Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 61-80 av 7720 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • OCR Virkemidler ved mistenkt eller bekreftet ulovlig bruk av legemidler eller fôrtilsetninger

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 03.01.2020
  Celexnr.: 32019R2090 Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/625

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2090 av 19. juni 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 for tilfeller av mistenkte eller fastslåtte brudd på fellesskapsreglene for bruk eller rester av farmakologisk aktive stoffer tillatte i veterinære legemidler eller fôrtilsetninger, eller brudd på fellesskapsregler for bruk eller rester av forbudte farmakologisk aktive stoffer

 • Vin, endring i blant annet 32009R0606, økning i naturlig alkoholinnhold som følge av ugunstige klimaforhold.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 03.01.2020
  Celexnr.: 32018R1146 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2018/1146 av 7. juni 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/892 om regler for bruk av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 når det gjelder sektorene for frukt og grønnsaker og prosessert frukt og grønnsaker og forordning (EF) nr. 606/2009 om visse detaljerte gjennomføringsbestemmelser etter rådsforordning (EF) nr. 479/2008 når det gjelder kategorier av druevinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner.

 • RoHS2/vedlegg III/bly/41

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 03.01.2020
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/xxx av dd.mm 2019 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i loddemateriale og overflatebelegg til bruk i visse håndholdte forbrenningsmaskiner

 • Vet - klassisk svinepest Kroatia

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 02.01.2020
  Celexnr.: 32019D1972 Basis rettsaktnr.: 2013/764/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1972 av 26. november 2019 som endrer gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU når det gjelder dyrehelsemessige beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i visse medlemsland

 • Vet. grensekontrollstasjoner 3. endring 2019

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 02.01.2020
  Celexnr.: 32019D2001 Basis rettsaktnr.: 2009/821/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2001 av 28. november 2019 om endring av vedtak 2009/821/EF når det gjelder lister over veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i TRACES

 • Vet - lumpy skin disease

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 02.01.2020
  Celexnr.: 32019D1992 Basis rettsaktnr.: Direktivene 89/662, 90/425, 92/119 OG 2002/99

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1992 av 27. november 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 om dyrehelsemessige tiltak for å bekjempe lumpy skin disease i visse medlemsstater ved å forlenge dens gyldighetsperiode

 • Vet - tilleggsgarantier varroatose

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 02.01.2020
  Celexnr.: 32019D1895 Basis rettsaktnr.: Direktiv 92/65/EØF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1895 av 7. november 2019 som anerkjenner flere øyer i Portugal som fri for varroatose og endrer vedlegget til beslutning 2013/503/EU

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 02.01.2020

  Kommisjonsforordning om retting av visse språkversjoner av forordning (EF) nr. 124/2009 om fastsettelse av grenseverdier for forekomst av koksidiostatika eller histomonostatika i næringsmidler som følge av uunngåelig overføring av disse stoffene til fôr til dyr utenfor målgruppen

 • AHL - unionsprogram og segmenter

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 02.01.2020
  Basis rettsaktnr.: 32016R0429

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) .../... av XXX som gir bestemmelser for gjennomføring av forordning (EU) 2016/429 av det Europeiske Råd og Parlament når det gjelder listeførte sykdommer som omfattes av unionsovervåkningsprogram, det geografiske virkeområdet for slike programmer og hvilke listeførte sykdommer det kan opprettes sykdomsfrie segmenter for

 • Endring av NOI TSI (TSI-støy)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 30.12.2019
  Celexnr.: 32019R0774 Basis rettsaktnr.: Direktiv (EU) 2016/797

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/774 som endrer forordning (EU) nr. 1304/2014 [...]

 • OCR - kontrollfrekvenser for id.- og fysisk grensekontroll - (2017/625)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 27.12.2019
  Celexnr.: 32019R2129 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2129 av 25. november 2019 som etablerer regler for enhetlig bruk av frekvensene for identitetskontroll og fysiske kontroll på forsendelser med levende dyr og produkter som ankommer unionen

 • Endringer - prøvetaking og analyse av forurensende stoffer i mat

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 20.12.2019
  Celexnr.: 32019R2093 Basis rettsaktnr.: 333/2007

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2019/2093 av 29. november 2019 som endrer Forordning (EC) nr. 333/2007 når det gjelder analyser av 3-monoklorpropandiol (3-MCPD) fettsyreestere, glysidylfettsyreestere og akrylamid

 • Oppheving av Kommisjonsvedtak om rettledning til miljørisikovurderingen av GMO

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 20.12.2019
  Celexnr.: 32018D1790 Basis rettsaktnr.: 2001/18/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning(EU) 2018/1790 av 16. november 2018 om oppheving av vedtak 2002/623/EF om etablering av rettledning til miljørisikovurderingen av genmodifiserte organismer

 • Import av kjæledyrfôr fra Saudi Arabia

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 20.12.2019
  Basis rettsaktnr.: 142/2011

  (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til import av kjæledyrfôr fra Saudi-Arabia

 • Plantevernmidler - Verticillium albo-atrum (WCS850), regodkjenning lavrisikostoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 20.12.2019
  Celexnr.: 32019R1675

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1675 av 4. oktober 2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet Verticillium alboatrum stamme WCS850 som et lavrisikostoff, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • EU referansesenter dyrevelferd fjørfe m.fl.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 20.12.2019
  Celexnr.: 32019R1685 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning EF 2019/1685 av 4. oktober 2019 med oppnevning av EU referansesentre for dyrevelferd fjørfe og andre mindre dyrearter

 • Endringer i terskelverdiene - Forsvarsanskaffelsesdirektivet

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser 20.12.2019
  Celexnr.: 32019R1830

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/1830 av 30. oktober 2019 om endring av Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF hva gjelder terskelverdiene for offentlige anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider

 • Endringer i terskelverdiene - forsyningsdirektivet

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser 20.12.2019
  Celexnr.: 32019R1829

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/1829 av 30. oktober 2019 om endring av Europaparlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU hva gjelder terskelverdiene for offentlige anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider samt for plan- og designkonkurranser

 • Endringer i terskelverdiene - det klassiske direktivet om offentlige anskaffelser

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser 20.12.2019
  Celexnr.: 32019R1828

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/1828 av 30. oktober om endring av Europaparlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU hva gjelder terskelverdiene for offentlige anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider samt for plan- og designkonkurranser

 • toppdomenet .eu - endring av registreringsreglene

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 20.12.2019
  Celexnr.: 32019R0517 KOM-nr.: KOM(2018)231

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/517 av 19. mars 2019 om gjennomføringen og anvendelsen av toppdomenet .eu og om endring og oppheving av forordning (EF) nr. 733/2002 og kommisjonsforordning (EF) nr. 874/2004

Til toppen