Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 61-80 av 7097 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Endring av vedlegg I til forordning 443/2009

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport og Miljø 05.01.2019
  Celexnr.: 32015R0006 Basis rettsaktnr.: 443/2009

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 2015/6 av 31. oktober 2014 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 for å ta høyde for utviklingen i vekten av nye personbiler registrert i 2011, 2012 og 2013

 • CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 05.01.2019
  Celexnr.: 32014R0333 KOM-nr.: KOM(2012)393 Basis rettsaktnr.: 443/2009

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 333/2014 av 11. mars 2014 som endrer forordning (EF) nr. 443/2009 for fastsetting av måter for oppnåelse av 2020-målet om reduserte CO2-utslipp fra nye personbiler

 • Overvåking av CO2-utslipp fra personbiler

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport og Miljø 05.01.2019
  Celexnr.: 32013R0397 Basis rettsaktnr.: 443/2009

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 397/2013 av 30. april 2013 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 om overvåkng av CO2 utslipp fra nye personbiler

 • Krav til rapportering av CO2

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport og Miljø 05.01.2019
  Celexnr.: 32013R0396 Basis rettsaktnr.: 1014/2010

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2013/396 av 30. april 2013 om visse krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler

 • Felles format for feilrapportering av CO2-data

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport og Miljø 05.01.2019
  Celexnr.: 32012R0429 Basis rettsaktnr.: 1014/2010

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 429/2012 av 22. mai 2012 som endrer forordning (EU) nr. 1014/2010 med hensyn til anvendelsen av et felles format for personbilfabrikanters rapportering av feil

 • Godkjenning og sertifisering av miljøinnovasjoner

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport og Miljø 05.01.2019
  Celexnr.: 32011R0725 Basis rettsaktnr.: 443/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om etablering av en prosedyre for godkjenning og sertifisering av innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009

 • Unntak fra utslippsmål (CO2)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø og Transport 05.01.2019
  Celexnr.: 32011R0063 Basis rettsaktnr.: 443/2009

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 63/2011 av 26. januar 2011 om gjennomføringsbestemmelser om dispensasjon fra de spesifikke CO2-utslippsmål i medhold av artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009

 • Tilsyn og rapportering av CO2-data for personbiler

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø og Transport 05.01.2019
  Celexnr.: 32010R1014 Basis rettsaktnr.: 443/2009

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 1014/2010 av 10. november 2010 om tilsyn med og rapportering av data om registrering av nye personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009

 • Ramme for å fremme bærekraftige investeringer

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 04.01.2019
  KOM-nr.: KOM(2018)353

  Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om opprettelsen av en ramme for å tilrettelegge for bærekraftige investeringer

 • Revidert energieffektiviseringsdirektiv (EEDII)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 04.01.2019
  Celexnr.: 32018L2002 KOM-nr.: KOM(2016)761 Basis rettsaktnr.: 2012/27/EU

  Direktiv om endring av energieffektiviseringsdirektivet

 • Retningslinje for systemdrift

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 04.01.2019
  Celexnr.: 32017R1485

  Kommisjonsforordning om etableringen av en retningslinje for systemdrift

 • Økodesign, tjenere og datalagringsprodukter

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 04.01.2019
  Basis rettsaktnr.: 125/2009/EF

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter og om endring av Kommisjonsforordning (EU) nr. 617/2013

 • Biocid - Forlenget godkjenning av kreosot i PT 8

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 03.01.2019
  Celexnr.: 32017D2334 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2334 av 14. desember 2017 om forlengelse av godkjenning av kreosot til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Energieffektiviseringsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 02.01.2019
  Celexnr.: 32012L0027 KOM-nr.: KOM(2011)370 Basis rettsaktnr.: 2012/0027/EU

  Direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet

 • Internasjonal gjesting - vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU for 2019

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 02.01.2019
  Celexnr.: 32018R1979 Basis rettsaktnr.: 2012/531/EU

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1979 av 13. desember 2018 om fatsettelse av det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU og som opphever gjennomføringsforordning (EU) 2017/2311

 • Utfyllende regler om kapitalkrav for banker - oppdatering av konverteringstabeller for eksterne kredittratinger

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 28.12.2018
  Celexnr.: 32018R0634

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/634 av 24. april 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1799 med hensyn til tilordningstabellene som angir samsvaret mellom eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittrisikovurderinger og risikoklassene fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

 • Forordning om tilpasninger av pengemarkedsfondsforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 28.12.2018
  Celexnr.: 32018R0990

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/990 av 10. april 2018 om endring og utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1131 med hensyn til enkle, gjennomsiktige og standardiserte verdipapiriseringer (STS-verdipapiriseringer) og sertifikater med sikkerhet i eiendeler (ABCP), krav til eiendeler mottatt som del av omvendte gjenkjøpsavtaler og kredittkvalitetsvurderingsmetoder

 • Utfyllende regler til Solvens II-forordningen, om beregning av kapitalkrav for verdipapirisering

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 28.12.2018
  Celexnr.: 32018R1221

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1221 av 1. juni 2018 om endring av delegert forordning (EU) 2015/35 med hensyn til beregning av lovfestede kapitalkrav for verdipapiriseringer og enkle, gjennomsiktige og standardiserte verdipapiriseringer som innehas av forsikrings- og gjenforsikringsforetak

 • Endring av teknisk standard for rapportering av Solvens II til tilsynsmyndighetene ((EU) 2015/2450)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 28.12.2018
  Celexnr.: 32018R1844 Basis rettsaktnr.: 2009/138/EC

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1844 av 23. november 2018 om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

 • Referanseverdiforordning - vedr. finansielle instrumenter og kontrakter (benchmarkforordningen)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 28.12.2018
  Celexnr.: 32016R1011 KOM-nr.: KOM(2013)641

  Europaparlaments- og rådsforordning 2016/1011 av 8. juni 2016 om indekser som brukes som referanseverdier i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller for å måle verdipapirfonds økonomiske resultater, og om endring av direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014

Til toppen