Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 181-200 av 7720 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Likeverdsvurdering for regelverk om referanseverdiar i Singapore

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 05.12.2019
  Celexnr.: 32019D1275 Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/1011

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1275 av 29. juli 2019 om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for referanseverdier i Singapore i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011

 • Utfyllende bestemmelser til verdipapiriseringsforordningen om opplysning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 05.12.2019
  Celexnr.: 32019R0885

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/885 av 5. februar 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer hvilke opplysninger som skal gis til en vedkommende myndighet i søknader om godkjenning av en tredjepart som vurderer STS-overholdelse

 • Kommisjonsdelegert forordning om supplerende regler om håndtering av interessekonflikter vedrørende EuVECA-fond

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 05.12.2019
  Celexnr.: 32019R0820

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/820 av 4. februar 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 med hensyn til interessekonflikter på området europeiske venturekapitalfond

 • ILUC-direktivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 05.12.2019
  Celexnr.: 32015L1513 KOM-nr.: KOM(2012)595 Basis rettsaktnr.: 98/70/EF, 2009/28/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1513 av 9. september 2015 som endrer direktiv 98/70/EF om kvaliteten på bensin og diesel og direktiv 2009/28/EF om fremme av bruk av energi fra fornybare kilder

 • Single Window-forordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 05.12.2019
  Celexnr.: 32019R1239

  Forordning om etablering av et europeisk single window som skal erstatte dagens direktiv 2010/65 om rapporteringsformaliteter.

 • Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/621 - tekniske opplysninger som er nødvendige for periodisk kontroll og krav til dataformat og prosedyre for tilgang til opplysningene

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 05.12.2019
  Celexnr.: 32014L0045 - A04P3 Basis rettsaktnr.: 32014L0045 - A04P3

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/621 av 17. april 2019 om tekniske opplysninger som er nødvendige for teknisk kontroll av punktene som skal kontrolleres og som brukes i de anbefalte kontrollmetodene og om fastsettelse av detaljerte bestemmelser vedrørende dataformat og prosedyrer for adgang til relevante tekniske opplysninger

 • Liste over land med regulatoriske krav til virkestoff til bruk i legemidler til mennesker, herunder kontroll og tilsyn, som sikrer beskyttelse av folkehelsen tilvarende det om gjelder i EU

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 05.12.2019
  Celexnr.: 32019D0769

  Kommisjonsvedtak (EU) 2019/769 om endring av vedtak 2012/715/EU som etablerer en liste over land med regulatoriske krav til virkestoff til bruk i legemidler til mennesker, herunder kontroll og tilsyn, som sikrer beskyttelse av folkehelsen tilsvarende det om gjelder i EU

 • Endring av reglene om sentral prosedyre for legemidler til dyr

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 05.12.2019
  Celexnr.: 32019R0005

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/5 av 11. desember 2018 om endring av forordning (EF) nr. 726/2004 om fellesskapsprosedyrer for godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker og legemidler til dyr og om opprettelse av det europeisk legemiddelbyrået, forordning (EF) nr. 1901/2006 om legemidler til barn og direktiv 2001/83/EF om opprettelse av en fellesskapskodeks for legemidler til mennesker.

 • Tiltaksgrenser for forbudte stoffer i animalske næringsmidler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.12.2019
  Celexnr.: 32019R1871 Basis rettsaktnr.: (EC) 470/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1871 fra 7. november 2019 om referanseverdi for tiltak mot ikke-tillatte farmakologisk aktive stoffer i animalske næringsmidler og oppheving av beslutning 2005/34/EC

 • CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 04.12.2019
  Basis rettsaktnr.: 2019/631

  (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 31. oktober 2019 om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 med hensyn til overvåking av CO₂-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer som typegodkjennes etappevis

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.12.2019
  Celexnr.: 32019R1869 Basis rettsaktnr.: 2002/32/EC

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1869 av 7. november 2019 om endring og retting av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til grenseverdier for visse uønskede stoffer i fôrvarer

 • OCR - forsterket kontroll av forsendelser - (2017/625)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.12.2019
  Celexnr.: 32019R1873 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1873 av 7. november 2019 om prosedyrene ved grensekontrollstasjonene for en koordinert, forsterket kontroll av kompetent myndighet på forsendelser med produkter av animalsk opprinnelse, avlsprodukter, biprodukter og sammensatte produkter

 • Vet - formeringsmateriale

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 04.12.2019
  Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2016/429

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) .../... om fastsettelse av regler for gjennomføring av parlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 når det gjelder registrering og godkjenning av virksomheter for formeringsmateriale, sporbarhet og dyrehelsemessige betingelser for forflytning av formeringsmateriale fra visse holdte landdyr innenfor Unionen

 • Gjennomføringsforordningen til aksjonærrettighetsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler 04.12.2019
  Celexnr.: 32018R1212 Basis rettsaktnr.: 2007/36/EC

  Forordning med fastsettelse av minimumskrav vedrørende gjennomføringen av bestemmelsene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/36/EF for så vidt angår identifikasjon av aksjeeiere, videreformidling av opplysninger og tilretteleggelse for utøvelse av aksjeeierrettigheter

 • AHL - listeføring av sykdommer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.12.2019
  Celexnr.: 32018R1629 Basis rettsaktnr.: 2016/429

  Delegert Kommisjons forordning (EU) 2018/1629 av 25. Juli 2018 som endrer listen over sykdommer i vedlegg II til forordning (EU) 2016/429 av det Europeiske parlament og rådet om smittsomme dyresykdommer og som endrer og erstatter gitte rettsakter på dyrehelseområdet (dyrehelseloven)

 • Auksjonering av 50 millioner kvoter - innovasjonsfondet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 04.12.2019
  Celexnr.: 32019R0007 KOM-nr.: KOM(2018)7019 Basis rettsaktnr.: 1031/2010

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/7 av 30 oktober 2018 om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 om auksjonering av 50 millioner uallokerte kvoter fra markedstabilitetsreserven til innovasjonsfondet og om valg av auksjonsplattform for Tyskland

 • Opinion 05/2017 RMT.0188

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 03.12.2019
  Celexnr.: 32019R1747 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1747 av 15 oktober 2019 som endrer forordning (EU) nr. 1178/2011 så langt det gjelder krav for enkelte besetningsmedlemmers tillatelser og sertifikater, regler om treningsorganisasjoner og kompetent myndighet

 • Opinion 09/2017 (RMT.0513 & RMT.0514); Opinion 07/2016 (RMT.0262)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 03.12.2019
  Celexnr.: 32019R0897 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/897 av 12 mars 2019 som endrer forordning (EU) Nr. 748/2012 så langt det gjelder inkludering av risikobasert samsvarskontroll i anneks I og om implementering av krav for miljøvern

 • Biocid - Forlenget godkjenning av tebukonazol i PT 8

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 03.12.2019
  Celexnr.: 32019D1951 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1951 av 25. november 2019 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av tebukonazol til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Biocid - Forlenget godkjenning av K-HDO i PT 8

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 03.12.2019
  Celexnr.: 32019D1950 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1950 av 25. november 2019 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

Til toppen