Samlet kvotemengde luftfart 2024

Kommisjonsbeslutning (EU) 2023/2440 av 27. oktober 2023 om samlet antall kvoter som skal gjøres tilgjengelig for luftfartøyoperatører i 2024 i EUs kvotesystem

COMMISSION DECISION (EU) 2023/2440 of 27 October 2023 on the Union-wide total quantity of allowances to be allocated in respect of aircraft operators under the EU Emissions Trading System for 2024

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.11.2023

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU og publisert i EU-tidende 31. oktober 2023. Rettsakten trer i kraft 20 dager etter publisering. 

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 2. februar 2024. Rettsakten krever ikke gjennomføring i norsk rett. 

Sammendrag av innhold

Gjennom direktiv 2003/87/EF har EU har etablert et klimakvotesystem (EU ETS) for å bidra til å begrense utslippene av klimagasser fra en rekke ulike kilder, blant annet industriproduksjon, utvinning av petroleum, luftfart, og - fra 2024 - skipsfart. 

For at kvotesystemet skal kunne bidra til å begrense utslippene av klimagasser må antall klimakvoter som utstedes være begrenset.

Gjennom kommisjonsbeslutning (EU) 2023/1575 ble det besluttet at kvotemengden i EU ETS skal begrenses til 1 386 051 745 kvoter i 2024. Dette tallet omfatter kvoter til industriproduksjon, utvinning av petroleum og skipsfart, men tallet omfatter ikke luftfart. Grunnen til dette er at det er en eget kvotemengde for luftfart, se direktiv (EU) 2023/958.

Rettsakten som er tema for dette EØS-notatet angir at det skal utstedes 28 866 578 klimakvoter til luftfart i 2024.

Kvotene som utstedes til luftfart og kvotene som utstedes til øvrige sektorer kan benyttes om hverandre. Samlet vil det følgelig være tilgjengelig 1 414 918 323 klimakvoter i EU ETS i 2024. 

Rettsakten spesifiserer også antall kvoter som ville ha blitt tildelt til luftfart i 2024 dersom det opprinnelige regelverket ikke hadde blitt endret gjennom direktiv (EU) 2023/958. Dette tallet er nødvendig for å kunne beregne den vederlagsfrie tildelingen til luftfart i 2024 og 2025. I 2024 ville det ha blitt tildelt 24 536 591 kvoter vederlagsfritt med mindre regelverket hadde blitt endret gjennom direktiv (EU) 2023/958. Antall vederlagsfrie kvoter som faktisk vil bli delt ut i 2024 og 2025 fremgår ikke av rettsakten. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten fastsetter et antall klimakvoter i det harmoniserte klimakvoteregelverket og krever ikke gjennomføring i norsk rett. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten er en ren teknisk oppfølging av EUs klimakvotedirektiv og har ikke egne økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og har følgelig ikke vært behandlet i Spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. 

Vurdering

Rettsakten fastsetter samlet antall kvoter til luftfart i EUs kvotesystem, et system som Norge deltar i gjennom EØS-avtalen. Data fra Norge inngår i beregningen av samlet kvotemengde. Grunnen til dette er at rettsakten viderefører et system som Norge allerede deltar i. Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2023/2440
Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF
Celexnr.: 32023D2440

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.11.2023
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 09.11.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.02.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 41/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.02.2024

Lenker