Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 41-60 av 7720 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • RoHS2/vedlegg IV/kadmium/44

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 07.01.2020
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) .../... av dd.mm.åå om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for kadmium i visse stråling-tolerante videokamera rør

 • RoHS2/vedlegg III/krom/9

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 07.01.2020
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) .../... av dd.mm.åå om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for seksverdig krom som antikorrosjonsmiddeli karbonkjølesystemet i absorpsjonskjøleskap

 • Godkjenning ny mat - 2'fukosyllaktose og difukosyllaktose

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2020
  Celexnr.: 32019R1979 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1979 av 26. november som godkjenner blanding av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Godkjenning ny mat - syntetisk fenylcapsaicin

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2020
  Celexnr.: 32019R1976 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1976 av 25. november som godkjenner syntetisk fenylcapsaicin som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • OCR - gjeninnførsel av forsendelser som er avvist av stat utenfor EØS - (2017/625)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2020
  Celexnr.: 32019R2074 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/2074 av 23. september 2019 om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til særlige regler for kontroll av forsendelser med levende dyr og produkter med opprinnelse i Unionen, som returnerer etter avvisning fra en stat utenfor EU/EØS

 • OCR - hvilke dyr produkter som er gjenstand for kontroll ved en grensekontrollstasjon - positivlisten 2019 - (2017/625)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2020
  Celexnr.: 32019R2007 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2007 av 18. november 2019 om regler om anvendelsen av Europa parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 vedrørende listeføringen av dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter og avledede produkter, og høy og halm som er gjenstand for offisiell kontroll ved grensekontrollstasjoner, og endringer vedtak 2007/275/EF

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2020
  Celexnr.: 32019D2169 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2169 av 17. desember 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU som omhandler kontrolltiltak for dyrehelse når det gjelder afrikansk svinepest i visse medlemsland

 • Vet - beskyttelsestiltak hest Romania

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2020
  Celexnr.: 32019D1886 Basis rettsaktnr.: 346/2010

  Kommisjonens beslutning (EU) 2019/1886 av 7. november 2019 om endring av beslutning 2010/346/EU når det gjelder regionalisering av Romania i forbindelse med beskyttelsestiltak for smittsom anemi

 • OCR - regler om videretransport, omlasting og transitt - (2017/625)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2020
  Celexnr.: 32019R2124 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/2124 av 10. oktober 2019 om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til regler for offisiell kontroll av forsendelser med dyr og produkter i transitt, omlasting og videretransport gjennom Unionen, og endring av kommisjonens forordninger (EF) nr. 798/2008, (EF) nr. 1251/2008, (EF) nr. 119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010, (EU) nr. 142/2011, (EU) nr. 28/2012, kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 og kommisjonsbeslutning 2007/777/EF

 • OCR - kontroll ved kontrollsteder og plantekontroll utenom grensekontrollstasjon - (2017/625)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2020
  Celexnr.: 32019R2123 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/2123 av 10. oktober 2019 om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til situasjonen og vilkårene der identitets kontroll og fysisk kontroll på bestemte produkter kan gjøre på kontrollsteder og dokumentkontroll kan gjennomføres i en avstand fra grensekontrollstasjonene

 • OCR - unntak fra kontroll ved grensekontrollstasjon - håndkjøtt m.m. - (2017/625)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2020
  Celexnr.: 32019R2122 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/2122 av 12.desember 2019 om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til bestemte kategorier med dyr og produkter som er unntatt fra offisiell kontroll ved grensekontrollstasjoner, særlig kontroll av passasjerenes bagasje og små forsendelser med varer sendt til personer som ikke er ment å plasseres på markedet, og endring av forordning (EU) nr. 142/2011

 • OCR - Endr. av OCR 149 og 165 - overgangsregler - (2017/625)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2020
  Celexnr.: 32019R2127 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/2127 av 10. oktober 2019 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 når det gjelder dato for anvendelsen av visse bestemmelser i direktiv 91/496/EØS, 97/78/EF og 2000/29/EF

 • OCR - nærmere om innholdet i dokument-, id.-, og fysisk kontroll - (2017/625)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2020
  Celexnr.: 32019R2130 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2130 av 25. november 2019 som etablerer regler for oppgavene som skal gjøres ved og etter dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll på forsendelser levende dyr og produkter som er gjenstand for offisiell kontroll ved grensekontrollstasjoner

 • Direktivet for måleenheter: endringsbestemmelser om SI-enheter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 06.01.2020
  Celexnr.: 32019L1258 Basis rettsaktnr.: Direktiv 80/181/EØF

  Kommisjonsdirektiv om endring, for tilpasning til den tekniske utviklingen, av vedlegget til rådsdirektiv 80/181/EØF med hensyn til definisjonene av grunnleggende SI-enheter

 • OCR - Regler om IMSOC og dets systemer - (2017/625)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 03.01.2020
  Celexnr.: 32019R1715 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715 av 30. september 2019 om regler om funksjonen av informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll og dets systemkomponenter (IMSOC-forordningen)

 • Retur av animalske biprodukter avvist i tredjeland

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 03.01.2020
  Basis rettsaktnr.: Forordning 142/2011

  Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til krav til animalske biprodukter og avledede produkter med opprinnelse i Unionen og som returneres etter avvisning fra en tredjestat

 • Mikrobiologiske kriterier for rått kjæledyrfôr, eksport av husdyrgjødsel og visse andre produkter

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 03.01.2020
  Basis rettsaktnr.: 142/2011

  Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til mikrobiologiske standarder for rått kjæledyrfôr, krav til godkjente virksomheter, tekniske parametere som gjelder for den alternative Brookes gassifiseringsprosessmetoden og hydrolyse av smeltet fett, og eksport av bearbeidet husdyrgjødsel, visse blodtyper, blodprodukter og spesielle produkter

 • Økologi - Endring i lister over produkter og substanser til bruk i økologisk produksjon

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 03.01.2020
  Celexnr.: 32019RXXX Basis rettsaktnr.: 889/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/XXX av XXX 2019 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter når det gjelder økologisk produksjon, merking og kontroll

 • Plantevernmidler - prinsipper for vurdering av effekt på bier

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 03.01.2020
  Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 546/2011 med hensyn til vurderingen av plantevernmidlers virkning på honningbier

 • ABP sporbarhet

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 03.01.2020

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til sporbarheten av visse animalske biprodukter og avledede produkter

Til toppen