Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 121-140 av 8912 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Celexnr.: 32021R1431

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1431 av 1. september 2021 om godkjenning av muramidase framstilt av Trichoderma reesei DSM 32338 som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågriser (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd, representert i Unionen av DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

 • Plantevernmiddelrester fo. 2021/1247 (MRL)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Celexnr.: 32021R1247 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1247 av 29. juli 2021 som endrer vedlegg II til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder grenseverdier for mandestrobin i druer og jordbær

 • Fosfatsalter som EU-gjødselvare

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Basis rettsaktnr.: 2019/1009

  Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 5. juli 2021 om endring av vedlegg II og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 for å legge til utfelte fosfatsalter og derivater som en materialkomponentkategori i EU-gjødselvarer

 • Grenseverdier for meldrøye og meldrøyetoksiner visse næringsmidler -2021/1399

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.09.2021
  Celexnr.: 32021R1399 Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 1881/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1399 som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdier for meldrøyesklerotier og meldrøyetoksiner i visse næringsmidler

 • Grenseverdier for tropane alkaloider i visse næringsmidler - 2021/1408

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 22.09.2021
  Celexnr.: 32021R1408 Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 1881/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1408 av 27. august 2021 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdier for tropane alkaloider i visse næringsmidler

 • Utslippsverdier for fabrikanter av personbiler og lette varebiler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 22.09.2021
  Celexnr.: 32021D0973

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/973 av 1. juni 2021 som bekrefter eller endrer den foreløpige beregningen av de gjennomsnittlige, konkrete CO₂ -utslipp og de spesifikke utslippsmål for fabrikanter av personbiler og lette varebiler for kalenderåret 2019 samt for personbilfabrikant Porsche AG og Volkswagen pool for kalenderårene 2014-2018 iht. forordning (EU) 2019/631

 • Aroma - unionslista: Fo (EU) 2021/1532 - Nytt aromastoff 16.127

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.09.2021
  Celexnr.: 32021R1532 Basis rettsaktnr.: 1334/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1532 av 17. september om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til inkludering av 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dione i unionslisten for aromastoffer

 • Endringer i vedlegg III til animaliehygieneforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.09.2021
  Celexnr.: 32021R1374 Basis rettsaktnr.: 853/2004

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1374 av 12. april 2021 om endring i vedlegg III til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse

 • Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1257 om integrering av bærekraftsfaktorer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 21.09.2021
  Celexnr.: 32021R1257 Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/97

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1257 om endring i i delegert forordning (EU) 2017/2358 og delegert forordning (EU) 2017/2359 hva angår integrering av bærekraftsfaktorer, risiko og preferanser i produkttilsyns- og styringskravene til forsikringsforetak og forsikringsdistributører og i reglene for forretningsførsel og investeringsråd for forsikringsbaserte investeringsprodukter

 • Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 16

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 21.09.2021
  Celexnr.: 32021R1421

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1421 av 30. august 2021 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) 16

 • EU-høring om CO2-utslippskrav til person- og varebiler; forordning (EU) 2019/631

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 21.09.2021
  Basis rettsaktnr.: 2019/631

  EU-kommisjonens forslag til nye CO2-utslippskrav til personbiler og lette varebiler; forordning (EU) 2019/631

 • Sikkerhetsforordningen om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til sikkerhet: gjennomføringsbestemmelser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 20.09.2021
  Celexnr.: 32021R0535 Basis rettsaktnr.: 2019/2144

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/535 av 31. mars 2021 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2144 med hensyn til enartede framgangsmåter og tekniske spesifikasjoner for typegodkjenning av motorkjøretøyer og av systemer, komponenter og uavhengige tekniske enheter for slike kjøretøyer når det gjelder deres generelle spesifikasjoner og sikkerhet

 • Sikkerhetskrav til identitetskort mm.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 20.09.2021
  Celexnr.: 32019R1157

  Styrket sikkerhet av identitetskort til unionsborgere og av oppholdsdokumenter utstedt til unionsborgere og dere familiemedlemmer som gjør bruk av retten til fri bevegelse

 • INSPIRE - samvirkningsevne, endring register

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø 20.09.2021
  Basis rettsaktnr.: 2007/2/EF

  Kommisjonsforordning (EU) nr. ... av ... om endring av forordning (EU) nr. 1089/2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til samvirkningsevnen til geodatasett og geodatatjenester

 • Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om online informasjonsutveksling og notifisering av EU-typegodkjenninger

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 19.09.2021
  Celexnr.: 32020R1812

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1812 av 1. desember 2020 om fastsettelse av regler for online informasjonsutveksling og notifisering av EU-typegodkjenning i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858

 • Integrering av bærekraftsfaktorer i verdipapirforetakenes organiserings- og virksomhetskrav

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.09.2021
  Celexnr.: 32021R1253 KOM-nr.: KOM(2021)2616 Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/565

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1253 av 21. april 2021 om endring av delegert direktiv (EU) 2017/565 for så vidt gjelder integrering av bærekraftsfaktorer, -risikoer og -preferanser i organiserings- og virksomhetskravene til verdipapirforetak

 • Korrigering av forordning 2017/565/EU om krav til verdipapirforetaks organisering og virksomhet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.09.2021
  Celexnr.: 32021R1254 KOM-nr.: KOM(2021)2618 Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/565

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1254 av 21. april 2021 om korrigering av delegert forordning (EU) 2017/565 om utfylling av direktiv 2014/65/EU for så vidt gjelder krav til verdipapirforetaks organisering og virksomhet og definerte uttrykk for direktivets formål

 • Integrering av bærekraftsfaktorer i verdipapirforetakenes produktstyring

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.09.2021
  Celexnr.: 32021L1269 KOM-nr.: KOM(2021)2612 Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/593

  Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2021/1269 om endring av delegert direktiv (EU) 2017/593 for så vidt gjelder integrering av bærekraftsfaktorer i produktstyringskravene

 • Økologi - Import - Krav til informasjon fra ekvivalente tredjeland og kontrollorgan

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R1342 KOM-nr.: KOM(2021)1342 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1342 av 27 mai 2021 om utfyllende regler til Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2018/848 om informasjon som tredjeland og kontrollmyndigheter og kontrollorgan skal oversende med formål om overvåking av deres anerkjennelse i henhold til Rådsforordning (EF) nr. 834/2007 artikkel 33(2) og (3) for import av økologiske produkter

 • Plantevernmidler - propoksykarbazon, fjernet som substitusjonskandidat

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R1177 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1177 av 16. juli 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 med hensyn til fjerning av propoksykarbazon fra listen over stoffer som skal vurderes som kandidater for substitusjon