Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 101-120 av 7720 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Godkjenning ny mat - betain

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.12.2019
  Celexnr.: 32019R1294 Basis rettsaktnr.: 2017/2470

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1294 av 1. august 2019 som godkjenner betain som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470

 • Endring i nvået av vitamin D i morsmelkerstatninger og erukasyre

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.12.2019
  Celexnr.: 32019R0828 KOM-nr.: KOM(2019)1883 Basis rettsaktnr.: 609/2013

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/828 av 14. mars 2019 om endring av forordning (EU) nr. 2016/127 hva angår kravene til vitamin D i morsmelkerstatninger og krav til erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger

 • Matkontaktmaterialer - endring av unionslisten til plastforordning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.12.2019
  Celexnr.: 32019R1338 Basis rettsaktnr.: 10/2011

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1338 av 8. august om endring av fororodning (EU) nr. 10/2011 av pastmaterialer og -artikler ment å komme i kontakt med næringsmidler

 • Medisinsk utstyr

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Helse 16.12.2019
  Celexnr.: 32017R0745 KOM-nr.: KOM(2012)542 Basis rettsaktnr.: 93/42/EØF, 90/385/EØF

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2017/745 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr som endrer direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og opphever rådsdirektiv 90/385/EØF og 93/42/EØF

 • Plantevernmiddelrester fo. 2019/1176

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.12.2019
  Celexnr.: 32019R1176 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1176 av 10 juli 2019 som endrer vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for 2,5-dichlorobenzoic acid methylester, mandipropamid og profoxydim i eller på visse produkter

 • Plantevernmiddelrester fo 2019/973

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.12.2019
  Celexnr.: 32019R0973 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/973 av 13. juni 2019 som endrer vedlegg II og III til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for bispyribac, denatonium benzoat, fenoksykarb, flurokloridon, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop og tebufenozid i eller på visse produkter.

 • Plantevernmiddelrester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.12.2019
  Celexnr.: 32019R0552 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/552 av 4. april 2019 som endrer vedlegg II og III til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for azoksystrobin, bicyclopyron, klormekvat, cyprodinil, difenokonazol, fenpropimorf, fenpyroksimat, fluopyram, fosetyl, isoprotiolan, isopyrazam, oksamyl, prothiokonazol, spinetoram, trifloksystrobin og triflumezopyrim i eller på visse produkter.

 • Nye grenseverdier for for kreftfremkallende stoffer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 16.12.2019
  Celexnr.: 32019L0983 KOM-nr.: KOM(2018)171

  Direktiv om endring av direktiv 2004/37/EC om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer i arbeidet

 • 26 GHz-beslutningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 16.12.2019
  Celexnr.: 32019D0784 KOM-nr.: KOM(2019)3450 Basis rettsaktnr.: 2002/676/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/784 av 14. mai 2019 om harmoniserte tekniske vilkår for anvendelse av 24,25-27,5 GHz til bakkebaserte systemer for trådløse elektroniske bredbåndstjenester i Fellesskapet

 • Syvende endring av SRD-beslutningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 16.12.2019
  Celexnr.: 32019D1345 KOM-nr.: KOM(2019)5660 Basis rettsaktnr.: 2006/771/EC

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1345 av 2. august 2019 om endring av beslutning 2006/771/EF om å muliggjøre harmonisert bruk i Fellesskapet av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon

 • CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om tilgjengelighet av data

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 15.12.2019
  Celexnr.: 32019R0987 Basis rettsaktnr.: 293/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/987 av 29. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 med hensyn til visse data som skal leveres av produsenter om registrering av nye lette nyttekjøretøyer som er typegodkjent i en flertrinns prosess

 • CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 15.12.2019
  Celexnr.: 32019R0986 Basis rettsaktnr.: 510/2011

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/986 av 7. mars 2019 om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 med hensyn til overvåking av CO₂-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer som typegodkjennes etappevis

 • Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 15.12.2019
  Celexnr.: 32018D1876

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1876 av 29. november 2018 om godkjenning av teknologien i effektive 12 V motorgeneratorer til bruk i lette nyttekjøretøyer med konvensjonell forbrenningsmotor som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 510/2011

 • CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 15.12.2019
  Celexnr.: 32018R1832

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1832 av 5. november 2018 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 for å forbedre typegodkjenningstestene og -prosedyrene for utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer, inkludert overensstemmelse med kravene til kjøretøy i drift og faktisk kjøring, og om innføring av innretninger for overvåking av forbruket av drivstoff og elektrisk energi

 • Såvarer - revisjon sortskjennetegn

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.12.2019
  Celexnr.: 32019L1985 Basis rettsaktnr.: 2002/53/EC og 2002/55/EC

  Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2019/1985 av 28. november 2019 som endrer direktiv nr. 2003/90/EF og 2003/91/EF om gjennomføring av artikkel 7 i rådsdirektivene 2002/53/EF og 2002/55/EF, når det gjelder sortskjennetegn og minstekrav ved sortsprøving av jordbruksvekster og grønnsaker

 • Regulering av trimetylbenzoyldifenylfosfinoksid (TPO)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 13.12.2019
  Basis rettsaktnr.: 1223/2009

  Kommisjonsforordning (EU) nr. XXXX om endring i vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Regulering av Quaternium-15

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 13.12.2019
  Basis rettsaktnr.: 1223/2009

  Kommisjonsforordning (EU) nr. XXXX om endring i vedlegg V til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Endret rapporteringsformat på emballasjeavfall

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 13.12.2019
  Celexnr.: 32019D0665 Basis rettsaktnr.: Direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/665 av 17. april 2019 som endrer beslutning 2005/270/EF om formatet for et databasesystem i forbindelse med direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall

 • RoHS2/vedleggIII/bly og kadmium/45

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 13.12.2019
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) .../... av XXX om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly og kadmium i plastprofiler i elektriske og elektroniske vinduer og dører som inneholder gjenvunnet polyvinyllklorid (PVC)

 • Justering av tildeling - endring i aktivitetsnivå

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 12.12.2019
  Celexnr.: 32019R1842

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1842 av 31. oktober 2019 med regler om justering av tildelingen av vederlagsfrie kvoter under direktiv 2003/87/EF som følge av endringer i aktivitetsnivå

Til toppen