Endring av yrkeskvalifikasjonsdirektivet og minimumskrav for sykepleier-, tannlege- og farmasøytutdanning

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2024/782 av 4. mars 2024 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF med hensyn til godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for sykepleiere med ansvar for alminnelig sykepleie, tannlege og farmasøyt

Commission Delegated Directive (EU) 2024/782 of 4 March 2024 amending Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council as regards the minimum training requirements for the professions of nurse responsible for general care, dental practitioner and pharmacist

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.06.2024

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VII. Gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene. 

Sammendrag av innhold

I direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsdirektivet) er det syv yrker hvor det er satt minstekrav til utdanningen i direktivet. Det gjelder utdanningene til sykepleier, medisin, tannlege, farmasøyt (provisorfarmasøyt), jordmor, veterinær og arkitekt. Europakommisjonen har i yrkeskvalifikasjonsdirektivet en delegert fullmakt til å endre minstekravene til utdanningene. Eventuelle endringer skal ta hensyn til anerkjente vitenskapelige og tekniske utvikling. 

I delegert kommisjonsdirektiv 2024/782 endret Europakommisjonen artikkel 31(6) og vedlegg 5.2.1 for sykepleier, artikkel 34(3) og vedlegg 5.3.1 for tannlege og artikkel 44(3) og vedlegg 5.6.1 for farmasiutdanningen. 

I sykepleierutdanningen er følgende nye temaer lagt til i utdanningskravene: personsentrert omsorgsteori, ledelsesteori anvendt på sykepleie, evidensbasert praksis, e-helse og tekniske innovasjoner knyttet til helsetjenester og sykepleiemetoder.

I tannlegeutdanningen er følgende nye temaer lagt til i utdanningskravene: implantologi, gerodontologi, tverrprofesjonell samarbeidsbehandling, tannhelse – munnhelse i samfunnet, praksisledelse, genetikk og genomikk, immunologi, regenerativ medisin/odontologi og digital teknologi i tannbehandling.

I farmasiutdanningen er følgende nye temaer lagt til i utdanningskravene: biofarmasøytisk teknologi og bioteknologi, genetikk og farmakogenomikk, immunologi, klinisk farmasi, farmasøytisk omsorg, sosialfarmasi, epidemiologi og farmakoepidemiologi, farmasipraksis, inter- og flerfaglig samarbeid, patologi og patofysiologi, helseøkonomi og farmakoøkonomi, informasjonsteknologi og digital teknologi.

Direktivet må gjennomføres i EU-statene innen 4. mars 2026. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kravene til utdanningene som omfattes av delegert kommisjonsdirektiv er gjennomført forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning, forskrift om nasjonal retningslinje for tannlegeutdanning og forskrift om nasjonal retningslinje for farmasøytutdanningene. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Direktivet er kun en justering av minstekravet til sykepleie-, tannlege og farmasøytutdanningene. Utdanningsinstitusjonene må vurdere endringer i studieplaner for de berørte utdanningene som en følge av direktivet. Ellers er det ingen økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for utdanning, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kunnskapsdepartementet vurderer om det er nødvendig å endre forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning, forskrift om nasjonal retningslinje for tannlegeutdanning og forskrift om nasjonal retningslinje for farmasøytutdanningene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2024/782
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32024L0782

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.03.2024
Frist returnering standardskjema: 25.04.2024
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker