Innhold av materialgjenvunnet plast i engangs drikkeflasker

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/2683 av 30. november 2023 om fastsettelse av regler for anvendelse av direktiv (EU) 2019/904 fra det europeiske parlamentet og rådet, med hensyn til beregning, verifisering og rapportering av data om innhold av materialgjenvunnet plast i engangs drikkeflasker

Commission Implementing Decision (EU) 2023/2683 of 30 November 2023 laying down rules for the application of Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council as regards the calculation, verification and reporting of data on recycled plastic content in single-use plastic beverage bottles

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.01.2024

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Den 30. november 2023 vedtok Kommisjonen gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/2683 om regler for beregning, verifisering og rapportering av data om innhold av materialgjenvunnet plast i drikkeflasker til engangsbruk. Dette er en gjennomføringsrettsakt som utfyller kravene til innhold av materialgjenvunnet plast i drikkeflasker av plast til engangsbruk i direktiv (EU) 2019/904 om å redusere miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter av den 5. juni 2019.  

Sammendrag av innhold

EUs direktiv om plastprodukter (2019/904) inneholder krav om et minimum innhold av materialgjenvunnet plast i drikkeflasker av plast til engangsbruk. Dette bidrar til å fremme en sirkulær økonomi. Kravet om innblanding gjelder engangs drikkeflasker i plast opp til 3 liter. Fra 2025 er minimumskravet 25 prosent for flasker av plasttypen PET (polyetylentereftalat). Fra 2030 skal alle slags plastflasker til engangsbruk inneholde minimum 30 prosent materialgjenvunnet plast. Minimumskravene gjelder et gjennomsnitt for hhv alle PET-flasker og alle drikkeflasker i plast som bringes i omsetning på det norske markedet.

Kommisjonen har ved gjennomføringsbeslutningen  (EU) 2023/2683 fastsatt regler for hvordan innholdet av materialgjenvunnet plast i engangs drikkeflasker skal beregnes, verifiseres og rapporteres.

Materialgjenvunnet plast inkluderer kun plastavfall fra forbruksfasen (PCR, post consumer plastic waste), som er produsert fra plastprodukter som har blitt brakt i omsetning på markedet (inkludert slike flasker som er satt på markedet i butikk, men som ikke er solgt), før det går inn i en materialgjenvinningsprosess.

Andel materialgjenvunnet plast i drikkeflasker (eller PET flasker) skal beregnes ved å dividere vekten av materialgjenvunnet plast i drikkeflasker (eller PET flasker) som er brakt i omsetning på det norske markedet med vekten av plast i drikkeflaskene (eller PET flaskene) som er brakt i omsetning. Andelen skal uttrykkes i prosent. Formler for beregning ligger i vedlegg 1 til denne gjennomføringsrettsakten. Vekten av plast i flaskene som bringes i omsetning kan justeres for eksport og import.

Vekten av plast i flaskene skal inkludere vekten av korker/lokk, skal ikke inkludere vekt av rester av drikke, og kan inkludere vekt av etiketter dersom det også er inkludert i vekten av flasker satt på markedet.

Landene skal årlig rapportere til EU/ESA andel materialgjenvunnet plast i engangs drikkeflasker som bringes i omsetning, og første rapportering er for 2023. Dataene skal rapporteres på formatet i vedlegg 2 til denne gjennomføringsrettsakten.

I henhold til EUs forordning om materialgjenvunnede plastmaterialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med matvarer (forordning (EU) 2022/1616), er mekanisk materialgjenvinning av PET-avfall fra forbruksfasen den eneste materialgjenvinningsteknologien som er godkjent til bruk i drikkeflasker.

Innen 31 mars 2024 skal Kommisjonen foreslå en endring til denne gjennomføringsrettsakten, hvor det fastsettes en metode for å beregne, verifisere og rapportere innhold av materialgjenvunnet plast i drikkeflasker, som omfatter materialgjenvunnet plast som stammer fra andre typer materialgjenvinningsteknologi enn kun mekanisk materialgjenvinning av PET. Dette kan for eksempel komme til å omfatte kjemisk materialgjenvinning av plast.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det er behov for å gjøre noen forskriftsendringer som følge av denne gjennomføringsrettsakten; dette vil avventes til Kommisjonen har lagt fram den reviderte versjonen av denne rettsakten, som er forventet å foreligge i 2024.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av beslutningen i Norge kommer ikke til å medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Infinitum oppgir at deres medlemmer allerede i dag har høyere innblandingsgrad enn kravene for 2025 og 2030. De oppgir ca. 40 prosent materialgjenvunnet råvare i PET-flasker satt på markedet, og forventer å nå ca. 70 prosent ved utløpet av 2023. Målet deres er å komme opp i 80 prosent etter hvert. Den samlede innblandingsgraden er et gjennomsnittstall, og favner både produsenter med nær 100 prosent bruk av materialgjenvunnet råvare, og produsenter som utelukkende bruker jomfruelig råvare i dag. Uten vesentlig endrede forutsetninger i for eksempel priser på innsatsfaktorer, har vi ikke grunn til å forvente at innblandingsgraden vil synke i fremtiden uten ny regulering. Vi forventer likevel at enkelte produsenter fremdeles ville vært store bidragsytere til måloppnåelsen, mens andre fortsatt utelukkende vil bruke jomfruelig råvare av kostnadshensyn. 

EØS-notat (posisjonsnotat) for rettsakten ble forelagt spesialutvalget for miljø ved skriftlig prosedyre (8.2.24 - 15.2.24). Det fremkom ingen merknader til EØS-notatet.

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge vil kunne rapportere etter reglene i denne rettsakten.

Miljødirektoratet oversendte 02.11.2023 til KLD forslag til forskrift og høringsnotat som gjennomfører krav til andel materialgjenvunnet plast i drikkeflasker til engangsbruk i EUs direktiv om plastprodukter artikkel 6(5). Kravet er foreslått gjennomført i ny § 2b-7 i produktforskriften.

Miljødirektoratet har i forslag til endring av regelverk for emballasje som ble oversendt KLD 16.11.2023, foreslått en ny § 7-16 f som sier at produsentansvarsselskapet for emballasje årlig skal rapportere til Miljødirektoratet andel materialgjenvunnet plast i drikkeflasker av plast til engangsbruk for deres medlemmer, jf. produktforskriften § 2b-7. I forskriften står det også at rapporteringen etter denne bestemmelsen skal skje på skjema fastsatt av Miljødirektoratet og at Miljødirektoratet kan endre rapporteringsforpliktelsene for det enkelte produsentansvarsselskap.

Hvert år sender Miljødirektoratet et rapporteringsskjema til godkjente retursystemer for drikkevareemballasje. Skjemaet som skal fylles ut for 2023 er oppdatert med nye rader for rapportering av innblanding av materialgjenvunnet plast i engangs drikkeflasker i plast.

Når disse to foreslåtte regelverksendringene blir vedtatt, sammen med eventuelle endringer i forskrift som følge av denne rettsakten, vil Miljødirektoratet årlig motta rapportering fra produsentansvarsselskap for emballasje om andel materialgjenvunnet plast i drikkeflasker av plast til engangsbruk for deres medlemmer. Dette vil danne grunnlaget for Norges rapportering til ESA i tråd med reglene i denne rettsakten.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/2683
Basis rettsaktnr.: 2019/904
Celexnr.: 32023D2683

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.12.2023
Frist returnering standardskjema: 26.02.2024
Dato returnert standardskjema: 01.03.2024
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker