall testprøver og varighet av tester der det er mulig.

- Øke minstekravene til lyskilders energieffektivitet for å gjenspeile de teknologiske fremskrittene de siste årene, spesielt for LED-teknologi. Dette vil ha som effekt at noen av de gjenværende mindre effektive lyskildetypene blir fjernet fra markedet, og dermed gi betydelige energibesparelser på EU-nivå og økonomiske fordeler for brukerne.

- Sikre at omfattede produkter kan fjernes fra produktet de er en del av.

- Samkjøre verifikasjonsprosedyren med tilnærmingen som brukes i Kommisjonsforordning (EU) 2016/2282 og omdefinere toleransene som skal brukes under kontroll utført av tilsynsmyndighetene.

Merknader

Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Rettslige konsekvenser

Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Gjennomføring av kommisjonsforordning nr. 20xx/xx vil skje gjennom endringer i økodesignforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Siden det er snakk om en revidering av forordninger som allerede er gjennomført i Norge, antas det at den reviderte versjonen ikke vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter utover de eksisterende.

For produsenter, antas det at nye krav til produktutformingen kan medføre økte kostnader.

Sakkyndige instansers merknader

NVE publiserte en nyhet på sine hjemmesider den 26. mars 2015 om oppstart av revisjonsstudien. Den 24. november 2017 publiserte NVE en høring av utkastet til revidert forordning. NVE mottok ingen høringsinnspill.  

Vurdering

Revisjonen er ikke blant NVEs prioriterte saker og NVE deltar derfor ikke aktivt i prosessen. Det antas at revisjonen av forordningen ikke vil ha spesielle konsekvenser for norske forhold.

Andre opplysninger

Notatet er oppdatert på grunnlag av arbeidsdokumentene som Kommisjonen sendte ut til møtet i Samrådsforum 7. desember 2017.

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF, 244/2009, 245/2009,1194/2012

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen