Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Økodesign, revisjonsstudie for varmeovner

Revisjonsstudie for økodesignforordning for varmeovner, 2015/1188

Review study of ecodesign for local space heaters

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.10.2017

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

NVE publiserte en nyhet om oppstart av studien på sine hjemmesiderden 31.10.2017.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har startet en studie for gjennomgang av KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1188 av 28. april 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av varmeovner. Rettsakten ligger under rammedirektiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) som er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Forordningen som skal gjennomgås omfatter lokale romoppvarmingsprodukter med en nominell varmeutgang på ≤ 50 kW og kommersielle lokale romoppvarmingsprodukter med en nominell varmeeffekt på ≤ 120 kW og som kan fyres med gass, elektrisitet eller flytende brensel.

Eksempler på slike produkter er:

 • gasspeiser (åpen og lukket) og gassovner
 • luftoppvarmingsprodukter
 • rørovner og stråleovner
 • elektriske varmeovner og elektrisk gulvvarme

Det overordnede målet med studien er å oppdatere den første forberedende studien fra 2012. Oppdateringen skal gjøres i henhold til den fastsatte metodikken (MEErP). MEErP er et verktøy for å kunne vurdere om, og i hvilken grad, ulike energirelaterte produkter oppfyller visse kriterier i henhold til økodesigndirektivets artikkel 15 og vedlegg I og / eller II og som rettferdiggjør fastsettelsen av produktspesifikke gjennomføringsforordninger.

Revisjonsstudien skal særlig fokusere på:

 • Egnethet til å sette strengere energieffektivitetskrav og strengere utslippskrav for nitrogenoksider.
 • Gyldighet av verifikasjonstoleranser.
 • Om det vil være hensiktsmessig å innføre tredjeparts sertifisering.
 • Gyldighet av korrigeringsfaktorene som brukes til å vurdere sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming.
 • Vurdering av ressurseffektivitet - mest sannsynlig demontering, resirkulerbarhet, reparerbarhet og holdbarhet etter vedtakelsen av sirkulærøkonomipakken i 2015 og den nye økodesign arbeidsplan 2016-2019.
 • Primærenergifaktoren (PEF) – vurdere energieffektivitetskravene i lys av en mulig revidert verdi for PEF.
 • Et teknologisk veikart som skal være Kommisjonens strategigrunnlag for utvikling av en fremtidig støtte under EUs FOU- rammeprogram Horisont 2020.

Studien skal pågå i perioden oktober 2017- januar 2019. Første interessentmøte i Brussel er planlagt til mars 2018. NVE oppfordrer norske interessenter til å engasjere seg i revisjonsstudien. Produktgruppen lokal romoppvarming (varmeovner) er blant NVEs prioriterte produktgrupper

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125 og 2015/1188

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen