Opphevelse av støyavgiftsforordningen (forordning (EU) 2015/429)

Forordning (EU) 2024/327 av 19. januar 2024 om opphevelse av forordning (EU) 2015/429 om fastsettelse av reglene som skal følges ved innkreving av avgifter for kostnadene ved støyvirkninger

Commission Implementing Regulation (EU) 2024/327 of 19 January 2024 repealing Implementing Regulation (EU) 2015/429 setting out the modalities to be followed for the application of the charging for the cost of noise effects

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.02.2024

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten er vedtatt i EØS-komiteen (145/2024) og i kraft fra og med 13. juni 2024.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har vedtatt å oppheve forordning (EU) 2015/429. En stor del av befolkningen i Europa er plaget av støy fra jernbanen, spesielt fra godstransporten. Hensikten med forordning (EU) 2015/429 var å skape et insentiv til å skifte ut dagens bremseklosser på tog (vogner og lokomotiver) med komposittbremseklosser, som skaper mindre støy. Forordningen angir metoder som infrastrukturforvalter skal bruke ved innføring av en slik ordning. Innføring av ordningen er frivillig og pålegger ikke medlemsstatene å kreve at infrastrukturforvalterne endrer avgiftene i henhold til forordningen.

Årsaken til at Kommisjonen har opphevet forordningen er at ordningen ble lite brukt av medlemsstatene. Kommisjonen publiserte i 2021 et Staff Working Document som evaluerte forordningen. Evalueringen viste at selv om forordningen hadde positive virkninger, var disse begrenset. I tillegg var det flere medlemsstater som brukte ulike ordninger for statsstøtte for å finansiere utskiftning av bremseklossene, og andre verktøy ble brukt for å oppnå formålene med forordningen.

Artikkel 1 opphever forordning (EU) 2015/429.

Artikkel 2 sier at forordningen skal oppheves 20 dager etter publisering i OJ.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2015/429 oppheves. Forskriften som gjennomfører forordningen, vil da også måtte oppheves.

Ettersom ordningen ikke er innført eller i bruk i Norge, vil oppheving av forordningen ikke få noen praktisk betydning for jernbaneforetakene eller Bane NOR som infrastrukturforvalter. Bane NOR mister mulighet til å benytte seg av ordningen i forordningen, men har uttalt at de per i dag ikke har vurdert, eller har noen konkrete planer om å ta i bruk ordningen. Forordningen er hjemlet i direktiv 2012/34/EU artikkel 31 (5). Denne bestemmelsen er tatt inn i jernbaneforskriften § 6-2 (3), hvor det fremgår at «[i]nfrastrukturavgiftene kan ta hensyn til miljøkostnadene som følger av å kjøre toget, og fremme ettermontering av bremseteknologi med lavere støynivå på jernbanevogner». Bestemmelsen i direktivet er ikke opphevet, så det vil fortsatt være mulig for infrastrukturforvalter å ta hensyn til miljøkostnadene som følger av å kjøre toget, i avgiftsordningen.

Forslag om å gjennomføre forordning 2024/327 i Norge, og dermed å oppheve forskrift som gjennomfører 2015/429, er ikke sendt på høring, da det regnes som åpenbart unødvendig.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ordningen med innkreving av avgifter for kostnadene ved støyvirkninger har ikke vært tatt i bruk i Norge. Opphevelsen av forordningen får ingen praktiske eller økonomiske konsekvenser for jernbaneforetakene eller infrastrukturforvalter.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen følger EFTA's hurtigprosedyre ('fast-track') og EØS-notat klareres ikke i Spesialutvalget for Transport. Statens jernbanetilsyn vurderer forordningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/327
Basis rettsaktnr.: Direktiv 2012/34/EU
Celexnr.: 32024R0327

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.01.2024
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.06.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 145/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.06.2024
Dato for faktisk gjennomføring: 13.06.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker