Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 201-220 av 9009 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Gjennomføringsrettsakt for rapportering av matavfall

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 14.10.2021
  Celexnr.: 32019D2000

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2000 av 28. november 2019 om fastsettelse av formatet for rapportering av opplysninger om matavfall og innsending av kvalitetskontrollrapport i samsvar med direktiv 2008/98/EF

 • Rettsakt for felles metode for måling av matavfall

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 14.10.2021
  Celexnr.: 32019D1597 KOM-nr.: KOM(2019)3211 Basis rettsaktnr.: 2018/851

  Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2019/1597 av 3. mai 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF om å fastsette en felles metode og kvalitetsmessige minstekrav for å muliggjøre en ensartet måling av omfanget av matavfall (Tekst med EØS-relevans.)

 • Endring av rammedirektivet om avfall (del av pakke sirkulær økonomi)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 14.10.2021
  Celexnr.: 32018L0851 KOM-nr.: KOM(2015)595 Basis rettsaktnr.: 2008/98/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/851 om endring av direktiv 2008/98/EF om avfall

 • Toys/anilin

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 13.10.2021
  Celexnr.: 32021L0903 Basis rettsaktnr.: 2009/48/EF

  Kommisjonsdirektiv (EU) 2021/903 av 3. juni 2021 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF med hensyn til spesifikke grenseverdier for anilin i visse leketøy

 • Vet - dyrehelseforordningen - DA Del IV landdyr - forflytning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.10.2021
  Celexnr.: 32020R0688 KOM-nr.: KOM(2019)4058 Basis rettsaktnr.: AHL-forordning (EU) 2016/429

  Kommisjons gjennomføringsforordning (EU) 2020/688 av 17. desember 2019 med utfyllende bestemmelser til Parlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 om dyrehelsebetingelser for forflytning av landdyr og rugeegg i Unionen

 • Plantevernmidler - dataformat søknad godkjenning aktive stoffer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.10.2021
  Celexnr.: 32021R0428 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/428 av 10. mars 2021 om fastsettelse av standard dataformater for innlevering av søknader om godkjenning eller endring av vilkårene for godkjenning av aktive stoffer, som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009

 • Ny mat - godkjenning av olje fra Schizochytrium sp. (stamme FCC-3204)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.10.2021
  Celexnr.: 32021R1326 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1326 av 10. august 2021 som godkjenner olje fra Schizochytrium sp. (stamme FCC-3204) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Endring av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler - opiumalkaloider

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 12.10.2021
  Basis rettsaktnr.: 1881/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for opiumalkaloider i utvalgte næringsmidler

 • Plantevernmidler - uakseptable formuleringsstoffer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.10.2021
  Celexnr.: 32021R0383 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/383 av 3. mars 2021 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til oppføring av formuleringsstoffer som ikke er tillatt brukt i plantevernmidler

 • Vet - endring av tredjelandslister Botswana fjørfe

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 12.10.2021
  Celexnr.: 32021R1692 Basis rettsaktnr.: 2021/404

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1692 av 21. september 2021 som endrer vedlegg V, XIV og XV til forordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføringen av Botswana i lister over tredjeland hvorfra det er tillatt å importere forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe, og ferskt kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe og fuglevilt

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI og forlengelse

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 12.10.2021
  Celexnr.: 32021D1485 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1485 av 15. september 2021 som endrer gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 12.10.2021
  Celexnr.: 32021R1714 Basis rettsaktnr.: 2021/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1714 av 24. september 2021 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Vet - endring av tredjelandslister

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 12.10.2021
  Celexnr.: 32021R1727 Basis rettsaktnr.: 2021/404

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1727 av 29. september 2021 som endrer og korrigerer gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 som fastsetter lister over tredjeland, territorier eller soner derav hvorfra det tillates å importere dyr, avlsprodukter og produkter av animalsk opprinnelse til EØS i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429

 • Oppdaterte importbetingelser for mat/fôr fra Japan høsten 2021 - 2021/1533

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 12.10.2021
  Celexnr.: 32021R1533 Basis rettsaktnr.: 2016/6

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1533 av 17. september 2021 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima og opphever gjennomføringsforordning (EU) 2016/6

 • Endring av vedlegg til forordning (EU) 2021/405 angående tredjestater det kan innføres produkter av animalsk opprinnelse fra

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 12.10.2021
  Celexnr.: 32021R1327 Basis rettsaktnr.: (EU) 2021/405

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1327 av 10. august om endring av vedleggene II, IX og XV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405 angående lister over tredjestater eller regioner i tredjestater godkjent for innførsel til Unionen av ferskt kjøtt fra ville hovdyr, fiskeriprodukter fra akvakultur og insekter, samt retting i vedlegg XI til den gjennomføringsforordningen angående listene over tredjestater eller regioner i tredjestater godkjent for innførsel til Unionen av froskelår og snegler

 • Såvarer - plantehelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.10.2021
  Celexnr.: 32020L0177 Basis rettsaktnr.: 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 2002/55/EC, 2002/56/EC,2002/57/EC, 93/49/EEC, 93/61/EEC, 2014/21/EU, 2014/98/EU

  Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2020/177 av 11. februar 2020 som endrer rådsdirektivene 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 2002/53/EF og 2002/57/EF, kommisjonsdirektivene 93/49/EØF og 93/61/EØF og gjennomføringsdirektivene 2014/21/EU og 2014/98/EU når det gjelder planteskadegjørere på frø og annet planteformeringsmateriale

 • Endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning om prosedyrer for utstedelse av europeisk profesjonskort og varslingsordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Utdanning 12.10.2021
  Celexnr.: 32020R1190

  Kommisjonens gjennomføringsforodning (EU) 2020/1190 om rettelse av gjennomføringsforodning (EU) 2015/983 om prosedyrer for utstedelse av det europeiske profesjonskort og anvendelse av varslingsordningen i henhold til Europaparlamentets- og Rådets direktiv 2005/36/EF

 • Felles koordinert kontrollprogram for plantevernmiddelrester for 2022, 2023 og 2024 - for. 2021/601 (MACCP)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 11.10.2021
  Celexnr.: 32021R0601 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/601 av 13. april 2021 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2022, 2023 og 2024 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og vurdere forbrukernes eksponering for disse restene.

 • Såvarer - revisjon sortskjennetegn og vitenskapelige navn

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 11.10.2021
  Celexnr.: 32021L0746 Basis rettsaktnr.: 2003/90/EF og 2003/91/EF

  Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2021/746 av 6. mai 2021 om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om protokollene til prøving av visse landbruksplantearter og grønnsaksarter, og om endring av direktiv 2003/90/EF når det gjelder visse botaniske navn på planter

 • Gjennomsiktighet ved verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.10.2021
  Celexnr.: 32015R2365

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 om gjennomsiktighet ved verdipapirfinansieringstransaksjoner