EU ETS Samlet kvotemengde 2024

Kommisjonsbeslutning (EU) 2023/1575 av 27. juli 2023 om samlet kvotemengde for 2024 i EUs kvotesystem

Commission Decision (EU) 2023/1575 of 27 July 2023 on the Union-wide quantity of allowances to be issued under the EU Emissions Trading System for 2024

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.09.2023

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble publisert i EUs Official Journal 31. juli 2023. 

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. desember 2023. Rettsakten krever ikke gjennomføring i norsk rett. 

Sammendrag av innhold

EU besluttet i 2020 å forsterke sitt klimamål for 2030. Et forsterket klimamål fordrer mer potent klimapolitikk. EU har derfor besluttet å forsterke og utvide klimakvotesystemet (EU ETS) slik at det omfatter flere sektorer. Kvotesystemets bidrag til reduserte klimagassutslipp avhenger av samlet antall kvoter. 

Gjennom beslutning (EU) 2020/1722 ble samlet antall kvoter fastsatt til 1 571 583 007 klimakvoter i 2021 og 1 485 575 977 klimakvoter i 2023. Reduksjonen i antall kvoter skyldes at det benyttes en årlig nedskaleringsfaktor for å redusere antall kvoter som utstedes i kvotesystemet hvert år. Gjennom gradvise reduksjoner i antall tilgjengelige kvoter vil kvotesystemet bidra til reduserte utslipp over tid. 

Rettsakten fastsetter kvotemengden for 2024 til 1 386 051 745 klimakvoter. I beregningen inngår

a) den tidligere nedskaleringsfaktoren på 2,2 prosent,

b) en beslutning i direktiv (EU) 2023/959 om å redusere kvotemengden for 2024 med 90 millioner kvoter og

c) en beslutning i direktiv (EU) 2023/959 om å øke kvotemengden med 78,4 millioner kvoter for å reflektere inkluderingen av maritim transport i systemet.

Gjennom direktiv (EU) 2023/959 innføres det også en ny årlig nedskaleringsfaktor som for årene 2024 til 2027 skal nedjustere kvotemengden med 4,3 prosent eller 87 924 231 kvoter per år. Beslutningen om å redusere kvotemengden med 90 millioner tonn i 2024 har som effekt at kvotemengden i 2024 blir omtrent på nivå med hva den ville ha vært om den nye nedskaleringsfaktoren på 4,3 prosent hadde vært innført allerede i 2021. Nedskaleringsfaktoren skal for øvrig økes til 4,4 prosent fra 2028. 

EFTA-statene deltar i klimakvotesystemet og EFTA-statene (inkludert Norge) inngår allerede i disse tallene. 

Luftfart er også omfattet av EU ETS, men inngår formelt sett i et eget kvotesystem med en egen kvotemengde. Kvotemengden for luftfart vil bli fastsatt gjennom en separat kommisjonsbeslutning. Kvotene i EU ETS og EU ETS for luftfart kan benyttes om hverandre, så i praksis fungerer EU ETS som ett stort kvotesystem. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever ikke gjennomføring i norsk rett. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten fastsetter samlet antall kvoter i klimakvotesystemet og har isolert sett ingen økonomiske eller administrative konsekvenser utover det som følger av at Norge deltar i EUs kvotesystem. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. KLD vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. EØS-notat om rettsakten sendes Spesialutvalget for miljøsaker til orientering. 

Vurdering

Rettsakten er en klargjøring av hvor mange kvoter som skal trykkes opp til bruk i EUs kvotesystem. Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/1575
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023D1575

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.08.2023
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 25.08.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 335/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker