Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 61-80 av 8887 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Opprettelsen av Horisont Europa

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Forskning og utvikling 05.10.2021
  Celexnr.: 32021R0695 KOM-nr.: KOM(2018)435

  Forordning om opprettelse av og regler for deltakelse og formidling fra Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021-2027)

 • Vet - AHL endring import sammensatte produkter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2021
  Celexnr.: 32021R1703 Basis rettsaktnr.: 2020/692

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1703 av 13. juli 2021 som endrer delegert forordning (EU) 2020/692 når det gjelder dyrehelsekrav ved import til unionen av produkter av animalsk opprinnelse i sammensatte produkter

 • Ny forordning om lister over tredjestater godkjent for innførsel til unionen av animalske varer

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2021
  Celexnr.: 32021R0405 Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/405 av 24. mars 2021 som fastsetter lister over tredjestater eller regioner i disse fra hvilke det til unionen er tillatt å innføre visse dyr og varer beregnet på konsum i tråd med Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625

 • Regulering av pesticider i næringsmidler til spesielle medisinske formål

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2021
  Celexnr.: 32021R1040 Basis rettsaktnr.: 609/2013

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1040 om endring i delegert forordning (EU) 2016/128 med hensyn til krav til pesticider i næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å oppfylle spedbarns og småbarns ernæringsmessige behov

 • Særprogrammet for Horisont Europa

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Forskning og utvikling 05.10.2021
  Celexnr.: 32021D0764 KOM-nr.: KOM(2018)436

  Særprogrammet for Horisont Europa

 • Direktivforslag om tilstrekkelige minstelønninger

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 04.10.2021
  KOM-nr.: KOM(2020)682

  Forslag om et direktiv fra Europaparlamentet og Rådet om tilstrekkelige minstelønninger i Europa. COM(2020) 682 final, 28. oktober 2020

 • Endringer i utsendingsdirektivet (96/71/EF)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 04.10.2021
  Celexnr.: 32018L0957 Basis rettsaktnr.: Direktiv 96/71/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv av 28. juni 2018 om endring av direktiv 96/71/EF om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting

 • PADR

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Forskning og utvikling 04.10.2021
  Celexnr.: 52021PC0394

  EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2021

 • Endring av CRR mht frist for anerkjennelse av eksisterende sentrale motparter (CCPs) i tredjeland

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 01.10.2021
  Celexnr.: 32021R1043

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1043 av 24. juni 2021 om utvidelse av overgangsbestemmelsene om kapitalkrav for eksponering mot sentrale motparter i parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EØS -relevant tekst)

 • Endring av CRR mht offentliggjøring av indikatorer brukt til å identifisere globale systemviktige institusjoner

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 01.10.2021
  Celexnr.: 32021R1018

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1018 av 22. juni 2021 om endring av tekniske gjennomføringsstandarder som fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2021/637 når det gjelder publisering av indikatorer av global systemisk betydning og opphevelse av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014 (EØS -relevant tekst)

 • Forordning om krav til omvendte gjenkjøpsavtaler i pengemarkedsfond

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 01.10.2021
  Celexnr.: 32021R1383 Basis rettsaktnr.: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1131

  Delegert Kommisjonsforordning (EU) 2021/1383 av 15. juni 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2018/990 med hensyn til krav til eiendeler mottatt av pengemarkedsfond som del av omvendte gjenkjøpsavtaler

 • Utfyllende bestemmelser om avtalefestet anerkjennelse av intern oppkapitalisering (bail-in)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 01.10.2021
  Celexnr.: 32021R1527

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1527 av 31. mai 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for den avtalemessige anerkjennelsen av nedskrivnings- og konverteringsrett

 • FuelEU Maritime

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø 28.09.2021

  FuelEU Maritime - Initiativ maritim sektor

 • Sertifikat, avliving i felt

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 27.09.2021
  Celexnr.: 32021R1422 Basis rettsaktnr.: (EU)2019/624

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1422 av 26. april 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2019/624 når det gjelder sertifisering ved avliving på opprinnelsesenheten

 • Utslippsstandarder 2021-2025

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 27.09.2021
  Celexnr.: 32021R0447

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/447 av 12. mars 2021 om fastsettelse av reviderte utslippsstandarder for vederlagsfri tildeling av klimakvoter i perioden 2021 til 2025 i henhold til artikkel 10a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF

 • EU ETS Luftfart - Swiss Link

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 27.09.2021
  Celexnr.: 32020D1071 Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1071 av 18. mai 2020 om endringer i direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet) for å ekskludere innkommende flyvninger fra Sveits fra kvotesystemet

 • Forlengelsesforordning om tiltak for jernbanen i forbindelse med Covid-19

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 27.09.2021
  Celexnr.: 32021R1061

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1061 av den 28. juni 2021 om forlengelse av referanseperioden for Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1429 om tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av Covid-19 pandemien

 • Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om systemer for tretthets- og oppmerksomhetsadvarsel

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 27.09.2021
  Celexnr.: 32021R1341

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1341 av 23. april 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2144 ved fastsettelse av detaljerte bestemmelser om den spesifikke testprosedyren og tekniske krav til typegodkjenning av motorkjøretøyer med hensyn til tretthets- og oppmerksomhetsadvarsel og om endring av vedlegg II til nevnte forordning

 • CO2-utslipp for personbiler og varebiler: oppdaterte bestemmelser om overvåking og innrapportering av opplysninger

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 26.09.2021
  Celexnr.: 32021R0392 Basis rettsaktnr.: 2019/631

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/392 av 4. mars 2021 om overvåking og innrapportering av opplysninger knyttet til CO2-utslipp fra person- og varebiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 og oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1014/2010, (EU) nr. 293/2012, (EU) 2017/1152 og (EU) 2017/1153

 • Nasjonale unntak fra direktiv 2008/68/EU

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 26.09.2021
  Celexnr.: 32021D1436 Basis rettsaktnr.: 2008/68/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1436 av 31. august 2021 om medlemsstatenes adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlandstransport av farlig gods