Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: retting av tysk og litauisk språkversjon Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/1675 av 26. juni 2023 om retting av visse språkversjoner av delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1958 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2144 ved fastsettelse av detaljerte bestemmelser om de spesifikke testprosedyrene for og tekniske kravene til typegodkjenning av motorvogner med hensyn til intelligent fartstilpasning og typegodkjenning av slike systemer som separate tekniske enheter

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1675 of 26 June 2023 correcting certain language versions of Delegated Regulation (EU) 2021/1958 supplementing Regulation (EU) 2019/2144 of the European Parliament and of the Council by laying down detailed rules concerning the specific test procedures and technical requirements for the type-approval of motor vehicles with regard to their intelligent speed assistance systems and for the type-approval of those systems as separate technical units

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.09.2023

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte den XX.XX.XXXX, beslutning nr. XXX/202X. Se ellers felt "beskrivelse".

Sammendrag av innhold

I den tyske og litauiske utgave av Kommisjonsforordning (EU) 2021/1958 har det i en enkelt bestemmelse blitt oppdaget språklige oversettelsesfeil.

Forordning (EU) 2023/1675 korrigerer de nevnte feil i hhv. den tyske og litauiske språkversjonen av forordning (EU) 2023/1675.

Merknader
Det har vært avklaringer mellom Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet i liknende saker tidligere, og avtalt følgende:

Det skrives EØS-notat.

Forordningen vurderes relevant og akseptabel.

Forordningen vil bli innlemmet i EØS-avtalen, men trenger ikke å gjennomføres i norsk rett (altså ikke nasjonal høring, og ikke bekreftelse til ESA v/Form 1).

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/1675
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R1675

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.09.2023
Frist returnering standardskjema: 16.10.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: