Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 161-180 av 7097 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Nytt varemerkedirektiv

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 05.12.2018
  Celexnr.: 32015L2436 KOM-nr.: KOM(2013)162

  Direktiv 2015/2436 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (omarbeiding)

 • Vet - SRM småfe

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.12.2018
  Celexnr.: 32018R0969 Basis rettsaktnr.: 999/2001

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/969 av 9. juli 2018 som endrer vedlegg V til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 hva angår kravene om fjerning av spesifikt risikomateriale fra småfe

 • Vet - handel med bier og humler

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.12.2018
  Celexnr.: 32017D2174 Basis rettsaktnr.: Direktiv 92/65/EØF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2017/2174 av 20. november 2017 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF når det gjelder helsesertifikatet for handel med bier og humler

 • Vet - bekjempelse av Newcastle disease

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.12.2018
  Celexnr.: 32018L0597 Basis rettsaktnr.: Direktiv 92/66/EØF

  Europaparlaments- og Rådsdirektiv (EU) 2018/597 av 18. april 2018 om endring av rådsdirektiv 92/66/EØF om tiltak for bekjempelse av Newcastle disease

 • Vet - EURL for AI og ND

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.12.2018
  Celexnr.: 32018D0662 Basis rettsaktnr.: Direktivene 92/66/EØF og 2004/94/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/662 av 27. april 2018 som utpeker den Europeiske Union sitt referanselaboratorium for aviær influensa og Newcastle disease og endrer vedlegg VII til direktiv 2005/94/EF

 • Vet. grensekontrollstasjoner 2. endring 2018

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.12.2018
  Celexnr.: 32018D0719 Basis rettsaktnr.: 2009/821/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/719 av 14. mai 2018 om endring av vedtak 2009/821/EF når det gjelder lister over veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i TRACES

 • Forordning 781/2018 om begrepet "lignende legemiddel"

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Helse 05.12.2018
  Celexnr.: 32018R0781

  Kommisjonsforordning (EU) 781/2018 av 29. mai 2018 som endrer forordning (EF) 847/2000 vedrørende definisjonen av begrepet "lignende legemiddel"

 • Inflasjonsjustering av avgifter til EMA for arbeid med legemiddelovervåkning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Helse 05.12.2018
  Celexnr.: 32018R1298

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1298 av 11. juli 2018 som endrer Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 658/2014 om justering av inflasjonsraten for de avgifter som skal betales til Det europeiske legemiddelbyrået for utøvelsen av legemiddelovervåking av legemidler til mennesker

 • Ny forordning om beredskap i elektrisitetssektoren

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 05.12.2018
  KOM-nr.: KOM(2016)862

  Forslag til ny forordning om beredskap i elektrisitetssektoren

 • Forslag til revidert elmarkedsdirektiv

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 05.12.2018
  KOM-nr.: KOM(2016)864 Basis rettsaktnr.: 2009/72/EC

  Forslag til revidert Europaparlaments- og rådsdirektiv om det indre markedet for energi (elmarkedsdirektiv)

 • Utgangsstoffer for narkotika (narkotikaprekursorer)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Helse 05.12.2018
  Celexnr.: 32015R1011

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2015/1011 av 24. april 2015 om supplerende bestemmelser til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer og Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvåking av handel med narkotikaprekursorer mellom unionen og tredjeland og om opphevelse av Kommisjonens forordning (EF) nr. 1277/2005

 • Utgangsstoffer for narkotika (narkotikaprekursorer)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Helse 05.12.2018
  Celexnr.: 32015R1013

  Kommisjonens gjennomførelsesforordning (EU) 2015/1013 av 25. juni 2015 om regler vedrørende Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer og vedrørende Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvåking av handel med narkotikaprekursorer mellom EU og tredjeland

 • Beslutning nr. E6 - om når en melding rettslig sett anses å være levert til mottaker i EESSI

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Trygd 04.12.2018
  Basis rettsaktnr.: 2004/883/EF og 2009/987/EF

  Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger - Beslutning nr. E6 av 19. oktober 2017 om fastsettelse av når en elektronisk melding i rettslig forstand anses som levert i systemet for elektronisk utveksling av trygdeopplysninger (EESSI)

 • Nettkode om nødsituasjoner og gjenoppretting

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 04.12.2018

  Kommisjonsforordning om etableringen av en nettkode om nødsituasjoner og gjenoppretting

 • BEREC

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 04.12.2018
  Celexnr.: 52016PC0591 KOM-nr.: KOM(2016)0591

  Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om opprettelse av Sammenslutningen av europeiske regulatører innenfor elektronisk kommunikasjon (BEREC)

 • Forordning om grensekryssande pakkeleveringstenester

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 04.12.2018
  Celexnr.: 32018R0644 KOM-nr.: KOM(2016)285 Basis rettsaktnr.: Direktiv 97/67/EC

  Parlaments- og rådsforordning (EU) 2018/644 om grensekryssande pakkeleveringstenester

 • Wet lease-forordningen

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 04.12.2018
  Celexnr.: 52016PC0818 KOM-nr.: KOM(2016)818

  Kommisjonens forslag til en europaparlaments- og rådsforordning som endrer forordning (EU) nr. 1008/2008 om felles regler om lufttransport i Fellesskapet - KOM(2016) 818 av 21. desember 2016

 • Ny EASA-basisforordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 04.12.2018
  Celexnr.: 32018R1139 KOM-nr.: KOM(2015)613

  Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 2018/1139 av 4. juli 2018 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA), og endring av forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2014/30/EU og 2014/53/EU, og opphevelse av forordning (EU) nr. 552/2004 og Europaparlaments- og Rådsforordning nr. 216/2008 og Rådsforordning (EEC) nr. 3922/91

 • EU-miljømerket - Endring av beslutninger om vaskemidler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 04.12.2018

  Kommisjonsbeslutning xx av ddmmår om endring av beslutning (EU) 2017/1214, (EU 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 og (EU) 2017/1219

 • Ny EASA-basisforordning - særlig om sertifisering, tilsynsansvar og håndheving

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 04.12.2018
  Celexnr.: 32018R0000 KOM-nr.: KOM(2015)613

  Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 2018/1139 av 4. juli 2018 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA), og endring av forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2014/30/EU og 2014/53/EU, og opphevelse av forordning (EU) nr. 552/2004 og Europaparlaments- og Rådsforordning nr. 216/2008 og Rådsforordning (EEC) nr. 3922/91

Til toppen