Opprettelse av European single access point ('ESAP')

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/2859 af 13. december 2023 om oprettelse af et fælles europeisk adgangspunkt, som giver centraliseret adgang til offentligt tilgængelige oplysninger med relevans for finansielle tjenesteydelser, kapitalmarkeder og bæredygtighed

Regulation (EU) 2023/2859 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2023 establishing a European single access point providing centralised access to publicly available information of relevance to financial services, capital markets and sustainability

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.01.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er trådt i kraft i EU og er til vurdering av EØS/EFTA-statene fo innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen er en hovedrettsakt fra Rådet og Europaparlamentet og innfører et felles europeisk rapporteringssystem ("European single access point" eller "ESAP"). Formålet med reglene er gi markedet tilgang til informasjon publisert av markedsaktører i hele Europa. ESAP skal gjøre informasjonen mer tilgjengelig for markedet, og dermed bidra til å effektivt kunne allokere kapital på tvers av Europa, samt å fremme utviklingen av mindre nasjonale kapitalmarkeder og økonomier ved å gjøre de mer synlig. Forordningen tillater selskaper som ikke er børsnotert å gjøre informasjon tilgjengelig gjennom ESAP på frivillig basis. Forordningen pålegger ingen ny rapportering, men skal tilgjengeliggjøre informasjonen som markedsaktørene allerede er pålagt å rapportere.

I følge forordningen skal ESMA etablere og drifte et rapporteringssystem der informasjon som markedsaktører er pålagt å publisere under EU-lovgivningen skal publiseres. Dette gjelder blant annet informasjon som skal publiseres etter short-salg forordningen, prospektforordningen, rapporteringsdirektivet, bærekraftrapporteringsforordningen og verdipapirmarkedsforordningen. Informasjonen skal sendes til en nasjonal innsamlingsmyndighet ("collection body") som skal videresende informasjonen til ESAP-en. Alle skal ha gratis tilgang til informasjonen som publiseres, men ESMA kan ta gebyr for tillegsstjenester og utarbeidelse av spesialrapporter. 

Forordningen regulerer blant annet oppgavene til innsamlingsmyndigheten, funksjonaliteten til ESAP-en, tilgangen til ESAP-en, validering av informasjonen som publiseres, samt ESMAs oppgaver knyttet til driften og tilsynet med ESAP-en. 

I tillegg til denne forordningen om etableringen av ESAP-en, er det vedtatt endringer i direktiv og forordninger som pålegger de forsklellige aktørene å publisere infromasjon. Disse endringene følger av direktiv (EU) 2023/2864 og forordning (EU) 2023/2869.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i verdipapirhandelloven. (Inkorporasjon betyr at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Finanstilsynet, og muligens Oslo Børs, må utvikle nye IT-systemer. Reglene innebærer ikke økte utgifter for andre parter.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Flere av henvisningene til "Union" i forordningen bør tilpasses i forbindelse med innlemmelsen av forordningen i EØS-avtalen. Videre vises det til enkelte direktiv og forordninger som ikke er inntatt i EØS-avtalen.

Forordningen krever trolig endringer i lov. 

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)723
Rettsaktnr.: (EU) 2023/2859
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R2859

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.01.2024
Frist returnering standardskjema: 30.04.2024
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker