Endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/17

Kommisjonsforordning (EU) 2024/916 av 26. mars 2024 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/17 som oppretter en liste over endringer som ikke krever vurdering i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6

Commission Implementing Regulation (EU) 2024/916 of 26 March 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2021/17 establishing a list of variations not requiring assessment in accordance with Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.03.2024

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr ble i september 2022 gjennomført i norsk rett ved henvisning i legemiddelloven § 2 b, samtidig som flere gjennomføringsrettsakter ble gjennomført ved henvisning i en ny forskrift om legemidler til dyr. En av disse gjennomføringsrettsaktene er forordning (EU) 2021/17 som er endret ved forordning (EU) 2023/997, jf. forskrift om legemidler til dyr § 1-2. Markedsadgangen i EØS for legemidler til dyr forutsetter som hovedregel at det er søkt og innvilget markedsføringstillatelse for legemiddelet. Endringer i en markedsføringstillatelse skal som hovedregel også godkjennes av Legemiddelmyndigheten, som i Norge er Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Forordning (EU) 2021/17 fastsetter en liste av endringer i markedsføringstillatelsen som innehaver av markedsføringstillatelsen kan gjennomføre uten at det kreves vurdering og forutgående godkjenning fra legemiddelmyndigheten. Hvilke endringer som kan gjennomføres på denne måten fremgår av vedlegget til forordningen, og er delt inn i fire kategorier:

 • Administrative endringer
 • Endringer som gjelder legemiddelets kvalitetsdokumentasjon
 • Endringer som gjelder legemiddelets sikkerhet-, effekt- og legemiddelovervåkningsdokumentasjon
 • Endring i den delen av dokumentasjonen som omhandler vaksineantigen-masterfilen (VAMF)

Forordning (EU) 2024/916 endrer gjennomføringsforordning (EU) 2021/17. Endringsforordningen er nært knyttet opp til forordning (EU) 2024/875 av 21. mars 2024 om vedtakelse av en en liste over forkortelser og piktogrammer som skal brukes på emballasjen til legemidler til dyr og forordning (EU) 2024/878 av 21. mars 2024 som vedtar enhetlige regler for størrelsen på små indre emballasjeenheter for legemidler til dyr. Forordning (EU) 2021/17 endres for å inkludere nye typer av endringer som foreløpig ikke er oppført i vedlegget. Dette gjelder 

 • erstatning av informasjon på indre eller ytre emballasje med en forkortelse eller piktogram i henhold til forordning (EU) 2024/875
 • utskifting av eksisterende forkortelse eller piktogram på indre eller ytre emballasje som er ikke i samsvar med forordning (EU) 2024/875  med en annen forkortelse eller piktogram
 • tilpasse merkingen i henhold til forordning (EU) 2024/878.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen tas inn i norsk rett ved henvisning i forskrift 8. september 2022 nr. 1573 om legemidler til dyr § 1-2

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innebærer ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2024/916
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32024R0916

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.02.2024
Frist returnering standardskjema: 11.04.2024
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker