Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 41-60 av 9173 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Rentekurver for Solvens II 30. september til 30. desember 2021

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 12.01.2022
  Celexnr.: 32021R1964 Basis rettsaktnr.: 2009/138

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1964 av 11. november 2021 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk for beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. september 2021 til 30. desember 2021, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring

 • Rettsakt om antigen- og vaksinebanker

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 12.01.2022

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) …/... som er underliggende til forordning (EU) 2016/429 som omhandler håndtering, lagring og innsett av Unionen sine banker for antigen, vaksiner og diagnostiske reagenter og biosikkerhetskravene for driften av slike banker

 • Forordning (EU) 2022/3

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 12.01.2022
  Celexnr.: 32022R0003 Basis rettsaktnr.: 376/2014

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/3 av 4. januar 2022 om korrigering av enkelte språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1018 Anneks II om utarbeiding av en liste med klassifisering av tilfeller innen sivil luftfart som omfattes av obligatorisk rapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014

 • Endring av forordning 1008/2008 - bakketjenester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 12.01.2022
  Celexnr.: 32020R2114 Basis rettsaktnr.: 1008/2008

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/2114 av 16. desember 2020 som endrer forordning (EF) nr. 1008/2008 så langt det gjelder den midlertidige utvidelsen av ekstraordinære tiltak for å avhjelpe konsekvenser av Covid-19-pandemien for lisenser

 • Regelverk for økologisk produksjon og merking

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.01.2022
  Celexnr.: 32018R0848 KOM-nr.: KOM(2018)848 Basis rettsaktnr.: 834/2007

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 av 30. mai 2018 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter og om opphevelse av rådsforordning (EU) nr. 834/2007

 • Biocid - Godkjenning av alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid i PT 3 og 4

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.01.2022
  Celexnr.: 32021R1063 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1063 av 28. juni 2021 om godkjenning av alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 3 og 4

 • Biocid - Godkjenning av aktivt klor frigjort fra hypoklorsyre i PT 1

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.01.2022
  Celexnr.: 32021R0365 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/365 av 26. februar 2021 om godkjenning av aktivt klor frigjort fra hypoklorsyre som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 1

 • Biocid - Godkjenning av aktivt klor generert fra natriumklorid ved elektrolyse i PT 1

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.01.2022
  Celexnr.: 32021R0364 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/364 av 26. februar 2021 om godkjenning av aktivt klor generert fra natriumklorid ved elektrolyse som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 1

 • Biocid - forlengelse av utløpsdato for propikonazol i PT 8

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.01.2022
  Celexnr.: 32021D0354 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/354 av 25. februar 2021 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av propikonazol til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Biocid - Godkjenning av karbendazim i PT7 og 10

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.01.2022
  Celexnr.: 32021R0348 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/348 av 25. februar 2021 om godkjenning av karbendazim som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 7 og 10

 • Biocid - Godkjenning av aktivt klor frigjort fra hypoklorsyre i PT 2, 3, 4 og 5

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.01.2022
  Celexnr.: 32021R0347 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/347 av 25. februar 2021 om godkjenning av aktivt klor frigjort fra hypoklorsyre som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 2, 3, 4 og 5

 • Biocid - Godkjenning av aktivt klor generert fra natriumklorid ved elektrolyse i PT 2, 3, 4, og 5

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.01.2022
  Celexnr.: 32021R0345 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/345 av 25. februar 2021 om godkjenning av aktivt klor generert fra natriumklorid ved elektrolyse som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 2, 3, 4 og 5

 • Plantevernmidler - cypermetrin, regodkjenning - substitusjonskandidat

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 11.01.2022
  Celexnr.: 32021R2049 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2049 av 24. november 2021 om fornyet godkjenning av cypermetrin som et aktivt stoff som bør erstattes i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - benfluralin m.fl. - forlenget godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 11.01.2022
  Celexnr.: 32021R2068 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2068 av 25. november 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene benfluralin, dimoksystrobin, fluazinam, flutolanil, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oksamyl og pyraklostrobin

 • Plantevernmidler - indoksakarb, avslag regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 11.01.2022
  Celexnr.: 32021R2081 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2081 av 26. november 2021 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet indoksakarb i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - Purpureocillium lilacinum stamme PL11, godkjenning

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 11.01.2022
  Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av det aktive stoffet Purpureocillium lilacinum stamme PL11 som aktivt stoff med lav risiko i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Internasjonale regnskapsstandarder: IFRS 17

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.01.2022
  Celexnr.: 32021R2036

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/2036 av 19. november 2021 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til IFRS 17

 • BAT-konklusjoner for sement, kalk og magnesiumoksid

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 10.01.2022
  Celexnr.: 32013D0163 Basis rettsaktnr.: 2010/75/EU

  Kommisjonsbeslutning 2013/163/EU som etablerer BAT-konklusjoner for produksjon av sement, kalk og magnesiumoksid

 • Alkoholsterke drikker, beskyttelse av "Madarasi birspálinka" som geografisk betegnelse.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.01.2022
  Celexnr.: 32021R1687 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2021/1687 av 14. september 2021 om beskyttelse av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk etter artikkel 30(2) i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787, "Madarasi birspálinka"

 • Vet - id-/helsesertifikat burfugl fra tredjeland

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.01.2022
  Celexnr.: 32021R1938 Basis rettsaktnr.: 576/2013

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1938 av 9. november 2021 som fastsetter modellen for identifikasjonsdokument for ikke-kommersiell forflytning av burfugl til EØS-land fra et territorium eller tredjeland og som opphever beslutning 2007/25/EF