Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 41-60 av 8887 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Felles koordinert kontrollprogram for plantevernmiddelrester for 2022, 2023 og 2024 - for. 2021/601 (MACCP)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 11.10.2021
  Celexnr.: 32021R0601 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/601 av 13. april 2021 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2022, 2023 og 2024 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og vurdere forbrukernes eksponering for disse restene.

 • Såvarer - revisjon sortskjennetegn og vitenskapelige navn

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 11.10.2021
  Celexnr.: 32021L0746 Basis rettsaktnr.: 2003/90/EF og 2003/91/EF

  Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2021/746 av 6. mai 2021 om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om protokollene til prøving av visse landbruksplantearter og grønnsaksarter, og om endring av direktiv 2003/90/EF når det gjelder visse botaniske navn på planter

 • Gjennomsiktighet ved verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.10.2021
  Celexnr.: 32015R2365

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 om gjennomsiktighet ved verdipapirfinansieringstransaksjoner

 • Internasjonale regnskapsstandarder: årlige forbedringer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.10.2021
  Celexnr.: 32021R1080

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1080 av 28. juni 2021 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 16, 37 og 41, og internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1, 3 og 9

 • Marrakechdirektivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 11.10.2021
  Celexnr.: 32017L1564 KOM-nr.: KOM(2016)596 Basis rettsaktnr.: (2001/29/EF)

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/1564 av 13. september 2017 om visse tillatte former for bruk av visse verk og andre arbeider som er vernet av opphavsrett og nærstående rettigheter, til fordel for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing, og om endringer av direktiv 2001/29/EF om harmonisering av visse aspekter av opphavsrett og nærstående rettigheter i informasjonssamfunnet

 • Biocid - Godkjenning av alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid i PT 3 og 4

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.10.2021
  Celexnr.: 32021R1063 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1063 av 28. juni 2021 om godkjenning av alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 3 og 4

 • Biocid - Godkjenning av didecyldimetylammoniumklorid i PT 3 og 4

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.10.2021
  Celexnr.: 32021R1045 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1045 av 24. juni 2021 om godkjenning av didecyldimetylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 3 og 4

 • Utfyllende tekniske regler (RTS) til kapitalkravsforordningen (CRR) om identifisering av økonomiske nedgangstider i henhold til forordningens artikkel 181.1 b og 182.1 b.

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.10.2021
  Celexnr.: 32021R0930 Basis rettsaktnr.: 575/2013

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/930 av 1. mars 2021 om utfyllende bestemmelser til Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr 575/2013 med hensyn til tekniske regler som spesifiserer typen, alvorligheten og varigheten av en økonomisk nedgangsperiode omhandlet i forordningens artikkel 181 (1) b og 182 (1) b

 • Kommunalt avfall til deponi, beregning, verifikasjon og rapportering

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 11.10.2021
  Celexnr.: 32019D1885 Basis rettsaktnr.: 1991/0031

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1885 av 6. november 2019 om beregning, verifisering og rapportering av kommunalt avfall til deponi

 • Endring av emballasjedirektivet (del av pakke sirkulær økonomi)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 11.10.2021
  Celexnr.: 32018L0852 Basis rettsaktnr.: 94/62/EF

  Direktiv (EU) 2018/852 - Europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall

 • Ny strategisk innovasjonsagenda 2021-2027 for EIT

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Forskning og utvikling 07.10.2021
  Celexnr.: 32021D0820 KOM-nr.: KOM(2019)330

  Europaparlaments- og rådsbeslutning om den strategiske innovasjonsagendaen for Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) for 2021-2027: styrking av Europas innovasjonstalent og -kapasitet

 • Energimerking - endring av 2019/2013, 2019/2014, 2019/2015, 2019/2016, 2019/2017 og 2019/2018

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 06.10.2021
  Celexnr.: 32021R0340 Basis rettsaktnr.: 2017/1369, 2019/2013, 2019/2014, 2019/2015, 2019/2016, 2019/2017 og 2019/2018

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/340 av 17. desember 2020 som endrer delegerte forordninger (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 og (EU) No 2019/2018 med hensyn til energimerkekrav for elektroniske skjermer, husholdningsvaskemaskiner og kombinerte husholdningsvaskemaskiner /-tørketromler, lyskilder, kjøleapparater, husholdningsoppvaskmaskiner og kjøleapparater til bruk ved direktesalg

 • Alkoholsterke drikker, DA om merking av stikninger ("blends"), endringer i 32019R0787

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2021
  Celexnr.: 32021R1096 KOM-nr.: KOM(2021)2621 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1096 av 21. april 2021 om endringer i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 når det gjelder merking av stikninger ("blends")

 • Aske som EU-gjødselvare

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2021
  Basis rettsaktnr.: 2019/1009

  Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 6. juli 2021 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 for å legge til termiske oksyderingsmaterialer og derivater som en materialkomponentkategori i EU-gjødselvarer

 • Animalske biprodukter

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2021
  Basis rettsaktnr.: 142/2011

  Kommisjonsforordning xxx av xxx om endring av visse vedlegg til forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til kravene til omsetning av visse insektprodukter og tilpasning av en inneslutningsmetode

 • Animalske biprodukter

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2021
  Basis rettsaktnr.: 142/2011

  Kommisjonsforordning xxx av xxx om endring av vedleggene XIV og XV til forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til import til og transitt gjennom Unionen av animalske biprodukter og avledede produkter

 • Animalske biprodukter

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2021
  Basis rettsaktnr.: 142/2011

  Kommisjonsforordning xxx av xxx om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til krav til eksport av visse organiske gjødselstoffer og jordforbedringsmidler som inneholder kategori 2-materiale

 • Endringer i ny forordning om EU-gjødselvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2021

  Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 23. juni 2021 om endring av vedleggene I, II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 om fastsetting av bestemmelser for å gjøre EU-gjødselvarer tilgjengelige på markedet for å tilpasse dem til den tekniske utvikling

 • Endring av standardskjema for avlssertifikater

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2021
  Celexnr.: 32021R0761

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/761 av 7. mai 2021 som endrer vedlegg I - IV til gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 når det gjelder standardskjema for avlssertifikater for avlsdyr og avlsmateriale

 • Vet - AHL endring av import

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2021
  Celexnr.: 32021R1705 Basis rettsaktnr.: 2020/692

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1705 av 14. juli 2021 som endrer delegert forordning (EU) 2020/692 som utfyller Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 når det gjelder bestemmelser for import til unionen, samt forflytning og håndtering etter import, av forsendelser av visse levende dyr, avlsprodukter og produkter av animalsk opprinnelse