Endring av gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2056 av 26. september 2023 om endring av tekniske gjennomføringsstandarder fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) nr. 945/2014 med hensyn til relevante tilstrekkelig diversifiserte indekser i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2056 of 26 September 2023 amending the implementing technical standards laid down in Commission Implementing Regulation (EU) No 945/2014 as regards an update of the list of relevant appropriately diversified indices in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.10.2023

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forodningen trer i kraft i EU 17. oktober 2023. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett i CRR/CRD IV-forskriften § 2 andre ledd nr. 24 bokstav b.

Sammendrag av innhold

Det følger av andre punktum i kapitalkravsforordningen ("CRR") artikkel 344 nr. 4 at dersom en aksjeindeksterminkontrakt ("stock-index future") ikke deles opp i sine underliggende posisjoner, skal den behandles som om den var et enkeltstående egenkapitalinstrument. Videre følger av bestemmelsen at det kan ses bort fra den spesifikke risikoen ved dette egenkapitalinstrumentet dersom den aktuelle aksjeindeksterminkontrakten omsettes på børs og representerer en relevant tilstrekkelig diversifisert indeks. Gjennomføringsforordning 2023/2056 endrer fororordning (EU) 945/2014 og gir en oppdatert liste over indekser som oppfyller dette kravet, og hvor foretakene kan se bort fra spesifikk risiko i beregningen av kapitalkrav for aksjeindeksterminkontrakter. Tre norske indekser (Cboe Norway 25, OBX og OBXP) er inkludert i listen over diversifiserte indekser. 

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i § 2 andre ledd i CRR/CRD-IV forskriften. (Inkorporasjon betyr at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen). Forordningen kan gjennomføres som ny bokstav b i CRR/CRD IV-forskriften § 2 andre ledd nr. 24

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen betydelige konsekvenser da p.t. da det antas at norske bankers posisjoner i aksjeindeksterminkontrakter er av begrenset omfang.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel. 

Vurdering

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/2056
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R2056

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.10.2023
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen:
Nummer for EØS-komitebeslutning:
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker