Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 141-160 av 7440 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.06.2019
  Celexnr.: 32019R0962

  Kommisjonsforordning om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordnig (EF) nr. 1831/2003 med hensyn til opprettelsen av to nye funksjonelle grupper av tilsetningsstoffer til fôr

 • Narkotikaprekursorer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Helse 17.06.2019
  Celexnr.: 32018R0729

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2018/729 av 26. februar 2018 om endring av Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 og Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om opptak av narkotikaprekursorer på listen over registrerte stoffer

 • Generiske betegnelser

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.06.2019
  Celexnr.: 32019R0343 Basis rettsaktnr.: 1924/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/343 av 28. februar 2019 om unntak fra artikkel 1(3) i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og helsepåstander om mat til bruk av visse generiske betegnelser

 • Godkjenning ny mat - Sorghum-sirup (tradisjonelt næringsmiddel)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.06.2019
  Celexnr.: 32018R2017 Basis rettsaktnr.: (EU) 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/2017 av 18. desember 2018 som godkjenner omsetning av sirup fra Sorghum bicolor (L.) Moench som tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470

 • Godkjenning ny mat - Digitaria exilis (tradisjonelt næringsmiddel)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.06.2019
  Celexnr.: 32018R2016 Basis rettsaktnr.: (EU) 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2016 av 18. desember 2018 som godkjenner omsetning av avskallet korn fra Digitaria exilis som tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Endring av metoder i mikrobiologiske kriterier, klargjøring av kriterium for L. M i spirer og kriterier for upast. juice

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.06.2019
  Celexnr.: 32019R0229 Basis rettsaktnr.: 2073/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/229 om endring av forordning (EU) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler, næringsmiddeltrygghetskriterium for Listeria monocytogenes i spirer og prosesshygienekriterium og næringsmiddeltrygghetskriterium for upasteurisert spiseklar frukt- og grønnsaksjuice

 • Vet. grensekontrollstasjoner 1. endring 2019

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.06.2019
  Celexnr.: 32019D0014 Basis rettsaktnr.: 2009/821/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/14 av 3. januar 2019 om endring av vedtak 2009/821/EF når det gjelder lister over veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i TRACES

 • Implementeringsforordning om luftfartsoperasjoner med ubemannede luftfartøyer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 17.06.2019
  Celexnr.: 32019R0947 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens implementeringsforordning (EU) 2019/947 av 24. mai 2019 om regler og prosedyrer for luftfartsoperasjoner med ubemannede luftfartøy

 • Forordning om ubemannede luftfartøysystemer og om droneoperatører fra tredjeland

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 17.06.2019
  Celexnr.: 32019R0945 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonsforordning (delegert rettsakt) (EU) 2019/945 av 12. mars 2019 om ubemannede luftfartøysystemer og om operatører av ubemannede luftfartøy fra tredjeland

 • Moderniseringsforslaget (Forslag til endringer i direktivene om urimelig handelspraksis, prisinformasjon, forbrukerrettigheter og urimelige avtalevilkår)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 16.06.2019
  KOM-nr.: KOM(2018)185

  Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av rådsdirektiv 93/13/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/83/EU hva angår bedre håndheving og modernisering av EUs forbrukervernlovgivning

 • Direktiv om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 16.06.2019
  KOM-nr.: KOM(2018)184

  Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om adgang til å bringe inn saker for å ivareta forbrukernes kollektive interesser og om opphevelse av direktiv 2009/22/EF

 • Forslag til revisjon av Veginfrastrukturdirektivet

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 14.06.2019
  KOM-nr.: KOM(2018)274 Basis rettsaktnr.: 2008/96/EC

  Forslag til direktiv for endring av Veginfrastrukturdirektivet (2008/96/EC)

 • CRD V (endringer av CRD IV)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 14.06.2019
  Celexnr.: 32019L0878 KOM-nr.: KOM(2016)854 Basis rettsaktnr.: Direktiv 2013/36/EU

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/878 av 20. mai 2019 om endring av direktiv 2013/36/EU med hensyn til unntatte enheter, finansielle holdingselskaper, blandede finansielle holdingselskaper, godtgjøring, tilsynstiltak og -myndighet samt kapitalbevaringstiltak

 • CRR 2 (kapitalkrav bank mv)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 14.06.2019
  Celexnr.: 32019R0876 KOM-nr.: KOM(2016)850 Basis rettsaktnr.: Regulation (EU) No 575/2013

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/876 av 20. mai 2019 om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til uvektet kjernekapitalandel, netto stabil finansieringsgrad, krav til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser, motpartskredittrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mot sentrale motparter, eksponeringer mot innretninger for kollektiv investering, store eksponeringer samt rapporterings- og opplysningskrav, og av forordning (EU) nr. 648/2012

 • Reach/XVII/Formaldehyd, avgassing

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 14.06.2019
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Forslag om endring av Reach vedlegg XVII/Formaldehyd, avgassing fra produkter

 • REACH/XVII/oksonedbrytbar plast

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 13.06.2019
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) xx av xx om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) om oksonedbrytbar plast

 • Unntak fra minimumsreglene for grensekontrollstasjoner i OCR (2017/625)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 13.06.2019

  Kommisjonens delegerte forordning om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 ved unntak fra reglene om utpekingen av kontrollsteder og fra minimumskravene for grensekontrollstasjoner

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 13.06.2019
  Celexnr.: 32019D0793 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/793 av 16. mai 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 13.06.2019
  Celexnr.: 32019D0875 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/875 av 27. mai 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 13.06.2019
  Celexnr.: 32019D0950 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/950 av 7. juni 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Til toppen