Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 81-100 av 7720 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • BEREC-forordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 20.12.2019
  Celexnr.: 32018R1971 KOM-nr.: KOM(2016)0591

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1971 av 11. desember 2018 om opprettelse av Sammenslutningen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) og Byrået for støtte til BEREC (BEREC-kontoret), om endring av forordning (EU) 2015/2120 og om oppheving av forordning (EF) nr. 1211/2009

 • Endringer i terskelverdiene - direktiv om konsesjonskontrakter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser 20.12.2019
  Celexnr.: 32019R1827

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/1827 av 30. oktober 2019 om endringer i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU om terskelen for konsesjoner

 • EU-miljømerke - gyldighetsperioden til miljøkriteriene til fjernsyn samt vekstmidler, jordforbedringsmidler, dekningsmaterialer rundt planter

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 20.12.2019
  Celexnr.: 32019D1134

  Kommisjonens beslutning (EU) 2019/1134 av 1. juli 2019 om endring av beslutning 2009/300/EF og beslutning (EU) 2015/2099 om gyldighetsperioden til miljøkriteriene for tildeling av EUs miljømerke til visse produkter og de tilknyttede vurderings- og verifikasjonskravene

 • Moderniseringsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 19.12.2019
  Celexnr.: 32019L2161 KOM-nr.: KOM(2018)185 Basis rettsaktnr.: 93/13/EEC, 98/6/EC, 2005/29/EC, 2011/83/EU

  Europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av rådsdirektiv 93/13/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/83/EU hva angår bedre håndheving og modernisering av EUs forbrukervernlovgivning

 • Endring av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 19.12.2019
  Basis rettsaktnr.: 1881/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn på maksimumsverdier for perklorat i utvalgte matvarer

 • Biocid - forlenget godkjenning av propikonazol i PT8

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 19.12.2019

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) .../... av ... om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av propikonazol til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Vet - Bsal forlengelse

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.12.2019
  Celexnr.: 32019D1998 Basis rettsaktnr.: 2018/320

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1998 av 28. november 2019 som endrer gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/320 når det gjelder gyldighetsperioden for beskyttelsestiltakene for salamandere mot soppinfeksjonen Batrachochytrium salamandrivorans

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.12.2019
  Celexnr.: 32019D1994 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1994 av 28. november 2109 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU som omhandler kontrolltiltak for dyrehelse når det gjelder afrikansk svinepest i visse medlemsland

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.12.2019
  Celexnr.: 32019D1952 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1952 av 25. november 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU som omhandler kontrolltiltak for dyrehelse når det gjelder afrikansk svinepest i visse medlemsland

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.12.2019
  Celexnr.: 32019D2114 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2114 av 6. desember 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU som omhandler kontrolltiltak for dyrehelse når det gjelder afrikansk svinepest i visse medlemsland

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.12.2019
  Celexnr.: 32019D1931 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1931 av 19. november 2109 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU som omhandler kontrolltiltak for dyrehelse når det gjelder afrikansk svinepest i visse medlemsland

 • Likeverdighetsvurdering av regelverket for nasjonale verdipapirbørser og alternative handelssystemer i USA opp mot verdipapirmarkedsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.12.2019
  Celexnr.: 32017D2320 Basis rettsaktnr.: 2014/65

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2320 av 13. desember 2017 om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for nasjonale verdipapirbørser og alternative handelssystemer i De forente stater i henhold til europaparlamentsog rådsdirektiv 2014/65/EU

 • Likeverdighetsvurdering av regelverket for børsselskaper i Hongkong opp mot verdipapirmarkedsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.12.2019
  Celexnr.: 32017D2319 Basis rettsaktnr.: 2014/65

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2319 av 13. desember 2017 om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for anerkjente børsselskaper i den spesielle administrative regionen Hongkong i henhold til europaparlamentsog rådsdirektiv 2014/65/EU

 • Likeverdighetsvurdering av regelverket for handel i visse derivater på amerikanske handelsplasser opp mot verdipapirmarkedsforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.12.2019
  Celexnr.: 32017D2238 Basis rettsaktnr.: Regulation (EU) 600/2014

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2238 av 5. desember 2017 om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for utpekte kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for bytteavtaler i De forente stater i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014

 • Likeverdighetsvurdering av regelverket for finansmarkeder i Australia opp mot verdipapirmarkedsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.12.2019
  Celexnr.: 32017D2318 Basis rettsaktnr.: 2014/65

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2318 av 13. desember 2017 om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for finansmarkeder i Australia i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU

 • Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk: revisjon

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 17.12.2019
  Celexnr.: 32019R1744 Basis rettsaktnr.: 2005/44/EF

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1744 av 17. september 2019 om tekniske spesifikasjoner for elektronisk rapportering fra skip på innlands vannveier og om oppheving av forordning (EF) nr. 164/2010

 • Direktiv om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 16.12.2019
  KOM-nr.: KOM(2018)184

  Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om adgang til å bringe inn saker for å ivareta forbrukernes kollektive interesser og om opphevelse av direktiv 2009/22/EF

 • In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Helse 16.12.2019
  Celexnr.: 32017R0746 KOM-nr.: KOM(2012)541 Basis rettsaktnr.: 98/79/EF

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2017/746 av 5. april 2017 om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr som opphever direktiv 98/79/EF og kommisjonsvedtak 2010/227/EU

 • Godkjenning ny mat - endring bruksbetingelser for isolat fra myseprotein fra kumelk

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.12.2019
  Celexnr.: 32019R1686 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1686 av 8. oktober 2019 som godkjenner utvidelse av bruksbetingelser for isolat fra myseprotein fra kumelk som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470

 • Godkjenning ny mat - endring spesifikasjoner lakto-N-neotetraose

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.12.2019
  Celexnr.: 32019R1314 Basis rettsaktnr.: 2017/2470

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1314 av 2. august 2019 som godkjenner endring av spesifikasjonene til ny mat-ingrediensen lakto-N-neotetraose produsert ved Escherischia coli stamme K-12 etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470

Til toppen