RoHS2, vedlegg III, to nye unntak (39a og 39b), kadmium

Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2024/1416 av 13. mars 2024 endrer Europaparlamentets og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for kadmium i kvanteprikker til frekvenstransformasjon (downshifting) direkte satt på LED-halvlederbrikker

COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2024/1416 of 13 March 2024 amending Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for cadmium in downshifting quantum dots directly deposited on LED semiconductor chips

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.01.2024

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

EU-kommisjonen la frem sitt forslag 18.12.2023 og hadde høring fram til 15.01.2024. Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 13. mars 2024 og vedtatt av Rådet og Europaparlamentet i mai 2024.

Rettsakten er på nasjonal høring fram til 31. mai 2024 og venter på å bli tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2011/65/EU (RoHS) fastsetter regler om begrensning av visse farlige stoffer (vedlegg II i direktivet) i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg III og IV i RoHS omfatter unntak fra reglene om begrensning for disse stoffene.

EU-kommisjonen har mottatt søknader om fornyelse av et allerede eksisterende unntak nr. 39a fra RoHS, vedlegg III, vedrørende bruk av kadmium i kvanteprikker til frekvenstransformasjon (downshifting) på LED-halvlederbrikker. Det er foreslått å erstatte det eksisterende unntaket med to nye unntak (39a og 39b).

Siden det ikke finnes gode alternativer som er tilgjengelige på markedet og det heller ikke er sannsynlig at de snart vil bli tilgjengelige, er en fornyelse av unntaket berettiget. 

Gjennomføring av direktivet vil medføre to nye unntak nr. 39a og 39b i vedlegg III til RoHS med følgende ordlyd og forslag til varighet av unntak:

‘39(a) Cadmium selenide in downshifting cadmium-based semiconductor nanocrystal quantum dots for use in display lighting applications (< 0,2 μg Cd per mm² of display screen area).

Expires for all categories on [PO: please insert the date 18 months after the date of publication of this Directive]’

‘39(b) Cadmium in downshifting semiconductor nanocrystal quantum dots directly deposited on LED semiconductor chips for use in display and projection applications (< 5 μg Cd per mm² of light emitting LED chip surface) with a maximum amount per device of 1 mg.

Expires for all categories on 31 December 2027'

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført ved produktforskriften kapittel 2a med vedlegg. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Denne rettsakten gir unntak for bruk av kadmium basert på en helhetsvurdering av en søknad for dette bruksformålet. Konklusjonen på denne vurderingen er at samlet sett er de samfunnsmessige konsekvensene mer positive ved å gi unntak enn ved å ikke gi unntak for denne bruken.

De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og er derfor ikke behandlet i spesialutvalg. Dokumenter om endringer i RoHS-direktivet legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen.

EU-kommisjonen hadde forslaget på internasjonal høring 18.12.23-15.01.24. Norske aktører har anledning til å kommentere i den forbindelsen. 

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2024)1573
Rettsaktnr.: 2024/1416
Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU
Celexnr.: 32024L1416

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.03.2024
Frist returnering standardskjema: 29.04.2024
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.04.2024
Høringsfrist: 31.05.2024
Frist for gjennomføring:

Lenker