Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 121-140 av 8179 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Forslag til endring av referanseverdiforordningen med hensyn til unntak for valutareferanseverdier og utvelgelse av alternative referanseverdier

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 12.10.2020
  KOM-nr.: KOM(2020)337

  Forslag til Europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) 216/1011 for så vidt angår unntaket for visse valutareferanseverdier fra tredjeland og utvelgelse av erstatningsreferanseverdier for visse referanseverdier som snart opphører

 • Plantevernmidler - bromoksynil, avslag regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.10.2020
  Celexnr.: 32020R1276 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1276 av 11. september 2020 om ikke fornyet godkjenning av det aktive stoffet bromoksynil i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - natriumhydrogenkarbonat, godkjenning lavrisikostoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.10.2020
  Celexnr.: 32020R1263 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1263 av 10. september 2020 om godkjenning av det aktive lavrisikostoffet natriumhydrogenkarbonat i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 12.10.2020
  Celexnr.: 32020R1272 KOM-nr.: KOM(2020)3502

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1272 av 4. juni 2020 om endring og retting av delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/979 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for finansiell nøkkelinformasjon i prospektsammendraget, offentliggjøring og klassifisering av prospekter, annonser for verdipapirer, tillegg til prospekter og for meldingsportalen

 • Tillatelse til og tilsyn med sentrale motparter samt krav ved anerkjennelse av sentrale motparter i tredjeland (EMIR 2.2)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 12.10.2020
  Celexnr.: 32019R2099

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2099 av 23. oktober 2019 om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til prosedyrer og myndigheter som skal delta i autoriseringen av sentrale motparter samt krav til anerkjennelse av sentrale motparter fra tredjeland

 • Økodesign, revisjon av eksterne strømkilder 278/2009

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Energi 12.10.2020
  Celexnr.: 32019R1782 Basis rettsaktnr.: 2009/125 og 278/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1782 av 1. oktober om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 278/2009

 • Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 12.10.2020
  KOM-nr.: KOM(2020)281

  Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) 2017/1129 med hensyn til EU-gjenopprettingsprospekter og målrettede tilpasninger for finansformidlere

 • Endringer i MiFID II i kjølvannet av covid-19-pandemien

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 12.10.2020
  KOM-nr.: KOM(2020)280 Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU

  Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2014/65/EU for så vidt gjelder informasjonskrav, produktstyring og posisjonsgrenser for å bidra til gjenopprettingen etter COVID-19-pandemien

 • Energimerking - endring av 2019/2013, 2019/2014, 2019/2015, 2019/2016, 2019/2017 og 2019/2018

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 12.10.2020
  Basis rettsaktnr.: 2017/1369, 2019/2013, 2019/2014, 2019/2015, 2019/2016, 2019/2017 og 2019/2018

  Horisontale og produktspesifikke endringer i delegerte kommisjonsforordninger 2019/2013, 2019/2014, 2019/2015, 2019/2016, 2019/2017 og 2019/2018

 • Endring av gjennomføringsforordning (EU) 2018/732 om prissammenlikning på alternativt drivstoff - utsatt søknadsdato

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 09.10.2020
  Celexnr.: 32020R0858 Basis rettsaktnr.: Direktiv 2014/94 (EU)

  Kommisjonens gjennomførings forordning (EU) 2020/858 av 18 juni 2020 endring av gjennomførings forordning (EU) 2018/732 om utsatt frist for søknadsdato

 • Plantevernmiddelrester 2020-192 prokloraz

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 09.10.2020
  Celexnr.: 32020R0192 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/192 av 12. februar 2020 som endrer vedlegg II og III til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for prokloraz i eller på visse produkter.

 • Endring av rammedirektivet for avfall (del av pakke sirkulær økonomi)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 08.10.2020
  Celexnr.: 32018L0851 KOM-nr.: KOM(2015)595 Basis rettsaktnr.: 2008/98/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/851 om endring av direktiv 2008/98/EF om avfall

 • Veikart - gjennomgang av krav til emballasje

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø 08.10.2020

  Veikart - gjennomgang av kravene til emballasje og andre virkemidler for å forebygge emballasjeavfall

 • POPs/PFOA

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 07.10.2020
  Celexnr.: 32020R0784 Basis rettsaktnr.: 2019/1021

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/784 av 8. april 2020 om endring av vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende listing av perfluorooktansyre (PFOA), dets salter og PFOA-relaterte forbindelser

 • POPs/PFOS

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 07.10.2020
  Celexnr.: 32020R1203 Basis rettsaktnr.: 2019/1021

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/1203 av 9. juni 2020 om endring av vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende oppføring av perfluoroktansulfonsyre og dets derivater (PFOS)

 • POPs/dikofol

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 07.10.2020
  Celexnr.: 32020R1204 Basis rettsaktnr.: 2019/1021

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/1204 av 9. juni 2020 om endring av vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende listing av dikofol

 • Forslag til endringer i motorvognforsikringsdirektivet

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 07.10.2020
  Celexnr.: 52018PC0336 KOM-nr.: KOM(2018)336

  Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/103/EF av 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorvogn og kontroll av påbudet om ansvarsforsikring

 • Forordning om langsiktig kapasitetstildeling (FCA)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 07.10.2020
  Celexnr.: 32016R1719 KOM-nr.: KOM(2016)1719 Basis rettsaktnr.: 714/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2016/1719 av 26. september 2016 om etablering av en retningslinje for langsiktig kapasitetstildeling

 • Samordnet flerårig kontrollprogram i EU for 2021, 2022 og 2023 for MRL for rester av plantevernmidler i mat

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.10.2020
  Celexnr.: 32020R0585

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/585 av 27. april mars 2020 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2021, 2022 og 2023 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og vurdere forbrukernes eksponering for disse restene

 • Common Project 1 (ATM)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 07.10.2020
  Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 550/2004

  KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) ... / ... av XXX om etablering av "Common Project One" som støtter gjennomføringen av den europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring fastsatt i forordning (EF) nr. 550/2004 fra Europaparlamentet og Rådet, om endring av kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 409/2013 og om opphevelse av kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2014