Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 181-200 av 9173 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 14.12.2021
  Celexnr.: 32021R1794 Basis rettsaktnr.: 2021/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1794 av 8. oktober 2021 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 14.12.2021
  Celexnr.: 32021R1850 Basis rettsaktnr.: 2021/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1850 av 21. oktober 2021 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 14.12.2021
  Celexnr.: 32021R1907 Basis rettsaktnr.: 2021/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1907 av 3. november 2021 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 14.12.2021
  Celexnr.: 32021D1908 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1908 av 3. november 2021 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 14.12.2021
  Celexnr.: 32021D1982 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1982 av 12. november 2021 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 14.12.2021
  Celexnr.: 32021D2100 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/2100 av 29. november 2021 som endrer gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

 • Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra UK

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 14.12.2021
  Celexnr.: 32021R2107 Basis rettsaktnr.: 2021/404

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2107 av 26. november 2021 som endrer vedlegg V og XIV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 om oppføring av Storbritannia i listen over tredjeland hvorfra det tillates å importere forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt

 • Endr. av forordning 2019/1793 - 2. halvår 2021

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 14.12.2021
  Celexnr.: 32021R1900 Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1793

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1900 av 27. oktober 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793 om midlertidig økning av offisielle kontroller og beskyttelsestiltak vedrørende adgang til unionen for forsendelser med bestemte produkter fra stater utenfor EU/EØS som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordningene (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002

 • Vet - endring av tredjelandslister - skjell og krepsdyr for utstilling

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 14.12.2021
  Celexnr.: 32021R1937 Basis rettsaktnr.: (EU) 2021/404

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1937 av 9. november 2021 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder import til Unionen av forsendelser av bløtdyr og krepsdyr som akvariedyr til prydformål i lukkede fasiliteter og fastsetter listen over tredjeland og territorier eller soner, eller segmenter derav, hvorfra slike forsendelser tillates

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 14.12.2021
  Celexnr.: 32021D1766 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1766 av 7. oktober 2021 som endrer gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

 • Biokull som EU-gjødselvare

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.12.2021
  Celexnr.: 32021R2088 Basis rettsaktnr.: 32019R1009

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2088 av 7. juli 2021 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 for å legge til pyrolyse og forgassing som en materialkomponentkategori i EU-gjødselvarer

 • Økologi - Oppbevaring av dokumentasjon og tilgjengelighet økologisertifikatet i Traces

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.12.2021
  Celexnr.: 32021R2119 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2119 av 1. desember 2021 som fastsetter utfyllende regler om krav til virksomheter og virksomhetsgrupper om oppbevaring av dokumentasjon og elektronisk utstedelse av sertifikater i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1378 når det gjelder utstedelse av sertifikat for virksomheter, grupper av virksomheter og eksportører i tredjeland

 • Økologi- Eksportsertifikat for animalsk produksjon uten bruk av antibiotika

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 13.12.2021
  Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/XXX om utfyllende regler til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 om utstedelse av sertifikat som sertifiserer økologisk produksjon av animalske produkter uten bruk av antibiotika med formål om eksport

 • CBAM

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 13.12.2021
  Celexnr.: 52021PC0564

  Karbongrensejusteringsmekaniske, Carbon Border Adjustment Mechanism

 • Toppnivådomenet .eu - utpeking av registerenheten

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 13.12.2021
  Celexnr.: 32021D1878 KOM-nr.: KOM(2021)1878 Basis rettsaktnr.: 2019/517/EU

  COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2021/1878 of 25 October 2021 on the designation of the .eu top-level domain Registry

 • Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): gjennomføringsbestemmelser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 13.12.2021
  Celexnr.: 32020R0204

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/204 av 28. november 2019 om detaljerte forpliktelser for tilbydere av europeiske elektroniske bompengetjenester (EETS), minstekrav til EETS-områdeerklæringen, elektroniske grensesnitt, krav til interoperabilitetskomponenter og oppheving av vedtak 2009/750/EF

 • Endringer til forordning (EU) 2015/1998

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 13.12.2021
  Basis rettsaktnr.: 300/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) .../.... av XX som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 hva gjelder avklaring, harmonisering og forenkling av visse spesifikke securitytiltak innenfor sivil luftfart.

 • Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): utfyllende bestemmelser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 13.12.2021
  Celexnr.: 32020R0203

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/203 av 28. november 2019 om klassifisering av kjøretøyer, brukere av europeiske elektroniske bompengetjenesters forpliktelser, krav til interoperabilitetskomponenter og minimumskriterier for valg av notifiseringsorganer

 • Moderniseringsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 12.12.2021
  Celexnr.: 32019L2161 KOM-nr.: KOM(2018)185 Basis rettsaktnr.: 93/13/EEC, 98/6/EC, 2005/29/EC, 2011/83/EU

  Europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av rådsdirektiv 93/13/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/83/EU hva angår bedre håndheving og modernisering av EUs forbrukervernlovgivning

 • Aroma - unionslista: Nytt aromastoff 16.130 - 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3-oxopropoxy)-2-methylquinoline-3-carboxylic acid - smaksmodifikator - bitterhet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.12.2021
  Celexnr.: 32021R1916 Basis rettsaktnr.: 1334/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1916 av 3. november 2021 om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til inkludering av 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3-oxopropoxy)-2-methylquinoline-3-carboxylic acid i Unionslista for aromastoffer