REACH/XVII/ PFHxA

Kommisjonsforordning (EU) …/… av XXX om endring av vedlegg XVII til Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 når det gjelder perfluorheksansyre (PFHxA), dets salter og relaterte stoffer

Commission Regulation (EU) …/… of XXX amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council as regards undecafluorohexanoic acid (PFHxA), its salts and related substances

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.02.2020

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonens forslag fikk flertall i Reach-komiteen 29. februar 2024 og er nå på tre måneders gjennomlesing hos Råd og Parlament til 6. juni 2024. 

Echa hadde forslaget på offentlig høring i perioden 25. mars til 25. september 2020. Endelig Rac- og Seac-opinion ble ferdigstilt 8. desember 2021.

Sammendrag av innhold
PFHxA er en kortkjedet PFAS (Per-og polyFluorerte AlkylStoffer). Denne typen stoffer har blitt mer brukt etter innføringen av restriksjoner mot langkjedede PFASer som PFOS, PFOA og C9 – C14 PFCAer. Begrepet 'PFHxA-relaterte stoffer' betyr stoffer som kan omdannes til PFHxA i miljøet og som dermed bidrar til den totale konsentrasjonen av stoffet i miljøet over tid. Det er de PFHxA-relaterte-stoffene som primært brukes, heretter omtales kun 'PFHxA-relaterte stoffer'.

Generelt er PFASer miljøgifter og blant de mest bekymringsfulle stoffene vi omgir oss med. De brytes ikke ned i naturen og kan forårsake uønskede langtidseffekter på helse og miljø. Stoffene finnes i en rekke produkter vi bruker, som tekstiler, matemballasje og kjøkkenutstyr, kosmetikk, skismøring, og brannskum. Noen av dem er allerede strengt regulert. Norge har lenge jobbet med å regulere disse stoffene og har vært initiativtaker for noen restriksjoner og forbud for enkeltstoffer og mindre grupper av stoffer både i Europa og globalt.

PFHxA-relaterte stoffer brukes hovedsakelig i tekstiler, både de som importeres til og som produseres i EU, og i produksjon av polymere. Mindre bruksområder omfatter bruk i brannskum, forkromming, papir og i maling. 

Forslaget innebærer at det blir innført en ny post i Reach vedlegg XVII for perfluorheksansyre (PFHxA), dets salter og relaterte stoffer. Foreslått grenseverdi er 25 ppb for summen av PFHxA og dets salter eller 1000 ppb for summen av PFHxA-relaterte stoffer.

Europakommisjonen foreslår en målrettet restriksjon av et utvalg av bruksområder, som innebærer å forby omsetning og bruk av stoffene til bruksområdene listet nedenfor. Det foreslås ulike overgangsperioder, de er oppgitt i parentes:

 • klær og tilbehør i tekstil og skinn/lær/pels i klær og tilbehør for allmennheten (2 år)
 • andre tekstiler og skinn/lær/pels for allmennheten (3 år)
 • sko for allmenheten (2 år)
 • papir og papp i matkontaktmaterialer, innenfor virkeområdet til forordning (EU) 1935/2004 (2 år)
 • stoffblandinger for allmennheten (2 år)
 • kosmetiske produkter som definert i artikkel 2(1) punkt a i forordning (EU) 1223/2009 (2 år)
 • brannskum og brannskumkonsentrat til øvelse og testing, med unntak av funksjonell testing, mot at det ikke er utslipp til miljø (1 1/2 år)
 • brannskum og brannskumkonsentrat for offentlig brannvesen, unntatt hvis de bistår ved slukning av branner i anlegg omfattet av Directive 2012/18/EU ("Seweso III-direktivet") (1 ½ år)
 • brannskum og brannskumkonsentrat for sivil luftfart (5 år)

Følgende bruksområder er foreslått unntatt denne restriksjonen:

 • personlig verneutstyr omfattet av flere punkter i vedlegg 1 til forordning (EU) 2016/425
 • utstyr innenfor virkeområdet til regelverkene for medisinsk utstyr (forordning (EU) 2017/745 og forordning (EU) 2017/746)
 • tekstiler som brukes til konstruksjonstekstiler

Kommisjonen vil utarbeide en veiledning til denne restriksjonen, spesielt relatert til hvilke tekstilprodukter som er omfattet, jf. begrepet "for allmennheten ".

Forslaget ble utredet av tyske myndigheter som foreslo en bredere restriksjon. De foreslo, i tillegg til det som nå blir forbudt, blant annet forbud mot bruk av fluorpolymerer og fluorelastomerer, produksjon av sidekjedede fluorerte polymerer, bredere forbud mot brannskum, personlig verneutstyr, tekniske tekstiler, byggevarer og trykkfarger. En bred restriksjon ble støttet av Echas komité for risikovurdering (Rac) og den sosioøkonomiske komiteen (Seac). Europakommisjonen valgte ikke å ta dette med i sitt forslag. Behov for å forby øvrig bruk av PFHxA-relaterte stoffer vil bli vurdert i arbeidet med de kommende restriksjonene for PFAS i brannskum og den universelle PFAS-restriksjonen.

Hensikten med forslaget er å redusere utslippene av PFHxA og PFHxA relaterte stoffer og hindre økende konsentrasjoner av PFHxA i miljøet. Forslaget er begrunnet i at risikoen ved produksjon og bruk av PFHxA-relaterte stoffer ikke er under tilstrekkelig kontroll og derfor må reguleres i hele EU og EØS-området. 

Merknader
Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.  

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk. 

Echas komité for risikovurdering (Rac) og den sosioøkonomiske komiteen (Seac) har vurdert restriksjonsforslaget. Rac konkluderer at bruk av PFHxA, dets salter og PFHxA-relaterte stoffer medfører en risiko for menneskers helse og for miljøet. Seac konkluderer at restriksjonen er det mest hensiktsmessige tiltaket i EU/EØS-området for å regulere risikoen denne stoffgruppen medfører på en proporsjonal måte. 

Sakkyndige instansers merknader
Dokumenter om endringer i Reach-regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa. Forslaget har vært på internasjonal høring hos Echa, og norske aktører hadde anledning til å sende inn kommentarer til forslaget.

Vurdering

Generelt støtter vi behov for restriksjon av alle PFASer, inkludert PFHxA, dets salter og PFHxA-relaterte stoffer, men vi hadde ønsket en bred restriksjon i tråd med det opprinnelige forslaget fra tyske myndigheter og EUs kjemikaliestrategi for bærekraft, som legger opp til at de mest helse- og miljøfarlige stoffene kun skal brukes for essensielle bruksområder. Det er positivt at Kommisjonen vil vurdere behov for å forby øvrig bruk av PFHxA-relaterte stoffer i arbeidet med den kommende restriksjonen for PFAS i brannskum og den universelle PFAS-restriksjonen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1907/2006

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker