Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 181-200 av 8887 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - kontrolltiltak LSD

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 18.08.2021
  Celexnr.: 32021R1070 Basis rettsaktnr.: 2016/429

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1070 av 28. juni 2021 om særskilte kontrolltiltak for en begrenset tidsperiode mot infeksjon med lumpy skin virus

 • Forordning (EU) 2021/1310

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 17.08.2021
  Celexnr.: 32021R1310 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjons implementerings forordning (EU) 2021/1310 av 6. august 2021 om korrigering av enkelte språkversjoner av forordning (EU) nr. 1178/2011 om tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til sivil luftfart besetningsmedlemmer i henhold til forordning (EF) No 216/2008 av Europaparlamentet og Rådet

 • Utfyllende bestemmelser til CRD IV om kriterier for å identifisere medarbeidere med arbeidsoppgaver som har vesentlig påvirkning på foretakets risikoprofil

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.08.2021
  Celexnr.: 32021R0923 Basis rettsaktnr.: Direktiv (EU) 2013/36, som endret ved direktiv (EU) 2019/878

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/923 av 25. mars 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som fastsetter kriteriene for å definere ledelsesansvar, kontrollfunksjoner, vesentlige forretningsenheter og en betydelig innvirkning på en vesentlig forretningsenhets risikoprofil, og kriteriene for å identifisere medarbeidere eller kategorier av ansatte hvis faglige aktiviteter har innvirkning på institusjonens risikoprofil som er sammenlignbart like vesentlig som for ansatte eller kategorier av ansatte omtalt i artikkel 92 nr. 3 i nevnte direktiv

 • Såvarer - biomolekylære teknikker

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 17.08.2021
  Basis rettsaktnr.: 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/57/EU

  Kommisjonens gjennomføringsdirektiv .../... som endrer vedlegg I til rådsdirektiv 66/401/EØF om handel med frø av fôrvekster, vedlegg I til rådsdirektiv 66/402/EØF om handel med såkorn, vedlegg I til rådsdirektiv 2022/54/EF om handel med betefrø, vedlegg I til rådsdirektiv 2002/55/EF om handel med grønnsaksfrø og vedlegg I til rådsdirektiv 2002/57/EF om handel med frø av olje- og fibervekster, når det gjelder bruk av biomolekylære teknikker

 • toppdomenet .eu - endring av registreringsreglene

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 16.08.2021
  Celexnr.: 32019R0517 KOM-nr.: KOM(2018)231

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/517 av 19. mars 2019 om gjennomføringen og anvendelsen av toppdomenet .eu og om endring og oppheving av forordning (EF) nr. 733/2002 og kommisjonsforordning (EF) nr. 874/2004

 • Toppnivådomene .eu - kriteriene for kvalifisering og utvelgelse og prosedyrene for utpeking av registraren

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 16.08.2021
  Celexnr.: 32020R1083 KOM-nr.: KOM(2020)3075 Basis rettsaktnr.: 2019/517

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1083 av 14. mai 2020 om utfylling av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/517 gjennom fastsettelse av kriterier for egnethet og utvelgelse, og for fremgangsmåten for utpeking av toppnivådomeneregistraren for toppnivådomenet .eu

 • Toppnivådomenet .eu - prinsipper for kontrakten mellom Kommisjonen og registraren

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 16.08.2021
  Celexnr.: 32020R0857 KOM-nr.: KOM(2020)3957 Basis rettsaktnr.: 2019/517

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/857 av 17. juni 2020 om fastsettelse av prinsippene som skal legges til grunn for kontrakten mellom Europakommisjonen og toppnivådomeneregistraren for toppnivådomenet .eu i samsvar med Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/517

 • Godkjenning innovativ teknologier til reduksjon av CO2-utslipp: endringsbestemmelser om person- og varebiler som benytter flytende gass, komprimert naturgass og E85

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 15.08.2021
  Celexnr.: 32021D0488

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/488 av 22. mars 2021 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/174 og (EU) 2020/1167 med hensyn til anvendelse av godkjente innovative teknologier i visse personbiler og lette nyttekjøretøy som kan kjøre på flytende gass, komprimert naturgass og E85

 • Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 13.08.2021
  Celexnr.: 32021R0023 KOM-nr.: KOM(2016)856

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/23 av 16. desember 2020 om et rammeverk for gjennoppretting og avvikling av sentrale motparter og om endring av forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 806/2014 og (EU) nr. 2015/2365, samt direktiv 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2007/36/EF, 2014/59/EU og (EU) 2017/1132

 • Kosmetikk - Omnibus oppdatering IV - CMR-stoffer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2021
  Basis rettsaktnr.: 1223/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/xxxx av dato 2021 om endring i vedlegg II, III og V til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Kosmetikk - Regulering av Methyl-N-methylanthranilate (MNM)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2021
  Basis rettsaktnr.: 1223/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/xxxx av dato 2021 om endring i vedlegg III til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2021
  Celexnr.: 32021R0932

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/932 av 9. juni 2021 om suspendering av godkjenningen av lasalocid A-natrium (Avatec 15% cc) og lasalocid A-natrium (Avatec 150 G) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger og livkyllinger

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2021
  Celexnr.: 32021R0982

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/982 av 17. juni 2021 om fornyet godkjenning av et preparat av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei CBS 122001 som tilsetningsstoff i fôrvarer for svin og fjørfe (innehaver av godkjenningen: Royal Oy), og oppheving av forordning (EU) nr. 277/2010 og (EU) nr. 891/2010 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 886/2011

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2021
  Celexnr.: 32021R0981

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/981 av 17. juni 2021 om fornyet godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-betaglukanase framstilt av Aspergillus niger (DSM 18404) som tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfearter, prydfugler og avvente smågriser (innehaver av godkjenningen: BASF SE), og oppheving av forordning (EF) nr. 271/2009 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 1068/2011

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2021
  Celexnr.: 32021R0969

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/969 av 16. juni 2021 om godkjenning av L-treonin produsert av Escherichia coli CGMCC 13325 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2021
  Celexnr.: 32021R0968

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/968 av 16. juni 2021 om fornyet godkjenning av sinkkelat av hydroksy-analogen av metionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, og oppheving av forordning (EU) nr. 335/2010

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2021
  Celexnr.: 32021R0967

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/967 av 16. juni 2021 om fornyet godkjenning av mangankelat av hydroksy-analogen av metionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, og oppheving av forordning (EU) nr. 350/2010

 • EU referansesenter dyrevelferd for drøvtyggere og hestedyr

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2021
  Celexnr.: 32021D0755 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/755 av 6. mai 2021 med oppnevning av EU referansesenter for dyrevelferd for drøvtyggere og hestedyr i samsvar med Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2017/625

 • Miljøkriminalitetsdirektivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 13.08.2021
  Celexnr.: 32008L0099 KOM-nr.: KOM(2007)051

  Direktiv 2008/99/EF om vern av miljøet ved strafferettslige bestemmelser

 • Forordning om digitale markeder (Digital Markets Act - DMA)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 12.08.2021
  KOM-nr.: KOM(2020)842

  Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om åpne og rettferdige markeder i den digitale sektoren