Størrelse på små emballasjeenheter for legemidler til dyr

Kommisjonsforordning (EU) 2024/878 av 21. mars 2024 som vedtar enhetlige regler for størrelsen på små indre emballasjeenheter for legemidler til dyr som nevnt i artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6

Commission Implementing Regulation (EU) 2024/878 of 21 March 2024 adopting uniform rules on the size of small immediate packaging units of veterinary medicinal products as referred to in Article 12 of Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.03.2024

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

I henhold til artikkel 3 trer forordningen i kraft i EU 20 dager etter at den er publisert i EUs Official Journal. Den er per 12. mars 2024 ikke publisert i Official Journal. Videre kommer forordningen til anvendelse i EU 30 dager etter at den har trådt i kraft.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr fikk anvendelse i EU fra 28.januar 2022, og ble i september 2022 gjennomført i norsk rett ved henvisning i legemiddelloven § 2 b. Forordningen gir bestemmeler om merking av legemidler til dyr. Artikkel 10 bestemmer hvordan legemidlers indre emballesje skal merkes, mens artikkel 12 gjør visse unntak fra merkekravene for små indre emballasjer. Formålet er å sikre at opplysningene kan påføres i et leselig format. Derfor begrenses opplysningene for små indre emballasjer  til legemiddelets navn, den kvantitative sammensetningen av virkestoffene, ordet «Lot» etterfulgt av produksjonspartinummeret og utløpsdato.  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2024/878 gir enhetlige regler for størrelsen på små indre emballasjeenheter for legemidler til dyr. Forordningen artikkel 1 regulerer hva slags type pakning som skal regnes som liten indre emballasje i henhold til forordning 2019/6 artikkel 12, og som dermed er unntatt fra de ordinære merkingskravene for indre pakninger. Dette er blisterpakninger eller strips, ampuller og andre små enkeltdosebeholdere og beholdere eller annen form for emballasje som er i direkte kontakt med legemiddelet og har et nominelt volum på høyst 50 ml. Myndighetene kan også beslutte at visse flerspråklige indre emballasjer som ikke overstiger et nominelt volum på 100 ml, skal betraktes som små indre emballasjeenheter. 

Merkader
Rettslige konsekvenser

Forordningen tas inn i norsk rett ved henvisning i forskrift 8. september 2022 nr. 1573 om legemidler til dyr kapittel I.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innebærer ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2024/878
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32024R0878

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.02.2024
Frist returnering standardskjema: 20.06.2024
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker