Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 101-120 av 7563 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Biocid - Inkludering av honning i vedlegg I

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 03.10.2019
  Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 8. august 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å inkludere honning som et aktivt stoff i forordningens vedlegg I

 • Virkemidler ved mistenkt eller bekreftet ulovlig bruk av legemidler eller fôrtilsetninger

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 03.10.2019
  Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/625

  Delegert kommisjonsforordning (EU) .../.... som supplerer Parlament og rådsforordning (EU) 2017/625 for tilfeller av mistenkte eller fastslåtte brudd på fellesskapsreglene for bruk eller rester av farmakologisk aktive stoffer tillatte i veterinære legemidler eller fôrtilsetninger, eller brudd på fellesskapsregler for bruk eller rester av forbudte farmakologisk aktive stoffer.

 • Vet - lab som tester rabiestiter

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 03.10.2019
  Basis rettsaktnr.: Beslutning 2000/258/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) xxx om godkjenning av et laboratorium i Ukraina til å foreta serologiske tester for å måle effektiviteten av rabiesvaksiner til hunder, katter og ildere

 • Vet - hunder, katter og ildere fra tredjestater

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 03.10.2019
  Celexnr.: 32019R1293 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 576/2013

  Kommisjonens gjennomføringsforordning XXX om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 577 når det gjelder listen over områder og tredjestater i vedlegg II og helsesertifikatmodellen for hunder, katter og ildere i vedlegg IV

 • Plantevernmidler - desmedifam, avslag regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 03.10.2019
  Celexnr.: 32019R1100 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1100 av 27. juni 2019 om avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet desmedifam i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Biocid - Inkludering av D-fruktose i vedlegg I

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 03.10.2019
  Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 8. august 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å inkludere D-fruktose som et aktivt stoff i forordningens vedlegg I

 • Biocid - Inkludering av ost i vedlegg I

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 03.10.2019
  Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 8. august 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å inkludere ost som et aktivt stoff i forordningens vedlegg I

 • Biocid - peppermynteolje og sitronellal

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 03.10.2019
  Celexnr.: 32019D1331 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1331 av 5. august 2019 om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder peppermynteolje og sitronellal, forelagt av Storbritannia i samsvar med artikkel 36(1) i forordning (EU) nr. 528/2012

 • Den fjerde endringen av UWB-beslutningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 03.10.2019
  Celexnr.: 32019D0785 KOM-nr.: KOM(2019)785 Basis rettsaktnr.: 2007/131/EC

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/785 av 14. mai 2019 om å tillate harmonisert bruk av radiospektrum i Fellesskapet for utstyr som bruker ultrabredbåndsteknologi og oppheving av beslutning 2007/131/EF

 • TSE-vet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 03.10.2019
  Celexnr.: 32019R1091

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1091 av 26. juni 2019 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til kravene til eksport av produkter som inneholder bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere og ikke-drøvtyggere

 • Gjennomføringsforordning 2018/151 om spesifisering av NIS-direktivet artikkel 16 nr. 1 og nr. 4

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 02.10.2019
  Celexnr.: 32018R0151 Basis rettsaktnr.: Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of July 2016 concerning measures for a high common level of security of network and information systems across the Union

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/151 av 30. januar 2018 om regler for anvendelsen av Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 hva angår ytterligere spesifisering av de elementer som tilbydere av digitale tjenester skal ta hensyn til for å håndtere risikoene knyttet til sikkerheten i nett- og informasjonssystemer, og av parameterne for å fastslå om virkningene av en hendelse er betydelige

 • Endringer i EU 965/2012 - om MCF og AOC-holders ikke-kommersielle operasjoner

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 01.10.2019
  Celexnr.: 32019R1384 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Forordning (EU) 2019/1384 som endrer (EU) nr. 965/2012 og (EU) nr. 1321/2014 om AOC-holders bruk av luftfartøy til annet enn CAT, prosedyrer for maintenance check flight (MCF), unntak fra cabincrew-bestemmelser for ikke-kommersielle operasjoner og redaksjonelle oppdateringer

 • Utfyllande føresegner til EMIR om utsett ikraftsetjing av clearingplikta for visse OTC-derivatavtalar

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 01.10.2019
  Celexnr.: 32019R0667 KOM-nr.: KOM(2018)9047 Basis rettsaktnr.: 648/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/667 av 19. desember 2018 om endring av delegert forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 for å utsette datoene for anvendelse av clearingplikten for visse OTC-derivatkontrakter

 • Visse endringar av registreringsvilkår for SMB-ar i MiFID II

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 01.10.2019
  Celexnr.: 32019R1011 Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1011 av 13. desember 2018 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565 med hensyn til visse registreringsvilkår for å fremme bruken av vekstmarkeder for SMB-er ved anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU

 • Unntak for People’s Bank of China frå krav til gjennomsikt før og etter handel i MiFIR

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 01.10.2019
  Celexnr.: 32019R1000 KOM-nr.: KOM(2019)2082 Basis rettsaktnr.: 600/2014

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1011 av 13. desember 2018 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565 med hensyn til visse registreringsvilkår for å fremme bruken av vekstmarkeder for SMB-er ved anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU

 • Endringer i auksjonsforordningen 2021-2030

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 27.09.2019
  Basis rettsaktnr.: 2010/1031

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/xxx av 28. august 2019 om endringer i forordning (EU) nr. 1031/2010 for at auksjoneringen av klimakvoter skal være i overensstemmelse med EU ETS-regelverket for 2021-2030 og med klassifiseringen av klimakvoter som finansielle instrumenter i henhold til direktiv 2014/65/EU

 • Generell plan for håndtering av mat- og fôr-hendelser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.09.2019
  Celexnr.: 32019D0300 Basis rettsaktnr.: 178/2002

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/300 som etablerer en generell plan for krisehåndtering innen mat- og fôr-trygghet

 • InvestEU program

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 23.09.2019
  KOM-nr.: KOM(2018)439

  Utkast til EP- og rådsforordning som etablerer InvestEU program

 • Digitalmarkedsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 20.09.2019
  Celexnr.: 32019L0790 KOM-nr.: KOM(2016)593 Basis rettsaktnr.: (96/9/EF og 2001/29/EF)

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/790 av 17. april 2019 om opphavsrett og nærstående rettigheter i det digitale indre marked og om endring av direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF

 • Nett- og videresendingsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 20.09.2019
  Celexnr.: 32019L0789 KOM-nr.: KOM(2016)594 Basis rettsaktnr.: (93/83/EØF)

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/789 av 17. april 2019 om regler for utøvelse av opphavsrett og nærstående rettigheter som gjelder for visse av kringkastingsselskapers nettoverføringer og videresending av radio- og TV-programmer og om endring av direktiv 93/83/EØF

Til toppen