Forordning (EU) 2021/1166 om utsettelse av standardsenarioer for droneflyging i spesifikk kategori

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1166 av 15 juli 2021 om endring av forordning (EU) 2019/947 hva gjelder utsettelse av datoen for anvendelse av standardsenarioer for operasjoner i og utenfor visuell synsrekkevidde

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1166 of 15 July 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2019/947 as regards postponing the date of application for standard scenarios for operations executed in or beyond the visual line of sight

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.08.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordning (EU) 2021/1166 er utarbeidet av EU Kommisjonen. Utkast til forordningstekst ble lagt frem som et hasteforslag direkte for medlemmstatene i EASA Komiteen i komitemøtet i juli 2021. Medlemsstatene avga kort tid deretter positiv stemme i skriftlig avstemning. Den hurtige behandlingen ble gjennomført for rekke å endre de aktuelle fristene før de opprinnelig skulle tre i kraft. Forordning (EU) 2021/1166 ble vedtatt av EU Kommisjonen 15. juli 2021. Forordningen er under behandling i EFTAs arbeidsgruppe for transport. 

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2021/1166 endrer forordning (EU) 2019/947 om bruk av droner i åpen og spesifikk
kategori. Endringene gjelder to forhold:

  1. Tidspunktet for ikrafttredelse for bruk av standardscenarioer endres fra 2. desember 2021 til 3. desember 2023. Årsaken til denne utsettelsen på to år er at de tekniske standardene for produksjon av droner som skal brukes for flyging etter disse standardsenarioene (droner i klasse C5 og C6) ikke ventes å bli ferdig tidsnok. Dette vil igjen medføre at slike droner ikke vil være tilgjengelige på det tidspunktet reglene opprinnelig skulle tre i kraft. Samtidig er også overgangsregelen for hvor lenge landene kan anvende nasjonale standardscenarioer utvidet tilsvarende.
  2.  Fristen for når droner som brukes til nattoperasjoner skal være utrustet med grønt blinkende lys blir samordnet og satt til 1. juli 2022. Årsaken til endringen er at det ved en feil har blitt stående to ulike datoer i dagens utgave av forordningen.

Merknader

Hjemmel i EF-traktaten

Forordningen vil bli hjemlet i forordning (EU) 2018/1139 (ny EASA basisforordning) artikkel 57, som igjen er hjemlet i TFEU artikkel 100.

Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2019/947 er i påvente av EØS gjennomføring tatt inn i norsk rett som nasjonal forskrift. Forordning (EU) 2021/1166 må gjennomføres på tilsvarende måte for å unngå at reglene om standardsenarioer trer i kraft før det blir praktisk mulig å benytte disse. Den nasjonale gjennomføringsforskriften, forskrift 25. november 2020 om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen og i spesifikk kategori, må derfor oppdateres med henvisning til forordning (EU) 2021/1166.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordning (EU) 2021/1166 vil gjelde for droneoperatører i åpen- og i spesifikk kategori samt for Luftfartstilsynet. Forordningen medfører imidlerid ingen materielle endinger i reglene for de nevnte aktørene, men endrer kun ikrafttredelsesdatoene for visse bestemmelser. Denne utsettelsen anses ikke å medføre særskilte økonomiske eller administrative konsekvenser for aktørene. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for transport, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

En gjennomføring av forordning (EU) 2021/1166 anses nødvendig for å tilpasse de gjeldende reglene den faktiske situasjonen mht. når de nødvendige tekniske standardene for produksjon av droner blir tilgjengelige. Luftfartstilsynet mener forordningen må EØS gjennomføres. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1166
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32021R1166

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.08.2021
Frist returnering standardskjema: 16.11.2021
Dato returnert standardskjema: 18.08.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker