Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 41-60 av 7563 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Biocid - Godkjenning av kolekalsiferol i PT 14

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.10.2019
  Celexnr.: 32019R0637 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/637 av 23. april 2019 om godkjenning av kolekalsiferol som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 14

 • Markedsmisbruksforordningen (MAR)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 10.10.2019
  Celexnr.: 32014R0596

  Europaparlaments- og rådsforordning om markedsmisbruk

 • Direktivet for måleenheter: endringsbestemmelser om SI-enheter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 10.10.2019
  Celexnr.: 32019L1258 Basis rettsaktnr.: Direktiv 80/181/EØF

  Kommisjonsdirektiv om endring, for tilpasning til den tekniske utviklingen, av vedlegget til rådsdirektiv 80/181/EØF med hensyn til definisjonene av grunnleggende SI-enheter

 • REACH/forsøksmetode

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 10.10.2019
  Celexnr.: 32019R1390 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EF) 2019/1390 av 31. juli 2019 om tilpasning til den tekniske utviklingen av forordning (EF) nr. 44/2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og autorisasjon av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)

 • Geoblokkering og ikke-diskriminering i det indre marked

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 10.10.2019
  Celexnr.: 32018R0302 KOM-nr.: KOM(2016)289

  Europaparlaments- og rådsforordning om geo-blokkering og diskriminering i det indre marked basert på bosted, etableringssted eller nasjonalitet

 • Innsatsfordelingsforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 10.10.2019
  Celexnr.: 32018R0842 KOM-nr.: KOM(2016)482

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/842 av 30. mai 2018 om bindende årlige reduksjoner i utslipp av klimagasser for 2021 til 2030 for EUs medlemsstater for en robust Energiunion og for å oppfylle forpliktelser under Parisavtalen og om endring av forordning nr. 525/2013

 • Plantevernmiddelrester fo. 2019/533 (MACCP 2020-2022)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.10.2019
  Celexnr.: 32019R0533 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/533 av 28 mars 2019 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2020, 2021 and 2022 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og vurdere forbrukernes eksponering for disse restene.

 • Plantevernmidler - isoksaflutol, regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.10.2019
  Celexnr.: 32019R0717 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/717 av 8. mai 2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet isoksaflutol i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - karvon, regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.10.2019
  Celexnr.: 32019R0706 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/706 av 7. mai 2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet karvon i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/201

 • ABP import av gelatin og fett

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.10.2019
  Celexnr.: 32019R1177 Basis rettsaktnr.: 142/2011

  Tittel Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1177 av 10. juli 2019 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til import av gelatin, animalske smaksforsterkere og utsmeltet fett

 • Plantevernmidler - alfa-cypermetrin m.fl., forlenget godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.10.2019
  Celexnr.: 32019R0707 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/707 av 7. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene alfa-cypermetrin, beflubutamid, benalaksyl, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksynil, kaptan, cyazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, ethefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaksyl-m, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus stamme 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol, s-metolaklor og tebukonazol

 • Plantevernmidler - rapporterende medlemsland

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.10.2019
  Celexnr.: 32019R0724 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/724 av 10. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 med hensyn til utpeking av rapporterende og medrapporterende medlemsstater for de aktive stoffene glyfosat, lambda-cyhalotrin, imazamoks og pendimetalin og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 med hensyn til muligheten for at en gruppe av medlemsstater i fellesskap tar på seg rollen som rapporterende medlemsstat

 • Plantevernmidler - florpyrauxifen-benzyl, godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.10.2019
  Celexnr.: 32019R1138 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1138 av 3. juli 2019 om godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - dimetoat, avslag regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.10.2019
  Celexnr.: 32019R1090 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1090 av 26. juni 2019 om avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet dimetoat i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - tolklofos-metyl, regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.10.2019
  Celexnr.: 32019R1101 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1101 av 27. juni 2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet tolklofos-metyl i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - dimethenamid-p, regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.10.2019
  Celexnr.: 32019R1137 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1137 av 3. juli 2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet dimethenamid-p i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - 1-metylcyklopropen, regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.10.2019
  Celexnr.: 32019R1085 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1085 av 25. juni 2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet 1-metylcyklopropen i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/408

 • Såvarer - grønnsaksvekster

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.10.2019
  Celexnr.: 32019L0990 Basis rettsaktnr.: 2002/55/EF, 2008/72/EF

  Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2019/990 av 17. juni 2019 som endrer listen over slekter og arter i artikkel 2(1)(b) i rådsdirektiv 2002/55/EF, i vedlegg II til rådsdirektiv 2008/72/EF og i vedlegget til kommisjonsdirektiv 93/61/EØF

 • Plantevernmidler - klorprofam, avslag regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.10.2019
  Celexnr.: 32019R0989 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/989 av 17. juni 2019 om avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet klorprofam i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Alkoholsterke drikker, beskyttelse av ny geografisk betegnelse på alkoholsterke drikker i vedlegg III i forordning (EF) nr. 110/2008.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.10.2019
  Celexnr.: 32018R1871 Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 110/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1871 av 23. november 2018 om registrering av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i vedlegg III i forordning (EF) nr. 110/2008 (‘Карнобатска гроздова ракия’/‘Гроздова ракия от Карнобат’/‘Karnobatska grozdova rakya’/‘Grozdova rakya ot Karnobat’ (GI)).

Til toppen