Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 141-160 av 8949 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Endringer i utsendingsdirektivet (96/71/EF)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 04.10.2021
  Celexnr.: 32018L0957 Basis rettsaktnr.: Direktiv 96/71/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv av 28. juni 2018 om endring av direktiv 96/71/EF om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting

 • PADR

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Forskning og utvikling 04.10.2021
  Celexnr.: 52021PC0394

  EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2021

 • Endring av CRR mht frist for anerkjennelse av eksisterende sentrale motparter (CCPs) i tredjeland

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 01.10.2021
  Celexnr.: 32021R1043

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1043 av 24. juni 2021 om utvidelse av overgangsbestemmelsene om kapitalkrav for eksponering mot sentrale motparter i parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EØS -relevant tekst)

 • Endring av CRR mht offentliggjøring av indikatorer brukt til å identifisere globale systemviktige institusjoner

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 01.10.2021
  Celexnr.: 32021R1018

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1018 av 22. juni 2021 om endring av tekniske gjennomføringsstandarder som fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2021/637 når det gjelder publisering av indikatorer av global systemisk betydning og opphevelse av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014 (EØS -relevant tekst)

 • Forordning om krav til omvendte gjenkjøpsavtaler i pengemarkedsfond

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 01.10.2021
  Celexnr.: 32021R1383 Basis rettsaktnr.: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1131

  Delegert Kommisjonsforordning (EU) 2021/1383 av 15. juni 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2018/990 med hensyn til krav til eiendeler mottatt av pengemarkedsfond som del av omvendte gjenkjøpsavtaler

 • Utfyllende bestemmelser om avtalefestet anerkjennelse av intern oppkapitalisering (bail-in)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 01.10.2021
  Celexnr.: 32021R1527

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1527 av 31. mai 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for den avtalemessige anerkjennelsen av nedskrivnings- og konverteringsrett

 • FuelEU Maritime

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø 28.09.2021

  FuelEU Maritime - Initiativ maritim sektor

 • Sertifikat, avliving i felt

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 27.09.2021
  Celexnr.: 32021R1422 Basis rettsaktnr.: (EU)2019/624

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1422 av 26. april 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2019/624 når det gjelder sertifisering ved avliving på opprinnelsesenheten

 • Utslippsstandarder 2021-2025

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 27.09.2021
  Celexnr.: 32021R0447

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/447 av 12. mars 2021 om fastsettelse av reviderte utslippsstandarder for vederlagsfri tildeling av klimakvoter i perioden 2021 til 2025 i henhold til artikkel 10a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF

 • EU ETS Luftfart - Swiss Link

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 27.09.2021
  Celexnr.: 32020D1071 Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1071 av 18. mai 2020 om endringer i direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet) for å ekskludere innkommende flyvninger fra Sveits fra kvotesystemet

 • Forlengelsesforordning om tiltak for jernbanen i forbindelse med Covid-19

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 27.09.2021
  Celexnr.: 32021R1061

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1061 av den 28. juni 2021 om forlengelse av referanseperioden for Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1429 om tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av Covid-19 pandemien

 • Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om systemer for tretthets- og oppmerksomhetsadvarsel

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 27.09.2021
  Celexnr.: 32021R1341

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1341 av 23. april 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2144 ved fastsettelse av detaljerte bestemmelser om den spesifikke testprosedyren og tekniske krav til typegodkjenning av motorkjøretøyer med hensyn til tretthets- og oppmerksomhetsadvarsel og om endring av vedlegg II til nevnte forordning

 • CO2-utslipp for personbiler og varebiler: oppdaterte bestemmelser om overvåking og innrapportering av opplysninger

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 26.09.2021
  Celexnr.: 32021R0392 Basis rettsaktnr.: 2019/631

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/392 av 4. mars 2021 om overvåking og innrapportering av opplysninger knyttet til CO2-utslipp fra person- og varebiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 og oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1014/2010, (EU) nr. 293/2012, (EU) 2017/1152 og (EU) 2017/1153

 • Nasjonale unntak fra direktiv 2008/68/EU

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 26.09.2021
  Celexnr.: 32021D1436 Basis rettsaktnr.: 2008/68/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1436 av 31. august 2021 om medlemsstatenes adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlandstransport av farlig gods

 • Biokull som EU-gjødselvare

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 24.09.2021
  Basis rettsaktnr.: 32019R1009

  Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 7. juli 2021 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 for å legge til pyrolyse og forgassing som en materialkomponentkategori i EU-gjødselvarer

 • Økologi - Ny videreføring av unntak på grunn av Covid-19

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Celexnr.: 32021R1325 Basis rettsaktnr.: 2020/977

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1325 av 10. august 2021 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 når det gjelder perioden for midlertidige unntak fra regler om kontroll av økologisk produksjon

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Celexnr.: 32021R1414

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1414 av 27. august 2021 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2021/422 av 9. mars 2021 om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner (innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co KG)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Celexnr.: 32021R1409

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1409 av 27. august 2021 om godkjenning av fytomenadion som tilsetningsstoff i fôr til hester

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Celexnr.: 32021R1410

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1410 av 27. august 2021 om godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis DSM 28710 som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner, mindre utbredte fjørfearter for verping, fjørfearter for avl og prydfugler (innehaver av godkjenningen: Huvepharma NV)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Celexnr.: 32021R1424

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1424 av 31. august 2021 om fornyet godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôr til oppfôringskyllinger, og om oppheving av forordning (EU) nr. 998/2010 (innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co KG)