Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 101-120 av 8949 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Plantevernmidler - dataformat søknad godkjenning aktive stoffer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.10.2021
  Celexnr.: 32021R0428 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/428 av 10. mars 2021 om fastsettelse av standard dataformater for innlevering av søknader om godkjenning eller endring av vilkårene for godkjenning av aktive stoffer, som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009

 • Ny mat - godkjenning av olje fra Schizochytrium sp. (stamme FCC-3204)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.10.2021
  Celexnr.: 32021R1326 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1326 av 10. august 2021 som godkjenner olje fra Schizochytrium sp. (stamme FCC-3204) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Endring av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler - opiumalkaloider

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 12.10.2021
  Basis rettsaktnr.: 1881/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for opiumalkaloider i utvalgte næringsmidler

 • Plantevernmidler - uakseptable formuleringsstoffer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.10.2021
  Celexnr.: 32021R0383 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/383 av 3. mars 2021 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til oppføring av formuleringsstoffer som ikke er tillatt brukt i plantevernmidler

 • Vet - endring av tredjelandslister Botswana fjørfe

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 12.10.2021
  Celexnr.: 32021R1692 Basis rettsaktnr.: 2021/404

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1692 av 21. september 2021 som endrer vedlegg V, XIV og XV til forordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføringen av Botswana i lister over tredjeland hvorfra det er tillatt å importere forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe, og ferskt kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe og fuglevilt

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI og forlengelse

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 12.10.2021
  Celexnr.: 32021D1485 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1485 av 15. september 2021 som endrer gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 12.10.2021
  Celexnr.: 32021R1714 Basis rettsaktnr.: 2021/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1714 av 24. september 2021 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Vet - endring av tredjelandslister

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 12.10.2021
  Celexnr.: 32021R1727 Basis rettsaktnr.: 2021/404

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1727 av 29. september 2021 som endrer og korrigerer gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 som fastsetter lister over tredjeland, territorier eller soner derav hvorfra det tillates å importere dyr, avlsprodukter og produkter av animalsk opprinnelse til EØS i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429

 • Oppdaterte importbetingelser for mat/fôr fra Japan høsten 2021 - 2021/1533

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 12.10.2021
  Celexnr.: 32021R1533 Basis rettsaktnr.: 2016/6

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1533 av 17. september 2021 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima og opphever gjennomføringsforordning (EU) 2016/6

 • Endring av vedlegg til forordning (EU) 2021/405 angående tredjestater det kan innføres produkter av animalsk opprinnelse fra

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 12.10.2021
  Celexnr.: 32021R1327 Basis rettsaktnr.: (EU) 2021/405

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1327 av 10. august om endring av vedleggene II, IX og XV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405 angående lister over tredjestater eller regioner i tredjestater godkjent for innførsel til Unionen av ferskt kjøtt fra ville hovdyr, fiskeriprodukter fra akvakultur og insekter, samt retting i vedlegg XI til den gjennomføringsforordningen angående listene over tredjestater eller regioner i tredjestater godkjent for innførsel til Unionen av froskelår og snegler

 • Såvarer - plantehelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.10.2021
  Celexnr.: 32020L0177 Basis rettsaktnr.: 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 2002/55/EC, 2002/56/EC,2002/57/EC, 93/49/EEC, 93/61/EEC, 2014/21/EU, 2014/98/EU

  Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2020/177 av 11. februar 2020 som endrer rådsdirektivene 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 2002/53/EF og 2002/57/EF, kommisjonsdirektivene 93/49/EØF og 93/61/EØF og gjennomføringsdirektivene 2014/21/EU og 2014/98/EU når det gjelder planteskadegjørere på frø og annet planteformeringsmateriale

 • Endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning om prosedyrer for utstedelse av europeisk profesjonskort og varslingsordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Utdanning 12.10.2021
  Celexnr.: 32020R1190

  Kommisjonens gjennomføringsforodning (EU) 2020/1190 om rettelse av gjennomføringsforodning (EU) 2015/983 om prosedyrer for utstedelse av det europeiske profesjonskort og anvendelse av varslingsordningen i henhold til Europaparlamentets- og Rådets direktiv 2005/36/EF

 • Felles koordinert kontrollprogram for plantevernmiddelrester for 2022, 2023 og 2024 - for. 2021/601 (MACCP)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 11.10.2021
  Celexnr.: 32021R0601 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/601 av 13. april 2021 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2022, 2023 og 2024 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og vurdere forbrukernes eksponering for disse restene.

 • Såvarer - revisjon sortskjennetegn og vitenskapelige navn

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 11.10.2021
  Celexnr.: 32021L0746 Basis rettsaktnr.: 2003/90/EF og 2003/91/EF

  Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2021/746 av 6. mai 2021 om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om protokollene til prøving av visse landbruksplantearter og grønnsaksarter, og om endring av direktiv 2003/90/EF når det gjelder visse botaniske navn på planter

 • Gjennomsiktighet ved verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.10.2021
  Celexnr.: 32015R2365

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 om gjennomsiktighet ved verdipapirfinansieringstransaksjoner

 • Internasjonale regnskapsstandarder: årlige forbedringer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.10.2021
  Celexnr.: 32021R1080

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1080 av 28. juni 2021 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 16, 37 og 41, og internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1, 3 og 9

 • Marrakechdirektivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 11.10.2021
  Celexnr.: 32017L1564 KOM-nr.: KOM(2016)596 Basis rettsaktnr.: (2001/29/EF)

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/1564 av 13. september 2017 om visse tillatte former for bruk av visse verk og andre arbeider som er vernet av opphavsrett og nærstående rettigheter, til fordel for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing, og om endringer av direktiv 2001/29/EF om harmonisering av visse aspekter av opphavsrett og nærstående rettigheter i informasjonssamfunnet

 • Biocid - Godkjenning av alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid i PT 3 og 4

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.10.2021
  Celexnr.: 32021R1063 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1063 av 28. juni 2021 om godkjenning av alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 3 og 4

 • Biocid - Godkjenning av didecyldimetylammoniumklorid i PT 3 og 4

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.10.2021
  Celexnr.: 32021R1045 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1045 av 24. juni 2021 om godkjenning av didecyldimetylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 3 og 4

 • Plantevernmiddelrester 2021/1098 (MRL)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 11.10.2021
  Celexnr.: 32021R1098 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1098 av 2. juli 2021 som endrer vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for 24 epibrassinolid, Allium cepa L. løkekstrakt, cyflumetofen, fludioksonil, fluroksypyr, natrium 5-nitroguaiacolat, natrium o nitrofenolat og natrium p-nitrofenolat i eller på visse produkter.