Gjennomføringsbestemmelser om nært korrelerte valutaer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1718 av 8. september 2023 om endring av de gjennomføringstekniske standardene fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2015/2197 med hensyn til valutaer som er nært korrelert, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1718 of 8 September 2023 amending the implementing technical standards laid down in Implementing Regulation (EU) 2015/2197 with regard to closely correlated currencies in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.10.2023

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forodningen trer i kraft i EU 1. oktober 2023. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett i CRR/CRD IV-forskriften § 2 andre ledd nr. 28 bokstav d.

Sammendrag av innhold

Det følger av kapitalkravsforordningen ("CRR") artikkel 354 nr. 1 at kapitalkravet er lavere for valutaer som anses som nært korrelerte. Foretakene kan for sammenstilte posisjoner ("matched positions") i nært korrelerte valutaer benytte 4 % kapitalkrav istedenfor det ordinære kapitalkravet (8 %) som angitt i CRR artikkel 351. Gjennomføringsforordningen endrer forordning 2015/2197 og angir en oppdatert liste hvilke valutaer som kan anses som nært korrelerte. Av listen fremgår det at ingen valutaer kan anses som nært korrelert med norske krone (NOK).    

Merknader
 

Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i § 2 andre ledd i CRR/CRD-IV forskriften. (Inkorporasjon betyr at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen). Forordningen kan gjennomføres som ny bokstav d i CRR/CRD IV-forskriften § 2 andre ledd nr. 28. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen betydelige konsekvenser da p.t. da det antas at norske bankers posisjoner i valutaer som anses som nært korrelerte valutaer er av begrenset omfang.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel. 

Vurdering

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/1718
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R1718

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.09.2023
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen:
Nummer for EØS-komitebeslutning:
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker