Delegert kommisjonsbeslutning om endring av vedlegg V til yrkeskvalifikasjonsdirektivet

Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2024/1395 av 5. mars 2024 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF med hensyn til kvalifikasjonsbeviser og betegnelser for utdanninger

Commission Delegated Decision (EU) 2024/1395 of 5 March 2024 amending Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council as regards the evidence of formal qualifications and the titles of training courses (notified under document C(2024) 1357)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.06.2024

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VII. Gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene. 

Sammendrag av innhold

Vedlegg V til direktiv2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsdirektivet) inneholder lister over utdanningsbevis for leger, sykepleier med ansvar for den alminnelige sykepleie, tannleger, veterinær, jordmor, farmasøyt og arkitekt.

Europakommisjonen innfører sportsmedisin som en ny medisinsk spesialitet i vedlegget. Minimumskravet til utdanning er satt til fire år. Det er 11 medlemsstater som har meldt inn det som spesialitet. Sportsmedisin er ikke en medisinsk spesialitet i Norge.

De andre endringene i vedlegget er endringer i de aktuelle utdanningene som omfattes av vedlegget som statene har meldt inn til Euorpakommisjonen. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Vedlegg V er tatt inn i forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits og forskrift om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for utdanning, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2024/1395
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32024D1395

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.03.2024
Frist returnering standardskjema: 25.04.2024
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker