Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 101-120 av 7097 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • RoHS2/vedlegg III/bly/6b

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 18.12.2018
  Celexnr.: 32018L0740 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2018/740 av 1. mars 2018 om tilpasning til den vitenskapelige utvikling av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU hva angår et unntak for bly som legeringselement i aluminium

 • Direktivforslag om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 17.12.2018
  KOM-nr.: KOM(2017)797

  Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår

 • Kapitalkravsdirektivet for banker mv. (CRD V): endringer av CRD IV

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.12.2018
  Celexnr.: 52016PC0854 KOM-nr.: KOM(2016)854 Basis rettsaktnr.: Direktiv 2013/36/EU

  Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2013/36/EU angående unntatte enheter, finansielle holdingselskaper, blandede finansielle holdingselskaper, godtgjørelser, tilsynsbestemmelser og bestemmelser om rettigheter og bankreserver

 • BRRD: Endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.12.2018
  Celexnr.: 32017L2399 KOM-nr.: KOM(2016)853 Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU

  Europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU angående rangeringen av usikrede gjeldsinstrumenter i insolvenshierarki

 • Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) - endringsbestemmelser om tapsabsorbering- og rekapitaliseringskapasitet.

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.12.2018
  KOM-nr.: KOM(2016)852 Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU

  Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2014/59 angående kredittinstitusjoners og investeringsselskapers tapabsorbering- og rekapitaliseringskapasitet og om endring av direktiv 98/26/EF, direktiv 2002/47/EF, direktiv 2012/30/EU, direktiv 2011/35/EU, direktiv 2005/56/EF, direktiv 2004/25/EF og direktiv 2007/36/EF

 • Forslag til en forordning med tillegg til SRM-forordningen

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.12.2018
  KOM-nr.: KOM(2016)851 Basis rettsaktnr.: 2014/806/EU

  FORSLAG TIL EN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING om endring av forordning (EU) nr. 806/2014 vedrørende tapsabsorberings- og rekapitaliseringkapasitet for kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak

 • Forslag til endringer i CRR (kapitalkrav bank mv)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.12.2018
  KOM-nr.: KOM(2016)850 Basis rettsaktnr.: Regulation (EU) No 575/2013

  Forslag til Parlaments- og rådsforordning som endrer Forordning (EU) nr. 575/2013 når det gjelder uvektet kapitalandel, stabil finansiering, krav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld, mortpartsrisiko, markedsrisiko, engasjementer med sentrale motparter, engasjementer med verdipapirfond, store engasjementer, rapportering og offentligjøringskrav samt endringer i Forordning (EU) nr. 648/2012

 • Forslag til revidert elektrisitetsforordning

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 17.12.2018
  KOM-nr.: KOM(2016)861 Basis rettsaktnr.: 714/2009

  Forslag til revidert Europaparlaments- og rådsforordning om det indre markedet for energi

 • EU-beslutning om Europeiske kulturhovedsteder 2020-2033

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kultur 17.12.2018
  Celexnr.: 32014D0445 KOM-nr.: KOM(2016)400 Basis rettsaktnr.: 445/2014/EU

  Europaparlaments- og Rådsbeslutning (EU) 2017/1545 av 13. september 2017 om endring av beslutning nr 445/2014/EU om en EU-forordning om Den europeiske kulturhovedstad 2020-2033

 • Langtidsbudsjett for EMSA 2014- 2020

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 17.12.2018
  Celexnr.: 32014R0911 KOM-nr.: KOM(2013)174 Basis rettsaktnr.: 1406/2002/EF

  EØS-posisjonsnotat til forordning 911/2014/om flerårlig budsjett for arbeid i EMSA på området beredskap mot forurensning fra skip og olje- og gass installasjoner

 • Utvidelse av beslutningen om 1,5 GHz-båndet til 1427-1517 MHz

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 17.12.2018
  Celexnr.: 32018D0661 KOM-nr.: KOM(2018)2286 Basis rettsaktnr.: 2015/750/EC

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/661 av 26. april 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/750 av 8. mai 2015 om harmonisert bruk av 1452-1492 MHz-båndet til bakkebaserte systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester i Unionen, til å omfatte frekvensbåndene 1427-1452 MHz- og 1492-1517 MHz

 • Endring av bruk av annet enn GSM i 900 og 1800 MHz-båndene

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 17.12.2018
  Celexnr.: 32018D0637 KOM-nr.: KOM(2018)2261 Basis rettsaktnr.: 2009/766/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/637 av 20. april 2018 om endring av vedtak 2009/766/EF om harmonisering av 900 og 1800 MHz-frekvensbåndene for bakkebaserte systemer som kan levere pan-europeiske elektroniske kommunikasjonstjenester i Fellesskapet, hva angår relevante tekniske krav til tingenes internett

 • Plantevernmidler - godkjenning Pasteuria nishizawae Pn1

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.12.2018
  Celexnr.: 32018R1278 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1278 av 21. september 2018 om godkjenning av det aktive lavrisikostoffet Pasteuria nishizawae Pn1, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Lokalisering av Det Europeiske legemiddelbyrået

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 14.12.2018
  Celexnr.: 32018R1718

  Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1718 av 14. november 2018 om endring av forordning (EF) nr. 726/2004 om Det Europeiske legemiddelbyråets lokalisering.

 • Narkotikaprekursorer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 14.12.2018
  Celexnr.: 32018R0729

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2018/729 av 26. februar 2018 om endring av Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 og Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om opptak av narkotikaprekursorer på listen over registrerte stoffer

 • Regulering av o-fenylfenol og dets salter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.12.2018
  Celexnr.: 32018R1847 Basis rettsaktnr.: 1223/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1847 av 26. november 2018 om endring i vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Direktiv om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 13.12.2018
  KOM-nr.: KOM(2018)184

  Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om adgang til å bringe inn saker for å ivareta forbrukernes kollektive interesser og om opphevelse av direktiv 2009/22/EF

 • Moderniseringsforslaget (Forslag til endringer i direktivene om urimelig handelspraksis, prisinformasjon, forbrukerrettigheter og urimelige avtalevilkår)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 13.12.2018
  KOM-nr.: KOM(2018)185

  Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av rådsdirektiv 93/13/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/83/EU hva angår bedre håndheving og modernisering av EUs forbrukervernlovgivning

 • Forordning om håndheving av forbrukervernregler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 13.12.2018
  Celexnr.: 32017R2394 KOM-nr.: KOM(2016)283

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394 av 12. desember 2017 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukerlovgivning og om oppheving av forordning (EF) nr. 2006/2004

 • Import fra Peru og Myanmar av bløtdyr (muslinger) og fiskerivarer

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 13.12.2018
  Celexnr.: 32018D1583 Basis rettsaktnr.: 2006/766/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1583 som endrer vedlegg I og II i vedtak 2006/766/EF om import av toskallede bløtdyr og fiskerivarer fra Peru og Myanmar beregnet til konsum

Til toppen