Endring av utfyllende regler til EMIR om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: TONA- og SOFR-referanseverdier

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2024/363 av 11. oktober 2023 om endring av de tekniske reguleringsstandardene fastsatt i delegert forordning (EU) 2015/2205 med hensyn til overgangen til TONA- og SOFR-referanseverdier for bruk i visse OTC-derivatkontrakter

Commission Delegated Regulation (EU) 2024/363 of 11 October 2023 amending the regulatory technical standards laid down in Delegated Regulation (EU) 2015/2205 as regards the transition to the TONA and SOFR benchmarks referenced in certain OTC derivative contract

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.02.2024

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen er fattet av EU-kommisjonen 11. oktober 2023 og publisert i Official Journal 22. januar 2024. Anvendelsesdato i EU er fra 11. februar 2024. Beslutningen er ikke inntatt i EØS-avtalen, men foreslått inntatt gjennom hurtigprosedyre.

Sammendrag av innhold

Hovedrettsakten EMIR (forordning (EU) No 648/2012) gir regler om clearingplikt for OTC-derivater og rapporteringsplikt for derivathandler til transaksjonsregistre. Videre gir EMIR foretaksregler om sentrale motparter og transaksjonsregistre. EMIR hovedrettsakten er gjennomført i verdipapirhandelloven § 13-1 og ble satt i kraft i juli 2017.

Forordning (EU) 2024/363 endrer kommisjonsforordning (EU) 2015/2205 som gir nærmere regler om clearingplikt for nærmere angitte derivatklasser. Endringen knytter seg til clearingplikt ved gjennomføring av transaksjoner i OTC-indeksbytteavtaler i visse valutaer og hvilken dato clearingplikten inntreffer. I dette tilfellet er det tale om indeksbytteavtaler knyttet til referanserentene SOFR og TONA med oppgjør i USD (dollar) og JPY (yen). 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kommisjonsforordningen vil bli tatt inn i verdipapirforskriften når den er gjort til del av EØS avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 648/2012

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker