INSPIRE - samvirkningsevne, endring register

Kommisjonsforordning (EU) 2023/2431 av 24. oktober 2023 om endring av forordning (EU) 1089/2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til samvirkningsevnen til geodatasett og geodatatjenester

Commission Regulation (EU) 2023/2431 of 24 October 2023 amending Regulation (EU) No 1089/2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.08.2021

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.02.2024

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og distriktsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten ble vedtatt 24. oktober 2023.

Kommisjonen sendte et utkast til rettsakt på åpen høring 18. august 2021 med høringsfrist 15. september. Et forslag ble lagt fram for komitologikommiteen og godkjent etter skriftlig behandling 12. desember 2021. Berørte norske etater ble orientert om forslaget gjennom Samordningsgruppen for geografisk informasjon. Forslaget ble vurdert av Statens kartverk i samråd med berørte etater som konkluderte med at rettsakten er relevant og akseptabel, og vil kunne innebære en effektivisering av Inspire-forvaltningen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 1089/2010 om samvirkningsevnen til geodatasett og -tjenester. Forordningen er en av fem gjennomføringsrettsakter til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE). INSPIRE-direktivet er innlemmet i EØS-avtalen, jf. vedlegg XX.I nr. 1j, og gjennomført i norsk rett med geodataloven og geodataforskriften. 

Rettsakten har som formål å forenkle den tekniske gjennomføringen av INSPIRE-direktivet ved å ta ut krav til datakoder (kodelister og oppregninger (enummerations)) fra forordning (EU) nr. 1089/2010, og i stedet flytte disse til et elektronisk register som Kommisjonen (i første omgang Joint Research Centre) skal holde ved like. Rettsakten omfatter også noen presiseringer og feilrettinger.   

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er hjemlet i INSPIRE-direktivet (rammedirektivet) artikkel 7 nr. 1. Rettsakten er en del av gjennomføringen av INSPIRE-direktivet. For overordnede merknader og vurderinger, se EØS-notatet om INSPIRE-direktivet.

Rettsakten kan gjennomføres med en endring i den aktuelle inkorporeringsbestemmelsen i § 6 i forskrift 8. august 2012 nr. 797 om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten berører offentlige etater som leverer geodata og geodatajenester til den offentlige infrastrukturen for geografisk informasjon, bl.a. Statens kartverk, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Rettsakten er ikke antatt å ha administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Kartverket forela den vedtatte rettsakten for berørte etater i desember 2023 uten at det framkom vesentlige merknader. Kartverket vurderte endringene som små og med ubetydelige økonomiske og administrative konsekvenser. Rettsakten vil gi forenklinger og mer smidighet i implementasjon og bruk i Norge. Kartverket og NGU ga uttrykk for en viss bekymring for driftssikkerheten i EU. Kartverket viste til at den nye ordningen forutsetter at EU opprettholder et langsiktig og stabilt forvaltningsregime for den tekniske løsningen. 

Rettsakten ble behandlet ved skriftlig prosedyre av spesialutvalget for miljø med frist 19. februar 2024 uten at det framkom merknader.

Vurdering

INSPIRE føyer seg godt til norsk politikk og de samarbeidsmodeller som er etablert i Norge.

Rettsakten er en videreføring av eksisterende EØS-relevant regelverk (INSPIRE-direktivet), og vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

For ytterligere opplysninger, se EØS-notat om

- forordning (EU) 1089/2010 ("INSPIRE - samvirkningsevne")

- INSPIRE-direktivet

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2023/2431
Basis rettsaktnr.: 2007/2/EF
Celexnr.: 32023R2431

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.11.2023
Frist returnering standardskjema: 07.03.2024
Dato returnert standardskjema: 23.02.2024
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker